شهرضا

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر شهرضا

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
چوقادى حامد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 45
همايى احسان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 41
موسوى سيد حميد انسانی حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 24
سرورى شيوا انسانی حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 11
رحمتى محمدامين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 42
سميعى فاطمه انسانی روانشناسي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 22
پارسايى مريم ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
سبزوارى امير ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 4سال کانونی 47
بهمنيار عرفان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 34
نره ء مهدى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 29
پاكباز مصطفى انسانی فقه وحقوق اماميه -دانشگاه مذاهب اسلامي-روزانه-محل تحصيل تهران دانشگاه مذاهب اسلامي 1سال کانونی 13
استوار نويد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 5سال کانونی 107
نيك اقبال راضيه تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 21
نادرى مژده انسانی مطالعات خانواده -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 22
ناظم يكتا انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 24
مولايى غزال تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 12
اعتدالى عليرضا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 44
كهنسال على اكبر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 52
كفاش شيوا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 21
رئوفى امين انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمطهري-روزانه دانشگاه شهيد مطهري 1سال کانونی 13
صادقى اسماعيل انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمطهري-روزانه دانشگاه شهيد مطهري 1سال کانونی 11
مصدقى پوريا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 13
ستانيده مليحه السادات انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
شادمند معين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 38
رضايى حسين تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 29
رحمانى زهرا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 36
غفارى طالخونچه پرديس ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 25
خان احمد احسان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 17
حسينى مينا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 2سال کانونی 46
كريمى زهرا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 6سال کانونی 113
بابادى عكاشه زهرا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 22
تقوى مهنورالسادات تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 16
مهديان زهرا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 26
صالحى امين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 1سال کانونی 18
يوسفى نجمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 43
شمسبگى مريم تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 17
منوچهرنيا مهسا زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 17
باغستانى سجاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
قلعه سفيدى على ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان اصفهان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 41
نوروزى راضيه انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
رزمى فرد ذبيح اله انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 9
اسمعيل پور الناز تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 23
طالب پور احمدرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 23
ملكى پور سبحان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 15
اميرى نگين تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 37
دوارى مليحه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 63
صدرى پور شاهين تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 49
نوذرى صادق تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 5سال کانونی 77
همتى محمد حسين ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 4سال کانونی 74
سالك اميرحسين انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 29
عاشورى فاطمه انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
يوسفيان شهرضا ناهيد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
اقدامى فاطمه تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 15
طاوسى محمدصدرا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 2سال کانونی 41
شاهسوارى شيما ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه اراک 1سال کانونی 17
عرب صالحى راحله ریاضی مهندسي راه اهن -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 23
مهران جو رضا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 5سال کانونی 53
احمديان تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 20
رضويزاده فاطمه السادات ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 23
ترابى حامد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 5سال کانونی 86
يوسفيان سجاد انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه شهيدمطهري-روزانه دانشگاه شهيد مطهري 1سال کانونی 13
كرمانپور آرزرو انسانی ادبيات داستاني -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 16
عرب مختارى خديجه انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
مساوات شكيبا ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 23
مولايى سارا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 33
اسحاقى اميرمسعود ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
طالبيان رضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال کانونی 32
آقاسى سجاد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 34
امينى نگار ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 35
رجايى رومينا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 13
رسول زاده فروزان انسانی علوم قران وحديث -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 16
عابدى فاطمه انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال کانونی 26
اميرى محبوبه زبان زبان روسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 61
كفاش اميررضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 16
فردافشارى شهاب ریاضی مهندسي كشتي سازي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 2سال کانونی 16
شمسى فر زهرا انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
محمديان على ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 3سال کانونی 57
همتى سيمين زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 17
سالك شهرضائى مهدى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه شهيدمطهري-روزانه دانشگاه شهيد مطهري 1سال کانونی 12
عبدالى مريم انسانی ادبيات داستاني -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 20
محمديان فاطمه انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
صادقى على ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
ميربد مرضيه السادات انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 26
صفيان ايدا ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
جمالى فريبا تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 32
ميرپوريان سيد نيما ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 34
فتوت ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه اراک 1سال کانونی 23
كسائى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 20
دهقان ریاضی شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 14
وفايى شهرضايى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 18
محسن پور شهرضا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
بگى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
نادرى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
اطرشى انسانی علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل تهران دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 12
ميرزائى شهرضائى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 11
واعظى ریاضی مهندسي كشتي سازي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 14
صفرپور انسانی علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل تهران دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 13
سبزعلى ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال کانونی 15
طاهرى شهرضا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 3سال کانونی 41
كاظم زاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 17
عربى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 22
بگى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
شريعت ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 23
ميرزابه تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 8
گيوى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-شبانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 38
طاهرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-شبانه-محل تحصيل ميانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 51
مرادى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 19
اميرى ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
گرامى ریاضی مديريت بازاريابي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
جواديان ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 4سال کانونی 47
زحمتكش امام قيسى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 13
اسماعيلى نصرآبادى ریاضی حسابداري -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 19
جمالى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان 3سال کانونی 44
صالحى تجربی حسابداري -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 24
بهادرى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 16
نصيرى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 12
عرب صالحى تجربی حسابداري -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 2سال کانونی 24
محمدى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 18
فرزانه ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-شبانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 3سال کانونی 29
مومنى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 17
مهاجرى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 19
رحمتى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 18
جاورى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 36
امين تجربی زمين شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 10
حيدرپور انسانی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل قم دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 12
ميرزايى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 34
حشمتى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 35
سعيدى ریاضی فيزيك -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 1سال کانونی 20
صهبا ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-شبانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال کانونی 25
عرب صالحى فتحعلى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 13
هدائى ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
حسينى نصرآبادى ریاضی شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه-محل تحصيل گچساران دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 14
شاملى تجربی شيمي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 46
زمانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه مركز آموزش عالي كاشمر 1سال کانونی 20
رئيسى شهرضائى تجربی زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 11
سالك تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 14
زارعان تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه-محل تحصيل ابركوه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 20
ميرنيام تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-محل تحصيل گرمسار دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 49
سرائى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
رضايى ریاضی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل شيراز دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 17
باقرپور انسانی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل دولت آباد اصفهان دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 13
طاهرزاده تجربی زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 25
نادرى تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 16
همايى ریاضی رياضيات وكاربردها-مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 2سال کانونی 23
طباييان تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 9
طالبيان تجربی زمين شناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
شفيعى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 8
هاشمى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فسا-شبانه دانشگاه فسا 1سال کانونی 13
يوسفى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 16
عاشورى نيا تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 25
عرب صالحى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 29
يوسفيان تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 15
حسينيان مهدى آبادى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 38