بادرودكاشان

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر بادرودكاشان

يارى امير رضا

يارى امير رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
اميدى امير رضا

اميدى امير رضا

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
برآورد سيد دانيال

برآورد سيد دانيال

مديريت مالي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
زمانيان بادى فاطمه

زمانيان بادى فاطمه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
حسن پور ليلا

حسن پور ليلا

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مخلصى رقيه

مخلصى رقيه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ماهيان بادى مهديه

ماهيان بادى مهديه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
پاكدل مرتضى

پاكدل مرتضى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مرتضوى بادى زهرا سادات

مرتضوى بادى زهرا سادات

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
كوثرى راضيه

كوثرى راضيه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صالحيان ايمان

صالحيان ايمان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سلمانيان بادى محدثه

سلمانيان بادى محدثه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي قم-روزانه

6سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
قربى بادى احمد

قربى بادى احمد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مهدى بادى عليرضا

مهدى بادى عليرضا

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
سيمائى فاطمه

سيمائى فاطمه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ميرزائيان عليرضا

ميرزائيان عليرضا

مهندسي صنايع -دانشگاه اردكان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
مظلومى

مظلومى

پرستاري -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ساربانى بادى

ساربانى بادى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
كمالى

كمالى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
پاكدل

پاكدل

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
پاكروان

پاكروان

مهندسي معدن -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اشجعى بادى

اشجعى بادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه-محل تحصيل ميبد

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فروتن

فروتن

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

زبان
غلامى بادى

غلامى بادى

مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فرهادى نيا

فرهادى نيا

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شفيعى بادى

شفيعى بادى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي اصفهان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حدادى بادى

حدادى بادى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فيروزيان

فيروزيان

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ترابيان بادى

ترابيان بادى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بهرامه

بهرامه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه شاهرود-شبانه-محل تحصيل بسطام واقع در 7كيلومتري شاهرود

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شهبازى بادى

شهبازى بادى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي اصفهان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عزتى

عزتى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
معمارى

معمارى

رياضيات وكاربردها-مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كرمانى نژاد بادى

كرمانى نژاد بادى

مديريت صنعتي -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
اريسمانى بادى

اريسمانى بادى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی از فیزیک 2 يازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : امیر حسین اسلامی