اهر

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر اهر

اسدى فاطمه

اسدى فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
حسنپور سينا

حسنپور سينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
اكبرى رقيه

اكبرى رقيه

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بدرخانى ميلاد

بدرخانى ميلاد

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
ملكى شاهين

ملكى شاهين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مناطق محروم-بومي شهرستانهاي اهر، ورزقان و هريس استان آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رستم پور مجيد

رستم پور مجيد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پورحسن احسان

پورحسن احسان

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
صبحى كوثر

صبحى كوثر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
بردبار مهران

بردبار مهران

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
امانپور ريحان هاجر

امانپور ريحان هاجر

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
تقوى سهند

تقوى سهند

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

8سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
سه دكانى امين

سه دكانى امين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
بيمقدارورزقان سميرا

بيمقدارورزقان سميرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مناطق محروم-بومي شهرستانهاي اهر، ورزقان و هريس استان آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
همت پور فاطمه

همت پور فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صفرى عطاءاله

صفرى عطاءاله

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مناطق محروم-بومي شهرستانهاي اهر، ورزقان و هريس استان آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
احمديان حسين

احمديان حسين

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
نورالهى امين

نورالهى امين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احمدى زاد زهرا

احمدى زاد زهرا

هنراسلامي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
عليزاده محمد

عليزاده محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
داوردوست حسام

داوردوست حسام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
موسائى يخفروزان فاطمه

موسائى يخفروزان فاطمه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
قلى يان رضا

قلى يان رضا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نجفى مهديه

نجفى مهديه

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 34 آزمون

زبان
مهدى زاده فاطمه

مهدى زاده فاطمه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مناطق محروم-بومي شهرستانهاي اهر، ورزقان و هريس استان آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فتحى طاهره

فتحى طاهره

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عيسى پور على

عيسى پور على

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قربانزاده فرزانه

قربانزاده فرزانه

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فرخى زندآبادى افشين

فرخى زندآبادى افشين

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
شادرو مريم

شادرو مريم

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
بهشتى كيا احسان

بهشتى كيا احسان

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-مناطق محروم-بومي مناطق زلزله زده (شهرستانهاي اهر، ورزقان و هريس) استان آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
اكبرى رضا

اكبرى رضا

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-مناطق محروم-بومي مناطق زلزله زده (شهرستانهاي اهر، ورزقان و هريس) استان آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حيدرى فريد

حيدرى فريد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
حريرى نازنين

حريرى نازنين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عظيم پور محمد

عظيم پور محمد

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-مناطق محروم-بومي مناطق زلزله زده (شهرستانهاي اهر، ورزقان و هريس) استان آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شامى پور مهسا

شامى پور مهسا

مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ايزدخواه پويا

ايزدخواه پويا

مهندسي معدن -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خانى‌نژاد باباجان على

خانى‌نژاد باباجان على

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
اكبرى ليلا

اكبرى ليلا

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ميكائيلى مرده كتانى نازنين

ميكائيلى مرده كتانى نازنين

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
انديشمند نيكو

انديشمند نيكو

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

6سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
بى رنگ زندآبادى امير

بى رنگ زندآبادى امير

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدى على

محمدى على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
كرمى هليلو عليرضا

كرمى هليلو عليرضا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسماعيلى محمد

اسماعيلى محمد

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-مناطق محروم-بومي مناطق زلزله زده (شهرستانهاي اهر، ورزقان و هريس) استان آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بابائى فريد

بابائى فريد

مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مكارى اصل اهر محمد

مكارى اصل اهر محمد

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 41 آزمون

زبان
اسدى امين

اسدى امين

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-مناطق محروم-بومي مناطق زلزله زده (شهرستانهاي اهر، ورزقان و هريس) استان آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
جنت دوست زهرا

جنت دوست زهرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ايمانى قزلجه فرهاد

ايمانى قزلجه فرهاد

مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مهرى مرضيه

مهرى مرضيه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صادقى اهرى فريبا

صادقى اهرى فريبا

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نوروزى على

نوروزى على

مهندسي مكانيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ايمانى رقيه

ايمانى رقيه

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
شكرى سيه كلان مهديه

شكرى سيه كلان مهديه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سعادتى على

سعادتى على

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
زارع وطن رقيه

زارع وطن رقيه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
نيك اذر اسما

نيك اذر اسما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

6سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
رضازاده طوبى

رضازاده طوبى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

9سال کانونی / 136 آزمون

تجربی
عبادى نيما

عبادى نيما

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آقازاده نسيم

آقازاده نسيم

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 47 آزمون

زبان
فضلى سودا

فضلى سودا

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رضوان ميلاد

رضوان ميلاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حيدرى حجت

حيدرى حجت

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حوائى شبنم

حوائى شبنم

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

7سال کانونی / 79 آزمون

زبان
صادقى آذغان سجاد

صادقى آذغان سجاد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
خدائى سعيده

خدائى سعيده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بسيا حديث

بسيا حديث

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
بهبودپور زهرا

بهبودپور زهرا

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
يوسفى سميرا

يوسفى سميرا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
عالى ميلاد

عالى ميلاد

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
اسدزاده رزين سعيد

اسدزاده رزين سعيد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
پوربخش نوا

پوربخش نوا

مهندسي شيمي -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فرج زاده

فرج زاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
دانش انگوت

دانش انگوت

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مناطق محروم-بومي شهرستانهاي اهر، ورزقان و هريس استان آذربايجان شرقي-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حريرى اهرى

حريرى اهرى

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه-محل تحصيل مرند

5سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
عزتى

عزتى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-شبانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فطورچى

فطورچى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-

5سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قنبرى اورنگى

قنبرى اورنگى

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل خوي

6سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
فرج پور قراجه

فرج پور قراجه

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-مناطق محروم-بومي مناطق زلزله زده (شهرستانهاي اهر، ورزقان و هريس) استان آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
انسانى

انسانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل ميانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عظيم پور

عظيم پور

مهندسي مكانيك -دانشگاه بناب-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رستمى گندوغدى

رستمى گندوغدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ديزجى

ديزجى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
ليلان

ليلان

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
موسوى اقدم

موسوى اقدم

مهندسي مواد-دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بوير

بوير

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
انورى زاده

انورى زاده

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
فرهادى

فرهادى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

8سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
فرضى كرويق

فرضى كرويق

زبان وادبيات اردو-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
تارى نواسر

تارى نواسر

علوم سياسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مسعودى ريحان

مسعودى ريحان

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خانمحمدزاده

خانمحمدزاده

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
زينالى

زينالى

مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه-محل تحصيل مياندواب

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
جعفرى لقمان

جعفرى لقمان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ورزقاني

ورزقاني

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

9سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
احمدى عليرضا چائى

احمدى عليرضا چائى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
زعفرانچى

زعفرانچى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه-

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
جمال ريحانى

جمال ريحانى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جهانگيراوغلو

جهانگيراوغلو

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حسن زاده يخفروزان

حسن زاده يخفروزان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فلاحى

فلاحى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ولى پور نصيرآباد

ولى پور نصيرآباد

مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه-محل تحصيل مياندواب

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رزبان

رزبان

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
فضلى

فضلى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
معصومى اقدم

معصومى اقدم

علوم ومهندسي اب -دانشگاه تبريز-شبانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ملكى پويا

ملكى پويا

مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بنى هاشم

بنى هاشم

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جوانى

جوانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مناطق محروم-بومي شهرستانهاي اهر، ورزقان و هريس استان آذربايجان شرقي-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمدپور

محمدپور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خدائى باباجان

خدائى باباجان

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مناطق محروم-بومي شهرستانهاي اهر، ورزقان و هريس استان آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
هاشمى اقدم

هاشمى اقدم

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
كوهى

كوهى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
يعقوبى سامبران

يعقوبى سامبران

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

اماروكاربردها-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ثناگو

ثناگو

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
صادق زاده

صادق زاده

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زينالى

زينالى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اسكندريان

اسكندريان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
برزگرگلوجه

برزگرگلوجه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

مديريت جهانگردي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نصيرزاده عمله

نصيرزاده عمله

رياضيات وكاربردها-دانشگاه تبريز-شبانه-محل تحصيل مرند

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
خان محمدى

خان محمدى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /-تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
محمدنژادورگهان

محمدنژادورگهان

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
گرنگاهى

گرنگاهى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
راجى

راجى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خليلى

خليلى

علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رئيسى

رئيسى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
صفرى

صفرى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جبرائيلى

جبرائيلى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جامى

جامى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عبادى نهارى

عبادى نهارى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
جعفرپوريخفروزان

جعفرپوريخفروزان

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
توتونچى

توتونچى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اندابى

اندابى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-شبانه-محل تحصيل اهر

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهمرام

بهمرام

مديريت بيمه -موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
همايونى

همايونى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
قوانین نیوتن از فیزیک 3 دوازدهم تجربي
دوازدهم تجربي     دبیر : امیر حسین اسلامی