چالدران سياه چشمه

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر چالدران سياه چشمه

على پور مهدى

على پور مهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آقايى ابوالفضل

آقايى ابوالفضل

دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمودپور مهديه

محمودپور مهديه

علوم اجتماعي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اسدى فر جعفر

اسدى فر جعفر

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمودى سهيلا

محمودى سهيلا

اب وهواشناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نصيرنژاد مجيد

نصيرنژاد مجيد

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اسدى فر ابراهيم

اسدى فر ابراهيم

علوم سياسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رضوى على

رضوى على

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان غربي

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عليزاده قره تپه

عليزاده قره تپه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
منوچهرى

منوچهرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
احمدزاده

احمدزاده

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جبارزاده

جبارزاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
كچلانلو

كچلانلو

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
دلايى ميلان

دلايى ميلان

سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
ولى زاده

ولى زاده

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل مراغه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رضوى

رضوى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قاسم خانى

قاسم خانى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی