شوط

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر شوط

عبدالهى ماكوئى كيا

عبدالهى ماكوئى كيا

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
على زاده پرهام

على زاده پرهام

حقوق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
عالى نژاد اصل شهناز

عالى نژاد اصل شهناز

دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ميرزاپور فاطمه

ميرزاپور فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
احمدى على

احمدى على

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
محمدزاده شوطى زهرا

محمدزاده شوطى زهرا

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
رشادت نيا بهمن

رشادت نيا بهمن

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
الهى فر رسول

الهى فر رسول

مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
قوردوئى ميلان اسماعيل

قوردوئى ميلان اسماعيل

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
امان اله زاده سارا

امان اله زاده سارا

مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
محمودى ميلاد

محمودى ميلاد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
عمرپورمصركانلو دريا

عمرپورمصركانلو دريا

مطالعات خانواده -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
پاشازاده كامران

پاشازاده كامران

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان غربي

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
بروكى ميلان ايرج

بروكى ميلان ايرج

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان غربي

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
صالحى قولكى زهرا

صالحى قولكى زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
احمدى ميلاد

احمدى ميلاد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان غربي

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
آقاپوراقدم حجت

آقاپوراقدم حجت

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عمرزاده فيناز

عمرزاده فيناز

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نيكان افشين

نيكان افشين

مهندسي مكانيك -دانشگاه بناب-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
محمدنژاد

محمدنژاد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
احمدزاده

احمدزاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اكبرزاده بابورى

اكبرزاده بابورى

علوم سياسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدى بلخكانلو

محمدى بلخكانلو

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
راد

راد

اب وهواشناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

ژئومورفولوژي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حبيب ز اده

حبيب ز اده

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
احمدزاده

احمدزاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
اكبرزاده فاطمه

اكبرزاده فاطمه

اب وهواشناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
غيب اله زاده

غيب اله زاده

سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
قلى زاده

قلى زاده

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عسگرى

عسگرى

جغرافياوبرنامه ريزي گردشگري -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بلوخكانى ابللو

بلوخكانى ابللو

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل نهاوند

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جبرائيل زاده

جبرائيل زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه-محل تحصيل مغان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صباغى

صباغى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قوليكى ميلان

قوليكى ميلان

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حسن زاده قره آغاجى

حسن زاده قره آغاجى

علوم مهندسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه-محل تحصيل نمين

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
دلائى ميلان

دلائى ميلان

اب وهواشناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اوموئى ميلان

اوموئى ميلان

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صفرنژاد

صفرنژاد

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
گليكانلوى ميلان

گليكانلوى ميلان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حيدرزاده

حيدرزاده

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه-

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
پدرام

پدرام

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قهرمانپورتازه كندى

قهرمانپورتازه كندى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نورى

نورى

علوم تربيتي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
اقازاده

اقازاده

جغرافياوبرنامه ريزي گردشگري -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حسن زاده

حسن زاده

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه اروميه-روزانه-محل تحصيل مياندواب

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پورمحمد

پورمحمد

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خليلى

خليلى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شمس تبريزي -خوي-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
اصغرزاده

اصغرزاده

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عبادى

عبادى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی