اروميه

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر اروميه

اكبرى سينا

اكبرى سينا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
قربانعلى زاده فرزانه

قربانعلى زاده فرزانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حبيب الهى ساعتلو فروغ

حبيب الهى ساعتلو فروغ

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سجودى هومن

سجودى هومن

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شهرى فرشته

شهرى فرشته

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شيرزاد فاطمه

شيرزاد فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمدعلى نژاد غزاله

محمدعلى نژاد غزاله

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
پور يحيى رامين

پور يحيى رامين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
توحيد خواه صبا

توحيد خواه صبا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ظفرملك زاده سالار

ظفرملك زاده سالار

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زكى حسين

زكى حسين

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
فرمانى راضيه

فرمانى راضيه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمدزاده كوهيار

احمدزاده كوهيار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
زهى سعادت مهسا

زهى سعادت مهسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شريعت رعنا

شريعت رعنا

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
كاظم زاده عليرضا

كاظم زاده عليرضا

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
پاشاپور امير رضا

پاشاپور امير رضا

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
خانبابايى ساحل

خانبابايى ساحل

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فاطمى مهسا

فاطمى مهسا

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
قصابيان مهدى

قصابيان مهدى

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
امانى ديزجى ثنا

امانى ديزجى ثنا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
امينى زهرا

امينى زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قراجه داغى على

قراجه داغى على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
فرخى ساريجلو على

فرخى ساريجلو على

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
پورجعفرى خانقاه پرنيا

پورجعفرى خانقاه پرنيا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
حسينى مهرى

حسينى مهرى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
حصارى سيده نگين

حصارى سيده نگين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

7سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
فتح على نژاد مرضيه

فتح على نژاد مرضيه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اروميه-شبانه

3سال کانونی / 25 آزمون

زبان
شيخلو محمد

شيخلو محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
آزاد موسوى سعيده

آزاد موسوى سعيده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ملك پور نيما

ملك پور نيما

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
اشرف زاده حامد

اشرف زاده حامد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كيخسروى فرخنده

كيخسروى فرخنده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ملافرج زاده زهره

ملافرج زاده زهره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
قاسمى سماء

قاسمى سماء

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اسد پور هانيه

اسد پور هانيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قديمى رضايى متين

قديمى رضايى متين

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه-محل تحصيل فني مهندسي شهيد عباسپور

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
قربان دوست گلرود بارى ياسمن

قربان دوست گلرود بارى ياسمن

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
فتاح زاده على

فتاح زاده على

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قره گوزى حسين

قره گوزى حسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صديقى ابراهيم

صديقى ابراهيم

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اژدرى آيدا

اژدرى آيدا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ماكوئى محمد امين

ماكوئى محمد امين

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سليمانى على

سليمانى على

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كيومرزى شيراز فاطمه

كيومرزى شيراز فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
رضا زاد امير رضا

رضا زاد امير رضا

حقوق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
بخت آورى سينا

بخت آورى سينا

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
جوادى پوريا

جوادى پوريا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
عبداللهى الهام

عبداللهى الهام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عباسى گزنق مجتبى

عباسى گزنق مجتبى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رشكن فائزه

رشكن فائزه

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
احمدى على

احمدى على

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سليمان پور احسان

سليمان پور احسان

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ملكى نژاد مجتبى

ملكى نژاد مجتبى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حسين زاده باويل عليائى نگين

حسين زاده باويل عليائى نگين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نوعى صبا

نوعى صبا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
مقصودى سيما

مقصودى سيما

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رضائى شيرمرد امير

رضائى شيرمرد امير

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رحيم پور شيوا

رحيم پور شيوا

مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
حسن زاده فرهاد

حسن زاده فرهاد

حقوق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سلدوزيان الهام

سلدوزيان الهام

فيزيك -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
جمعه پور قرابقلو رابعه

جمعه پور قرابقلو رابعه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اوزانى هوشيار

اوزانى هوشيار

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
محمدى نقده الهام

محمدى نقده الهام

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عليزاده فرانك

عليزاده فرانك

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
لاهوتى زهرا

لاهوتى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
نجف قديمى نازنين

نجف قديمى نازنين

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
نامدار فرد زهرا

نامدار فرد زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حيدر زاده محمد

حيدر زاده محمد

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
رضوى نيا احمد

رضوى نيا احمد

حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مسعود زنگكانى تورج

مسعود زنگكانى تورج

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بازدار غزاله

بازدار غزاله

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ميزانيان مريم

ميزانيان مريم

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ولى زاده آشنا آباد سهند

ولى زاده آشنا آباد سهند

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
انشائى حسين

انشائى حسين

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سلامت مسعود

سلامت مسعود

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
افرنگ اميدرضا

افرنگ اميدرضا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
علوى تبت محمد

علوى تبت محمد

مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
احمدى عليائى اصغر

احمدى عليائى اصغر

مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رضائيه آزادى عليرضا

رضائيه آزادى عليرضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ميكائيلى احمد

ميكائيلى احمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
چناقلو هانيه

چناقلو هانيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نيرومند مهدى

نيرومند مهدى

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
خادم عربباغى پوريا

خادم عربباغى پوريا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حاجى زاد فريد

حاجى زاد فريد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
محمدى نوسودى صائب

محمدى نوسودى صائب

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ارشدى فرد بهاران

ارشدى فرد بهاران

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بصيرى محمودجق سحر

بصيرى محمودجق سحر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ساداتى گورچين قلعه ميرعلى

ساداتى گورچين قلعه ميرعلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اكبرى طاهر

اكبرى طاهر

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
قره پاپاقى محمد

قره پاپاقى محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه

6سال کانونی / 102 آزمون

ریاضی
بهلولى ياسين

بهلولى ياسين

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه-محل تحصيل خوي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
على پور دايلاق شاهين

على پور دايلاق شاهين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حدودى كشتيبان جابر

حدودى كشتيبان جابر

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
منصور ساعتلو امين

منصور ساعتلو امين

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
نجفى محمد امين

نجفى محمد امين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سفيديان پويا

سفيديان پويا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نديمى وندكشكى دنيا

نديمى وندكشكى دنيا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عباسى وند جيران ها نسا

عباسى وند جيران ها نسا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
تلاوت ياسين

تلاوت ياسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
افلاكى محمدرضا

افلاكى محمدرضا

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
آباد خواه شهرزاد

آباد خواه شهرزاد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مرادى سعيد

مرادى سعيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
سيفى بنيامين

سيفى بنيامين

مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ايمانى نازنين

ايمانى نازنين

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
كريمى على

كريمى على

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
فرخى سپيده

فرخى سپيده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مميان سميه

مميان سميه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
برزگرى صدقيانى سميرا

برزگرى صدقيانى سميرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كاويانى حيدر

كاويانى حيدر

مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ارواحى محسن

ارواحى محسن

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
حبيب زاده مردانى سينا

حبيب زاده مردانى سينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
صمصام پور نيما

صمصام پور نيما

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خضرى پور كيميا

خضرى پور كيميا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نورى كشتيبان آذين

نورى كشتيبان آذين

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
يعقوبى پريا

يعقوبى پريا

مهندسي معماري -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
اشرف رضايى زهرا

اشرف رضايى زهرا

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
باغبانى سروش

باغبانى سروش

سينما-موسسه غيرانتفاعي كمال الملك -نوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
قاضى پور اميرمحمد

قاضى پور اميرمحمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
تقى پور ثانى حسام

تقى پور ثانى حسام

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
قنبرپور دريا

قنبرپور دريا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زاير رضا عطاء اله

زاير رضا عطاء اله

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مددى طاهر

مددى طاهر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قليزاده سليم كندى على

قليزاده سليم كندى على

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بابازاده اميرعلى

بابازاده اميرعلى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

8سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
صبرى هامون

صبرى هامون

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ناصرى رضا

ناصرى رضا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان غربي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نقيبى على

نقيبى على

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عليپور دايلاق درنا

عليپور دايلاق درنا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زينالى سالار

زينالى سالار

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ابراهيمى مستكانى موسى

ابراهيمى مستكانى موسى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
باقرى درويش محمد امير

باقرى درويش محمد امير

كارشناسي فرش -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
چناقلو سليمه

چناقلو سليمه

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
چراغى ديگاله تينا

چراغى ديگاله تينا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رضاوندى امير

رضاوندى امير

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رجب زاده محمد

رجب زاده محمد

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
زينال زاده امير محمد

زينال زاده امير محمد

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
آهنى آذر كسرى

آهنى آذر كسرى

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
فصيحى فرناز

فصيحى فرناز

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فرو مندى محمد

فرو مندى محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زاهد كاكلر مرضيه

زاهد كاكلر مرضيه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زمانى امير حسين

زمانى امير حسين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نظرزاده الهام

نظرزاده الهام

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
يزدان پناه گنگچين آرش

يزدان پناه گنگچين آرش

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شريفى توحيد

شريفى توحيد

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمودى ينگجه مهناز

محمودى ينگجه مهناز

علوم تربيتي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نورى واحد صبا

نورى واحد صبا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مهدى پور حديقه احسان

مهدى پور حديقه احسان

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
باقرى صبا

باقرى صبا

حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
حسن زاده  سارا

حسن زاده سارا

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
منورى هانيه

منورى هانيه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان غربي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رحيملو عزيز

رحيملو عزيز

علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حيدر زاده مهدى

حيدر زاده مهدى

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
اسمعيل زاده آروين

اسمعيل زاده آروين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
رستمى اميرحسين

رستمى اميرحسين

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
جليلى محمد

جليلى محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
پيروشى فرد مهران

پيروشى فرد مهران

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خطا پوش آذر غزاله

خطا پوش آذر غزاله

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اقبال جو قره قشلاقى عليرضا

اقبال جو قره قشلاقى عليرضا

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان غربي

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
چتوى ينگجه امير

چتوى ينگجه امير

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان آذربايجان غربي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رستم نژاد نهائى زهرا

رستم نژاد نهائى زهرا

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
آق گنبدى سبحان

آق گنبدى سبحان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمد قلى پور اقدم امين

محمد قلى پور اقدم امين

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
قمرى ميرمسعود

قمرى ميرمسعود

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
مولايى پيمان

مولايى پيمان

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رضازاده شبيلوى عليا وحيد

رضازاده شبيلوى عليا وحيد

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سردارى سهراب

سردارى سهراب

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-شبانه

8سال کانونی / 100 آزمون

ریاضی
رضايى آرش

رضايى آرش

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
فتح اله زاده مرندى مجتبى

فتح اله زاده مرندى مجتبى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمودى آرزو

محمودى آرزو

روانشناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حجازى فر فاطمه

حجازى فر فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عمرى مهسا

عمرى مهسا

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بدلى الهه

بدلى الهه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
جوانمرد پويا

جوانمرد پويا

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
محسن زاده مهسا

محسن زاده مهسا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كاظمى كمال

كاظمى كمال

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حسنى زهرا

حسنى زهرا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
نوروزى سمانه

نوروزى سمانه

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
آذرم وند يگانه

آذرم وند يگانه

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
رضازاده شبيلوى عليا توحيد

رضازاده شبيلوى عليا توحيد

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان غربي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حاجى على بگلو على

حاجى على بگلو على

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
يگانه بارى فاطمه

يگانه بارى فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نادى آراز

نادى آراز

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
معصومى امير حسين

معصومى امير حسين

مديريت دولتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حيدرى هديه

حيدرى هديه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مصطفى زاده مهديه

مصطفى زاده مهديه

علوم تربيتي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عبدى  پريا

عبدى پريا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
گلبهار حقيقى روزبه

گلبهار حقيقى روزبه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رستگارنيا ميثم

رستگارنيا ميثم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محبت فرناز

محبت فرناز

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
فرامرزى پويا

فرامرزى پويا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حقى سجاد

حقى سجاد

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
كرامت كهريز مينا

كرامت كهريز مينا

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سليمى ثمر توئى سحر

سليمى ثمر توئى سحر

مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سعيدى حسين

سعيدى حسين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
محمدى آوانسر پريا

محمدى آوانسر پريا

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
سياح كوكيائى حديث

سياح كوكيائى حديث

مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
صمدى رضا

صمدى رضا

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قليزاده حسين

قليزاده حسين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
حيدرى ريكان رضا

حيدرى ريكان رضا

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عيشى اسكويى محمدمهدى

عيشى اسكويى محمدمهدى

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حيدرى نوشين

حيدرى نوشين

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
عبدى اوصالو عذرا

عبدى اوصالو عذرا

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جعفرزاده صديق امير حسين

جعفرزاده صديق امير حسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
مصطفى زاده آيدا

مصطفى زاده آيدا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
دكانى محمود جق پوريا

دكانى محمود جق پوريا

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زاير على

زاير على

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نوتاش على

نوتاش على

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
جوادى رضا

جوادى رضا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
درويش پور سلوى

درويش پور سلوى

علوم تربيتي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
سيدى خانقاه فريبا

سيدى خانقاه فريبا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اسدپور مهدى

اسدپور مهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
بابايى پرديس

بابايى پرديس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
رحيميان شيرين

رحيميان شيرين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل

9سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
نوروزى بوكانى سعيد

نوروزى بوكانى سعيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حاتمى محمد فواد

حاتمى محمد فواد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
باقرى مير محمد

باقرى مير محمد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
عليزاده محمد رسول

عليزاده محمد رسول

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مهدى زاده ميلاد

مهدى زاده ميلاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ببله خانشان سيناترا

ببله خانشان سيناترا

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
زاهدى پوريا

زاهدى پوريا

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فلات جونكى على

فلات جونكى على

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
امامى پژمان

امامى پژمان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رحيمى عدل مهسا

رحيمى عدل مهسا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
كاظمى مهشيد

كاظمى مهشيد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فكورى سينا

فكورى سينا

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
واحدى نسرين

واحدى نسرين

علوم تربيتي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حاتمى نوى رضا

حاتمى نوى رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سجودى صحرا

سجودى صحرا

مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
نصرى نيلوفر

نصرى نيلوفر

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پوريا مهر سينا

پوريا مهر سينا

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مسعودى سودا

مسعودى سودا

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
حسين زاده

حسين زاده

شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
باباخانى پرنگ

باباخانى پرنگ

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
صمدى مهشيد

صمدى مهشيد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
احمدى عباس آباد هادى

احمدى عباس آباد هادى

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
خواجه من باشى جواد

خواجه من باشى جواد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سلماسى نژاد محمد

سلماسى نژاد محمد

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان غربي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نجف ونداصل امين

نجف ونداصل امين

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سليم زاده عرفان

سليم زاده عرفان

فيزيك مهندسي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ديبا ميلاد

ديبا ميلاد

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مشقتى فراز

مشقتى فراز

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حلاجى ميلاد

حلاجى ميلاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نبى لو عمار

نبى لو عمار

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
داور آذر

داور آذر

علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پناهى نيا ثمين

پناهى نيا ثمين

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صادقى سالار

صادقى سالار

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عبدى زهرا

عبدى زهرا

مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
اكبر پور

اكبر پور

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
حسنزاده كفاش اصل سرخابى حامد

حسنزاده كفاش اصل سرخابى حامد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل

6سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
عزيزى على

عزيزى على

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
فيروزى گمچى فائزه

فيروزى گمچى فائزه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نورى گنج آباد

نورى گنج آباد

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حاجى نژاد سارا

حاجى نژاد سارا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ايمانى مهسا

ايمانى مهسا

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
كامران كشتيبان غزاله

كامران كشتيبان غزاله

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
نظامى مجد مهديه

نظامى مجد مهديه

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صالحى مير پويا

صالحى مير پويا

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمودى فائزه

محمودى فائزه

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
صمد مطلق روزبه

صمد مطلق روزبه

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
چليپا زهره

چليپا زهره

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
نظرى آق گنبد

نظرى آق گنبد

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه-

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شيخى ديدانى عليرضا

شيخى ديدانى عليرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

5سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
عليرضا زاده آرمان

عليرضا زاده آرمان

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
درخشان نعيمه

درخشان نعيمه

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
محسنى ساعتلو

محسنى ساعتلو

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خانچى القار

خانچى القار

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهمان نواز اشكان

مهمان نواز اشكان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رخشانخواه مهسا

رخشانخواه مهسا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-شبانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
دبيرى مهسا

دبيرى مهسا

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-شبانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حسينى گلمرز نازى

حسينى گلمرز نازى

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
نصيرزاده سبا

نصيرزاده سبا

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اكبرى گمچى عرفان

اكبرى گمچى عرفان

مديريت دولتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل رزن

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نعمتى تومترى نسيم

نعمتى تومترى نسيم

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

6سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
حيدرى پريسا

حيدرى پريسا

مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
خرم مهر نگار

خرم مهر نگار

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شاهى الهه

شاهى الهه

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
يزدانى هيرو

يزدانى هيرو

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
طالبى مير شكارلو سارا

طالبى مير شكارلو سارا

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
فرشيد خشايار

فرشيد خشايار

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-شبانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
مقدسى حديث

مقدسى حديث

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
كريمى وظيفه خواه نيما

كريمى وظيفه خواه نيما

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ايران پناه دانا

ايران پناه دانا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
موذن ديزجى سهند

موذن ديزجى سهند

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جليلى سجاد

جليلى سجاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خرم قراحسنلو شيرين

خرم قراحسنلو شيرين

علوم تربيتي -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عليزادگان آرام

عليزادگان آرام

مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
انصارى الهه

انصارى الهه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
قاضى پور

قاضى پور

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شجاعى فر شيوا

شجاعى فر شيوا

مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مولايى خانقاه رضا

مولايى خانقاه رضا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حاتمى الهام

حاتمى الهام

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صالحى هانيه

صالحى هانيه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
قويدل فسندوز مرجان

قويدل فسندوز مرجان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نصير خوش سعادت توحيد

نصير خوش سعادت توحيد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
جلالتماب آيسان

جلالتماب آيسان

مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نقى زاده آلقو فاطمه

نقى زاده آلقو فاطمه

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رزاقى فرشته

رزاقى فرشته

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حاصلى كرم

حاصلى كرم

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مناف زاده امير حسين

مناف زاده امير حسين

علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
موسى زاده

موسى زاده

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه اروميه-روزانه-محل تحصيل مياندواب

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خليفه زاده بهزاد

خليفه زاده بهزاد

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
پورصفرعلى سياه بازى هانيه

پورصفرعلى سياه بازى هانيه

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كريمى دلير رزم على

كريمى دلير رزم على

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بغداديان جهتلو فروغ

بغداديان جهتلو فروغ

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

زبان
مصطفى زادكافى

مصطفى زادكافى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نورى مهدى

نورى مهدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فتح نژاد آيلار

فتح نژاد آيلار

مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ابراهيمى هاجر

ابراهيمى هاجر

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محرمى درگاهقلى رحيمه

محرمى درگاهقلى رحيمه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نورى فرد شهرزاد

نورى فرد شهرزاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
قاسم زاده ميلاد

قاسم زاده ميلاد

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
برادران سينا

برادران سينا

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خسروى پور آيسان

خسروى پور آيسان

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مددى سرو

مددى سرو

حسابداري -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اسكندرى الهه

اسكندرى الهه

حسابداري -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
هاشمى اصل هانيه

هاشمى اصل هانيه

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
نورى اينانلو على

نورى اينانلو على

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حق نظرى امير فرزاد

حق نظرى امير فرزاد

مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
جوانشير امين

جوانشير امين

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
على پور مهديه

على پور مهديه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
تيمورى متين

تيمورى متين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عليائى محدثه

عليائى محدثه

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
صيادى عرفان

صيادى عرفان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كريمى امجد سيما

كريمى امجد سيما

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مشيرى زاده هومن

مشيرى زاده هومن

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

6سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
بهادر ثنا

بهادر ثنا

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ولى خان قولنجى هما

ولى خان قولنجى هما

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
اسدى ساريجالو سارا

اسدى ساريجالو سارا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
طلعتى سپيده

طلعتى سپيده

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسن نژاد لعيا

حسن نژاد لعيا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رضائى آباجلو پگاه

رضائى آباجلو پگاه

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دادخواه سيد اميرحسين

دادخواه سيد اميرحسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مهدى زاده يوشانلوئى محمد

مهدى زاده يوشانلوئى محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
اسدى نرگى عمار

اسدى نرگى عمار

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نجات زاده باراندوزى پريسا

نجات زاده باراندوزى پريسا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
على ويردى پور صابر مهسا

على ويردى پور صابر مهسا

ژئومورفولوژي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
لعل شهسوار امير

لعل شهسوار امير

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
برومندكيا مريم

برومندكيا مريم

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فريدى سارالان نساء

فريدى سارالان نساء

جغرافياوبرنامه ريزي گردشگري -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
قلى نژاد زيرمانلو مهسا

قلى نژاد زيرمانلو مهسا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نجفعلى ديزجى نيلوفر

نجفعلى ديزجى نيلوفر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رضازاده نسيم

رضازاده نسيم

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
يوخنه القيانى اوبريتا

يوخنه القيانى اوبريتا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
بهار خواجه پاشا هانيه

بهار خواجه پاشا هانيه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مردانى عاطفه

مردانى عاطفه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
جسور قره باغ فايزه

جسور قره باغ فايزه

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
امامى ميلاد

امامى ميلاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مرادى هادى

مرادى هادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قنبرى راد احسان

قنبرى راد احسان

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
رحيم دخت مسعود

رحيم دخت مسعود

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
طالبى بى صفر معصومه

طالبى بى صفر معصومه

حسابداري -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
رستم زاده سميه

رستم زاده سميه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
پاشا مينا

پاشا مينا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بدلى قلعه صبا

بدلى قلعه صبا

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
بگلر سالار

بگلر سالار

دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صفرى محمد

صفرى محمد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مردى ياسر

مردى ياسر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رضازاده لله لو سينا

رضازاده لله لو سينا

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سلدوزى احسان

سلدوزى احسان

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مراغه-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

زبان
فخرالدين فخرى آذر سالار

فخرالدين فخرى آذر سالار

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
غفارى راد ميلاد

غفارى راد ميلاد

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه-محل تحصيل خوي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
داورى اهر نجاتى توفيق

داورى اهر نجاتى توفيق

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
شريف زاده خراسانى سينا

شريف زاده خراسانى سينا

روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كاظمى راد حميد رضا

كاظمى راد حميد رضا

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

5سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
قاسمى نمدى

قاسمى نمدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فنك سوفيانى

فنك سوفيانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پاكدامن آذرى

پاكدامن آذرى

مهندسي عمران -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
آسيابان

آسيابان

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
درخشان

درخشان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

تاريخ -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
پاك زاد

پاك زاد

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
بوباش

بوباش

جغرافياوبرنامه ريزي گردشگري -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
امانى

امانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عاشورى

عاشورى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
درگاهى نوبرى

درگاهى نوبرى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ناصرى

ناصرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان غربي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
معتمدساعتلو

معتمدساعتلو

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مومنى آباجلو

مومنى آباجلو

مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ايراندوست

ايراندوست

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ميثاقى

ميثاقى

حسابداري -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
شفيعى مسكينى

شفيعى مسكينى

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اشرفى

اشرفى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حسين نژاد

حسين نژاد

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
آقايارى

آقايارى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
نجاتى ايگدير

نجاتى ايگدير

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فتح نژاد

فتح نژاد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
جعفرمدار

جعفرمدار

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان غربي

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
باپيرى

باپيرى

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
عدل دوست

عدل دوست

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خليل پور طلاتپه

خليل پور طلاتپه

حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
زلفى

زلفى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
امينى

امينى

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پير محمدى

پير محمدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صفرزاده

صفرزاده

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
درخشان

درخشان

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-شبانه-محل تحصيل خوي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ديبائى

ديبائى

مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حسين زاده

حسين زاده

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رحيم پور

رحيم پور

مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صمدى

صمدى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شاپور مياندوآب

شاپور مياندوآب

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
وليزاده جهتلو

وليزاده جهتلو

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نصرالله زاده

نصرالله زاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عمرى قوجوقى

عمرى قوجوقى

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صفرى

صفرى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
طيار ايروانلو

طيار ايروانلو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل سلماس

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قره گوز

قره گوز

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
قدرت مياوقى

قدرت مياوقى

حسابداري -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
نصيرى صدر

نصيرى صدر

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
چراغى آذر

چراغى آذر

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بدوى

بدوى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آهنگر

آهنگر

حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رحيم لو

رحيم لو

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
اقا زاده

اقا زاده

حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بارسم ممقانى

بارسم ممقانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
راد

راد

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه-محل تحصيل خوي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خدائى

خدائى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عباس زاده

عباس زاده

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-شبانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
عيسى زاده

عيسى زاده

جغرافياوبرنامه ريزي گردشگري -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حسين زاده سلطان احمدى

حسين زاده سلطان احمدى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
محمدزاده

محمدزاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
معمارزاده اروميه

معمارزاده اروميه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نجفعلى زاده

نجفعلى زاده

مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ايرانى دخت

ايرانى دخت

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
لامعى

لامعى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
لطيفى ناى بين

لطيفى ناى بين

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خدايارى

خدايارى

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مظفرى آذر

مظفرى آذر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خديوى

خديوى

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه-محل تحصيل خوي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسن فاميان

حسن فاميان

مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مقصودى كهريز

مقصودى كهريز

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خجسته

خجسته

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
بهار خواجه پاشا

بهار خواجه پاشا

حسابداري -دانشگاه اروميه-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ساقى زاده

ساقى زاده

روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
باباپور آجرى

باباپور آجرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
مهديزاده سالطه

مهديزاده سالطه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جزايرى

جزايرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل سلماس

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
طايفه حسنى

طايفه حسنى

زبان وادبيات تركي استانبولي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
رهبر سوره

رهبر سوره

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فرهادى

فرهادى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عزيز پور

عزيز پور

مهندسي عمران -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
انوجهتلو

انوجهتلو

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
زارعيان

زارعيان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نجف زاده

نجف زاده

جغرافياوبرنامه ريزي گردشگري -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمد نژاد

محمد نژاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بردبار

بردبار

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ميدان دو

ميدان دو

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عيوضلو

عيوضلو

فيزيك مهندسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صمدى

صمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ابراهيمى تولكانى

ابراهيمى تولكانى

حسابداري -دانشگاه اروميه-شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
متقى زاده

متقى زاده

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-شبانه-محل تحصيل خوي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل رشت-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ولى نسب

ولى نسب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل خوي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جوادى قرالرى

جوادى قرالرى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نقى زاده

نقى زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل خوي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
هاشمى اصل

هاشمى اصل

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-شبانه-محل تحصيل خوي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
برق

برق

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
كرمى باشلانبوشلو

كرمى باشلانبوشلو

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عاشورى

عاشورى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان غربي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
وكيلى

وكيلى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خوزان

خوزان

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پيرمحمدى

پيرمحمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رستمى نژاد

رستمى نژاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
يارى

يارى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
نورى

نورى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ملكى موسوى

ملكى موسوى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حاجى زاده

حاجى زاده

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
دلائى

دلائى

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
آذر مهد

آذر مهد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
معينى اصل

معينى اصل

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
كارى حق

كارى حق

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل خوي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل خوي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زيرك مرنگلو

زيرك مرنگلو

تاريخ -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمد على نژاد

محمد على نژاد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رحيم زاده ماكوئى

رحيم زاده ماكوئى

مهندسي معماري -دانشگاه بناب-روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
ايمانى

ايمانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

ریاضی
جاور

جاور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم-بومي استان آذربايجان غربي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قدسى آستان

قدسى آستان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل خوي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قلى زاده قلعه عزيز

قلى زاده قلعه عزيز

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سمسارى

سمسارى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ايمان زاد تپه

ايمان زاد تپه

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
بامداد روشن

بامداد روشن

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
مسعود نيا

مسعود نيا

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
هادوى

هادوى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

علوم تربيتي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
دهقانى

دهقانى

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رضائيان مرجانى

رضائيان مرجانى

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-شبانه-محل تحصيل خوي

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
خطاپوش آذر

خطاپوش آذر

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
گليكانلو

گليكانلو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل خوي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صفابخش

صفابخش

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-شبانه-محل تحصيل ميانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جبارپور

جبارپور

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سعادت خضر آباد

سعادت خضر آباد

مهندسي مواد-دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حاجى زاده روندى

حاجى زاده روندى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

علوم تربيتي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سيدى چونقرالو

سيدى چونقرالو

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
پروينى

پروينى

مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
فخورى

فخورى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل سلماس

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
حرمت خواه

حرمت خواه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل سلماس

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
غنى زاده

غنى زاده

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
كريمى لور

كريمى لور

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بهبودى

بهبودى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
تقى زاده افشارى

تقى زاده افشارى

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
صديقى ثانى

صديقى ثانى

مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
هژبرى

هژبرى

مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
غنى زاده گزنقى

غنى زاده گزنقى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل نقده

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مودت نيا

مودت نيا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زينالى

زينالى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عليزاده دله زى

عليزاده دله زى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل نقده

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضازاده

رضازاده

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قاسم خانى

قاسم خانى

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
عارف

عارف

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-شبانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
بابازاده ديزجى

بابازاده ديزجى

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حسينى آلمان آباد

حسينى آلمان آباد

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مير آقايى

مير آقايى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پاسبانى

پاسبانى

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ميرى برديزى

ميرى برديزى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قوچالى

قوچالى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مهدوى كشاور

مهدوى كشاور

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مددى تپه

مددى تپه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل نقده

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عباس نژاد فلاح

عباس نژاد فلاح

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خبازيان

خبازيان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بناب-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مقصودى

مقصودى

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه بناب-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
كيانى مقدم

كيانى مقدم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل سلماس

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
هناره خليانى

هناره خليانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عبداله پور

عبداله پور

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رزم گر

رزم گر

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فتح الهى

فتح الهى

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ديگاله

ديگاله

تاريخ -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
اميرفنك خرگوش

اميرفنك خرگوش

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عزيز على

عزيز على

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
شيخ رضازاده

شيخ رضازاده

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حمزه دارغلو

حمزه دارغلو

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اصغرى تازه كند

اصغرى تازه كند

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خيرى

خيرى

مهندسي شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
جبارنژاد

جبارنژاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل نقده

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كريمى داش آغولى

كريمى داش آغولى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خاقان مياندوآب

خاقان مياندوآب

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نريمانى

نريمانى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
منظمى

منظمى

مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ميرزائى

ميرزائى

علوم تربيتي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
يوسفى

يوسفى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خليلى تومترى

خليلى تومترى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بناب-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زينتى فر

زينتى فر

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
جعفرمدار

جعفرمدار

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نهاوندى خالط آباد

نهاوندى خالط آباد

علوم تربيتي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

مهندسي عمران -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
بروكانلو

بروكانلو

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل ميانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
على پور جورنى

على پور جورنى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
بالكانى

بالكانى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مير احمدى

مير احمدى

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
قرالو

قرالو

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مالدارمژن آبادى

مالدارمژن آبادى

مهندسي منابع طبيعي -علوم وصنايع چوب وكاغذ-دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بهنام موحد

بهنام موحد

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
پاشا

پاشا

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
نورى

نورى

مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
شمعونى

شمعونى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حسين زاده

حسين زاده

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فايض كوزه كنانى

فايض كوزه كنانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
على اشرفى گلمرز

على اشرفى گلمرز

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عالمى حيدرانلو

عالمى حيدرانلو

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صحت بالدرلو

صحت بالدرلو

مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-شبانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
خياطى

خياطى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شهرى

شهرى

مهندسي معماري -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اقبالى قره قشلاقى

اقبالى قره قشلاقى

حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تقى پور بهنامى

تقى پور بهنامى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كرارى قره باغ

كرارى قره باغ

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حاجى قليزاده

حاجى قليزاده

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسين زاده

حسين زاده

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جعفرى ممكانى

جعفرى ممكانى

تاريخ -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
هاتف نيا

هاتف نيا

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
قهرمانى

قهرمانى

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صديقى

صديقى

حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
طالعى قره قشلاقى

طالعى قره قشلاقى

حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زينال پور مطلق

زينال پور مطلق

علوم تربيتي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
دربازى

دربازى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بروكانلو مادلو

بروكانلو مادلو

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مفسرى

مفسرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جوادى

جوادى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
ميرزائى ضياءپور

ميرزائى ضياءپور

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اصغرى

اصغرى

مهندسي پليمر-دانشگاه ياسوج-شبانه-محل تحصيل گچساران

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حضرت حسينى

حضرت حسينى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
معاوينى

معاوينى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-شبانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نصرى مستان آباد

نصرى مستان آباد

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
امين زاده

امين زاده

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

حسابداري -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رشيد

رشيد

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نورى رضائى

نورى رضائى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
امامى آقبال

امامى آقبال

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خدايى

خدايى

شيمي -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مرسلى يكان

مرسلى يكان

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رضوى ديزجى

رضوى ديزجى

فيزيك -دانشگاه اروميه-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
قديرى علمدارى

قديرى علمدارى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-شبانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رهى

رهى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نجف زاده

نجف زاده

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اميد

اميد

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
رضاوند حصارى

رضاوند حصارى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مشكوه

مشكوه

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قلعه پور اقدم

قلعه پور اقدم

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
سيفى

سيفى

شيمي -دانشگاه اروميه-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
موميوند

موميوند

مهندسي عمران -دانشگاه زابل-شبانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ديهيم

ديهيم

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ميرى كلانيكى

ميرى كلانيكى

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عظيمى

عظيمى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-شبانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
معزى نيا

معزى نيا

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
آقايى بوراشان

آقايى بوراشان

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسين زاده

حسين زاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل اهر

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هنردوست

هنردوست

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
جعفرپور

جعفرپور

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ميرزايى

ميرزايى

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مقدسى

مقدسى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خشتى

خشتى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فتحى

فتحى

حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ميرزاى

ميرزاى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
گودرزى

گودرزى

حسابداري -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جاهدوست

جاهدوست

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عزيزى نژاد

عزيزى نژاد

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آذريان

آذريان

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مجاهد

مجاهد

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مختارى پر

مختارى پر

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فيضى آذر

فيضى آذر

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خليل زاده كشتيبان

خليل زاده كشتيبان

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جاويدى ريشكانى

جاويدى ريشكانى

حسابداري -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
عباسى وند كشتيبان

عباسى وند كشتيبان

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ابوالقاسمى

ابوالقاسمى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خيرخواه

خيرخواه

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فيضى آذر

فيضى آذر

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نورى پشتكل

نورى پشتكل

شيمي -دانشگاه اروميه-شبانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
پور زاهدى

پور زاهدى

شيمي -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مصفا

مصفا

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مختارى انگنه

مختارى انگنه

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
خرسندى

خرسندى

مهندسي برق -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
انصارى پور

انصارى پور

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زنجان-شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
صلاحى

صلاحى

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فتحى ولى آباد

فتحى ولى آباد

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مرتضى نژاد

مرتضى نژاد

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
موسى

موسى

حسابداري -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
پور محسن

پور محسن

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صنعتى مهرآباد

صنعتى مهرآباد

حسابداري -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عابدين فام

عابدين فام

مديريت جهانگردي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
آچاك

آچاك

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
وكيلى

وكيلى

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عليزاده تركمانى

عليزاده تركمانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
روحى سارالان

روحى سارالان

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حاتمى خانشان

حاتمى خانشان

مديريت جهانگردي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اسدزاده اروجكندى

اسدزاده اروجكندى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محسن پور آذرى

محسن پور آذرى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نقى زاده

نقى زاده

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
راد اصل

راد اصل

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قاعدى كشكى

قاعدى كشكى

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عليزاده حيدر آبادى

عليزاده حيدر آبادى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پيرى

پيرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جليل پور

جليل پور

فيزيك -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
افرنگ

افرنگ

كارشناسي چندرسانه اي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه-

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
وليزاده ايدينلو

وليزاده ايدينلو

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
متذكر

متذكر

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زينالى

زينالى

حسابداري -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دادجو

دادجو

فيزيك -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فتحى

فتحى

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جبارنژاد

جبارنژاد

شيمي -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بخشى

بخشى

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
تجاره

تجاره

شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
تاتارى كنبدى

تاتارى كنبدى

حسابداري -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خضرلو

خضرلو

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل خوي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
براق قره باغ

براق قره باغ

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل خوي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سميعى

سميعى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
طاهرى افشار

طاهرى افشار

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-شبانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پورقلى

پورقلى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مناف زاده كهريز

مناف زاده كهريز

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اشرفى گورچين قلعه

اشرفى گورچين قلعه

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خليلى

خليلى

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
انصاريان

انصاريان

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ميرآقاپور درويشى

ميرآقاپور درويشى

مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-شبانه-محل تحصيل مياندوآب

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
سلطانعلى نژاد

سلطانعلى نژاد

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فيروز

فيروز

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مجنون

مجنون

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-شبانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضازادقوطور لار

رضازادقوطور لار

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پارسائى نژاد

پارسائى نژاد

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بهپور رضائيه

بهپور رضائيه

شيمي -دانشگاه اروميه-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
دودكانلوى ميلان

دودكانلوى ميلان

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صباغ ساوجبلاغ

صباغ ساوجبلاغ

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
احمدى صادقى

احمدى صادقى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
لطفى

لطفى

حسابداري -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سلطان زاده ديزجى

سلطان زاده ديزجى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سعيد آبادى

سعيد آبادى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جهانگيرزاد

جهانگيرزاد

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نسودى رضايى

نسودى رضايى

شيمي -دانشگاه اروميه-شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
تابع شكور

تابع شكور

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قاسمى كاكلر

قاسمى كاكلر

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سلماسى

سلماسى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عبادى

عبادى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نعنايى

نعنايى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمد زاده

محمد زاده

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صفر پور

صفر پور

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جانفشانى

جانفشانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ياورزاده

ياورزاده

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدى تومترى

محمدى تومترى

زمين شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اصطفى

اصطفى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
زاهدى

زاهدى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نعمانى

نعمانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كاملى نيا

كاملى نيا

زمين شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زارع

زارع

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خليل زاده ضياء

خليل زاده ضياء

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مختارى اصل

مختارى اصل

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه اروميه-روزانه-محل تحصيل مياندواب

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صفرى فرد

صفرى فرد

حسابداري -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ضيائى حاجى پيرلو

ضيائى حاجى پيرلو

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل تويسركان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جليلى دارغلو

جليلى دارغلو

شيمي -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عليزاده خالط آباد

عليزاده خالط آباد

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كرباسى

كرباسى

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رحيمى راد

رحيمى راد

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-شبانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
خليل زاده

خليل زاده

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه تبريز-شبانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
صمدزاده

صمدزاده

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

شيمي -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
امان زادگان

امان زادگان

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسينى آلمان

حسينى آلمان

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عبدى

عبدى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قلى پور

قلى پور

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مرادى اطمينان

مرادى اطمينان

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عليخانى

عليخانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمد زاده بوستانچى

محمد زاده بوستانچى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
صالحى بالانجى

صالحى بالانجى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شجاع دولاما

شجاع دولاما

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
درخشانى

درخشانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صديق

صديق

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدى قلجلو

محمدى قلجلو

حسابداري -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

3سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بنداد

بنداد

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل مراغه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
هشترخانى

هشترخانى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
آرمند

آرمند

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پويا

پويا

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدعلى پور عطارى

محمدعلى پور عطارى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه اروميه-روزانه-محل تحصيل مياندواب

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
خضرى

خضرى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پيروئى خوشاكو

پيروئى خوشاكو

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحيمى تازه كند

رحيمى تازه كند

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ايزدمهر

ايزدمهر

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غربى

غربى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدزاده ويژه

محمدزاده ويژه

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه اروميه-شبانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رشيد نيا

رشيد نيا

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رضازاده

رضازاده

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اصلان پور

اصلان پور

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

حسابداري -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
معصومى

معصومى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمودى كشتيبان

محمودى كشتيبان

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ياسينى

ياسينى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمد زاده كوكيا

احمد زاده كوكيا

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
معينى مهر

معينى مهر

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه اروميه-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قاسم زاده

قاسم زاده

حسابداري -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آدم نژاد غيور

آدم نژاد غيور

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ميدانى

ميدانى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مهرابى

مهرابى

شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حجرى اهر نجانى

حجرى اهر نجانى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه ملاير-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نصيريان

نصيريان

شيمي -دانشگاه مراغه-شبانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
وفايى دوش

وفايى دوش

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شكور كاسب كار

شكور كاسب كار

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شامان تكيه

شامان تكيه

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قلى پور

قلى پور

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
امامعلى پور خانقاهى

امامعلى پور خانقاهى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سعيدى

سعيدى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اقدامى

اقدامى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عارف

عارف

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ولى زاده آشنا آباد

ولى زاده آشنا آباد

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
باقريان عليار

باقريان عليار

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
پاشائى زاده

پاشائى زاده

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پرتوى

پرتوى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رواسانى اصل

رواسانى اصل

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مرداى كوكيا

مرداى كوكيا

زمين شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نعيمى كيا

نعيمى كيا

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پاشايى گمچى

پاشايى گمچى

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ترقى

ترقى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فهيمى

فهيمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پابرجا

پابرجا

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آقازاده تيزخراب

آقازاده تيزخراب

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل مراغه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسينى جاريحانى

حسينى جاريحانى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نورى

نورى

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خليلى

خليلى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ارزانى

ارزانى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
على زاده كوكيا

على زاده كوكيا

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سلدرى سوسنى

سلدرى سوسنى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مختارزاده

مختارزاده

علوم مهندسي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
معصومى سراى

معصومى سراى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
چوپان

چوپان

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جودت

جودت

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ملزوم قطورلار

ملزوم قطورلار

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حنيفه دخت غيور

حنيفه دخت غيور

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حنيفى

حنيفى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حاجى رزافى

حاجى رزافى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خليلى گورانى

خليلى گورانى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ولى زاده

ولى زاده

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خوشدل

خوشدل

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حلاوت شغل عصر

حلاوت شغل عصر

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سودى رضائيه

سودى رضائيه

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ستوده فر

ستوده فر

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
تقى پور فطين

تقى پور فطين

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
علوى

علوى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تارى ويردى زاده

تارى ويردى زاده

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قصاب زاده چورس

قصاب زاده چورس

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
غلام نژاد

غلام نژاد

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-شبانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شاكرى

شاكرى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه-شبانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كنار سركانى

كنار سركانى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
برادران صفا

برادران صفا

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه-شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خورابلو

خورابلو

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اكبرزاده

اكبرزاده

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
دادرس

دادرس

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مولائى

مولائى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مشهدى حيدر

مشهدى حيدر

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه-غيرانتفاعي

7سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
توكلى

توكلى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فتحى اسايش

فتحى اسايش

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
همدمى

همدمى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عصمت پرست ديلمقانى

عصمت پرست ديلمقانى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
صحرايى

صحرايى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پاكزادى

پاكزادى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
آزمند

آزمند

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شامى آوانسر

شامى آوانسر

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
قنبرنژاد

قنبرنژاد

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ايمانى

ايمانى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ولى زاده

ولى زاده

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رجبى اوغول بيك

رجبى اوغول بيك

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نجفى شيطان آباد

نجفى شيطان آباد

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مشهدى آقا ديزج تكيه

مشهدى آقا ديزج تكيه

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رفيعى آذر

رفيعى آذر

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عدوبند

عدوبند

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احسانى نيا

احسانى نيا

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
هناره چره

هناره چره

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حيدرلو

حيدرلو

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حاجى زاده

حاجى زاده

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شاه محمدى

شاه محمدى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
يحيى زاده جسور

يحيى زاده جسور

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عباسى گزنق

عباسى گزنق

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نوجوان عبادى

نوجوان عبادى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عدل امينى

عدل امينى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
تنومند

تنومند

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
دژآباد

دژآباد

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
پيروزان

پيروزان

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بهادرى

بهادرى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
تاج بخش شيشوان

تاج بخش شيشوان

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مروانى

مروانى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهردار

مهردار

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بنابى آلقو

بنابى آلقو

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زينالى

زينالى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ارونقى

ارونقى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فضل خانقاه

فضل خانقاه

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
طسوجى

طسوجى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عبدوى نسب

عبدوى نسب

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عبدالعلى زاد

عبدالعلى زاد

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
غربالى

غربالى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غلام زاد نيك نفس

غلام زاد نيك نفس

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عمرانى اصلپ

عمرانى اصلپ

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
محمد عليزاده صداقه

محمد عليزاده صداقه

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
جعفرزاده چونقرالوى پل

جعفرزاده چونقرالوى پل

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زينى خوش سيما

زينى خوش سيما

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
احمدزاده

احمدزاده

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مشهدى

مشهدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اطمانى ميرآباد

اطمانى ميرآباد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خوشبخت گورچين قلعه

خوشبخت گورچين قلعه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رنجى بوراچالو

رنجى بوراچالو

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ايرج شكوهى

ايرج شكوهى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
پاشا زاده

پاشا زاده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نيك منش

نيك منش

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رزم گر

رزم گر

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عيوضى

عيوضى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
غفارپور مرجانى

غفارپور مرجانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
على نژاد

على نژاد

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خدمتى

خدمتى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حسن خانى

حسن خانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حاجيلو

حاجيلو

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نقوى ملا يوسفى

نقوى ملا يوسفى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فرضى

فرضى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دست افكن

دست افكن

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ابراهيمى جهتلو

ابراهيمى جهتلو

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احمدزاده آيزلوى

احمدزاده آيزلوى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرج اله زاد

فرج اله زاد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صفى نازلو

صفى نازلو

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی