شوط

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر شوط

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عبدالهى ماكوئى كيا ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 59
على زاده پرهام انسانی حقوق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 11
عالى نژاد اصل شهناز انسانی دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري 1سال کانونی 17
ميرزاپور فاطمه انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي پرديس بنت الهدي صدر - اردبيل 2سال کانونی 31
احمدى على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 61
محمدزاده شوطى زهرا انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي پرديس شهيد باهنر - همدان 2سال کانونی 45
رشادت نيا بهمن تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي پرديس شهيد چمران - تهران 3سال کانونی 60
الهى فر رسول ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 11
قوردوئى ميلان اسماعيل ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 20
امان اله زاده سارا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 62
محمودى ميلاد انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي پرديس شهيد رجايي - اروميه 2سال کانونی 21
عمرپورمصركانلو دريا انسانی مطالعات خانواده -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 29
پاشازاده كامران ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان غربي پرديس شهيد رجايي - اروميه 3سال کانونی 28
بروكى ميلان ايرج ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان غربي پرديس شهيد رجايي - اروميه 3سال کانونی 63
صالحى قولكى زهرا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 35
احمدى ميلاد ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان غربي پرديس شهيد رجايي - اروميه 2سال کانونی 44
آقاپوراقدم حجت ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 14
عمرزاده فيناز تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي پرديس بنت الهدي صدر - رشت 1سال کانونی 7
نيكان افشين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 38
محمدنژاد تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي پرديس علامه طباطبايي - اروميه 3سال کانونی 54
احمدزاده تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي پرديس علامه طباطبايي - اروميه 1سال کانونی 24
اكبرزاده بابورى انسانی علوم سياسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 18
محمدى بلخكانلو تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 18
راد انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 26
محمدى انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
حبيب ز اده انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 21
احمدزاده انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي پرديس شهيد رجايي - اروميه 2سال کانونی 22
اكبرزاده فاطمه انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 33
غيب اله زاده انسانی سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 20
قلى زاده تجربی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 2سال کانونی 33
عسگرى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي گردشگري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 17
بلوخكانى ابللو تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل نهاوند دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 40
جبرائيل زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه-محل تحصيل مغان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 16
صباغى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 30
قوليكى ميلان تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 2سال کانونی 33
حسن زاده قره آغاجى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه-محل تحصيل نمين دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 57
دلائى ميلان انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 15
اوموئى ميلان تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 24
صفرنژاد ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 6
گليكانلوى ميلان تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 10
حيدرزاده ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه- دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
پدرام تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 30
قهرمانپورتازه كندى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 15
نورى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري دانشگاه اروميه 2سال کانونی 26
اقازاده انسانی جغرافياوبرنامه ريزي گردشگري -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 10
حسن زاده تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه اروميه-روزانه-محل تحصيل مياندواب دانشگاه اروميه 1سال کانونی 16
پورمحمد تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 18
خليلى انسانی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شمس تبريزي -خوي-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي شمس تبريزي - خوي 3سال کانونی 51
اصغرزاده تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 38
عبادى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري دانشگاه اروميه 1سال کانونی 18