اهر

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر اهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
اسدى فاطمه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 5
حسنپور سينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال کانونی 68
بدرخانى ميلاد زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 17
ملكى شاهين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مناطق محروم-بومي شهرستانهاي اهر، ورزقان و هريس استان آذربايجان شرقي دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 16
رستم پور مجيد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 16
پورحسن احسان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 26
صبحى كوثر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 59
بردبار مهران ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 23
تقوى سهند ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 8سال کانونی 81
سه دكانى امين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 5سال کانونی 54
بيمقدارورزقان سميرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مناطق محروم-بومي شهرستانهاي اهر، ورزقان و هريس استان آذربايجان شرقي دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 16
همت پور فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 15
صفرى عطاءاله تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مناطق محروم-بومي شهرستانهاي اهر، ورزقان و هريس استان آذربايجان شرقي دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 51
احمديان حسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 3سال کانونی 47
نورالهى امين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 15
احمدى زاد زهرا هنر هنراسلامي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 9
عليزاده محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 7سال کانونی 123
داوردوست حسام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 18
موسائى يخفروزان فاطمه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 5سال کانونی 69
قلى يان رضا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 50
مهدى زاده فاطمه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مناطق محروم-بومي شهرستانهاي اهر، ورزقان و هريس استان آذربايجان شرقي دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 29
عيسى پور على ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 21
فرخى زندآبادى افشين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 3سال کانونی 47
شادرو مريم تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 5سال کانونی 65
بهشتى كيا احسان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-مناطق محروم-بومي مناطق زلزله زده (شهرستانهاي اهر، ورزقان و هريس) استان آذربايجان شرقي دانشگاه تبريز 2سال کانونی 33
اكبرى رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-مناطق محروم-بومي مناطق زلزله زده (شهرستانهاي اهر، ورزقان و هريس) استان آذربايجان شرقي دانشگاه تبريز 2سال کانونی 25
حيدرى فريد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 5سال کانونی 89
حريرى نازنين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 1سال کانونی 20
عظيم پور محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-مناطق محروم-بومي مناطق زلزله زده (شهرستانهاي اهر، ورزقان و هريس) استان آذربايجان شرقي دانشگاه تبريز 2سال کانونی 20
شامى پور مهسا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
ايزدخواه پويا ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
ميكائيلى مرده كتانى نازنين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 19
بى رنگ زندآبادى امير تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 23
محمدى على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 3سال کانونی 53
كرمى هليلو عليرضا تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 15
اسماعيلى محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-مناطق محروم-بومي مناطق زلزله زده (شهرستانهاي اهر، ورزقان و هريس) استان آذربايجان شرقي دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
بابائى فريد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 26
اسدى امين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-مناطق محروم-بومي مناطق زلزله زده (شهرستانهاي اهر، ورزقان و هريس) استان آذربايجان شرقي دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
جنت دوست زهرا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 1سال کانونی 12
ايمانى قزلجه فرهاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 18
مهرى مرضيه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 39
نوروزى على ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 13
سعادتى على ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 40
نيك اذر اسما تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 6سال کانونی 88
رضازاده طوبى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 9سال کانونی 136
رضوان ميلاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 2سال کانونی 37
حيدرى حجت تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 12
بهبودپور زهرا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 23
پوربخش نوا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 9
باقرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مناطق محروم-بومي شهرستانهاي اهر، ورزقان و هريس استان آذربايجان شرقي-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 11
حريرى اهرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه-محل تحصيل مرند دانشگاه تبريز 5سال کانونی 64
عزتى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 31
فطورچى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه- دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 50
قربانى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 15
قنبرى اورنگى ریاضی تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل خوي دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 6سال کانونی 71
فرج پور قراجه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-مناطق محروم-بومي مناطق زلزله زده (شهرستانهاي اهر، ورزقان و هريس) استان آذربايجان شرقي دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
انسانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل ميانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
عظيم پور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 21
ديزجى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 32
ليلان تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 23
موسوى اقدم ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 12
بوير تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 6
انورى زاده انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 28
فرهادى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 8سال کانونی 102
فرضى كرويق زبان زبان وادبيات اردو-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
تارى نواسر انسانی علوم سياسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
خانمحمدزاده تجربی مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 4سال کانونی 54
زينالى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه-محل تحصيل مياندواب دانشگاه اروميه 2سال کانونی 27
احمدى عليرضا چائى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشكده علوم پزشكي سراب 1سال کانونی 19
عابدى ریاضی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 7
زعفرانچى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه- دانشگاه تبريز 1سال کانونی 5
جمال ريحانى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 15
ولى پور نصيرآباد ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه-محل تحصيل مياندواب دانشگاه اروميه 1سال کانونی 17
معصومى اقدم ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 24
ملكى پويا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 12
جوانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مناطق محروم-بومي شهرستانهاي اهر، ورزقان و هريس استان آذربايجان شرقي-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 22
خدائى باباجان تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مناطق محروم-بومي شهرستانهاي اهر، ورزقان و هريس استان آذربايجان شرقي دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 5
هاشمى اقدم تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 4سال کانونی 53
ابراهيمى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 10
ثناگو تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 32
صادق زاده تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 19
زارعى تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
نصيرزاده عمله ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تبريز-شبانه-محل تحصيل مرند دانشگاه تبريز 1سال کانونی 6
محمدنژادورگهان تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 4سال کانونی 57
راجى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 17
خليلى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 20
رئيسى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 14
صفرى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 35
جبرائيلى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 17
جامى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
عبادى نهارى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 5
جعفرپوريخفروزان تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
اندابى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-شبانه-محل تحصيل اهر دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
همايونى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 7