مرند

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر مرند

نوروزى محمد

نوروزى محمد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حسينى مير مهدى

حسينى مير مهدى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ابوطالبى محمدجواد

ابوطالبى محمدجواد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
عبدالرحمانى على

عبدالرحمانى على

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حاجى اقرارى اميد

حاجى اقرارى اميد

مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
بصيرت ليلا

بصيرت ليلا

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قربانپور فائزه

قربانپور فائزه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
حسين زادگان مرتضى

حسين زادگان مرتضى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
قربان زاده على

قربان زاده على

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
بابائى حسين

بابائى حسين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
خدادوست بابك

خدادوست بابك

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
على حسينى ثمين

على حسينى ثمين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
زهتابى مجتبى

زهتابى مجتبى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
زايرامامين دولت آباد حبيب

زايرامامين دولت آباد حبيب

دبيري زبان وادبيات عرب -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
حسن بگلو سميرا

حسن بگلو سميرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
دادبين امير حسين

دادبين امير حسين

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
دين پژوه نگار

دين پژوه نگار

فيزيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
عظيمى افسانه

عظيمى افسانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عبدل زاده فريما

عبدل زاده فريما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
بديرى عذرا

بديرى عذرا

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قربان زاده زهرا

قربان زاده زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صفائى پرستو

صفائى پرستو

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
محمد پور على

محمد پور على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
جهانى دولت آباد محمد رضا

جهانى دولت آباد محمد رضا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
نجات بخش بهاره

نجات بخش بهاره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
يوزباشى سيمين

يوزباشى سيمين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ذوالفقارپور امير

ذوالفقارپور امير

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حضرتى محمد

حضرتى محمد

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
حق جو رضا

حق جو رضا

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

5سال کانونی / 105 آزمون

ریاضی
جوكار بناب مير محمد

جوكار بناب مير محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اديبى نيا حسين

اديبى نيا حسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
لطفى يوسف

لطفى يوسف

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
قنبرزاده كندلجى پريسا

قنبرزاده كندلجى پريسا

هنراسلامي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
مهديلوى تازه كندى مهسا

مهديلوى تازه كندى مهسا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سالمى آيسان

سالمى آيسان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

8سال کانونی / 119 آزمون

تجربی
شكرى قميش اسماعيل

شكرى قميش اسماعيل

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عابدينى فردين

عابدينى فردين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سيفى ميثم

سيفى ميثم

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
نجارى محمود

نجارى محمود

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بيابانى زنوز حميده

بيابانى زنوز حميده

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
آقائى ليوار منيره

آقائى ليوار منيره

مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
بالاپور مائده

بالاپور مائده

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بخشى محمد

بخشى محمد

مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ابوطالب زاده حسن

ابوطالب زاده حسن

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
اسكندرى مهدى

اسكندرى مهدى

حقوق -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
عزيززاده ليلا

عزيززاده ليلا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
گلفر زهرا

گلفر زهرا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
صفرزاده الهام

صفرزاده الهام

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابوطالبى ميثم

ابوطالبى ميثم

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
تابستانچى محمد رضا

تابستانچى محمد رضا

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سردارى زهرا

سردارى زهرا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
فولادى مهدى

فولادى مهدى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه جيرفت-روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
اكبرى كوثر

اكبرى كوثر

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-شبانه

4سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
سبحانى اصل رقيه

سبحانى اصل رقيه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسماعيلى عتيق محمد

اسماعيلى عتيق محمد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ضرغامى ديزج يكان مهسا

ضرغامى ديزج يكان مهسا

روانشناسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بلندى وحيده

بلندى وحيده

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
محمودزاده صبا

محمودزاده صبا

شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اربابى فاطمه

اربابى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
خدايارى سجاد

خدايارى سجاد

مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
امامى اول رضا

امامى اول رضا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
راحتى فاطمه

راحتى فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
پورميراصغريان ميرساجد

پورميراصغريان ميرساجد

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حاتمى اقدم اميد

حاتمى اقدم اميد

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-شبانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
سيدعلى زاده جديدى اكرم

سيدعلى زاده جديدى اكرم

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
پورحسن فاطمه

پورحسن فاطمه

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
احمدزاده محبوبى افرا

احمدزاده محبوبى افرا

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
سلمانى عليرضا

سلمانى عليرضا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
افكارى مريم

افكارى مريم

مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
رضاپور سودا

رضاپور سودا

مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
كريمپور كلو زهرا

كريمپور كلو زهرا

شيمي -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سعيدى كندلجى مرتضى

سعيدى كندلجى مرتضى

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
شريفى نگين

شريفى نگين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
ضرغامى ديزجيكان

ضرغامى ديزجيكان

روانشناسي -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ديانتى هانيه

ديانتى هانيه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رضائى رعنا

رضائى رعنا

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
درويش محمدى پريسا

درويش محمدى پريسا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شاهويردى ديزج يكان حنان

شاهويردى ديزج يكان حنان

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
قربانى مهدى

قربانى مهدى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
بابائى مرتضى

بابائى مرتضى

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
باقرپور مهديه

باقرپور مهديه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
پور ميراصغريان مير حامد

پور ميراصغريان مير حامد

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حسينى على

حسينى على

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ابراهيمى مريم

ابراهيمى مريم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
غيبى محمدعلى

غيبى محمدعلى

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه

5سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
عراقى مير ايرج

عراقى مير ايرج

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
على پور رقيه

على پور رقيه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رنجبرى احسان

رنجبرى احسان

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عابدى زهرا

عابدى زهرا

مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عباسى سميرا

عباسى سميرا

مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمدزاده مرندى نيلوفر

محمدزاده مرندى نيلوفر

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
سيدرزاقى مهسا

سيدرزاقى مهسا

روانشناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مردافكن زهرا

مردافكن زهرا

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
موسى نيا فاطمه

موسى نيا فاطمه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خليلى رضا

خليلى رضا

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مبلى مسعود

مبلى مسعود

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
كميلى آيلار

كميلى آيلار

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مصطفائى مرتضى

مصطفائى مرتضى

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
اسدى رضا

اسدى رضا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ميزانى جديدى معصومه

ميزانى جديدى معصومه

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پيرى ليوارى مهدى

پيرى ليوارى مهدى

مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

ریاضی
رمه دوست نسيم

رمه دوست نسيم

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
دين پرست مهدى

دين پرست مهدى

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
نجات بخش سيامك

نجات بخش سيامك

مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز-شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
چمن گرد

چمن گرد

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه-محل تحصيل مرند

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
نقى زاده رعنا

نقى زاده رعنا

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 50 آزمون

زبان
مستقيم نيلوفر

مستقيم نيلوفر

مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز-شبانه

6سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
پريان نگار

پريان نگار

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فرزين فر الهام

فرزين فر الهام

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خندانى وحيد

خندانى وحيد

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل مرند

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
غيبى مير ميثم

غيبى مير ميثم

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
احمدى جوان نازنين

احمدى جوان نازنين

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
مصطفائى محمد

مصطفائى محمد

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مرندى امين

مرندى امين

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
دلخوشى عطاءاله

دلخوشى عطاءاله

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اسكندرى ارزيل پروانه

اسكندرى ارزيل پروانه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
يوزباشى مهديه

يوزباشى مهديه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
ذاكرى

ذاكرى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حبيب وند

حبيب وند

مهندسي برق -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
جامعى

جامعى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
استبصارى

استبصارى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مسلمى

مسلمى

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
اديبان

اديبان

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
جنگى

جنگى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
على زاده

على زاده

مهندسي برق -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ذوقى

ذوقى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بهرامى كشكى

بهرامى كشكى

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
على جان زاده

على جان زاده

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل مرند

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

زبان فرانسه -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
نورآبادى

نورآبادى

مهندسي عمران -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
جبرائيلى

جبرائيلى

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
بلوسى

بلوسى

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فعلى

فعلى

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عبداله زاده ديزج

عبداله زاده ديزج

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-شبانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
مهران

مهران

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل مرند

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
موسالو

موسالو

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمودى يامچى

محمودى يامچى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ذوالفقارى ثانى

ذوالفقارى ثانى

مهندسي عمران -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سباعى

سباعى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
جبرئيلى

جبرئيلى

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بشارت

بشارت

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
صفرى

صفرى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سيدى وديق

سيدى وديق

مهندسي عمران -دانشگاه بناب-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
پورنجف

پورنجف

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شكرى مجدى

شكرى مجدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بيابانى زنوز

بيابانى زنوز

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه-محل تحصيل پرديس تبريز

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
صادقى

صادقى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
عاطفيان

عاطفيان

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
چاقوى ديزج

چاقوى ديزج

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
صباغ

صباغ

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
طالبى اقدم

طالبى اقدم

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بناب-روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
محبى كندلجى

محبى كندلجى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مسرورى جديد

مسرورى جديد

مهندسي مواد-دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
احمدعلى زاده

احمدعلى زاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رفاهى يامچى

رفاهى يامچى

مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حسنى اقدم

حسنى اقدم

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پارسا

پارسا

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه-محل تحصيل مرند

3سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
حاتمى يالقوز آغاج

حاتمى يالقوز آغاج

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ماهرى

ماهرى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه-

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ايده لو

ايده لو

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه-محل تحصيل مرند

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
محمدزاده هرزندى

محمدزاده هرزندى

فيزيك -دانشگاه تبريز-شبانه

5سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
دين پژوه

دين پژوه

مهندسي مواد-دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
تقى زاده بناب

تقى زاده بناب

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شهيمى

شهيمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه-محل تحصيل زرند

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ملكوتى

ملكوتى

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
يارى يامچى

يارى يامچى

ژئومورفولوژي -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
انتظارى زنوز

انتظارى زنوز

علوم مهندسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه-محل تحصيل نمين

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فتحعلى زاده گله بان

فتحعلى زاده گله بان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غنى زاده

غنى زاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مركيدلو

مركيدلو

علوم ومهندسي اب -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بشيرى

بشيرى

شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آقازاده

آقازاده

علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ناصرى

ناصرى

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
رحيمى مرند

رحيمى مرند

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
آرمان

آرمان

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
پورحسن

پورحسن

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ميركاظم زاده

ميركاظم زاده

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قخلارى

قخلارى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل خوي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
داننده

داننده

مهندسي نساجي -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اختيارى

اختيارى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صفوى

صفوى

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ينگجه اقدم

ينگجه اقدم

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
صداقت بناب

صداقت بناب

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
على پور

على پور

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضائى زنوز

رضائى زنوز

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
فضل زاده

فضل زاده

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
ايمان پور

ايمان پور

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رضائى ميلق

رضائى ميلق

رياضيات وكاربردها-دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل مرند

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جبارى مرند

جبارى مرند

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سهيلى دولت آبادى

سهيلى دولت آبادى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
آقايى

آقايى

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

مديريت جهانگردي -دانشگاه تبريز-شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمدزاده گله بان

محمدزاده گله بان

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
جامعى

جامعى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نجات بخش

نجات بخش

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
افسون

افسون

زيست شناسي سلولي مولكولي -مركزاموزش عالي استهبان-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
هلالى

هلالى

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ماهرى

ماهرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
نجفى هوجقان

نجفى هوجقان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بلندقامت

بلندقامت

زمين شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شكورى هوجقان

شكورى هوجقان

زيست شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
توتونفروش

توتونفروش

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
بوستانى

بوستانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اقبالى

اقبالى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه اروميه-روزانه-محل تحصيل مياندواب

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ميرقاسمى مرندى كار

ميرقاسمى مرندى كار

رياضيات وكاربردها-دانشگاه مراغه-شبانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
صمدى زنوز

صمدى زنوز

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه اروميه-روزانه-محل تحصيل مياندواب

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
گل پرور

گل پرور

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
قاضى خانى

قاضى خانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
على محمدپور كشكى

على محمدپور كشكى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پوررضاى كندلجى

پوررضاى كندلجى

علوم سياسي -دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي /-نيمه حضوري

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
تقى پور

تقى پور

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-شبانه-محل تحصيل اهر

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سردارى

سردارى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه سمنان-شبانه-محل تحصيل مهدي شهر

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
على محمدى

على محمدى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
قهرمان نژاد

قهرمان نژاد

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
رزاقى ديزج

رزاقى ديزج

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرج پور

فرج پور

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قفقازى

قفقازى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مشترى

مشترى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نجف زاده خانه سر

نجف زاده خانه سر

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ملكانى

ملكانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
منافى راد

منافى راد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ميرقاسمى

ميرقاسمى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی