تبريز

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر تبريز

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
صفادوست صدرا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 44
نادرى سينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 56
واعظى اميرمحمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 42
بخشى مهدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 41
بهروزى مهران ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 4سال کانونی 61
ميراب شادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6سال کانونی 96
عباس پور كبودان فائزه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 8سال کانونی 129
حسينى عرفان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 19
رهنماى حقيقى آرمين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 55
دژپسند على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 49
محمديان عطا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 59
دائى فرشباف رعنا انسانی حقوق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 42
فرح بخش على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 46
حجازى سلوا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 81
صادقى فرشى اميرعلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 52
نورى زاده امير محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 53
قدرتى پيمان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 50
رحمانپور دارا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 48
فيضى آرش ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 32
بدرى گرگرى پويا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 49
نصرتى سهلان زينب ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 4سال کانونی 66
فتوحى مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 19
فرخ نيا هستى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 54
اصولى مينق سيما تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 5سال کانونی 70
گلستان نيلوفر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 20
قربانى جهنديزى نگار تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 72
تقى زاده ديزجچراغى پويا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 19
الفى زند آبادى احد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 17
حليمى پريا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 54
برادراوتادى پوريا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 15
رزاقى كلجاهى شهريار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 50
جبارى مائده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 22
عليزاده رضا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 65
ناصر نيسارى على ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه تبريز 1سال کانونی 9
رزمجوفرد اميررضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 50
خشچيان صبا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 56
بهرامى سالار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 46
نقى پور طناز تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 35
رئيسى صفا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 89
مشهدى جلفائى سودا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 25
هاشمى ثناالسادات تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 31
نظرى هادى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 4سال کانونی 61
رحيمى آذغان رضا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 4سال کانونی 65
پور وطن ياسمن تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 48
مصدقى هريس رضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 12
اشهرى رضا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 40
شيدايى فاطمه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
عبدالعلى پور اول فاطمه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
جابرى نژاد تسوج مهران تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 30
على پور خضرى شيما تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 17
صفايى وند بابك ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 50
محمدى پور كسرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 34
مجنونى سيما انسانی حقوق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 32
طاهرى اسما انسانی حقوق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 23
پسيانيان الهه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 51
فريدونى فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 7سال کانونی 84
پورشامى زهره تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 31
سلطان پور سردرود عاطفه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 22
شهمراد مغانلو آيسان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 61
دلير اكبرى آذر زهرا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 41
ابوسلمان رضوانى عذرا ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 6سال کانونی 117
حسينى قراگوزايل هانيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 39
ولى زاده سپهر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 17
بخشى كوثر ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 22
ملجاء بصيرى حسنا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 34
سادات نيا سيدامير ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 32
امانى سيما تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 57
رنجبراقدم سينا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 53
كيانى كذبين حامد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 16
ستارى زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 52
باقرنژاد اميرعلى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
يوسفى مهدى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 39
اعظمى خامنه سپهر انسانی حقوق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 48
حسينى صادقى شلاله تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 58
عبدلى اسكوئى ياسمن تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 19
شادى مهدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 39
اخوى ميلانى على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 31
فرشباف خليلى على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 24
محمودپور ضيائى طاهره تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 25
سيد اكبرى ميركاظم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 49
رامش كيميا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 5سال کانونی 92
بهروان مهسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 60
خيرى وحيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 22
يزدان پناه سارا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 37
رنجبر قراجه ابراهيم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 25
على قلى پور شادى انسانی حقوق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 21
ابراهيمى حميد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
اصغرى الهام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 61
نصرتى سجاد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 38
فتاح پور سيده فريناز تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 27
فرشباف طلوعى احسان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 52
رستم پور صوفيانى مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 56
ابوعلى سينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 37
اكبرى فرخوان فائزه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 60
جدائى صبا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 38
ناصرى سرخه امين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 24
عزيزى نسيم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 52
امين مينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 45
دوراخان رهام ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 13
خديوى امين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 34
پاشائى اميرحسين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 49
همائى مينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 33
حسن نژاد سينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 67
جبرائيلى وحيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 53
بهلولى فر فاطمه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 14
حداد سارا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 37
انورى فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 68
مرتضوى ارمغان سادات تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 30
فخرزاده ديزجى الهام ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 44
ملكى نسيم تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 38
ناجى پوريا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 17
عالم پور رجبى پگاه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 56
تربتى سحر انسانی حقوق -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 49
تقى زاده رضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
منعم شايان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 48
فروزنده محمدرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه تبريز 2سال کانونی 21
نجاتى زهرا انسانی علوم سياسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 15
توانا فاطمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 20
فتحى حميدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 86
طيب نفس سخائى زهرا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه تبريز 1سال کانونی 7
مجيدپور سارا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 20
نظرى الهام تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 5سال کانونی 89
ايمانى امير تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 8سال کانونی 117
اسعدى امير حسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 49
رجب زاده ديزجى كوروش ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 12
فتحيان يوسف آباد سپيده انسانی حقوق -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 45
نوروزى آرش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 54
جلالت حاجى آقا محمد امين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 29
نقوى محدثه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 32
زنجانى مياندوآب سئويل ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 20
حبيب زاده خيابان الهام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 46
كرمانى سيده پريسا انسانی روانشناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 32
پرتوى آريا هادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 57
نيكجو نفيسه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 25
كلاهى ستوبادى دنيز انسانی حقوق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 5سال کانونی 74
بناء شريفيان محمدرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه تبريز 2سال کانونی 26
دبيرى سيدسجاد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 54
الهقلى لو مهدى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 50
زعفرانى فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 18
اكرامى نيما ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 9
خجير شيدا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 13
فخرالدينى نيما تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 21
غوثى دهخوارقانى سودابه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 5سال کانونی 88
اسدى لعيا تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 20
سليمى شجاعى فريد زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 14
مرادزاده سجاد ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 56
بالجانى فاطمه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 1سال کانونی 13
غضنفر اهرى ساسان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 38
پورعلى حسن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 43
اميرى فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 52
متين نسيم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 59
الطاف ليلا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 29
فتوحى امين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 55
حاجى زاده چكان سيما تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 44
قنبرى كلجاهى سعيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 47
خدابنده فاطمه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه- دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 27
ياراحمدى پويا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 34
طلوعى مينا انسانی حقوق -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 22
گلى پريسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 31
صادقزاده بنائى تهمينه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 24
عبدالهى مجتبى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 17
طايفه كاظمى مينو ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
مختارپور حبشى مهدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 58
گهرخانى اصلى رسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 44
مرتضى زاده مرتضى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 60
صراحى زهرا سادات تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 31
فرصتى غازانى صبا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 8
ياراحمدى پيمان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 34
سيدى باويل عليايى سينا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 34
حسن زاده يونس ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
والايى محمدعلى انسانی حقوق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 17
ميرزائى اميرعلى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 5سال کانونی 83
آين مهديه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 71
همتى سالار ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 22
حسن زاده يوسف ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
صمدى زينب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 36
رهبر مهران تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 6سال کانونی 88
پاشايى مركيد نسيم تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 9
پورغنى امير ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 38
اتابكى اقدم شايان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 43
قهرمانى ساينا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 8سال کانونی 116
خادم ديزج ساناز ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه تبريز 2سال کانونی 33
جمالپور محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 19
آتشين خامنه مهديه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 69
يوسفى يلدا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 27
زاهدنژاد حامد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه تبريز 3سال کانونی 48
عيوضى قراباغلو فائزه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 12
كريم پور قره بلاغ بهنام ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
روشنى ممقانى امير تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 17
رسولى صبا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 60
فتحى على تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 8
رسولى پور خامنه على ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 41
نظيرى سيده حكيمه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل قم دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
باباپور ابراهيم انسانی حقوق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 16
آزاد خيابانى الهام تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 14
كوهستانى عين الدين الهام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 21
توحيدى فر على ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
خان محمدى ينگجه سهند تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 20
معماريان سرخابى سهيل ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 32
اميدى گرگرى سوگند تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 52
طيب خسروشاهى سينا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 30
واحد سفيدان وحيد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 26
عبادى بهزاد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 19
كياور اميرارسلان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 61
رشكى مهرآباد كوثر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 34
آيرملو ثمين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 47
رفعتى فاطمه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 14
حسن پور سپيده هنر مرمت اثارتاريخي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 12
برزگر محمدرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه تبريز 3سال کانونی 53
امينى زاده اسماء تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 9
على پور آقاجان آبادى ميثم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 18
آهنج فاطمه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 23
رادپور النجق حامد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 37
پرتوى آريا مهتاب تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 42
آينه چى خيابانى پريا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 23
جهان بين شيشه رضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 15
پيروى سراى صفا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 11
يزدانى يلدا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 48
آوند سحر تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 31
محقق سراج تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 20
راضى رامين ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 36
صدق روحى نيما ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 38
حكيم زاده زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 48
موحدراد على ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 16
شهبازى على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 69
جبارى آيناز تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 1سال کانونی 17
رجب زاده بنائيان پونه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 58
شيرزاد ساره تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 4سال کانونی 45
صمدى ورزقان ميلاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 4سال کانونی 34
دليرى زيبا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 4سال کانونی 63
بهروزى باشسيز زينب ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
شعبانپور محمد انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 13
توفيقى يان زينب تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 26
اسديان حسن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 46
حق كيش نيما ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 42
پورجبار صبا هنر هنراسلامي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 9
شفيعى ياسمن تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 3سال کانونی 35
حاجى ميرى فلاحى آيسان تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
مهدوى نژاد محمدمسعود ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
رنجبر ارسلان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
نجفى بوكت نويد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 42
ارجمندى فرد عطا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 41
محبوب سردرودى فرزين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 25
حامدنيا مهديه انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
محمدى محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 23
معدن پسندى ميرآروين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 49
ناصرى محمدامين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 28
يوسف زاده فرد مهدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
فروغى مرضيه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
پرتوى زاده بنام آيلار ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 30
محمدى نيا فاطمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
پناهى آرش هنر هنراسلامي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال کانونی 25
انصاريان نژاد واليه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 34
آل ياسين سارا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 4سال کانونی 63
حاجى آقائى شهير مليكا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 2سال کانونی 15
رحمت دوست بيلانكوهى مهسا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 22
بهناميان فاطمه هنر كارشناسي فرش -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
يوسفى زهرا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 1سال کانونی 13
دهرى دهرود محمد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 14
نورى سهيل تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 40
عهدنو سنا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 12
فرج اللهى فلاحى مهسا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
صلاحى مهدى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 5سال کانونی 64
زاهدى نيلوفر انسانی حقوق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 21
احسن گرى محمدرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 27
ترمان مهدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 13
حيدرزاده قره ورن سحر انسانی حقوق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 16
فيروزى فرناز تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 1سال کانونی 16
طرزمنى مينا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 1سال کانونی 12
ولى كورش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 45
آيت الهى آناهيتا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 16
جعفرزاده سهند ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 27
ابوالفتح زاده مائده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 3سال کانونی 40
مددى باروق مهسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 1سال کانونی 14
محمدى اميرمحمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20
وطنيان نازنين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 14
بهشتى روى ثمينه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 1سال کانونی 11
زارع سهند تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 12
آقا بيگى دستجردى محمد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 37
صدقى متنق شعله تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 1سال کانونی 15
شكور شهابى فاطمه ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
سبزوارى تارا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 4سال کانونی 40
فرجى كاوانق عليرضا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 19
سيف پورمقدم طيول حسين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 6سال کانونی 85
ميرنورانى مريم تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 2سال کانونی 21
وحيد اقدم مهربانى مهرداد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 29
مجتهدى سمن تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 8سال کانونی 93
بهزاداوخسارى مهدى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 4سال کانونی 43
مرندى نيكو تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 13
همدانى ثنا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 3سال کانونی 32
باقرزاده كريمى آراز ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 43
جبارى فرخى سالار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
پوررستمى شجاعى مائده تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 1سال کانونی 11
بيگ زاده عليرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
مسعودى ريحانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 3سال کانونی 15
منوچهرى موژان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 3سال کانونی 28
اسعدى نظرلو حانيه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 8سال کانونی 107
پورصادق صوفيانى تورج تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 4سال کانونی 51
حداد فراز ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 42
افروزمهر پريا هنر هنراسلامي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 13
معرفت چلان محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
كريم پورخامنه دريا ریاضی فيزيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 9
رضايى بشير حسين انسانی حقوق -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 17
خضرى ساريجه نسيم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 3سال کانونی 46
جوان اسكويى سمن انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 10
نوين انرجان شاهين ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 26
نورى مهسا انسانی حقوق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 22
نيلچيانى امير تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 6سال کانونی 99
ميركاظميان سيداميرمحمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 50
مظهر قراملكى مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 4سال کانونی 67
رحيمى ممقانى آيلار تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 2سال کانونی 27
تقوى پوريان آذر پويا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 38
فدائى منوچهر تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 16
رنجورى هروى امير ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
اعلائى مائده تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 35
حسينى نسب ابوالفضل ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه تبريز 1سال کانونی 22
موسوى الهام ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه تبريز 2سال کانونی 39
رضازاده گاوگانى احسان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 7سال کانونی 103
شيخ السلامى على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
يوسفى سپيده تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 28
ناجى قصابان آذر حامد ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 49
سليمى موحد محمدرضا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 5سال کانونی 39
لطيفى قره بابا ياشار ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه-محل تحصيل مرند دانشگاه تبريز 1سال کانونی 7
اسدپور افشين انسانی حقوق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 25
على غلامى اسكوئى اميد ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 17
فروغى ثريا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 13
اميرى شيخ احمدلو سحر تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 3سال کانونی 50
قربانى جمال آباد سعيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 21
بهروان پريسا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 3سال کانونی 40
حسينى زهرا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 7
رفعتى فر پگاه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 19
انورى فرد پانيذ تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 51
حقايق امين على ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
مشيرآبادى صدف تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 19
شاطرى محيا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 30
رنجبرصالحيان شهرزاد انسانی حقوق -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 34
طلوعى نسب حميد رضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 44
خانبازيان امين زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 23
تقى زاده فانيذ محمدرضا ریاضی فيزيك -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 30
رضايى سميرا تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 43
حسنقلى زاد اهرابيان على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 1سال کانونی 21
محمودى محمودعليلو الناز ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
بوذرى خاتون آباد نازيلا انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 19
سلطان فام طناز تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 3سال کانونی 39
رضاپور كلجاهى ليلا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
رحيم پور آوا هنر هنراسلامي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 18
جلال اقدسيان امين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 93
نجفيان مهرآباد فريد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 5سال کانونی 72
نورى زاده هادى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 21
سيفى آقچه كهل لاچين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 2سال کانونی 23
منصورى نژاد پريا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 44
فرج زاده مهدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
اسدى سميه هنر هنراسلامي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 15
دهقان ديبا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 47
جبرئيلى مريم انسانی علوم تربيتي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 7
فرجى كوچه سجاد تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 17
حنيفى شيوا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 8
برون برى آيسان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 1سال کانونی 18
كيانى كوثر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 1سال کانونی 14
فانى حنيفه صبا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 4سال کانونی 52
نظرى فاطمه تجربی روانشناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 43
گلى ليلا تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 11
اصغرزاده فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 3سال کانونی 50
سنايى هانيه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 26
موسوى زاده مير حسين تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 14
مولائى سحر تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 51
اقدسى نيا سينا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
دل آرام وحيد تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 51
فلاحى هادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 30
مسعودى شبنم ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 20
اسماعيل يان حامد تجربی روانشناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 23
احمدى نژاد وثوق صبا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 42
عليوردى مهدى تجربی دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
محمودى پور اولى محدثه تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 59
علمى مجتبى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
عرفانى نفيسه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 42
ميرزائى ديزجى مينو تجربی دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
ميرزايى ديزجى مهديه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 2سال کانونی 40
مهمومى سفيده خوان عزيزه انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
پيرى مهدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
ژنده خطيبى هانيه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 29
الوندى حسن ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 44
وليزاده ستوبادى صالح ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
عبدى على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 14
ژرفى ساناز تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 20
كبيرخو سحر تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 29
حبيب زاده حامد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 58
مدرس وحيد مليكا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
حسين پور كريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 3سال کانونی 28
اكبرى بختور سارا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 30
پورداداش فردنام اتابك ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 18
پرهيزگار مهسا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 37
سعيدچوبدار مهدى تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال کانونی 41
مختارنژادمحمدزاده غزاله انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 32
غفارزاده بابك ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 54
طهماسبى پويا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 74
اكبرى زرين قبائى مهدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 20
رادفر سحر تجربی روانشناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 82
پرويززاد عاطفه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 35
عباسپور مهديه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 49
نبى قديم سينا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 76
مظفرى هادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 57
شفيعى آنيتا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 10
وزيرى حساس فاطمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 19
محمد قليزاده كهنمويى على ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
احمدى محمدحسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 41
اسحقى سردرود سيد مهران ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 23
جعفرى نعيمه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 45
رهنما صبا تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 69
ترابى مزرعه بهاره ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال کانونی 36
اوجاقى عبداله ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 34
صادقيان سينا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
فرشباف زيرك كار آيسان تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
موحدين اميرحسين تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 32
گواهى على تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 23
احمدپورتركمانى طوبى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 26
يوسف زاده رويا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
نائبيان مليكا تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 31
اسودى كرمانى اميد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
تفليسى هريس ريحانه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 3سال کانونی 47
زرين زهرا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 25
خشكبارصديق انيس تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 14
آقابالايى رهور مسعود ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 68
اللهويردى پور پيوستى عباس ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 25
عباداله زاده محمد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 6
باباپور محمدرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 40
رحيمى شيوا تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
خانى رضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
رضوى غازانى سيده فائزه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 32
برزگر معصومه انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 23
صادقى نيلوفر تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 2سال کانونی 26
غفارى كاوسى سودا انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 22
خدائى زهرا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران 3سال کانونی 40
افروز ميترا تجربی روانشناسي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 38
ارجمند مهنا تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 5سال کانونی 86
ابراهيمى محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20
غفارى باويل عليائى سارا تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 4سال کانونی 60
جابرى زمهرير مهسا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 39
منتخبى حنانه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 53
بى نيازى شقايق ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 8
نوبهار ندا انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
اميرذهنى محمدرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 30
ارانى فرد آيلار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 29
منتخبى اسكوئى كسرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 70
كهلانى مينا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
آصف پور آيسان تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 13
تدين مسعود ریاضی مهندسي تعميرونگهداري -مركزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي كشور-روزانه مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور 3سال کانونی 43
اردى خانى سحر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 6
عزتى سينا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 21
متقى زاده سمانه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 34
كرباسى ثمين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
قابل قزلجه ميدان ندا انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
نوروزى سحر تجربی روانشناسي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 37
حسين زاده قراجه مريم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
پورمحمدى على تجربی اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 13
پناه زاده ندا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه-محل تحصيل پرديس تبريز دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 19
آراسته سارا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال کانونی 30
اصل امانى رويا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه-محل تحصيل پرديس تبريز دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 22
جاويدان سميرا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 63
امينى مطلق مسعود ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 28
كيانى ياشار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 23
مهدى پور آبادى عرفان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
روحى مهدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 32
محمدى زاويه جكى مهسا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 71
ثروين مهفام تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشكده علوم پزشكي سراب 3سال کانونی 51
جواهريان اميررضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 37
نصيرى گرنگاه مهدى تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 10
سردارملى سارا تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 53
پوراحمد زارع نژاد سميرا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 19
اسدزاده سنا تجربی دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 25
مهندسى خسروشاهى آيدين ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزتحصيلات تكميلي درعلوم پايه -زنجان-روزانه مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان 1سال کانونی 17
نورى زاده ميلاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20
ره گشايى قراملكى على ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 58
خليل زاده مهين تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 35
نريمانى پويا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
سلامى مينو تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 11
خجسته نجات مائده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه-نيمسال اول دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
امانى مجتبى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
زاده قرجه داغى زهرا انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
مقيمى اصل سيده ثمين ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 37
فروغى سحر ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 29
صديق بيرق فاطمه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
نيكمرد متنق داود ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
فرشى لك لر حامد تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 10
عظيم پور فروغى رعنا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
ميلانى نژاد آرمين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 24
نوبرى امين على تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال کانونی 59
قلمى نوبر سلوا ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 21
محمدزاده شاملو محمدباقر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 24
بابائى مهديه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 19
شريفى سقزى آزيتا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 6
اقبالى امير ریاضی فيزيك -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 30
كاظمى دادور نژلا تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران - پرديس خودگردان 2سال کانونی 24
بهشاد مينا تجربی روانشناسي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 49
فيض زاده مائده تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 64
باحجب خشنودى حسام ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
پور حيدر آرباطان سالار تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 33
شيعه خلصى اميرخيزى مهدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 38
مسگرزاده على تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 4سال کانونی 36
رسولى آرمان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه-نيمسال اول دانشگاه تبريز 2سال کانونی 23
نويدى گلناز تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 43
اصغرى عظمى مهدى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 35
فرخى پوريا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه-نيمسال اول دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
قنبرى سهراب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-مجازي و بين الملل-محل تحصيل رامسر دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 1سال کانونی 15
موتابى على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 28
جوانعلى بدر كبرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 36
لطفى اشتلق سپيده تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 24
اشدرى على ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه-محل تحصيل بندرعباس دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 17
جعفرى وليلو سعيد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه-نيمسال اول دانشگاه تبريز 3سال کانونی 44
دين پژوه لاله تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 43
آسمانى شاهگلى غزاله تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 5سال کانونی 68
دارابى نيما ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 4سال کانونی 46
حسنى رومينا تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 11
دانشى ممقانى مهسا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 33
حنيفى مصطفى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
وحيد نوبرى هومن ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه-نيمسال اول دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
جعفرى كندوانى سينا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 21
ترغاق شقايق تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 20
قربانى برازين ياشار ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه-نيمسال اول دانشگاه تبريز 2سال کانونی 21
رنجبرى اسماء ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 67
ريحانى مهر كيومرث تجربی روانشناسي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 36
يوسفى ثمرخزان نسرين تجربی دامپزشكي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 12
عزتى رواسجان كريم تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه- دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 20
سرى پيشه مژگان تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 14
دانشگر آق بلاغ فرناز تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 31
اسديان صيفار مهتاب تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 17
صفارى آقباش مهدييار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
خندان فاطمه ریاضی فيزيك -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 32
رفيعى پويا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 36
مركزى اسرا تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
جدارى زارع زاده ميلاد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 44
كارگرى نمرور ابوالفضل تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 6سال کانونی 63
عظيمى مهسا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 22
اسلامى فاطمه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 29
ديهيمى كردكندى رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 63
جديدى مرجان ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 33
ملكى سالار تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
صحاف امين نسيم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 72
مهديزاده مهسا تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 45
وطندوست علمدارى ميلاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 65
حسين زاده دالانداز سيده صدف ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 38
ستاره مريم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
فرخ مهر پوريا تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 15
عبدى حامد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
آدينه اهرى توحيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 81
ايرانى نژادحق ثمين تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6سال کانونی 83
فارضى مياندوآب آروين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 82
هاشمى كهنمو على تجربی دامپزشكي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
مراديان امير تجربی دامپزشكي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 50
توتون كار يوسف تجربی دامپزشكي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 6
زمينى امير ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 64
برادران باقرى سوزان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 46
مشفقى فر مجتبى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
نورس سالار انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 33
ميرزايى رقيه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 38
نهال پرورى نسيم زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه-محل تحصيل پرديس تبريز دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 37
مقدم رنجبران سميرا ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 25
سامبرانى سهند تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 39
فهمى غزاله ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
صدرى راد سمانه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 67
آقاپورمددلو معصومه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 20
محمودزاده بوكانى رويا تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 90
بابازاده خامنه زهرا انسانی تاريخ -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
كلانتريان فرناز زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 19
جعفرى تازه كند مينا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 3سال کانونی 51
اسمعيلى بهارك ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 58
نامورهفتدران ياسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 43
آقازاده آذين انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 14
ملكى پوريا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه-محل تحصيل پرديس تبريز دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 15
احمدپور شيرين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 5سال کانونی 97
شفيعى اسكوئى الهام تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 50
عباسيان آسيه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه- دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 49
آل محمدحسين فريبا تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 24
نيكمرد متنق رامين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
پورعباس تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 9
نادرى ندا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 22
قاسمى مهسا زبان زبان فرانسه -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 31
بديعى ندا تجربی دامپزشكي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 7
اسدى سيلاب زهرا تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 56
اسماعيل نژاد سعيد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 4سال کانونی 65
باعزم على ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 8
منافلويان فرزاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 36
جاهد امير ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
محمدى محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 66
لطفى سارا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 3سال کانونی 39
فتح كبير فاطمه تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 7
يزدچى پويا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 2سال کانونی 33
عليزاده نوبرى شيما تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشكده علوم پزشكي سراب 1سال کانونی 12
هاشمى عباس آباد محدثه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 3سال کانونی 52
اقدم تبار صبا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه-نيمسال دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 19
خاك نژاد شيرين تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 17
خداداده الهام تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 17
وزيرى عطا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 4سال کانونی 46
آذرنيا پريا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 67
فداكار مريم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه-نيمسال دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 8
باغبان ازهرى نيما ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه-نيمسال دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 38
كيانى نيا مهسا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 5سال کانونی 65
داورى سينا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 23
معصومى خسروشاهى سعيده زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه-محل تحصيل پرديس تبريز دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 36
اورنگ ساحل تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه- دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 12
عظيمى ياسمن تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 36
نامى بسيط مهدى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
هوشمندكيا سيدآرمين تجربی دامپزشكي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 9
وفادار ميثم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 43
پور على ملحى مهران ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
پيروى مهدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
همتى پريسا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 3سال کانونی 47
محمديان سودمند احمدرضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 31
سعادتى على ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 32
انصارى فرد سينا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 33
علم الهدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 11
جوزن سميرا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 30
اسدى الشن ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 51
مداين شيشدان تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 13
هاشمى مهدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
امينى پريسا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20
حق شناس ارسلان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 28
قنبرى سميرا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 30
كرمعلى نازنين زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه-محل تحصيل پرديس تبريز دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 46
قلى پور فريد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 96
عمرانى خيابانيان مهديه ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 16
كرم پور مهلا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 22
كاظمى پور ندا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
مزروعى زيبا تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 9
خدادادى نوبر فرناز تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 51
پيروزخواه شيرين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 8
زاده كان مياردان مينا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 11
حبيبى صبا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 21
اصغرزاده اسما ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
خدائى سينا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
عبداله زاده ايلخچى تجربی دامپزشكي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 57
اسلامى زهرا تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 24
امجدى زين الحاجيلو سئودا انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 31
نيكان فر رها تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 48
ابراهيم زاده مهسا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
واصلى تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 27
سعادتى محمدامين ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 44
عبدكريمى فروغ ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 21
اصغرى عبيرى فرزانه زبان زبان فرانسه -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 34
اميدى خانكندى مهدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 35
خادم فسقنديس رويا تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 38
امين بستان آباد احسان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 31
فرهودى گجن پريا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
مالك اسفهلان ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 19
نصيرى سعيد تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 71
وزيرى خوشمهر عرفان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 16
نورى باهرى كتايون ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 16
عطار آروين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 30
دهقان حكم آباد امير تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 49
خدائى پويا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
هاشمى آذريان مهدى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 8
شاطر موسوى ساناز سادات ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 108
اخوان عطار فريد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
صوفيانى مريم زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه-محل تحصيل پرديس تبريز دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 17
فرهومندى نيما تجربی روانشناسي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 21
خياطى ثنا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 17
فزون فر مهتا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه-محل تحصيل پرديس تبريز دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 13
عبدالعلى زاده امير شهاب الدين تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 30
شاهرخى رها تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 32
جعفرپور مريم تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 17
نصراللهى مجيد حامد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 40
پيروز زرين مليكا تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 46
فرشينه ساعى سبا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه-محل تحصيل پرديس تبريز دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 9
پاشازاده شبنم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20
سلسله جنبان سهند ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 49
محمدى طاهر نيما ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
نواسريان سميه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 19
عيسى زاده على ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 24
هاتف كاميار ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 33
محجل اقدم شادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 26
اعتمادى فر سبا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 19
بهلولى تجربی روانشناسي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 5
رستم پور امير ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 12
نعمتى رزاقى مهسا تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 12
پسته اى منيرالسادات تجربی روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 41
موسوى بناب سيدهادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 35
شهبازى سينا تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 28
آيدينى ميرعلى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال کانونی 23
حسن كاويار محدثه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 69
جلالى امير ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 20
يارى آبش احمدلو حكيمه تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 3سال کانونی 46
حسينى سيدهادى انسانی روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 13
عاقل نهند پريا تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 19
نگهبان امين تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 13
ساعدى فائزه انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 23
راننده وحيد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 23
ولى زاده درخشان زهرا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 14
اصل هاشمى باسمنج ثريا تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
جعفرى احمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 15
كندوانى حسانه تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 59
نوزاد ممقانى حامد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
شرقى وند عرفان ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 27
هجرت اسكوئى شبنم انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 16
احمدپور سميرا انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 22
ناصرى آذرى گلناز ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
جديرى راد مهسا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 45
شاهى زرين قبائى بهناز تجربی روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 26
سعادتى هومن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 41
نيازى ریاضی فيزيك -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 32
پورعباس وفا پدرام ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 10
بانان متقى على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 17
دهقان نژاد معصومه تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
فرشباف دادور صبا تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 3سال کانونی 57
صادقى ميوه روز نگين تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 30
ستارى امناب زهرا تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20
آقائى چارچلو فاطمه زبان زبان فرانسه -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
بيعديل اقدم الناز تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 31
گل كار جديد مهسا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 16
دليرى شادباد اميرحسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه صنعتي شريف - تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 17
ميرزايى بهنام ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 20
طيارى سيد مهدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
فرهودى سفيدان جديد بهناز تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 19
حكيمى شيشوان آرمان ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 3سال کانونی 37
شاهى حق زهرا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 20
شيخ عظيمى سردرود هادى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 9
همتى اكرم انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
جعفرزاده صوفيانى سينا ریاضی فيزيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 63
نظرى خونيقى حكيمه تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 21
خيرالهى آتوسا ریاضی حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 17
ساعدسرد رود امير رضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 20
بيرامزاده مرتضى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 12
عابدينى كلجاهى هادى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 50
طالب جنت امين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 46
اسلاميه سئودا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشكده علوم پزشكي سراب 3سال کانونی 50
بيرامى ندا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 15
جوان ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 11
باقرزاده هادى زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 24
امجد سقين سرا الهام تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشكده علوم پزشكي سراب 2سال کانونی 36
ضيايى نيا رضا تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 31
ناسوقى زرنق محمدرضا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 19
تاج احمد محمد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 18
مشفق فاطمه تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 30
جليلى سئودا تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشكده علوم پزشكي سراب 2سال کانونی 32
ابراهيم لوى ارمند فاطمه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 20
محبى زگلوجه محمدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 18
اصغرى جواد ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 24
كيوان لو مهديه تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 14
ناصرى زيبا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 20
ذهابى مهسا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
محمدى حامد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 46
طهماسبى سحر تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
جاويدى حسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 4سال کانونی 58
عباسيان شجاعى تورج ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20
چائى كازران ساناز ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
قياسى مهديه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
شامى زهرا انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 7
غيبى فاطمه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 16
منافى پور نويد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 18
آژير رضا تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 30
بابازاده خامنه مريم انسانی تاريخ -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
ثنائى فر على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 4سال کانونی 47
اميراصلان زاده فاطمه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 42
فلاح اردشير على ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 28
محبى فر على ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال کانونی 33
ياورى رضا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 11
طهماسبى فرد كبرى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 25
اديب حسام الدين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 17
ايمانى شرامين حسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 16
حبيبى نظرلو توحيد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 36
تميزى سيما ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 58
رخ فروز آرزو تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 17
يمينى فر نگار تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 80
عليون مهران تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 12
سرابى سپهر ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 18
خسرو شاهيان صحرا تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 38
گوزل پريسا تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
بهشتى مه لقا ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 28
عبدالهى اندرابى آيلار ریاضی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20
پورعلى معصومه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 26
يوسفپور سرخابى سمن ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 35
حسين پور سلمانى شيما ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
مصطفائى مينا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه-محل تحصيل مشكين شهر دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 18
زهرابى مهديه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 43
حسين پور پيغان عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 5سال کانونی 70
محمدزاده وحيد تجربی شيمي -دانشگاه مراغه-شبانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 41
رحيمى نيا مهدى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 54
رضوانى فروغ تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال کانونی 20
حسن زاده ساناز ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 13
بخششى بهنام تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 1سال کانونی 14
مرادخانى سيد هادى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 17
مقصودى آيلين ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 18
شرعى عليائى محمد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 16
كبيرى مجد مرتضى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 12
تقى پور مينا تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 20
چلانى مينا ریاضی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20
كرامتيان يوسف ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 60
عليزاده شادآباد محمدرضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 9
مقدم آريا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 13
ولى زاده ضيائى زهرا تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 48
حيدرى شبسترى سحر سادات ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 11
خداپناه اقدم الميرا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 32
سيدعظيمى سيدحامد تجربی شيمي -دانشگاه مراغه-شبانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 9
هادى عبدالجبار محمد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 13
شميلى فرزانه ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 13
پيرى عاطفه تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 19
معماريان سردرودى امين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 26
هادى عطااله ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل مرند دانشگاه تبريز 4سال کانونی 36
طاعتى الهه ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 37
ثاقبيان سيده عطرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل مرند دانشگاه تبريز 1سال کانونی 7
بحرى محدثه تجربی روانشناسي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 8
طهماسبى فرد فاطمه تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشكده علوم پزشكي سراب 3سال کانونی 27
جعفرى شانلى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 19
بهكام رضا تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 51
طايفه توتونچى مقصودى على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 17
رحيمى اقدم مهدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل مرند دانشگاه تبريز 2سال کانونی 23
هادى گنبرى امير ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 12
جبارزاده صبا تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
اسدنژاد مريم تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 18
فرحى شاهگلى عليرضا ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 32
حسين زاده پراپرى فرزين ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 12
چقالو پرى ناز انسانی مطالعات خانواده -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 16
شكرى الهه ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
بخشى محرم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 18
فرهودى على ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 19
بنى فاطمه محدثه سادات ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 48
خيرى بهروز ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال کانونی 35
صفرپور صبا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 14
عظيمى امين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 10
عبداللهى جاويد تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 15
ظفرى ياسمن تجربی حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 33
مظلومى نژاد بكتاش محدثه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 34
عليزاده بزازى على ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل مرند دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
قرار خسروشاهى هما ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 21
لطفى متنق تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 31
تارى الهه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 18
محمدزاده مرادى پريناز انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 13
والاناصر سردرودى امير ریاضی مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 25
هادى شاهين تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشكده علوم پزشكي سراب 1سال کانونی 12
كياور لاله ریاضی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 71
اهرابى حميدرضا تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 15
آقازاده محروسيان امين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 16
خيرى زنجيرآبادى سامان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل مرند دانشگاه تبريز 3سال کانونی 35
ناصرى آذر نيما ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 4سال کانونی 36
موسوى پور گوهريان اميرعلى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 13
قدس مهتا تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 20
يوسف پور تجربی روانشناسي -دانشگاه مراغه-شبانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 13
سهرابى تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 9
جبارى رنجبر تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشكده علوم پزشكي سراب 2سال کانونی 25
ملك زاده ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
پشمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 19
كريم پور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه-محل تحصيل مرند دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
شهيدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل مرند دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
عباسى مينق انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 4سال کانونی 28
هاشم زاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل مرند دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
زارعپور مقدمى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشكده علوم پزشكي سراب 3سال کانونی 56
غفاروند ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 47
آقاجانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 32
پورمستقيمى تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 21
موسوى پور تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 40
قنبرى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 19
ابوالحسنى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي دانشكده علوم پزشكي سراب 3سال کانونی 24
خاكپور بهادر ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
محمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 13
ابوالقاسم زاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل مرند دانشگاه تبريز 3سال کانونی 37
نجابتى تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
رحيم نوه سى مقدم تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 36
ميرزائى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 14
فلاح تجربی روانشناسي -دانشگاه مراغه-شبانه دانشگاه مراغه 3سال کانونی 20
وفادار ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 28
سلطان اسحق ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 39
بقال زاده شيشه گر خانه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه-محل تحصيل مرند دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
نائبى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 13
نوروز زاده ثانى تجربی شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 14
محمودى محمود عليلو ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 10
ابوالحسنى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل مرند دانشگاه تبريز 3سال کانونی 43
داور ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 24
بناكار تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 31
قربانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 15
على اكبرزاده تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 22
جبارى توفيقى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 12
احمد خانلو تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال کانونی 19
گوگردچى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-شبانه-محل تحصيل اهر دانشگاه تبريز 4سال کانونی 23
خوش فطرت آباديان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 25
بهزاديان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال کانونی 42
جامبر رشيدى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 27
عظيمى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 14
ميرزايى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال کانونی 44
نكوهش ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل مرند دانشگاه تبريز 2سال کانونی 33
غفارى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 11
جديرى اكبر فام ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 3سال کانونی 33
صديقى تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 21
الوانى علمدارى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 32
ملكى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل ميانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 42
عرفانى قراخانلو ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه-محل تحصيل مرند دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
رسوليان هروى تجربی مديريت دولتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 18
سيفى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 4سال کانونی 59
مرادى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
حازمى جبلى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 33
محبى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 27
حسينى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
فتح وند مياردان تجربی بازرسي گوشت -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 26
زرگرى زنوز انسانی مطالعات خانواده -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 6
قلندرزاده ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 16
اميد آذرى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل اهر دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
عطارزاده ریاضی فيزيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
ترابى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
آذرمنش تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه-شبانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 16
ساعدى صومعه عليا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل مرند دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
خواجه اى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
غفاريان دلالى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه-محل تحصيل مرند دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
نعلبندى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
حسن زاده خورخورى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 12
پناهيان تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 19
شايق عباس آباد انسانی مطالعات خانواده -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 20
گلزار تجربی زمين شناسي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 32
ثنائى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 11
سليمى خليق تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 34
دادروان تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
زوارى اسكوئى ریاضی كارشناسي چندرسانه اي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه- دانشگاه هنر اسلامي تبريز 3سال کانونی 29
گلابى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 14
شيخى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 27
آقازاده برمس ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 17
وحدانى محمدعلى پور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 6سال کانونی 70
على پرست تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
داناپور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 14
قاسمى طابق تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 43
قبله اى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 4سال کانونی 37
پاشائى علمدارى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه-محل تحصيل مرند دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
گرامى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 11
عليزاده تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 17
سرائى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه-محل تحصيل مرند دانشگاه تبريز 4سال کانونی 47
اسماعيلى ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 7
احمديان تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 52
كفيلى اسكوئى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
تيمورى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 21
ابوطالبى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 9
هوشمند اولى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 16
بختيارى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 23
بنده خدا يامچى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 2سال کانونی 28
فرامرزى شهير تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 17
تيمورى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 35
قرقره جى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه-محل تحصيل مرند دانشگاه تبريز 1سال کانونی 6
حبيبى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 13
رسول پور ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 14
تنهائى شادباد تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران 1سال کانونی 19
شكورى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 3سال کانونی 57
خيرالهى ریاضی حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 20
صفابخش تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 16
اصغرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل مرند دانشگاه تبريز 1سال کانونی 8
يوسف شرقى تجربی دامپزشكي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
نورى اصل تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 55
هجرتى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 12
امينى تجربی حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 14
كبودى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 27
نورى زاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه-محل تحصيل مرند دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
مهدى پور تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 62
پورپيغمبر ریاضی مديريت جهانگردي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 9
دين محمدى تجربی شيمي -دانشگاه مراغه-شبانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 11
سيدجليلى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20
محمدى فسقنديس تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه-شبانه دانشگاه مراغه 3سال کانونی 40
طاهرى اسفنجانى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 14
عبدالرحيمى نيارى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل ميانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 47
كريم پور قانعى ریاضی فيزيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20
حساس تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 37
نامورى قره بلاغ ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل مرند دانشگاه تبريز 3سال کانونی 35
امير حياتى زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 18
آقامحمدى ریاضی مديريت جهانگردي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 5
يزدانيه ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 17
گرگان نژاد ریاضی شيمي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
برزگر سراى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 15
اكبرى باويل عليايى ریاضی مديريت جهانگردي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 25
باقرى خسرقى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 17
شادكانى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
رحيمى قريبه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل مرند دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
فكور امين آباد ریاضی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
حسين پور ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 15
اقدمى فرد تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 22
نعمتى ليقوان تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه-شبانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 7
صفائى وند ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 8
انتظامى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-شبانه-محل تحصيل اهر دانشگاه تبريز 2سال کانونی 22
حسن پور ثابت تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 31
عينى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران 1سال کانونی 11
نظرى اسفنگره ریاضی شيمي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
حسين زاده تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 4سال کانونی 23
آقاپور ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 14
ابراهيمى مياردان ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
پوراكرمى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال