مباركه

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر مباركه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
اعظم پناه سارا هنر مرمت اثارتاريخي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 20
احمدى محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 5سال از سوم راهنمايي 87
قديرى محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 47
يزدانى امين ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز دانشگاه صنعت نفت 2سال از سوم دبيرستان 47
احمدى مباركه شايان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 48
بهرامى نسيم هنر صنايع دستي -دانشگاه شهركرد-روزانه-محل تحصيل فارسان دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 16
حقانى مريم انسانی روانشناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 19
شفيع زاده سحر هنر صنايع دستي -دانشگاه شهركرد-شبانه-محل تحصيل فارسان دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 18
صرير ليلا هنر كارشناسي فرش -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 10
نظرى زهرا انسانی روانشناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 25
جعفرى فاطمه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
خسروى مهسا انسانی علوم سياسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 18
جعفرى ناديا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 36
عزيزيان محجوبه ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
دهناد ابراهيم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 29
موسوى زهرا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 14
جعفرى عارفه انسانی علوم قران وحديث -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
ايرانپور عطا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 19
نظرى الهام انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 18
صادقى قهنويه اعظم تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 89
كريم زاده منيره ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 18
احمدپور حامد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 32
موسوى سيد محسن ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 17
رضازاده سعيد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 19
فرشيد جواد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 24
سلطانى على تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال از دوم دبيرستان 58
مهديان زهرا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 14
حقانى مريم تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
پريشان على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال از سوم دبيرستان 39
ايرانپور مرضيه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 32
امينى زهرا انسانی تاريخ -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 2سال از سوم دبيرستان 31
كاظمى پريسا ریاضی فيزيك -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
اسماعيلى مهدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 24
توكلى امير ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 17
عقيلى امير حسين ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال از چهارم دبيرستان 25
زمانى فاطمه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 18
جعفرى محمد حسين ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال از چهارم دبيرستان 18
زارع زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 11
نقدى دور باطى ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال از چهارم دبيرستان 26
رجبى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 19
اكبرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال از سوم دبيرستان 26
كاويان ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 16
صالحيان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال از دوم دبيرستان 41
فرهمند ریاضی مهندسي مواد-دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-شبانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 2سال از سوم دبيرستان 27
ميرزائى ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي لار-روزانه مرکز آموزش عالي لار 1سال از چهارم دبيرستان 26
مهدوى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 32
احمد پور ریاضی مهندسي مواد-دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-شبانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 12
نصوحى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 19
اميرخانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال از چهارم دبيرستان 12
ابوطالبى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال از چهارم دبيرستان 25
ايرانپور ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال از چهارم دبيرستان 24
فروغى انسانی باستانشناسي -دانشگاه جيرفت-شبانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 23
سجاددوست ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 15
كركوندى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 17
عباسيان تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
قربانى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 14
طاهريان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال از سوم دبيرستان 17
يوسفى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 18
عباسى تجربی مديريت مالي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال از دوم دبيرستان 31
صالحى تجربی شيمي -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 2سال از سوم دبيرستان 26
دهقانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 24
شفيعى تجربی شيمي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 33
مومن زاده تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 13
فرياد رس تجربی شيمي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال از سوم دبيرستان 37
دوانى تجربی زمين شناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 23
فاضلى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال از چهارم دبيرستان 12
برخوردار ریاضی اماروكاربردها-مجتمع اموزش عالي بم-شبانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال از چهارم دبيرستان 18
باقرى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 18
ايرانپور تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 17
قنبرى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال از سوم دبيرستان 33
عمادى تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 16