اروميه

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر اروميه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
اكبرى سينا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 39
حبيب الهى ساعتلو فروغ ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 23
سجودى هومن تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
شيرزاد فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 43
محمدعلى نژاد غزاله ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 53
توحيد خواه صبا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
ظفرملك زاده سالار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
احمدزاده كوهيار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال از دوم دبيرستان 51
زهى سعادت مهسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 32
شريعت رعنا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 41
كاظم زاده عليرضا ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 46
پاشاپور امير رضا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 43
خانبابايى ساحل تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 40
قصابيان مهدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
امانى ديزجى ثنا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 33
امينى زهرا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 42
قراجه داغى على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 64
فرخى ساريجلو على ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
حسينى مهرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 36
حصارى سيده نگين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 7سال از اول راهنمايي 107
شيخلو محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 39
آزاد موسوى سعيده تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 44
ملك پور نيما ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
اشرف زاده حامد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
كيخسروى فرخنده تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 40
ملافرج زاده زهره تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 50
قاسمى سماء تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 49
اسد پور هانيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
قديمى رضايى متين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه-محل تحصيل فني مهندسي شهيد عباسپور دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
قربان دوست گلرود بارى ياسمن انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 27
قره گوزى حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
صديقى ابراهيم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
اژدرى آيدا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
رضا زاد امير رضا انسانی حقوق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 25
بخت آورى سينا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
جوادى پوريا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 47
عبداللهى الهام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 47
عباسى گزنق مجتبى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 23
احمدى على ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان دانشگاه صنعت نفت 2سال از سوم دبيرستان 23
سليمان پور احسان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 28
ملكى نژاد مجتبى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 46
حسين زاده باويل عليائى نگين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 52
مقصودى سيما انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 25
رضائى شيرمرد امير تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 44
رحيم پور شيوا هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
حسن زاده فرهاد انسانی حقوق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 24
جمعه پور قرابقلو رابعه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 41
اوزانى هوشيار زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
محمدى نقده الهام ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 22
عليزاده فرانك ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 36
لاهوتى زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال از اول دبيرستان 65
نجف قديمى نازنين انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 11
رضوى نيا احمد انسانی حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
مسعود زنگكانى تورج تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 36
بازدار غزاله تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 47
ميزانيان مريم انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 24
ولى زاده آشنا آباد سهند تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال از سوم دبيرستان 30
انشائى حسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
افرنگ اميدرضا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 4سال از اول دبيرستان 60
علوى تبت محمد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 25
احمدى عليائى اصغر ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 39
ميكائيلى احمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 36
چناقلو هانيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 27
نيرومند مهدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 29
خادم عربباغى پوريا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال از سوم دبيرستان 41
حاجى زاد فريد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال از اول دبيرستان 76
محمدى نوسودى صائب تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
ارشدى فرد بهاران تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 32
بصيرى محمودجق سحر تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 14
ساداتى گورچين قلعه ميرعلى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 30
اكبرى طاهر ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 43
قره پاپاقى محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 6سال از دوم راهنمايي 102
على پور دايلاق شاهين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال از دوم دبيرستان 59
حدودى كشتيبان جابر ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
منصور ساعتلو امين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 61
نجفى محمد امين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال از دوم دبيرستان 56
تلاوت ياسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 4سال از اول دبيرستان 66
مرادى سعيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 5سال از سوم راهنمايي 93
ايمانى نازنين انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
فرخى سپيده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 49
مميان سميه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 15
ارواحى محسن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 52
حبيب زاده مردانى سينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال از دوم دبيرستان 59
نورى كشتيبان آذين انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
يعقوبى پريا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 41
اشرف رضايى زهرا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 31
تقى پور ثانى حسام ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 4سال از اول دبيرستان 83
قنبرپور دريا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 32
زاير رضا عطاء اله ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 28
قليزاده سليم كندى على ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
بابازاده اميرعلى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 8سال از پنجم دبستان 117
صبرى هامون تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 15
نقيبى على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
عليپور دايلاق درنا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 19
زينالى سالار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 31
ابراهيمى مستكانى موسى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
باقرى درويش محمد امير هنر كارشناسي فرش -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
چناقلو سليمه تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
چراغى ديگاله تينا تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 21
رضاوندى امير تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 42
رجب زاده محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 29
زينال زاده امير محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 29
آهنى آذر كسرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 42
فصيحى فرناز ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 26
فرو مندى محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 24
زاهد كاكلر مرضيه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
زمانى امير حسين تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 40
نظرزاده الهام انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 23
شريفى توحيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
محمودى ينگجه مهناز انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
نورى واحد صبا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 38
مهدى پور حديقه احسان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
باقرى صبا انسانی حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 26
حسن زاده سارا تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 5سال از سوم راهنمايي 90
رحيملو عزيز انسانی علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
حيدر زاده مهدى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 26
اسمعيل زاده آروين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 75
رستمى اميرحسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 49
جليلى محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 58
پيروشى فرد مهران انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
خطا پوش آذر غزاله تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 37
چتوى ينگجه امير ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان آذربايجان غربي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
رستم نژاد نهائى زهرا تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 58
آق گنبدى سبحان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 44
محمد قلى پور اقدم امين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 30
قمرى ميرمسعود تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 5سال از سوم راهنمايي 76
رضازاده شبيلوى عليا وحيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 28
سردارى سهراب ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 8سال از پنجم دبستان 100
رضايى آرش ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 47
فتح اله زاده مرندى مجتبى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 23
محمودى آرزو انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
حجازى فر فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 32
عمرى مهسا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 23
بدلى الهه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 22
جوانمرد پويا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 48
نوروزى سمانه انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 31
آذرم وند يگانه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 28
حاجى على بگلو على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
يگانه بارى فاطمه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
نادى آراز ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 5سال از سوم راهنمايي 87
معصومى امير حسين انسانی مديريت دولتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 25
حيدرى هديه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 34
مصطفى زاده مهديه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
عبدى پريا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 79
گلبهار حقيقى روزبه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا دانشگاه علوم پزشکي شيراز - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 15
رستگارنيا ميثم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 11
محبت فرناز ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 39
فرامرزى پويا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 50
حقى سجاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 32
كرامت كهريز مينا تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
سليمى ثمر توئى سحر ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 30
سعيدى حسين تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 60
محمدى آوانسر پريا انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 30
سياح كوكيائى حديث هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
صمدى رضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 23
قليزاده حسين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 47
حيدرى ريكان رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 23
عيشى اسكويى محمدمهدى تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 47
حيدرى نوشين زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
عبدى اوصالو عذرا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
جعفرزاده صديق امير حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 43
مصطفى زاده آيدا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 45
دكانى محمود جق پوريا تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
زاير على تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 50
جوادى رضا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 12
درويش پور سلوى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 39
سيدى خانقاه فريبا تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 24
اسدپور مهدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 57
بابايى پرديس تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 65
رحيميان شيرين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 9سال از چهارم دبستان 108
نوروزى بوكانى سعيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 60
حاتمى محمد فواد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 13
مهدى زاده ميلاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
عليزاده محمد رسول تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 52
ببله خانشان سيناترا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 35
زاهدى پوريا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
فلات جونكى على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
امامى پژمان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 34
كاظمى مهشيد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 43
رحيمى عدل مهسا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 50
فكورى سينا تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 54
واحدى نسرين انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 23
سجودى صحرا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 53
نصرى نيلوفر تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 18
پوريا مهر سينا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 26
مسعودى سودا زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
باباخانى پرنگ تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 32
احمدى عباس آباد هادى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
خواجه من باشى جواد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
نجف ونداصل امين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 23
سليم زاده عرفان ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 41
ديبا ميلاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
مشقتى فراز تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 39
حلاجى ميلاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 33
نبى لو عمار تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 53
پناهى نيا ثمين تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
صادقى سالار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
عبدى زهرا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 32
حسنزاده كفاش اصل سرخابى حامد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 6سال از دوم راهنمايي 82
عزيزى على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 35
فيروزى گمچى فائزه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 34
حاجى نژاد سارا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 33
ايمانى مهسا انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
كامران كشتيبان غزاله ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 28
نظامى مجد مهديه تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 12
صالحى مير پويا تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 44
محمودى فائزه انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 42
صمد مطلق روزبه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
چليپا زهره ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 28
نظرى آق گنبد ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه- دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
شيخى ديدانى عليرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 5سال از سوم راهنمايي 46
عليرضا زاده آرمان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 36
درخشان نعيمه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 37
محسنى ساعتلو ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 12
خانچى القار تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
مهمان نواز اشكان تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 48
رخشانخواه مهسا تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 42
دبيرى مهسا تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-شبانه-نيمسال اول دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 53
حسينى گلمرز نازى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 10
نصيرزاده سبا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
اكبرى گمچى عرفان انسانی مديريت دولتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل رزن دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 15
نعمتى تومترى نسيم تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 6سال از دوم راهنمايي 88
حيدرى پريسا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 54
شاهى الهه زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 20
يزدانى هيرو ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 28
طالبى مير شكارلو سارا ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 39
فرشيد خشايار تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-شبانه-نيمسال دوم دانشگاه اروميه 4سال از اول دبيرستان 66
مقدسى حديث ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 44
كريمى وظيفه خواه نيما ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
ايران پناه دانا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 43
موذن ديزجى سهند تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 35
جليلى سجاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
خرم قراحسنلو شيرين انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 24
عليزادگان آرام ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 25
انصارى الهه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 39
شجاعى فر شيوا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 28
مولايى خانقاه رضا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
حاتمى الهام ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
صالحى هانيه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 48
قويدل فسندوز مرجان تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
نصير خوش سعادت توحيد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 67
جلالتماب آيسان ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 34
نقى زاده آلقو فاطمه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 18
حاصلى كرم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
مناف زاده امير حسين تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
خليفه زاده بهزاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 34
پورصفرعلى سياه بازى هانيه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 12
كريمى دلير رزم على ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 25
بغداديان جهتلو فروغ زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 31
نورى مهدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 26
فتح نژاد آيلار ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
محرمى درگاهقلى رحيمه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 41
نورى فرد شهرزاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 32
قاسم زاده ميلاد تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 27
برادران سينا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
خسروى پور آيسان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 24
هاشمى اصل هانيه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 37
نورى اينانلو على ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
حق نظرى امير فرزاد ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 25
جوانشير امين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
على پور مهديه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 64
تيمورى متين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
عليائى محدثه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 10
صيادى عرفان تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
كريمى امجد سيما تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 23
مشيرى زاده هومن ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 6سال از دوم راهنمايي 76
بهادر ثنا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 31
ولى خان قولنجى هما ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 33
اسدى ساريجالو سارا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 33
طلعتى سپيده تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 24
حسن نژاد لعيا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 37
رضائى آباجلو پگاه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
دادخواه سيد اميرحسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 26
مهدى زاده يوشانلوئى محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 31
اسدى نرگى عمار ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
نجات زاده باراندوزى پريسا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
على ويردى پور صابر مهسا انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
لعل شهسوار امير ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 25
برومندكيا مريم تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 28
فريدى سارالان نساء انسانی جغرافياوبرنامه ريزي گردشگري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 41
قلى نژاد زيرمانلو مهسا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 36
حسين زاده ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 12
نجفعلى ديزجى نيلوفر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 33
رضازاده نسيم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 31
يوخنه القيانى اوبريتا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 27
بهار خواجه پاشا هانيه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 36
مردانى عاطفه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال از دوم دبيرستان 52
جسور قره باغ فايزه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 34
امامى ميلاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
مرادى هادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
قنبرى راد احسان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 45
رحيم دخت مسعود ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 12
رستم زاده سميه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 33
پاشا مينا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
بدلى قلعه صبا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 4سال از اول دبيرستان 64
احمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 19
صفرى محمد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 25
مردى ياسر تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 49
رضازاده لله لو سينا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 15
سلدوزى احسان زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 4سال از اول دبيرستان 61
فخرالدين فخرى آذر سالار ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 45
غفارى راد ميلاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه-محل تحصيل خوي دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 22
داورى اهر نجاتى توفيق ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 33
شريف زاده خراسانى سينا تجربی روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 24
كاظمى راد حميد رضا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 5سال از سوم راهنمايي 51
فنك سوفيانى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 19
درخشان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 4سال از اول دبيرستان 72
آسيابان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 28
رضايى انسانی تاريخ -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 40
پاك زاد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 5سال از سوم راهنمايي 70
بوباش انسانی جغرافياوبرنامه ريزي گردشگري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
امانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
درگاهى نوبرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 25
معتمدساعتلو تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
مومنى آباجلو ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
ايراندوست تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
شفيعى مسكينى تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
آقايارى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 15
نجاتى ايگدير ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
فتح نژاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 33
باپيرى زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 18
عدل دوست تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 2سال از سوم دبيرستان 26
خليل پور طلاتپه ریاضی حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 29
زلفى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 19
امينى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 22
صفرزاده تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
درخشان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-شبانه-محل تحصيل خوي دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 30
ديبائى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 2سال از سوم دبيرستان 28
حسين زاده تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 39
رحيم پور ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 21
صمدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 25
شاپور مياندوآب ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 20
وليزاده جهتلو ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
نصرالله زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 11
صفرى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 3سال از دوم دبيرستان 60
يزدانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 31
طيار ايروانلو تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل سلماس دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 33
قره گوز ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 4سال از اول دبيرستان 52
نصيرى صدر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
جعفرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
چراغى آذر ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 11
بدوى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
آهنگر ریاضی حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
رحيم لو ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 28
اقا زاده ریاضی حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 29
بارسم ممقانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
راد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه-محل تحصيل خوي دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 25
خدائى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 64
عباس زاده تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 4سال از اول دبيرستان 71
عيسى زاده انسانی جغرافياوبرنامه ريزي گردشگري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
حسين زاده سلطان احمدى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 10
محمدزاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 11
معمارزاده اروميه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
نجفعلى زاده ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 25
ايرانى دخت تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 29
لامعى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 34
لطيفى ناى بين تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 21
خدايارى ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 29
مظفرى آذر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 33
خديوى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه-محل تحصيل خوي دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
حسن فاميان ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 28
مقصودى كهريز تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 25
بهار خواجه پاشا تجربی حسابداري -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 25
ساقى زاده تجربی روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 46
باباپور آجرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 4سال از اول دبيرستان 70
مهديزاده سالطه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
جزايرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل سلماس دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 22
طايفه حسنى زبان زبان وادبيات تركي استانبولي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
رهبر سوره ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 21
فرهادى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 22
اسماعيلى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 1سال از چهارم دبيرستان 19
عزيز پور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 19
انوجهتلو ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 51
نجف زاده انسانی جغرافياوبرنامه ريزي گردشگري -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
محمد نژاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
بردبار تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
ميدان دو ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
عيوضلو ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
صمدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 38
ابراهيمى تولكانى ریاضی حسابداري -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 47
متقى زاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-شبانه-محل تحصيل خوي دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 22
ابراهيمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل رشت-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 19
ولى نسب تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل خوي دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 37
جوادى قرالرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
نقى زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل خوي دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 54
هاشمى اصل ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-شبانه-محل تحصيل خوي دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 21
برق ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 29
كرمى باشلانبوشلو تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
وكيلى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 56
كريمى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 23
خوزان تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 2سال از سوم دبيرستان 17
پيرمحمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
رستمى نژاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 26
يارى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 60
نورى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 36
اكبرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 34
ملكى موسوى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 30
كريمى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
حاجى زاده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 22
دلائى ریاضی مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
آذر مهد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
معينى اصل ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 34
كارى حق تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل خوي دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 12
يوسفى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل خوي دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
زيرك مرنگلو انسانی تاريخ -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
محمد على نژاد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 24
رحيم زاده ماكوئى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 5سال از سوم راهنمايي 83
ايمانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 5سال از سوم راهنمايي 95
قدسى آستان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل خوي دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 39
قلى زاده قلعه عزيز ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
سمسارى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 27
ايمان زاد تپه ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 30
مسعود نيا ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 20
هادوى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 35
دهقانى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
رضائيان مرجانى ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
غلامى ریاضی مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 28
رحمانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-شبانه-محل تحصيل خوي دانشگاه اروميه 4سال از اول دبيرستان 49
خطاپوش آذر ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 37
گليكانلو تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل خوي دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
صفابخش ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-شبانه-محل تحصيل ميانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
جبارپور ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
سعادت خضر آباد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 2سال از سوم دبيرستان 15
حاجى زاده روندى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 38
پروينى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 5سال از سوم راهنمايي 72
فخورى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل سلماس دانشگاه علوم پزشکي اروميه 5سال از سوم راهنمايي 75
حرمت خواه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل سلماس دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 60
غنى زاده ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 27
كريمى لور ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
بهبودى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 2سال از سوم دبيرستان 35
صديقى ثانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 17
هژبرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 2سال از سوم دبيرستان 27
غنى زاده گزنقى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل نقده دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 46
صادقى ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 23
مودت نيا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه-شبانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 24
زينالى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
عليزاده دله زى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل نقده دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
رضازاده تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 1سال از چهارم دبيرستان 15
قاسم خانى تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 58
عارف تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 60
بابازاده ديزجى ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
حسينى آلمان آباد ریاضی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
مير آقايى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 17
پاسبانى ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 33
قوچالى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 50
مهدوى كشاور تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 36
مددى تپه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل نقده دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
عباس نژاد فلاح تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 24
خبازيان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 2سال از سوم دبيرستان 27
مقصودى ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 2سال از سوم دبيرستان 34
كيانى مقدم تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل سلماس دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 34
ميرزايى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
هناره خليانى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
رزم گر تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
عباسى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
فتح الهى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 24
رحمانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 53
ديگاله انسانی تاريخ -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 21
اميرفنك خرگوش انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
عزيز على ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 38
شيخ رضازاده ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
حمزه دارغلو ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 15
اصغرى تازه كند ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
خيرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 29
جبارنژاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل نقده دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 12
كريمى داش آغولى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
خاقان مياندوآب تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 45
نريمانى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
منظمى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
يوسفى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 1سال از چهارم دبيرستان 18
خليلى تومترى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 2سال از سوم دبيرستان 25
زينتى فر ریاضی مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 28
جعفرمدار ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 23
احمدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 4سال از اول دبيرستان 60
بروكانلو ریاضی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
محمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل ميانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
على پور جورنى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 50
بالكانى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
مير احمدى ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 53
قرالو ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 47
سليمانى تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 3سال از دوم دبيرستان 29
نصيرى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 21
كريمى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
مالدارمژن آبادى تجربی مهندسي منابع طبيعي -علوم وصنايع چوب وكاغذ-دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 11
بهنام موحد تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 3سال از دوم دبيرستان 48
نورى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 31
شمعونى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 30
حسين زاده تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
فايض كوزه كنانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
على اشرفى گلمرز تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
عالمى حيدرانلو ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
صحت بالدرلو ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 49
خياطى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 23
شهرى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه زابل-شبانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 13
اقبالى قره قشلاقى تجربی حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
تقى پور بهنامى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
كرارى قره باغ ریاضی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
رضائى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 25
حاجى قليزاده ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 15
حسين زاده تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
جعفرى ممكانى انسانی تاريخ -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
هاتف نيا ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 4سال از اول دبيرستان 75
قهرمانى ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
صديقى تجربی حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 31
طالعى قره قشلاقى تجربی حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
دربازى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
بروكانلو مادلو ریاضی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
مفسرى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 30
جعفرى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
جوادى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 59
ميرزائى ضياءپور ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
اصغرى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه ياسوج-شبانه-محل تحصيل گچساران دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 11
معاوينى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 47
نصرى مستان آباد ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
امين زاده تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 15
رشيد ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
نورى رضائى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 23
امامى آقبال ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
خدايى ریاضی شيمي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
مرسلى يكان تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 38
رضوى ديزجى ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 26
قديرى علمدارى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 41
رهى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 26
نجف زاده تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 10
اميد ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 38
رضاوند حصارى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
قلعه پور اقدم تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 5سال از سوم راهنمايي 72
سيفى تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 29
موميوند ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه زابل-شبانه دانشگاه زابل 3سال از دوم دبيرستان 24
ميرى كلانيكى ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
اسدى ریاضی مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 23
عظيمى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 52
معزى نيا ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
آقايى بوراشان ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
حسين زاده تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل اهر دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
هنردوست تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 22
جعفرپور ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 27
ميرزايى تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
مقدسى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 34
فتحى تجربی حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
ميرزاى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
جاهدوست تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
عزيزى نژاد تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
يوسفى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
آذريان تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
مجاهد تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
مختارى پر ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
فيضى آذر تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 26
خليل زاده كشتيبان تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
نورى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 4سال از اول دبيرستان 58
عباسى وند كشتيبان ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 35
ابوالقاسمى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
خيرخواه ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 19
فيضى آذر تجربی زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 12
عليزاده تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 47
نورى پشتكل تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 58
پور زاهدى تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
مصفا تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 42
خرسندى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 3سال از دوم دبيرستان 49
انصارى پور ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
نورى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زنجان-شبانه دانشگاه زنجان 3سال از دوم دبيرستان 44
فتحى ولى آباد انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 23
مرتضى نژاد تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
پور محسن تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
عابدين فام تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
صالحى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 15
وكيلى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 46
عليزاده تركمانى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 21
روحى سارالان تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 15
حاتمى خانشان تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 51
اسدزاده اروجكندى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 16
محسن پور آذرى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 28
نقى زاده تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 15
قاعدى كشكى تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 43
عليزاده حيدر آبادى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
پيرى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 36
جليل پور ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
افرنگ ریاضی كارشناسي چندرسانه اي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه- دانشگاه هنر اسلامي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 45
وليزاده ايدينلو ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
متذكر ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
دادجو ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
فتحى ریاضی فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 18
تجاره تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 4سال از اول دبيرستان 38
خضرلو تجربی تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل خوي دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال از چهارم دبيرستان 19
براق قره باغ تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل خوي دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
باقرى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 12
طاهرى افشار تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
حسن زاده تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 43
مناف زاده كهريز تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 20
خليلى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 25
ميرآقاپور درويشى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-شبانه-محل تحصيل مياندوآب دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 27
سلطانعلى نژاد ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 21
مجنون تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 37
مرادى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
رضازادقوطور لار تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
پارسائى نژاد تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
بهپور رضائيه تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 25
صباغ ساوجبلاغ تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 27
احمدى صادقى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 22
سعيد آبادى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 18
جهانگيرزاد تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 26
نسودى رضايى تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 37
عليزاده تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 2سال از سوم دبيرستان 40
تابع شكور تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 24
قاسمى كاكلر ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
عبادى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 24
نعنايى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
محمد زاده ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
صفر پور ریاضی مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 13
جانفشانى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
ياورزاده ریاضی مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 16
محمدى تومترى تجربی زمين شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
زاهدى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
احمدى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 16
كاملى نيا تجربی زمين شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 34
خليل زاده ضياء تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
مختارى اصل تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه اروميه-روزانه-محل تحصيل مياندواب دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
جليلى دارغلو تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
ضيائى حاجى پيرلو تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل تويسركان دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 26
عليزاده خالط آباد تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
كرباسى تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 28
رحيمى راد تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 5سال از سوم راهنمايي 64
خليل زاده تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 4سال از اول دبيرستان 59
صمدزاده تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 23
محمدزاده تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 11
امان زادگان ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 23
حسينى آلمان ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 25
مرادى اطمينان تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 25
عليخانى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال از چهارم دبيرستان 13
درخشانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 12
صديق ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 12
بنداد ریاضی علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل مراغه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 2سال از سوم دبيرستان 42
پويا تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
محمدعلى پور عطارى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه اروميه-روزانه-محل تحصيل مياندواب دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
حسينى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 5سال از سوم راهنمايي 78
خضرى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
پيروئى خوشاكو تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
ايزدمهر تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
محمدزاده ويژه تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 40
رشيد نيا تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 21
اصلان پور تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
محمودى كشتيبان تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 15
كرمى تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
معينى مهر تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 31
عليزاده تجربی علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل تهران دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال از چهارم دبيرستان 19
ميدانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 22
مهرابى تجربی شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 2سال از سوم دبيرستان 40
حجرى اهر نجانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 3سال از دوم دبيرستان 38
نصيريان تجربی شيمي -دانشگاه مراغه-شبانه دانشگاه مراغه 2سال از سوم دبيرستان 16
شكور كاسب كار تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 10
وفايى دوش تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 32
قلى پور تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
سعيدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 44
عبدى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 19
ولى زاده آشنا آباد تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 12
پاشائى زاده تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
رواسانى اصل تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 32
مرداى كوكيا تجربی زمين شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 10
عباسى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 27
ترقى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 37
پابرجا تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
آقازاده تيزخراب تجربی علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل مراغه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال از چهارم دبيرستان 16
حسينى جاريحانى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 11
خليلى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه زابل-شبانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 19
مختارزاده ریاضی علوم مهندسي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 3سال از دوم دبيرستان 42
معصومى سراى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 41
حنيفه دخت غيور تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
حنيفى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 2سال از سوم دبيرستان 28
خليلى گورانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
خوشدل تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
تقى پور فطين تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
علوى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 14
غلام نژاد تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 39
شاكرى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 32
كنار سركانى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 54
برادران صفا تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 37
دادرس تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
عصمت پرست ديلمقانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 54
قنبرنژاد تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
رجبى اوغول بيك تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
عدوبند تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 14