داران

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر داران

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
صابرى على انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 6
ميرزايى رضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 31
عباسى مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 19
جهانگيرى عقيله ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 25
وحدتى محسن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 38
مهدوى دمنه حسام ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 13
عبدالهى زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 30
سفرى مهديه انسانی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 30
صادقى گيتى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 14
محمدى امير حسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان اصفهان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 22
محمود پور حكيمه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 4سال کانونی 36
سرمدى محمد رضا انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهركرد-روزانه-محل تحصيل فارسان دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 20
انصارى حميد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 43
افشارى زكيه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 13
سواد كوهى فاطمه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 30
فرجى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 5
نورى صادق ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 51
امامى گشنيز جانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 38
باقرى دره بيدى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 17
گودرزى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 17
شريفى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 7
كارگر تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 10
صابرى دمنه ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 7
يزدانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
هدايتى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 1سال کانونی 12
مومنى تجربی زمين شناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 7