تبريز

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر تبريز

نادرى سينا

نادرى سينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ميراب شادى

ميراب شادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
عباس پور كبودان فائزه

عباس پور كبودان فائزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

8سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
رهنماى حقيقى آرمين

رهنماى حقيقى آرمين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
دژپسند على

دژپسند على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حجازى سلوا

حجازى سلوا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
نورى زاده امير محمد

نورى زاده امير محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
قدرتى پيمان

قدرتى پيمان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رحمانپور دارا

رحمانپور دارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بدرى گرگرى پويا

بدرى گرگرى پويا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فتوحى مريم

فتوحى مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرخ نيا هستى

فرخ نيا هستى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
اصولى مينق سيما

اصولى مينق سيما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
گلستان نيلوفر

گلستان نيلوفر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قربانى جهنديزى نگار

قربانى جهنديزى نگار

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
حليمى پريا

حليمى پريا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رزاقى كلجاهى شهريار

رزاقى كلجاهى شهريار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
جبارى مائده

جبارى مائده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عليزاده رضا

عليزاده رضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
خشچيان صبا

خشچيان صبا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
بهرامى سالار

بهرامى سالار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نقى پور طناز

نقى پور طناز

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رئيسى صفا

رئيسى صفا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
مشهدى جلفائى سودا

مشهدى جلفائى سودا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
هاشمى ثناالسادات

هاشمى ثناالسادات

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
پور وطن ياسمن

پور وطن ياسمن

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مصدقى هريس رضا

مصدقى هريس رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عبدالعلى پور اول فاطمه

عبدالعلى پور اول فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جابرى نژاد تسوج مهران

جابرى نژاد تسوج مهران

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
على پور خضرى شيما

على پور خضرى شيما

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى پور كسرى

محمدى پور كسرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پسيانيان الهه

پسيانيان الهه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
فريدونى فاطمه

فريدونى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
پورشامى زهره

پورشامى زهره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سلطان پور سردرود عاطفه

سلطان پور سردرود عاطفه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دلير اكبرى آذر زهرا

دلير اكبرى آذر زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شهمراد مغانلو آيسان

شهمراد مغانلو آيسان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حسينى قراگوزايل هانيه

حسينى قراگوزايل هانيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ولى زاده سپهر

ولى زاده سپهر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ملجاء بصيرى حسنا

ملجاء بصيرى حسنا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
امانى سيما

امانى سيما

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
رنجبراقدم سينا

رنجبراقدم سينا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
كيانى كذبين حامد

كيانى كذبين حامد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ستارى زهرا

ستارى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
يوسفى مهدى

يوسفى مهدى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسينى صادقى شلاله

حسينى صادقى شلاله

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
عبدلى اسكوئى ياسمن

عبدلى اسكوئى ياسمن

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اخوى ميلانى على

اخوى ميلانى على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فرشباف خليلى على

فرشباف خليلى على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمودپور ضيائى طاهره

محمودپور ضيائى طاهره

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سيد اكبرى ميركاظم

سيد اكبرى ميركاظم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رامش كيميا

رامش كيميا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
بهروان مهسا

بهروان مهسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
خيرى وحيد

خيرى وحيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
يزدان پناه سارا

يزدان پناه سارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رنجبر قراجه ابراهيم

رنجبر قراجه ابراهيم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اصغرى الهام

اصغرى الهام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
فتاح پور سيده فريناز

فتاح پور سيده فريناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نصرتى سجاد

نصرتى سجاد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فرشباف طلوعى احسان

فرشباف طلوعى احسان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
رستم پور صوفيانى مريم

رستم پور صوفيانى مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ابوعلى سينا

ابوعلى سينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اكبرى فرخوان فائزه

اكبرى فرخوان فائزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
جدائى صبا

جدائى صبا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عزيزى نسيم

عزيزى نسيم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
امين مينا

امين مينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
خديوى امين

خديوى امين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
همائى مينا

همائى مينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حسن نژاد سينا

حسن نژاد سينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
حداد سارا

حداد سارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
انورى فاطمه

انورى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
مرتضوى ارمغان سادات

مرتضوى ارمغان سادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ملكى نسيم

ملكى نسيم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ناجى پوريا

ناجى پوريا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عالم پور رجبى پگاه

عالم پور رجبى پگاه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فتحى حميدرضا

فتحى حميدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
مجيدپور سارا

مجيدپور سارا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نظرى الهام

نظرى الهام

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
ايمانى امير

ايمانى امير

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

8سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
اسعدى امير حسين

اسعدى امير حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نوروزى آرش

نوروزى آرش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
جلالت حاجى آقا محمد امين

جلالت حاجى آقا محمد امين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نقوى محدثه

نقوى محدثه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حبيب زاده خيابان الهام

حبيب زاده خيابان الهام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
دبيرى سيدسجاد

دبيرى سيدسجاد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
الهقلى لو مهدى

الهقلى لو مهدى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
زعفرانى فاطمه

زعفرانى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خجير شيدا

خجير شيدا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فخرالدينى نيما

فخرالدينى نيما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
غوثى دهخوارقانى  سودابه

غوثى دهخوارقانى سودابه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
اسدى لعيا

اسدى لعيا

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بالجانى فاطمه

بالجانى فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
غضنفر اهرى ساسان

غضنفر اهرى ساسان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
پورعلى حسن

پورعلى حسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اميرى فاطمه

اميرى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
متين نسيم

متين نسيم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
الطاف ليلا

الطاف ليلا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قنبرى كلجاهى سعيد

قنبرى كلجاهى سعيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حاجى زاده چكان سيما

حاجى زاده چكان سيما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خدابنده فاطمه

خدابنده فاطمه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ياراحمدى پويا

ياراحمدى پويا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
گلى پريسا

گلى پريسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عبدالهى مجتبى

عبدالهى مجتبى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مختارپور حبشى مهدى

مختارپور حبشى مهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
گهرخانى اصلى رسا

گهرخانى اصلى رسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مرتضى زاده مرتضى

مرتضى زاده مرتضى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
صراحى زهرا سادات

صراحى زهرا سادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ياراحمدى پيمان

ياراحمدى پيمان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ميرزائى اميرعلى

ميرزائى اميرعلى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
آين مهديه

آين مهديه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
صمدى زينب

صمدى زينب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رهبر مهران

رهبر مهران

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

6سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
پاشايى مركيد نسيم

پاشايى مركيد نسيم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اتابكى اقدم شايان

اتابكى اقدم شايان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قهرمانى ساينا

قهرمانى ساينا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

8سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
جمالپور محمد

جمالپور محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آتشين خامنه مهديه

آتشين خامنه مهديه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
يوسفى يلدا

يوسفى يلدا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عيوضى قراباغلو فائزه

عيوضى قراباغلو فائزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
روشنى ممقانى امير

روشنى ممقانى امير

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رسولى صبا

رسولى صبا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
فتحى على

فتحى على

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
آزاد خيابانى الهام

آزاد خيابانى الهام

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كوهستانى عين الدين الهام

كوهستانى عين الدين الهام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خان محمدى ينگجه سهند

خان محمدى ينگجه سهند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اميدى گرگرى سوگند

اميدى گرگرى سوگند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
واحد سفيدان وحيد

واحد سفيدان وحيد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عبادى بهزاد

عبادى بهزاد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رشكى مهرآباد كوثر

رشكى مهرآباد كوثر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آيرملو ثمين

آيرملو ثمين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رفعتى فاطمه

رفعتى فاطمه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
امينى زاده اسماء

امينى زاده اسماء

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
آهنج فاطمه

آهنج فاطمه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پرتوى آريا مهتاب

پرتوى آريا مهتاب

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
آينه چى خيابانى پريا

آينه چى خيابانى پريا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جهان بين شيشه رضا

جهان بين شيشه رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پيروى سراى صفا

پيروى سراى صفا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
يزدانى يلدا

يزدانى يلدا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
آوند سحر

آوند سحر

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محقق سراج

محقق سراج

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حكيم زاده زهرا

حكيم زاده زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
شهبازى على

شهبازى على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
جبارى آيناز

جبارى آيناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رجب زاده بنائيان پونه

رجب زاده بنائيان پونه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
شيرزاد ساره

شيرزاد ساره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
صمدى ورزقان ميلاد

صمدى ورزقان ميلاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
دليرى زيبا

دليرى زيبا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
توفيقى يان زينب

توفيقى يان زينب

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شفيعى ياسمن

شفيعى ياسمن

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حاجى ميرى فلاحى آيسان

حاجى ميرى فلاحى آيسان

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رنجبر ارسلان

رنجبر ارسلان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نجفى بوكت نويد

نجفى بوكت نويد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ناصرى محمدامين

ناصرى محمدامين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
آل ياسين سارا

آل ياسين سارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
حاجى آقائى شهير مليكا

حاجى آقائى شهير مليكا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رحمت دوست بيلانكوهى مهسا

رحمت دوست بيلانكوهى مهسا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
يوسفى زهرا

يوسفى زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دهرى دهرود محمد

دهرى دهرود محمد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نورى سهيل

نورى سهيل

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عهدنو سنا

عهدنو سنا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صلاحى  مهدى

صلاحى مهدى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
فيروزى فرناز

فيروزى فرناز

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طرزمنى مينا

طرزمنى مينا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مددى باروق مهسا

مددى باروق مهسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ابوالفتح زاده مائده

ابوالفتح زاده مائده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بهشتى روى ثمينه

بهشتى روى ثمينه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زارع سهند

زارع سهند

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آقا بيگى دستجردى محمد

آقا بيگى دستجردى محمد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صدقى متنق شعله

صدقى متنق شعله

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سبزوارى تارا

سبزوارى تارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سيف پورمقدم طيول حسين

سيف پورمقدم طيول حسين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

6سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
فرجى كاوانق عليرضا

فرجى كاوانق عليرضا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ميرنورانى مريم

ميرنورانى مريم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مجتهدى سمن

مجتهدى سمن

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

8سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
بهزاداوخسارى مهدى

بهزاداوخسارى مهدى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مرندى نيكو

مرندى نيكو

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
همدانى ثنا

همدانى ثنا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
پوررستمى شجاعى مائده

پوررستمى شجاعى مائده

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مسعودى ريحانه

مسعودى ريحانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

3سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
منوچهرى موژان

منوچهرى موژان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
پورصادق صوفيانى تورج

پورصادق صوفيانى تورج

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خضرى ساريجه نسيم

خضرى ساريجه نسيم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نيلچيانى  امير

نيلچيانى امير

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل

6سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
مظهر قراملكى مريم

مظهر قراملكى مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
رحيمى ممقانى آيلار

رحيمى ممقانى آيلار

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فدائى منوچهر

فدائى منوچهر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اعلائى مائده

اعلائى مائده

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رضازاده گاوگانى احسان

رضازاده گاوگانى احسان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

7سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
يوسفى سپيده

يوسفى سپيده

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سليمى موحد محمدرضا

سليمى موحد محمدرضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-مجازي و بين الملل

5سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فروغى ثريا

فروغى ثريا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اميرى شيخ احمدلو سحر

اميرى شيخ احمدلو سحر

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
بهروان پريسا

بهروان پريسا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
انورى فرد پانيذ

انورى فرد پانيذ

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رفعتى فر پگاه

رفعتى فر پگاه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مشيرآبادى صدف

مشيرآبادى صدف

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضايى سميرا

رضايى سميرا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حسنقلى زاد اهرابيان على

حسنقلى زاد اهرابيان على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خلقى مريم

خلقى مريم

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سلطان فام طناز

سلطان فام طناز

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سيفى آقچه كهل لاچين

سيفى آقچه كهل لاچين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فرجى كوچه سجاد

فرجى كوچه سجاد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
برون برى آيسان

برون برى آيسان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كيانى كوثر

كيانى كوثر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فانى حنيفه صبا

فانى حنيفه صبا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نظرى فاطمه

نظرى فاطمه

روانشناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
گلى ليلا

گلى ليلا

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اصغرزاده فاطمه

اصغرزاده فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
موسوى زاده مير حسين

موسوى زاده مير حسين

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مولائى سحر

مولائى سحر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
دل آرام وحيد

دل آرام وحيد

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اسماعيل يان حامد

اسماعيل يان حامد

روانشناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عليوردى مهدى

عليوردى مهدى

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمودى پور اولى محدثه

محمودى پور اولى محدثه

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مسرور زهرا

مسرور زهرا

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ميرزائى ديزجى مينو

ميرزائى ديزجى مينو

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ميرزايى ديزجى مهديه

ميرزايى ديزجى مهديه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عبدى على

عبدى على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ژرفى ساناز

ژرفى ساناز

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كبيرخو سحر

كبيرخو سحر

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حسين پور كريم

حسين پور كريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اكبرى بختور سارا

اكبرى بختور سارا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سعيدچوبدار مهدى

سعيدچوبدار مهدى

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رادفر سحر

رادفر سحر

روانشناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
وزيرى حساس فاطمه

وزيرى حساس فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جعفرى نعيمه

جعفرى نعيمه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رهنما صبا

رهنما صبا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
صمدزاده زمينى زهرا

صمدزاده زمينى زهرا

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
فرشباف زيرك كار آيسان

فرشباف زيرك كار آيسان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
موحدين اميرحسين

موحدين اميرحسين

شيمي -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
گواهى على

گواهى على

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نائبيان مليكا

نائبيان مليكا

شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
تفليسى هريس ريحانه

تفليسى هريس ريحانه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خشكبارصديق انيس

خشكبارصديق انيس

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رحيمى شيوا

رحيمى شيوا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضوى غازانى سيده فائزه

رضوى غازانى سيده فائزه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
صادقى نيلوفر

صادقى نيلوفر

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
گرامى اسفنجانى هانيه

گرامى اسفنجانى هانيه

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
خدائى زهرا

خدائى زهرا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عمرانى فر دورنا

عمرانى فر دورنا

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
افروز ميترا

افروز ميترا

روانشناسي -دانشگاه تبريز-شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ارجمند مهنا

ارجمند مهنا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
غفارى باويل عليائى سارا

غفارى باويل عليائى سارا

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
منتخبى حنانه

منتخبى حنانه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
كهلانى مينا

كهلانى مينا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آصف پور آيسان

آصف پور آيسان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اردى خانى سحر

اردى خانى سحر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نوروزى سحر

نوروزى سحر

روانشناسي -دانشگاه تبريز-شبانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
پورمحمدى على

پورمحمدى على

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ثروين مهفام

ثروين مهفام

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
نصيرى گرنگاه مهدى

نصيرى گرنگاه مهدى

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سردارملى سارا

سردارملى سارا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
پوراحمد زارع نژاد سميرا

پوراحمد زارع نژاد سميرا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسدزاده سنا

اسدزاده سنا

دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خليل زاده مهين

خليل زاده مهين

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سلامى مينو

سلامى مينو

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فرشى لك لر حامد

فرشى لك لر حامد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نوبرى امين على

نوبرى امين على

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
بابائى مهديه

بابائى مهديه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شريفى سقزى آزيتا

شريفى سقزى آزيتا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
كاظمى دادور نژلا

كاظمى دادور نژلا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بهشاد مينا

بهشاد مينا

روانشناسي -دانشگاه تبريز-شبانه

5سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فيض زاده مائده

فيض زاده مائده

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
پور حيدر آرباطان سالار

پور حيدر آرباطان سالار

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مسگرزاده على

مسگرزاده على

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نويدى گلناز

نويدى گلناز

شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اصغرى عظمى مهدى

اصغرى عظمى مهدى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قنبرى سهراب

قنبرى سهراب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-مجازي و بين الملل-محل تحصيل رامسر

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
لطفى اشتلق سپيده

لطفى اشتلق سپيده

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دين پژوه لاله

دين پژوه لاله

شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
آسمانى شاهگلى  غزاله

آسمانى شاهگلى غزاله

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
حسنى رومينا

حسنى رومينا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حنيفى مصطفى

حنيفى مصطفى

علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ترغاق شقايق

ترغاق شقايق

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
يوسفى ثمرخزان نسرين

يوسفى ثمرخزان نسرين

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-شبانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ريحانى مهر كيومرث

ريحانى مهر كيومرث

روانشناسي -دانشگاه تبريز-شبانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عزتى رواسجان كريم

عزتى رواسجان كريم

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سرى پيشه مژگان

سرى پيشه مژگان

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دانشگر آق بلاغ فرناز

دانشگر آق بلاغ فرناز

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اسديان صيفار مهتاب

اسديان صيفار مهتاب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مركزى اسرا

مركزى اسرا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جدارى زارع زاده ميلاد

جدارى زارع زاده ميلاد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كارگرى نمرور ابوالفضل

كارگرى نمرور ابوالفضل

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

6سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
عظيمى مهسا

عظيمى مهسا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اسلامى فاطمه

اسلامى فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ملكى سالار

ملكى سالار

شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهديزاده مهسا

مهديزاده مهسا

شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فرخ مهر پوريا

فرخ مهر پوريا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ايرانى نژادحق ثمين

ايرانى نژادحق ثمين

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي

6سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
هاشمى كهنمو على

هاشمى كهنمو على

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مراديان امير

مراديان امير

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-شبانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
توتون كار يوسف

توتون كار يوسف

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
برادران باقرى سوزان

برادران باقرى سوزان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سامبرانى سهند

سامبرانى سهند

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
لطف اله زاده فاطمه

لطف اله زاده فاطمه

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
صدرى راد سمانه

صدرى راد سمانه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
آقاپورمددلو معصومه

آقاپورمددلو معصومه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمودزاده بوكانى  رويا

محمودزاده بوكانى رويا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
فرضى زاد نمين كيميا

فرضى زاد نمين كيميا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شفيعى اسكوئى الهام

شفيعى اسكوئى الهام

شيمي -دانشگاه تبريز-شبانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عباسيان آسيه

عباسيان آسيه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
آل محمدحسين فريبا

آل محمدحسين فريبا

شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پورعباس

پورعباس

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بديعى ندا

بديعى ندا

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
اسماعيل نژاد سعيد

اسماعيل نژاد سعيد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
اسدى سيلاب زهرا

اسدى سيلاب زهرا

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
لطفى سارا

لطفى سارا

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فتح كبير فاطمه

فتح كبير فاطمه

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
يزدچى پويا

يزدچى پويا

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عليزاده نوبرى شيما

عليزاده نوبرى شيما

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
هاشمى عباس آباد محدثه

هاشمى عباس آباد محدثه

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
خاك نژاد شيرين

خاك نژاد شيرين

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خداداده الهام

خداداده الهام

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آذرنيا پريا

آذرنيا پريا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
اورنگ ساحل

اورنگ ساحل

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عظيمى ياسمن

عظيمى ياسمن

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
هوشمندكيا سيدآرمين

هوشمندكيا سيدآرمين

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مداين شيشدان

مداين شيشدان

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خدادادى نوبر فرناز

خدادادى نوبر فرناز

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مزروعى زيبا

مزروعى زيبا

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حبيبى صبا

حبيبى صبا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عبداله زاده ايلخچى

عبداله زاده ايلخچى

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-شبانه

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
اسلامى زهرا

اسلامى زهرا

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نيكان فر رها

نيكان فر رها

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
واصلى

واصلى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
خادم فسقنديس رويا

خادم فسقنديس رويا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نصيرى سعيد

نصيرى سعيد

شيمي -دانشگاه تبريز-شبانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
دهقان حكم آباد امير

دهقان حكم آباد امير

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فرهومندى نيما

فرهومندى نيما

روانشناسي -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عبدالعلى زاده امير شهاب الدين

عبدالعلى زاده امير شهاب الدين

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شاهرخى رها

شاهرخى رها

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

4سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جعفرپور مريم

جعفرپور مريم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پيروز زرين مليكا

پيروز زرين مليكا

شيمي -دانشگاه تبريز-شبانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نواسريان سميه

نواسريان سميه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بهلولى

بهلولى

روانشناسي -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
نعمتى رزاقى مهسا

نعمتى رزاقى مهسا

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پسته اى منيرالسادات

پسته اى منيرالسادات

روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
موسوى بناب سيدهادى

موسوى بناب سيدهادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شهبازى سينا

شهبازى سينا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حسن كاويار محدثه

حسن كاويار محدثه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
يارى آبش احمدلو حكيمه

يارى آبش احمدلو حكيمه

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عاقل نهند پريا

عاقل نهند پريا

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نگهبان امين

نگهبان امين

مديريت بازرگاني -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اصل هاشمى باسمنج ثريا

اصل هاشمى باسمنج ثريا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كندوانى حسانه

كندوانى حسانه

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
نوزاد ممقانى حامد

نوزاد ممقانى حامد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شاهى زرين قبائى بهناز

شاهى زرين قبائى بهناز

روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
دهقان نژاد معصومه

دهقان نژاد معصومه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فرشباف دادور صبا

فرشباف دادور صبا

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
صادقى ميوه روز نگين

صادقى ميوه روز نگين

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ستارى امناب زهرا

ستارى امناب زهرا

شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بيعديل اقدم الناز

بيعديل اقدم الناز

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
طيارى سيد مهدى

طيارى سيد مهدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرهودى سفيدان جديد بهناز

فرهودى سفيدان جديد بهناز

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نظرى خونيقى حكيمه

نظرى خونيقى حكيمه

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بيرامزاده مرتضى

بيرامزاده مرتضى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اسلاميه سئودا

اسلاميه سئودا

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
امجد سقين سرا الهام

امجد سقين سرا الهام

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ضيايى نيا رضا

ضيايى نيا رضا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ناسوقى زرنق محمدرضا

ناسوقى زرنق محمدرضا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مشفق فاطمه

مشفق فاطمه

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جليلى سئودا

جليلى سئودا

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كيوان لو مهديه

كيوان لو مهديه

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طهماسبى سحر

طهماسبى سحر

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
غيبى فاطمه

غيبى فاطمه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آژير رضا

آژير رضا

شيمي -دانشگاه تبريز-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
طهماسبى فرد كبرى

طهماسبى فرد كبرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رخ فروز آرزو

رخ فروز آرزو

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
يمينى فر نگار

يمينى فر نگار

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
عليون مهران

عليون مهران

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خسرو شاهيان صحرا

خسرو شاهيان صحرا

شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
گوزل پريسا

گوزل پريسا

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
لطفى قلعه لر فاطمه

لطفى قلعه لر فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مصطفائى مينا

مصطفائى مينا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه-محل تحصيل مشكين شهر

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدزاده وحيد

محمدزاده وحيد

شيمي -دانشگاه مراغه-شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رحيمى نيا مهدى

رحيمى نيا مهدى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رضوانى فروغ

رضوانى فروغ

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بخششى بهنام

بخششى بهنام

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
لله زاده نازنين

لله زاده نازنين

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
تقى پور مينا

تقى پور مينا

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
امن الهى تينا

امن الهى تينا

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ولى زاده ضيائى زهرا

ولى زاده ضيائى زهرا

شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
هادى عبدالجبار محمد

هادى عبدالجبار محمد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سيدعظيمى سيدحامد

سيدعظيمى سيدحامد

شيمي -دانشگاه مراغه-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
پيرى عاطفه

پيرى عاطفه

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بحرى محدثه

بحرى محدثه

روانشناسي -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
طهماسبى فرد فاطمه

طهماسبى فرد فاطمه

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بهكام رضا

بهكام رضا

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-شبانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
جبارزاده صبا

جبارزاده صبا

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اسدنژاد مريم

اسدنژاد مريم

زيست شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسدى مهتاب

اسدى مهتاب

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عبداللهى جاويد

عبداللهى جاويد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ظفرى ياسمن

ظفرى ياسمن

حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
لطفى متنق

لطفى متنق

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه تبريز-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
هادى شاهين

هادى شاهين

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اهرابى حميدرضا

اهرابى حميدرضا

علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آقابالاپور آيدا

آقابالاپور آيدا

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قدس مهتا

قدس مهتا

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جبارى رنجبر

جبارى رنجبر

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
يوسف پور

يوسف پور

روانشناسي -دانشگاه مراغه-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سهرابى

سهرابى

شيمي -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زارعپور مقدمى

زارعپور مقدمى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
پورمستقيمى

پورمستقيمى

شيمي -دانشگاه تبريز-شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
موسوى پور

موسوى پور

علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ابوالحسنى

ابوالحسنى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نجابتى

نجابتى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسين زاده دامن آباد

حسين زاده دامن آباد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رحيم نوه سى مقدم

رحيم نوه سى مقدم

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فلاح

فلاح

روانشناسي -دانشگاه مراغه-شبانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نوروز زاده ثانى

نوروز زاده ثانى

شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ميرتاج الدينى

ميرتاج الدينى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بناكار

بناكار

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-شبانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
على اكبرزاده

على اكبرزاده

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
احمد خانلو

احمد خانلو

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گوگردچى

گوگردچى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-شبانه-محل تحصيل اهر

4سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جامبر رشيدى

جامبر رشيدى

علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-شبانه

4سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صديقى

صديقى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رسوليان هروى

رسوليان هروى

مديريت دولتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حازمى جبلى

حازمى جبلى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-شبانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
آقابالاپور

آقابالاپور

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فتح وند مياردان

فتح وند مياردان

بازرسي گوشت -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اميد آذرى

اميد آذرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل اهر

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ترابى

ترابى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آذرمنش

آذرمنش

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسن زاده خورخورى

حسن زاده خورخورى

علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پناهيان

پناهيان

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسدزاده جاويدى

اسدزاده جاويدى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بازار خاك

بازار خاك

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
گلزار

گلزار

زمين شناسي -دانشگاه تبريز-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سليمى خليق

سليمى خليق

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تبريز-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
دادروان

دادروان

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شيخى

شيخى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صادقى گرگرى

صادقى گرگرى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بادفر

بادفر

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
على پرست

على پرست

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قاسمى طابق

قاسمى طابق

مديريت بازرگاني -دانشگاه قم-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمديان

احمديان

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
بنده خدا يامچى

بنده خدا يامچى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فرامرزى شهير

فرامرزى شهير

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
تنهائى شادباد

تنهائى شادباد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صفابخش

صفابخش

شيمي -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
يوسف شرقى

يوسف شرقى

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نورى اصل

نورى اصل

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-شبانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
امينى

امينى

حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهدى پور

مهدى پور

شيمي -دانشگاه تبريز-شبانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
دين محمدى

دين محمدى

شيمي -دانشگاه مراغه-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدى فسقنديس

محمدى فسقنديس

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه-شبانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حساس

حساس

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بيگ دللر

بيگ دللر

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
برزگر سراى

برزگر سراى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اقدمى فرد

اقدمى فرد

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-شبانه

4سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نعمتى ليقوان

نعمتى ليقوان

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
انتظامى

انتظامى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-شبانه-محل تحصيل اهر

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حسن پور ثابت

حسن پور ثابت

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عينى

عينى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

4سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رحيم زاده

رحيم زاده

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دولخانى ديزجى

دولخانى ديزجى

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سعدى ملك كيان

سعدى ملك كيان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل اهر

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دمشقى

دمشقى

علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-شبانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فيضى

فيضى

حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل رزن

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رحيم

رحيم

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
باغبان حقى

باغبان حقى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خانبازيان حاج عيوض لو

خانبازيان حاج عيوض لو

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
لسانى فر

لسانى فر

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اكبركرمانى

اكبركرمانى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مصطفايى

مصطفايى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
غفارزاده درخشان

غفارزاده درخشان

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فرشباف ماهريان

فرشباف ماهريان

مديريت جهانگردي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
جاسمى

جاسمى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آقبلاغى

آقبلاغى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ياقوتى آذر

ياقوتى آذر

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضانژاد

رضانژاد

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پناهشاهى

پناهشاهى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
يوسف تيزهوش

يوسف تيزهوش

شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فتحى رشيد

فتحى رشيد

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مميزى

مميزى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
كربلائى ايرانق

كربلائى ايرانق

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سلام الهى

سلام الهى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فرزين مقدم

فرزين مقدم

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فتح اله زاده

فتح اله زاده

زمين شناسي -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

شيمي -دانشگاه مراغه-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مدحى لاله

مدحى لاله

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل اهر

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
تيمورلوئى

تيمورلوئى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
امجدى

امجدى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بذلى

بذلى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رستم زاده

رستم زاده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زوار

زوار

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خانچوپان

خانچوپان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمدعظمى دستجردى

محمدعظمى دستجردى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قوامى ليقوان

قوامى ليقوان

شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سهيلى فر

سهيلى فر

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك-تربيت معلم-بومي اردبيل

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسدالهى

اسدالهى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تبريز-شبانه

3سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-شبانه

5سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
يوسفى ديزج

يوسفى ديزج

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
تقى عجمى

تقى عجمى

علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صوتى خيابانى

صوتى خيابانى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محبوب محمودعليلو

محبوب محمودعليلو

زمين شناسي -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عظيم زاده جوادى

عظيم زاده جوادى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-شبانه-محل تحصيل اهر

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مشهورى آفاق

مشهورى آفاق

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
وليزاده فرد

وليزاده فرد

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عصرى مايان

عصرى مايان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه-بومي استان آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محفوظى رودسرى

محفوظى رودسرى

مديريت جهانگردي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طيار

طيار

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
تعبد

تعبد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل اهر

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عبداله زاده

عبداله زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جاويدى

جاويدى

شيمي -دانشگاه مراغه-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
دلال عليپور

دلال عليپور

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اهلى خطيبى

اهلى خطيبى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
طاحونى

طاحونى

مديريت جهانگردي -دانشگاه تبريز-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كارآموز

كارآموز

شيمي -دانشگاه مراغه-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اصالتى

اصالتى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اشجارى

اشجارى

زمين شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نورى

نورى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نصيرى دغليان

نصيرى دغليان

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سعادتى

سعادتى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
تقوى فردود

تقوى فردود

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
خدائى

خدائى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صمدى آذرخضرلو

صمدى آذرخضرلو

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كمالى نيا

كمالى نيا

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
امجدى شادباد

امجدى شادباد

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خطيب اقدم

خطيب اقدم

زمين شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ژاله

ژاله

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
باغبان خطيبى

باغبان خطيبى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اويسى

اويسى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
جعفرى طرف

جعفرى طرف

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عالى احمدآباد شهرك

عالى احمدآباد شهرك

شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آقايى

آقايى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-شبانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
زمانى بياتى

زمانى بياتى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تبريز-شبانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
اصل زارعى

اصل زارعى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اسلامى

اسلامى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حق پرست

حق پرست

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فائق ايرانق

فائق ايرانق

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عصمتى

عصمتى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عشقى مولان

عشقى مولان

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فتحعلى پور

فتحعلى پور

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فرجى نژاد

فرجى نژاد

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پيوند سردرودى محل

پيوند سردرودى محل

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدپور وحدتى

احمدپور وحدتى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عاشرزاده

عاشرزاده

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حاجى نورى

حاجى نورى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بهمنى اصل

بهمنى اصل

شيمي -دانشگاه مراغه-شبانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
انصارين

