زواره اردستان

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر زواره اردستان

شماعى زواره فاطمه

شماعى زواره فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-تربيت معلم-بومي اصفهان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نمازى

نمازى

علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی