نجف آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر نجف آباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حق پرستى حسنى هنر هنراسلامي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 14
عنايتى نجف آبادى داود ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 59
نورى جلال آبادى زهرا هنر عكاسي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 21
شاه سوارى نجف آبادى على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 56
داعى ناصرى سيدعلى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 22
ابوطالبى نجف آبادى افسانه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 23
شكرالهى يانچشمه اميرحسين ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز دانشگاه صنعت نفت 5سال کانونی 71
كريمى حسن آبادى احمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال کانونی 85
مرى بندرى زهرا انسانی حسابداري -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 11
عينى عرفانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 56
كافيان موسوى اسما السادت ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنر-تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه هنر تهران 2سال کانونی 31
حشمتى فاطمه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 18
صالحى نجف آبادى حسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 5سال کانونی 77
سلطانى فاطمه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-تربيت معلم-بومي استان اصفهان پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 2سال کانونی 47
حسينى سيد على ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 38
شيرزادى لاله تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 41
شفيعى زينب هنر تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 16
سيروس زهرا انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهركرد-تربيت معلم-بومي استان اصفهان پرديس شهيد باهنر - شهركرد 1سال کانونی 24
غيور اميرحسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 62
تقى جراح نجف آبادى فاطمه تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 19
هنرمندزاده نجف آبادى فرهنگ تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 25
محمدى هارونى فهيمه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 59
زمانيان نجف آبادى على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 26
خدابنده فاطمه تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 42
شاهسون مريم انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 25
صالحى احمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 12
مظاهرى مژده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 10
طالب نجف آبادى فائزه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 1سال کانونی 13
عابدى عليرضا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 48
فاتح نجف آبادى محمد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 35
رضائى حسين هنر مرمت اثارتاريخي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 15
نورمحمدى نجف آبادى فاطمه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 19
همتيان پويه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كاشان-شبانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 42
هادى نجف آبادى سميرا انسانی علوم سياسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
هادى پور چمگرانى مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال کانونی 65
صالحى فرد مسعود تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 27
محسن آبادى محمدعلى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 12
امينى نجف آبادى محسن ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 53
جلالى پور نجف آبادى مريم تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال کانونی 65
آذرى نجف ابادى زهرا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-تربيت معلم-بومي استان اصفهان پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 1سال کانونی 22
نصر عليرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-شبانه دانشگاه شهرکرد 4سال کانونی 44
حسينى سيدرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 43
روشنائى مينا السادات تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 47
تاجدارى صبيحه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 37
حبيب الهى نجف آبادى فاطمه زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 46
رجائى سعيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 46
شجاعى ارانى نرگس ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 56
باستانى نجف آبادى محمدحسين تجربی دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 15
نبى پور ساجده انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 23
سفرى على ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي استان اصفهان پرديس شهيد باهنر - اصفهان 1سال کانونی 16
صالحى نجف آبادى محمدحسين ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 21
ستارى نجف آبادى محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
حبيب الهى نجف آبادى محمد على ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
اله يارى عباس ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 54
صفرنوراله ميلاد ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد -فولاد شهراصفهان 1سال کانونی 16
شايان مهسا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 26
شهابى محمد آبادى آرمان ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 69
نقدى محمد تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 25
كاظمى پور ندا تجربی دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي اصفهان پرديس شهيد صدوقي - كرمانشاه 1سال کانونی 20
درعلى بنى الميرا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 45
سمندرى محسن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 40
نيكبخت امين ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي استان اصفهان پرديس شهيد باهنر - اصفهان 2سال کانونی 38
كاظمى نجف آبادى امير ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل گيلان دانشگاه تهران 3سال کانونی 49
ملكى مصطفى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان اصفهان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 23
اصلانى فريده تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-تربيت معلم-بومي اصفهان پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 1سال کانونی 20
كافيان موسوى محمدمهدى انسانی دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك-تربيت معلم-بومي استان اصفهان پرديس شهيد باهنر - اراك 2سال کانونی 36
حيدرى زهرا تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 38
اصلانى عارفه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 18
عزيزالهى ابوالفضل ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 47
فاضل نجف آبادى محمدجواد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 24
كرداريان نجف آبادى عليرضا ریاضی مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 3سال کانونی 61
حجتى جليل تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 43
اميرخانى نجف آبادى سمانه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 44
جهانگيرى نسرين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 18
شاهپورى ارانى سارا ریاضی مهندسي راه اهن -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 21
على بيگى بنى عليرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل كبودرآهنگ دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 26
غيور نجف آبادى وحيد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان اصفهان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 21
نبوى مائده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آران وبيدگل دانشگاه علوم پزشکي كاشان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 56
سالدورگر نجف آبادى تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان) 1سال کانونی 5
ملكى نجف آبادى عليرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 3سال کانونی 53
استكى اورگانى زهرا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 1سال کانونی 12
دانشمند فاطمه انسانی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان) 1سال کانونی 26
شماعى نجف آبادى الهام انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 25
عرب ماركده ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 22
نورمحمد نجف آبادى نگين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 18
منصورى قراقوشى زهرا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 68
سورانى زهرا تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 37
جمالوند حسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال کانونی 47
جلالى جلال آبادى فهيمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه اراک 1سال کانونی 8
محمدى نجف آبادى ناهيد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 6سال کانونی 105
ابوتراب سيما ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 20
فاضل هانيه تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 30
اميد نجف آبادى اميرحسين زبان تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي استان اصفهان پرديس شهيد باهنر - اصفهان 2سال کانونی 27
صالحى نجف آبادى مهران ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 45
حسينخانى داود انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي استان اصفهان پرديس شهيد باهنر - اصفهان 1سال کانونی 17
رجائى ريزى امين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-شبانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 58
رجائى مژگان تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي اصفهان پرديس شهيد صدوقي - كرمانشاه 1سال کانونی 25
باتوانى مجيد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 26
صادقى شاهدانى سجاد ریاضی مهندسي برق -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 25
كبيرى مهدى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 54
مروى اصفهانى غزاله ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد -فولاد شهراصفهان 1سال کانونی 23
قربانى شاكرعلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 48
صالحى رسول تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 2سال کانونی 38
هاديان نجف آبادى صبا تجربی روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 39
زنگنه صابر تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 30
حسينى نجف آبادى سيد جمال زبان تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي استان اصفهان پرديس شهيد باهنر - اصفهان 1سال کانونی 17
محمودصالح كبرى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 35
شاهسوارى مينا ریاضی مهندسي صنايع -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-شبانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 19
ظاهرى عبده وند سولماز انسانی حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 1سال کانونی 22
حموله سولماز تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 45
شابندرى پروين ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 20
طالب زهرا انسانی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان) 1سال کانونی 22
دانش تجربی زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 13
چره ساز هما ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 19
صابرعلى نيكوالسادات هنر سينما-موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سپهر - اصفهان 1سال کانونی 16
امينى نجف آبادى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 26
فتحى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 40
محمدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 25
رحيمى چرمهينى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 60
عابدينى انسانی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان) 4سال کانونی 69
كاظمى نجف ابادى ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 22
رحمانى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 64
قربانى كهريزسنگى تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 40
يزدانى نجف آبادى ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي استان اصفهان پرديس شهيد باهنر - اصفهان 3سال کانونی 49
چترائى عزيز آبادى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه كاشان-شبانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 36
اسحاقيان تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 3سال کانونی 51
توكلى نجف آبادى ریاضی مكاترونيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 25
صفارا نجف آبادى ریاضی مهندسي مواد-دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 21
فتحى ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي استان اصفهان پرديس شهيد باهنر - اصفهان 1سال کانونی 15
كاظمى دارا فشانى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 25
نوروزى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 23
سليمانى نجف آبادى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 14
ثمره نيا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 25
عدنانى ساداتى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 24
فتحى ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي استان اصفهان پرديس شهيد باهنر - اصفهان 2سال کانونی 33
طاهرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 2سال کانونی 41
حيدرى زفره زبان مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي صبح صادق -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صبح صادق - اصفهان 3سال کانونی 47
طاهرى اوروند تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 35
قربانى كهريزسنگى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
اميرى نجف آبادى ریاضی مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 25
مرتضوى تجربی مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 29
كاظميان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 44
معين تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 42
يزدانى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 25
سيفى ریاضی فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
شريفى ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 36
رنجبر تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان) 1سال کانونی 23
تراكمه سامانى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
بهارلوئى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 67
صالحى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 16
خدادادئى نجف آبادى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
خليلى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 21
عباس زاده تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 6
عزيزالهى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 17
روستائى چمكاكائى ریاضی مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 12
پيرمراديان ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 29
صافى نجف آبادى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
پورمحمدى ریاضی شيمي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 38
احمدى نجف آبادى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد -فولاد شهراصفهان 1سال کانونی 26
رجائى پور تجربی دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي اصفهان پرديس شهيد باهنر - اصفهان 1سال کانونی 21
توكلى نجف آبادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 2سال کانونی 36
غلامى قراتپه ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 19
لچينانى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 22
قاسمى كهريزسنگى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 24
تركان قلعه شاهى ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 20
خدايى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 18
حرى نجف آبادى ریاضی شيمي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 41
سليمانى نجف آبادى ریاضی مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان) 2سال کانونی 40
صالحى نجف آبادى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 1سال کانونی 12
حق شناس تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 40
رضاوندى جمالوئى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نور دانش - ميمه 1سال کانونی 20
زارع زاده تجربی كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 23
سلطانى تهرانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 39
منتظرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
حسينى تجربی حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 20
چوپان نژاد نجف ابادى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 2سال کانونی 29
حداد ریاضی مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - اصفهان 2سال کانونی 29
فاضل نجف آبادى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل تويسركان دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 36
مختارى چهاربرى تجربی دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي اصفهان پرديس شهيد باهنر - اصفهان 1سال کانونی 16
امينى كهريزسنگى زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 2سال کانونی 41
كارشناس نجف آبادى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 6
مظاهرى نجف آبادى تجربی زمين شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 31
صافى نجف آبادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - اصفهان 2سال کانونی 33
كريميانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 17
براتى ریاضی فيزيك -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 18
سيروس ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد -فولاد شهراصفهان 7سال کانونی 126
ذكريا نجف آبادى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 20
يعقوبيان نجف آبادى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 1سال کانونی 18
ملاخداداد تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل تويسركان دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 10
ملك آرائى ریاضی علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل شيراز دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 2سال کانونی 19
احمدى تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي المهدي /عج /-اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي المهدي - اصفهان 2سال کانونی 47
خدايى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 24
رستمى نجف آبادى تجربی حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 1سال کانونی 22
حسين زاده تيرانى تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي اصفهان پرديس شهيد باهنر - اصفهان 2سال کانونی 46
هادى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 21
نورى ریاضی فيزيك -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 33
موسوى نژاد ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان - اصفهان 1سال کانونی 17
الياسى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 47
سيارى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان - اصفهان 1سال کانونی 17
براتى كهريزسنگى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پاكدشت دانشگاه تهران 1سال کانونی 20
شجاعى ارانى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي اصفهان پرديس شهيد باهنر - اصفهان 1سال کانونی 24
علوى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 1سال کانونی 19
جمشيديان قلعه سفيدى ریاضی مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - اصفهان 3سال کانونی 50
جونبخش تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 21
انتشارى نجف آبادى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 59
عظيمى بختيارى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 18
محمدى ریاضی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل دولت آباداصفهان دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 24
اسمعيلى آبادچى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 18
عرب ده كلبعلى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي نجف اباد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نجف آباد - نجف آباد 1سال کانونی 19
احمدى ریاضی مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد -فولاد شهراصفهان 1سال کانونی 14
مهر پرور تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 11
وسائلى نجف آبادى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان - اصفهان 1سال کانونی 12
يادگارى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان - اصفهان 2سال کانونی 35
وحيدخو ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 1سال کانونی 18
عليان نجف آبادى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 1سال کانونی 16
حقيقى نجف آبادى ریاضی مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني - اصفهان 1سال کانونی 19
محمودى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي فرزانگان -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي فرزانگان - اصفهان 1سال کانونی 12
جلالى نجف آبادى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي نجف اباد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نجف آباد - نجف آباد 2سال کانونی 42
براهيمى سلطان آبادى ریاضی مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان - اصفهان 2سال کانونی 48
آيتى نجف آبادى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت - اصفهان 2سال کانونی 32
يوسفى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت - اصفهان 1سال کانونی 23
بيدآباديان تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني - اصفهان 2سال کانونی 24
معينى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي چهلستون -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي چهل ستون - اصفهان 1سال کانونی 21
نيك خو تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 5سال کانونی 62
كيانى موگوئى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي صبح صادق -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صبح صادق - اصفهان 2سال کانونی 27