انصارين

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسين زاده ذبيحى

حسين زاده ذبيحى

شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حاتملو

حاتملو

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مهدى زاده رحيمى

مهدى زاده رحيمى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
استادى

استادى

مديريت جهانگردي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سيفى

سيفى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدى پور

محمدى پور

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نهانى

نهانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

زيست شناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

4سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صباغى

صباغى

مديريت جهانگردي -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حميدپور جانفشان

حميدپور جانفشان

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرجى

فرجى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تبريز-شبانه-محل تحصيل اهر

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رحمتى

رحمتى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
طباطبائى حكم آباد

طباطبائى حكم آباد

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پوريوسف

پوريوسف

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شادمانى

شادمانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
باغبانى

باغبانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نقشه باف

نقشه باف

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سفردوست

سفردوست

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عرب پورجوادى

عرب پورجوادى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بخشى

بخشى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدجعفرى

محمدجعفرى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
هلالى

هلالى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه اروميه-روزانه-محل تحصيل مياندواب

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
اردى خانى

اردى خانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نجفى يالدورى

نجفى يالدورى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جلالت شيروانه ده

جلالت شيروانه ده

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه تبريز-شبانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
سلطان بيگى

سلطان بيگى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شامير

شامير

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سجلاتى

سجلاتى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه مراغه-شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اقدمى

اقدمى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عقبى خواه

عقبى خواه

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
موسى زاده

موسى زاده

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خوش بهار نوبرى

خوش بهار نوبرى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رضايى عظيم

رضايى عظيم

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
منايى

منايى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محبت

محبت

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
تبوخى تبريزى

تبوخى تبريزى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صنعت جو

صنعت جو

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
جهانى

جهانى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جعفرى طرف

جعفرى طرف

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اقدمى فرد

اقدمى فرد

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مباشر جنت

مباشر جنت

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عنصرى

عنصرى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
آبيار

آبيار

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
وهاب پور

وهاب پور

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سامعى

سامعى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حسين نژاد

حسين نژاد

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
وطن خواه

وطن خواه

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
امينى

امينى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عيوضى باقرى

عيوضى باقرى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عابدين پور

عابدين پور

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
آل ياسين

آل ياسين

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نجف زاده

نجف زاده

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سلامت

سلامت

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مددى

مددى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جبارى فرد

جبارى فرد

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل اهر

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
جعفرى حامد

جعفرى حامد

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تبريز-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمدزاده كركجى

محمدزاده كركجى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پورفتحى

پورفتحى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تبريز-شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عينى باهر

عينى باهر

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تبريز-شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
يارمحمدپور

يارمحمدپور

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شيخى زاده

شيخى زاده

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زينى نژاد موثق

زينى نژاد موثق

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

مديريت جهانگردي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قربانى اسكوئى

قربانى اسكوئى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ممى پور

ممى پور

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خياط گل كارى

خياط گل كارى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل اهر

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
زهرائى

زهرائى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قلى نيا

قلى نيا

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قهرمانى

قهرمانى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل اهر

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عليپور

عليپور

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
روزه

روزه

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صابر اره گر

صابر اره گر

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ابراهيم سرخابى

ابراهيم سرخابى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

فقه وحقوق اماميه -دانشگاه مذاهب اسلامي-روزانه-محل تحصيل تهران

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فرقانى

فرقانى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
تقى زاده

تقى زاده

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زارع خواجوند كماچالى

زارع خواجوند كماچالى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قاريراثى

قاريراثى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حاجى سقطى

حاجى سقطى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سلمان زاده اقدم

سلمان زاده اقدم

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نجارى نابى

نجارى نابى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
امانى

امانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رضايى نبيى

رضايى نبيى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سرباز

سرباز

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فخيمى نجفى

فخيمى نجفى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فتح خواه

فتح خواه

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رزمجوى باسمنج

رزمجوى باسمنج

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
طالبى سرند

طالبى سرند

علوم ومعارف قران -دانشگاه قران وحديث -قم /غيرانتفاعي /-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حاتملو

حاتملو

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حربى نمرو

حربى نمرو

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جاهد

جاهد

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پاكرويى

پاكرويى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدصادقى باغميشه

محمدصادقى باغميشه

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نعمتى

نعمتى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بهرامى ايلخچى

بهرامى ايلخچى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قاسميه

قاسميه

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نامورى كندرود

نامورى كندرود

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صمدى

صمدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صبورى

صبورى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فروردين قديم

فروردين قديم

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
روح نواز جدى

روح نواز جدى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
تبرزين

تبرزين

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عظيمى حسنى

عظيمى حسنى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
امامى

امامى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
على پور

على پور

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل تهران

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهبدى

بهبدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پيرى

پيرى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل اهر

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قلندرى

قلندرى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نويدى

نويدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی