آران و بيدگل

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر آران و بيدگل

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
جوزقى فاطمه انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه كاشان-شبانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 21
مبشرفرد محبوبه انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 24
خبازيان محدثه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 24
يوسفيان نوش آبادى محمد حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
حامد آبادى عاطفه انسانی روانشناسي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 26
صباحى بيدگلى فاطمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 39
ملكوتى زاده محسن انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 21
رضائى مقدم زهرا انسانی روانشناسي -دانشگاه كاشان-شبانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 35
سرمدى بيدگلى محمدمهدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 16
رحيم آرانى رسول هنر صنايع دستي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 6
كدخدايى الهام انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 26
فخريان آرانى زينب سادات تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 2سال کانونی 26
بهمنى بيدگلى فاطمه انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 65
جندقيان هاجر انسانی رشدوپرورش كودكان پيش دبستاني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 2سال کانونی 33
احمدى زهرا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 27
احسن زاده آرانى زهرا انسانی حسابداري -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 15
حسن زاده بيدگلى زينب انسانی روابطعمومي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 16
ميرزازاده آرانى زينب تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 22
كجائى بيدگلى فرزانه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 27
بنازاده بيدگلى منا انسانی روانشناسي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 35
حيدرى زاده فاطمه انسانی مطالعات خانواده -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 26
آهنگريان آرانى سكينه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 23
نايب آرانى سكينه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 23
بادبرين زينب انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 17
خبازى آرانى محسن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 5سال کانونی 82
شيخى بيدگلى مريم انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 13
غافلى بيدگلى مجتبى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 68
بيگانه حسين تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 2سال کانونی 25
آبياتى فاطمه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 14
نجفى پور حامد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان اصفهان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 18
اكرميان زهرا تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 42
اسمعيل زاده نوش ابادى حميدرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
اميرى آرانى شكوه سادات تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 22
خان آبادى آرانى نفيسه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 39
انتخابى امير محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 36
كمالى رامين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-شبانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 42
اكبرزاده آرانى مريم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 21
ابراهيمى آرانى فائزه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 26
بيدگلى بيدگلى سهيلا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كاشان-شبانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 35
بابايى نياسر فاطمه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 24
صباغيان بيدگلى على ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان اصفهان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 48
مداحى آرانى حسن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 53
مظلومى بيدگلى مهتاب انسانی الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 37
بصيرت مهرداد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-شبانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 27
باغبانى ارانى اميرحسين تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 5سال کانونی 93
مرنجيان آرانى زينب ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 35
اسلامى بيدگلى مهديه زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه كاشان-شبانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 26
قربان بيدگلى جواد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
كدخدائى معصومه ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 33
صداقتى نژاد ابوالفضل ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-شبانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 42
باغبانى آرانى محدثه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 40
نصيرى آرانى محمدجواد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 3سال کانونی 46
شاه ميرزائى بيدگلى محدثه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 24
سلمانى محمودابادى زهرا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 46
منعمى بيدگلى مريم ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 20
همه بار بيدگلى فائزه ریاضی شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 28
وحيدى آرانى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه كاشان-شبانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 30
حاجى جعفرى بيدگلى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 38
مرادى مريم نگارى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 6
نزادى نوش آبادى انسانی روانشناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 24
خليفه آرانى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 16
رحيمى محمدآبادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 51
بيدگلى جوشقانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 42
بلالى بيدگلى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 31
حقيقيان بيدگلى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه كاشان-شبانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 37
ايوبى بيدگلى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه اراک 3سال کانونی 63
اعتمادى بيدگلى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-محل تحصيل اراك دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 42
سبطينى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه-محل تحصيل ميبد دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 30
رئيسى بيدگلى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 23
ضابطى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 23
جوادى آرانى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 16
عارف تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه-محل تحصيل زرند دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 8
عفتى تجربی شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 42
حيرانى بيدگلى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 48
دهقانى مفرد آرانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي محلات-روزانه مركز اموزش عالي محلات 2سال کانونی 40
ستوده كويرى آرانى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه كاشان-شبانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 36
نعمتى بيدگلى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 17
دهقانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 37
مقنى ریاضی فيزيك -دانشگاه كاشان-شبانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 29
عسكرى كويرى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 5سال کانونی 103
بيابانى تجربی شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 35
قاسم اف آرانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 20
شاه ميرزائى بيدگلى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 4سال کانونی 65
سربلوكى آرانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 27
حسينى آرانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
رجبيان آرانى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 25
شيروانى زاده آرانى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 13
سركارى محمدآبادى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 14
شفائى مقدم تجربی زيست شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 5
نجاتى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 20
مشتاقيان بيدگلى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 23
خوش بخت آرانى ریاضی فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 10
خرم آبادى تجربی زيست شناسي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 7
شيروانى زاده آرانى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 8