نقده

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر نقده

حسنعلى زاد صادق

حسنعلى زاد صادق

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
راك اميد

راك اميد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل بوكان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
برجى نژادچيانه سميه

برجى نژادچيانه سميه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
شهروزفر محدثه

شهروزفر محدثه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
پازوكى پرستو

پازوكى پرستو

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
خليلى يادگارى فرشيد

خليلى يادگارى فرشيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
على پور عرفان

على پور عرفان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
بقالى مرضيه

بقالى مرضيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
كاهكيلى مائده

كاهكيلى مائده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان غربي

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
محمدنژاد على

محمدنژاد على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهرپرور آرش

مهرپرور آرش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
خليلى مژگان

خليلى مژگان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
محمدى مجيد

محمدى مجيد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
صالحى پور مهدى

صالحى پور مهدى

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
اتارك تپه رشت بهمن

اتارك تپه رشت بهمن

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خاكزاد على

خاكزاد على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
وليزاد صحرا

وليزاد صحرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

6سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
پوريان زهرا

پوريان زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
آذرخش محسن

آذرخش محسن

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اصلانى شرامين مسعود

اصلانى شرامين مسعود

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مهديزاده قلعه جوق وحيد

مهديزاده قلعه جوق وحيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زيبائى نظام اباد مهدى

زيبائى نظام اباد مهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ولى خانى حسنلويى مهدى

ولى خانى حسنلويى مهدى

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
كريم زادچيانه فاطمه

كريم زادچيانه فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
تيمورنژاد حامد

تيمورنژاد حامد

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شكرى شراره

شكرى شراره

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حاجى زاده مسعود

حاجى زاده مسعود

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رستم زادآغجه زيوه سعيد

رستم زادآغجه زيوه سعيد

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان آذربايجان غربي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
بهرامى گوران آباد كوثر

بهرامى گوران آباد كوثر

علوم اجتماعي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
حسن پور واحد

حسن پور واحد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
برميخك رسول

برميخك رسول

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فارغ بال خامنه حميد

فارغ بال خامنه حميد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
على محمدى قره چبوق سينا

على محمدى قره چبوق سينا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
طلائى محمدرضا

طلائى محمدرضا

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قاسمى شادى

قاسمى شادى

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
قربان زاد آيدين

قربان زاد آيدين

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
شاپورى برهان

شاپورى برهان

مهندسي عمران -دانشگاه بناب-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
قربانى كوپكلو كوثر

قربانى كوپكلو كوثر

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مدنى سيده فائزه

مدنى سيده فائزه

زبان فرانسه -دانشگاه تبريز-روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

زبان
مهديونى هادى

مهديونى هادى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
زارع نقدهى صبور

زارع نقدهى صبور

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نقى پورحاجى فيروزى على

نقى پورحاجى فيروزى على

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رحيمى رضا

رحيمى رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بدلى فائزه

بدلى فائزه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
پريخانى ويس آقا كندى عبداله

پريخانى ويس آقا كندى عبداله

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
نبى يار رويا

نبى يار رويا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
باخترى

باخترى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل نقده

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اميرحسينى

اميرحسينى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عزيزى پور

عزيزى پور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امام قلى زاد

امام قلى زاد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان غربي

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ريماز

ريماز

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

5سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمديان گل تپه

محمديان گل تپه

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حاجى احمديان چشمه گل

حاجى احمديان چشمه گل

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ولى زاده حسنلوئى

ولى زاده حسنلوئى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل كبودرآهنگ

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جلالى

جلالى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ملكى نقده

ملكى نقده

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
محسنى گوران آبادى

محسنى گوران آبادى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نيكزاد

نيكزاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل ميانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
جهانديده

جهانديده

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
فتحى داشبلاغ

فتحى داشبلاغ

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نيكزادعلى ملك

نيكزادعلى ملك

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خضرسورى اگريقاش

خضرسورى اگريقاش

علوم كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه-محل تحصيل بيجار

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
تيمورپور

تيمورپور

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اروجى

اروجى

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رونده

رونده

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حلاج نقدهى

حلاج نقدهى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اعتصامى

اعتصامى

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اشنا

اشنا

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
محرمى راد

محرمى راد

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ولى زاده حاجى فيروزى

ولى زاده حاجى فيروزى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-شبانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه اروميه-روزانه-محل تحصيل مياندواب

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
على زاده قلعه

على زاده قلعه

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حاجى

حاجى

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه مراغه-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مرادپور چيانه

مرادپور چيانه

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل مراغه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سلجوقى خاچك

سلجوقى خاچك

مديريت دولتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل رزن

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
آذرخش

آذرخش

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه اروميه-روزانه-محل تحصيل مياندواب

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محرر

محرر

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
تيمورپور

تيمورپور

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پاشائى

پاشائى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پاشائى

پاشائى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
دانش پرور

دانش پرور

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
لوله های U شکل - آزمایش توریچلی -فشار سنج U شکل از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی