خميني شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر خميني شهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
شهابى مطلق شهاب الدين ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
نوروزى سجاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 48
حاتم فائزه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 23
احمديان محمدحسام ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 47
گلى احمدرضا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 19
رضائى فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 20
اكبرى ورنوسفادرانى حامد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 11
مسعوديان خوزانى ابوالفضل ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 47
رضائى آدريانى زهرا هنر صنايع دستي -دانشگاه شهركرد-روزانه-محل تحصيل فارسان دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 10
نورائى پريسا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
مانده گارى مجتبى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 36
عموشاهى فروشانى فاطمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 25
رحمتى مهتاب ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 5سال از سوم راهنمايي 83
عموشاهى ناهيد انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 21
نجفى خوزانى عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
پريشانى حسام ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 21
كيانى خوزانى مهدى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
هاشمان آدريانى فائزه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
عموشاهى مائده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان اصفهان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
صباغيان عليرضا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
نيرومندفر فائزه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 21
مختارى رضا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
تقى مومنى محمدرضا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 21
كريم دهنوى محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 16
حاجى على اكبرى ورنوسفاد زهرا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 19
قاسمى صابر ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 31
دسترنج صمد تجربی روانشناسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
مسعوديان خوزانى بهنام ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 13
اسماعيلى اندانى عليرضا زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 24
اميرى نژاد پريسا انسانی زبان شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 25
عليدوستى سپهر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 12
مشتاقى نفيسه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا دانشگاه علوم پزشکي شيراز - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 14
ميرشفيعيان خوزانى فائزه سادات انسانی روانشناسي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 24
انتظارى حسين ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 17
حبيبى خوزانى زينب ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 18
زهتاب اميرمسعود ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 21
حاجى هاشمى ورنوسفادرانى عرفان ریاضی مهندسي راه اهن -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 47
محمدصالحى فروشانى فاطمه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
فروزش عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 20
عسكرى فر الهه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 7سال از اول راهنمايي 128
كمالى اندانى سميه ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 19
عروجى خوزانى حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 22
رسولى رنانى سياوش ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
حميدزاده فرهاد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كاشان-شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 25
اسدى اورگانى حميدرضا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
كبيريان رضا ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 23
آقائى فروشانى زهرا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 14
جعفرى هرستانى فاطمه انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 45
آقامحمدى فاطمه ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 19
حاجى حيدرى مريم ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
عموسلطانى نگار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 24
لاريان حبيب ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 10
كبيريان فاطمه تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
احمدى فروشانى سيدعلى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 51
عموشاهى فاطمه تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 46
نجفيان عليرضا ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 21
روح اللهى ورنوسفادرانى مسعود ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 12
حداديان پگاه ریاضی فيزيك -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 37
بهراميان مريم تجربی زيست شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
عشقى نيلوفر زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه كاشان-شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 10
حاجى مرادى ورنوسفادرانى مرضيه ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
خالوئى خوزانى على ریاضی مهندسي برق -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 2سال از سوم دبيرستان 40
محمودصالحى صادق ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه اراک 2سال از سوم دبيرستان 29
صرامى فروشانى شادى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 27
گرجى معين ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
رحيمى اندانى ابوذر ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 21
حاتمى كاكش آرش ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 3سال از دوم دبيرستان 53
حاجى باقرى مهدى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 17
رحمتى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فسا-روزانه دانشگاه فسا 1سال از چهارم دبيرستان 19
كريمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 14
ملاكريمى خوزانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
احمدى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 26
شفيعى فروشانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 35
عليزاده سدهى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 4سال از اول دبيرستان 86
عابدى درچه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 16
كريمى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 20
مهدور تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
حسينى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 10
محمدخانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال از سوم دبيرستان 37
سلطانى ورنوسفادرانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 26
مهرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 26
صادق پور تجربی حسابداري -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
ديباجى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 2سال از سوم دبيرستان 28
موسوى تجربی شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 20
حيدرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
پيمانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
طاهرى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 26
مهمدى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 4سال از اول دبيرستان 84
شاهنوشى فروشانى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 24
حاجى هاشمى ورنوسفادرانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال از سوم دبيرستان 45
ابوترابى ورنوسفادرانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
كيانى خوزانى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 25
ميردامادى تجربی زيست شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 63
شيرازى تجربی شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 32
مهرابى كوشكى ریاضی مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي لامرد-روزانه مرکز آموزش عالي لامرد 1سال از چهارم دبيرستان 17
اميرحاجلو ریاضی مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 19
نورى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 10
وطن خواه حقيقى اصفهانى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 27
توانايى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل اهر دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
شريفى هرستانى ریاضی مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 26
هاشميان آدريانى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 13
سرخى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال از چهارم دبيرستان 19
كريمى قرطمانى ریاضی فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 19
فتحيان ریاضی مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 18
سعيدى اصفهانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-شبانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال از چهارم دبيرستان 15
شيرازى ریاضی فيزيك -دانشگاه كاشان-شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 22
صادقى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-شبانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال از چهارم دبيرستان 18
قنبرى ولاشانى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
كريمى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
لطفى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي بم-شبانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال از چهارم دبيرستان 14
كديور تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 2سال از سوم دبيرستان 37
اصغرى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 12
حيدرى ریاضی فيزيك -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 3سال از دوم دبيرستان 49
مجيرى خوزانى تجربی زمين شناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 26
محمدى ریاضی اماروكاربردها-دانشكده رياضي وكامپيوترخوانسار-روزانه دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار 1سال از چهارم دبيرستان 26
پاينده تجربی زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 22
رضائى خوزانى تجربی زمين شناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 20
خالصى نائينى تجربی زمين شناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 16
مهرابى كوشكى تجربی شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 16
مهرابى كوشكى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 24
كريمى قرطمانى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه اروميه-روزانه-محل تحصيل مياندواب دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
رضائى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 17