سراب

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر سراب

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
آريانيا سينا هنر عكاسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
ناصرى نگار تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 45
سعادتى راد فاطمه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 25
دوان مهسا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 7سال کانونی 103
ندائى اندراب امينه ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 52
حنيفه زاده ميلاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 5
سليمى سعيد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 23
طائفى اغميونى لعيا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 5سال کانونی 108
آهوار نگار تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 9سال کانونی 104
بلندى محمد على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 17
عبدالهى ابرى امين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 5سال کانونی 69
خراسانى شيره جينى الهه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 79
سرابچى امين ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 47
رسولى نيا محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 24
عربپور نگار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 5سال کانونی 70
يحيايى سهزابى فاطمه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 16
توحيدى فرزاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 5سال کانونی 101
فدايى مهسا ریاضی فيزيك -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 5سال کانونی 66
قادرى عميد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 18
محمدى خديجه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 17
مهندسى مرتضى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
بالائى ندا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 3سال کانونی 34
داداش زاده مهسا تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 35
مشهدى قلعه جوقى سعيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 1سال کانونی 19
ولى نسب مهسا تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 16
حسين نژاد سعيد ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
حسين زاده تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه- دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 41
فصيحى سرابى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 21
صالحى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشكده علوم پزشكي سراب 1سال کانونی 8
صدايى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشكده علوم پزشكي سراب 1سال کانونی 22
جامع ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 10
تيمورى تقوى تجربی شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 8
خانى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 3سال کانونی 54
لطيفى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي گردشگري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 34
حياتى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 36
عونى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 3سال کانونی 32
بيگ محمدى انسانی تاريخ -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 42
جديدزاده ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 16
رشدى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشكده علوم پزشكي سراب 2سال کانونی 33
عظيمى انسانی مطالعات خانواده -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 14
امورى شربيان تجربی شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 16
سلطانى نواز تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
حسين پور خلفلو تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 12
نصيرى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 27