دهاقان

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر دهاقان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
انصارى مهدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 45
مسيبى مائده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
على عسگريان پريسا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
ملاقاسمى داود ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 39
عاطفت دوست ميلاد ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 64
صانعى محمدرضا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 53
عسگريان مهسا زبان مترجمي زبان الماني -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 26
مهدى پور فاطمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 23
رضايى مرجان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 16
نوروزى مهين تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 39
ترابى عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 23
افشارى فرزانه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 5سال کانونی 91
حجازى زهره تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 14
شكورى مصطفى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
امين جعفرى مرضيه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
غلامى محبوبه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آران وبيدگل دانشگاه علوم پزشکي كاشان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 12
نجفى ریاضی فيزيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
كيخا شاهين پور انسانی تاريخ -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 27
صادق ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 13
محمدى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 5سال کانونی 68
آقابابائيان مجيد ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان اصفهان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 27
نجفى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 14
محمدزمانى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 16
نصراله زاده ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-شبانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال کانونی 17
ايدر انسانی ادبيات داستاني -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 14
عناقه تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 4سال کانونی 55
صادقى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
مختاريان تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال کانونی 41
مختاريان ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 11
آقايى ریاضی مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 14
نوروزى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 20
حجازى تجربی علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل دولت آباد اصفهان دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 19
ناطقى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 29
جهانبخش تجربی زيست شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 3سال کانونی 42
اسماعيلى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 34
عناقه تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 13