اصفهان

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر اصفهان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
صمدى مهسان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 20
آيتى آرين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 17
طغيانى خوراسگانى عباس تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 20
فضلى على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 26
نيك كار شايان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 37
چهره گشا اميد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 46
صالحى زهره تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 20
فرقدانى چهارسوقى سپند ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 33
خوش نما مهسا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 24
عامرى مژده هنر عكاسي -دانشگاه هنر-تهران-روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 19
كيان ارثى حميدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
مسيبى مهشيد هنر عكاسي -دانشگاه هنر-تهران-روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 23
صمدى سپيده تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 25
عبدالهى نيسيانى مصطفى انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 23
شعبانى پور محمدسجاد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
محمدى نگار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 19
پاكزاد مهسا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
عباسى مژگان هنر صنايع دستي -دانشگاه هنر-تهران-روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 23
دوامى پرهام ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 5
راستى اردكانى سينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 41
پوركمالى فرزاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 44
آقابابايى عليرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 22
نورى ديزيچه مهرداد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 63
بدرى پور ابوالفضل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 6سال کانونی 69
متقى سيدعلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 26
رضايى فاطمه هنر سينما-دانشگاه هنر-تهران-شبانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 19
قربانى ليلا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 21
بابليان ماهان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 20
شفيعى زاده كان اصفهان حسين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 50
معينى نژاد محمدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 14
دادخواه شبنم هنر صنايع دستي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 23
معلمى قهساره مهدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 37
خسروى آناهيتا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 41
مهدوى اصل ريحانه هنر صنايع دستي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 12
صفوى همامى سيدمحمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 22
كريميان كيميا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 13
ظهيرى زهرا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 23
معين نيا هادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 32
ضيايى منصوره هنر عكاسي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 18
ضيائى اميد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 38
طبيبيان فريناز تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
حيدرى فارسانى محمدامين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 15
اكبرى مائده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 35
ديانى دردشتى اميرحسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 5سال کانونی 50
ايرج پوراصفهانى متين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 21
ناجى سيدمجيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 24
اخوان طاهرى جاويد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 19
ميانجى مهدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 29
محمدى شاهرخى مارال تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 22
على زاده مائده انسانی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 5
اكبرى زينب انسانی حقوق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
حاجى احمدى محمدحسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
بنى بخاريان محدثه انسانی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
دهقانى محمدحسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
نادريان غزل انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 22
نصراصفهانى سعيد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 15
امامى آرمان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 14
نم نبات حكيمه انسانی حقوق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 25
كاويانى بهار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
فرجى سپىده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 43
المطهرى حانيه سادات انسانی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
يزدانى زهرا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 10
مسجدى مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 23
زهرائى رمضانى حامد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 17
رسولى فريد ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 28
سبحان نرگس تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 28
رضائيان سعيد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 20
دهقان جزى حسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
كوهى هادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 62
نجارزادگان مهسا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
مدنى فاطمه سادات انسانی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 17
رحيمى فر رومينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 14
حسينى فاطمه سادات انسانی حقوق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
كبيرى رنانى محمدعلى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 17
همتى على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 22
سالمى نگين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 49
رفيعى الياس ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 13
ثقفى على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 39
شاه ميوه اصفهانى ثناء ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 54
نوربخش فاطمه السادات انسانی حقوق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 5سال کانونی 70
خليليان گورتانى بهزاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 18
مطمئن امير ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 6
كريمى عظيمه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
خاقانى جواد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 16
اديبى سده محمدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 33
بركتين عليرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 21
استكى اميد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 13
جلوانى رومينا انسانی حقوق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
شفيعى سرارودى مهران تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 16
درويش سپيده تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 15
زهرى عمادالدين انسانی حقوق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 36
رضايى ا زهره ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 31
مهديان دهكردى اميرمحمد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 38
خليليان محمدصادق تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 55
لطفى فروشانى مهرشاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 20
فرهادى جعفر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
كريمى مريم انسانی حقوق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 29
ميران زاده نسترن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 25
ميريان سيداكبر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 21
بهشاد نيا فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 35
بهرامى زادگان سبحان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 28
پيران دليه سيدمحمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 32
لاهيجانيان مجتبى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 21
خسروى ا فائزه هنر عكاسي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 12
نيك خواه دهنوى مجتبى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 19
كلاهى الهه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 31
حجازى سيدآرمان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 19
بحرى نجفى ماجد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 17
ملك زاده زهرا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 15
دشتيانه مهسا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 10
خيامباشى كاميار ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
قاسمى محدثه هنر مرمت اثارتاريخي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 8
طالبى حميده تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 13
عابدى فاطمه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 57
هاشمى بهاره ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 5سال کانونی 99
موسو ى نيا فائزه انسانی حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 23
محمد كوهانستانى على هنر تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 14
صالحى محمدمهدى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 33
زمانى موركانى راضيه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 7
توكل بپناه على على ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 21
مغمومى آبتين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 39
خادمى نيلوفر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 38
گل كار شايان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 13
فلاح نژاد عليرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 9
ساجدى احمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 13
اعتمادى مهسا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 60
زمرديان محمدداوود تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 25
مصطفايى دهنوى مهدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
عبادى نيلوفر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 31
توانگر عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 15
شيرى آرمين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 29
انوارى نائينى سينا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 11
خالقى اصفهانى حسن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 42
مومنى زهرا هنر هنراسلامي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 23
ميرلوحى فاطمه سادات انسانی حقوق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
ميرمقتدائى سيدنيما ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 44
ابراهيمى مهدى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 12
زندى فر محمدمهدى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 2سال کانونی 45
ملمعى خوزانى مهدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
محمدى سارا انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 22
مصرى پور محمدعلى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 23
رضوى نايينى سيدشهاب الدين انسانی حقوق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
فرشته نژاد ماندانا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
دهقانى رها هنر هنراسلامي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال کانونی 32
فروهرى على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 28
معتمدى احسان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 45
نوربخش حميد ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 6
مظفرپور پريسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 14
قپانى فرزاد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 13
عقيلى سيدمهدى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 15
ايزدى مهشيد انسانی حقوق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 54
حاج حيدرى محمدهادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 8
عبداللهى وشنوئى حسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 11
تراكمه الهام انسانی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 40
امينى پگاه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
خدابخشى پگاه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 43
بختيارى زهرا هنر صنايع دستي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 8
نقدى زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 14
بهروزى آوا انسانی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 25
فروزنده نگين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 29
پناهى درچه فاطمه هنر صنايع دستي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 16
كريمى زيبا انسانی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 21
قرآنى امير تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 12
مكتوبيان نوشين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 27
هوشى شكيبا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 48
شوشتريان فرناز تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 55
غلامى آهنگران عرفان هنر عكاسي -دانشگاه هنراصفهان-شبانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 15
اكبرى حامد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 22
سبحانى كاظمى سپهر تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 18
جمالى پورصوفى كاوه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 25
قصاب شيران احمد ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 13
سيدمعلمى سيدمحمدامين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 26
تاكى فاطمه انسانی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 20
رهباريان نازنين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 36
انصاف محمد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 32
محمدى دولت آبادى عليرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 14
كورش نژاد كيهان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 11
شفيعى خوزانى على انسانی علوم سياسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 8
مقدادى بهاران ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 10
عابدى فائزه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
مكارمى اميرحسين ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 24
كاظمى غزل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 20
جاويدان فائزه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 10
وجدانى الهه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 16
زمانى نيلوفر ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 24
پهلوان صباغ مليكا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 36
جعفرى على ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 13
قاسمى شايان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 27
رشيدى محدثه انسانی حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 17
چملانيان مهسا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 12
نورشرق فريبا هنر كارشناسي فرش -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 13
آدينه سهيل ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 30
طيبى اميرحسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 11
نورمحمدى على ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
حاجى آقاخانى غزل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 24
شيخ ابومسعودى سيدشهريار ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 34
كلانى مهدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 14
امينى پويا ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 7
رستمى محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 7
عسگرى فاطمه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 40
بناكار محمدداود ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 12
آريا ارسلان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 35
شيرانى شايان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 16
فانى فاطمه انسانی حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 31
محمدى كوثر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 11
حقيقى اردكانى مصطفى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 22
نريمانى يونس ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
جنتيان مهربد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 23
مكتبى كيوان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 20
عقيلى زينب ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 41
نواب اصفهانى اميرحسن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
قاسمى نگين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 52
يزدانى نگار تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 14
سبزه على فاطمه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 18
احمدى پرديس تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 34
بنكدارچيان امين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 15
رضيان سيدمهران ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 21
شفيعى انسيه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 23
حسينى ويدا السادات تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 56
شجاعى مهدى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 64
اسماعيليان نرگس تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 42
آخوندى محمدحسين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 39
صادقى پريسا انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
كلاه دوزان محمدعرفان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 37
درويش براتى سحر انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
يعقوبى ميلاد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 23
فتح اله زاده كوثر انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 20
جعفرى عليرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
حسن زاده زهرا انسانی ادبيات داستاني -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 14
شيروانى جوزدانى محمد ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 18
فرشين آرمان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 16
منجم نازنين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال کانونی 59
شمس يلدا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 39
مالكى الهام انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 21
وحيدى على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 10
پاك نژاد الناز انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 14
حسام مهسا انسانی حقوق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 43
صابرى مهدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 10
تبريزى على تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 25
مجلسى آلاله ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 42
رضايى نرگس ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 16
پيكانپور فرنوش تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 16
احمدى كتايونچه حسين ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 33
حميدى گيلدا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 25
چينى پگاه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 38
جعفرى محدثه انسانی فلسفه -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 11
ميرزابلند پژمان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 60
رحيمى سيداميد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان اصفهان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 12
مهدوى حسين ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 29
قدم زن رها ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 34
خاقانى اميد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 21
درامامى حامد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 10
كيانى سهيل هنر تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 11
بنى عباس مىترا انسانی حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 28
بهشتى پرور آسا انسانی حقوق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 12
مصرى مهران ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 51
كريمى على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 5
هاشمى فرناز انسانی حقوق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 23
خاكسارى فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 28
صباغى فاطمه انسانی مديريت دولتي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
احمدى كتايونچه حسن ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 32
عبوديت زهرا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 17
مهرابى كوشكى ميلاد انسانی حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 6
مخملى پرديس تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 9
رضائيان مسعود ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 20
رضايى ابوالفضل ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 9
ديهيمى ميترا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 19
شيرخانى مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 20
صمدانى محدثه انسانی حقوق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 16
ابوطالبيان احمدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 27
بويرى فاطمه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 10
اسماعيل پور مهتاب انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 22
نيك سرشت ريحانه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 11
عارفان نيما تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 53
شيخى عرفان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 8
متقى محمدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 28
قبادى مريم تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 10
مهرعليان احسان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 27
فرساد تانيا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 6
خليلى مريم تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 14
حيات غيبى سيدعقيل ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 23
حيدرى زهرا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 30
شيروانى سامان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 24
موسوى سيده راضيه هنر صنايع دستي -دانشگاه شهركرد-روزانه-محل تحصيل فارسان دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 16
قيصرى محمدرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 15
جعفرى امين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 10
شفيع زاده مرضيه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 15
فرحناكيان سيدمحمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 25
جعفرى پرنيان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 9
قديرزاده امين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 22
كاظمى محمدامين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 34
نيكبخت مريم انسانی روانشناسي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
محبى فرشاد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 26
فرجى على محمد ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 18
خطابخش گلنوش انسانی حقوق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 19
مكارم پور سهيلا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 13
كمالى مقدم امين هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 15
برجيس مهشاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 16
يوسفيان سارينا انسانی حقوق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 39
برهانى افوسى محمدامين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
خرازيهاى اصفهانى فرهود ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 25
تفنگ ساز على ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
رضوى فاطمه سادات انسانی حقوق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 24
سيفى پور دل ارام انسانی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 22
داورى حميدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 34
دامن پاك نرگس تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 14
ميردامادى حورا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 11
حسين زاده مهرنوش انسانی حسابداري -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
عابدى سپيده ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
عطايى شكيبا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 39
برقى مريم ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 21
پسران بهبهانى اميرحسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 42
بهارلويى پرنيان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 15
ميريان زهرا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 12
اقبال كيانى نيلوفر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 46
رجبى مجتبى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
امينى م زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 9
عليدادى زهرا هنر كارشناسي فرش -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 17
محمدى مريم تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 36
فروردين محمدحسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
شهريارى طالخونچه حجت ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 16
صالحى سده سياوش تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 5سال کانونی 49
زمانى زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 17
صادقى ريحانه انسانی حقوق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 24
نائينى اميد هنر صنايع دستي -دانشگاه هنراصفهان-شبانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 11
معينى كربكندى محمدجواد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 28
محسنى سيدرهام ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 10
فروزان مهر سمانه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 22
امامى فاطمه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 9
كمالى دولت آبادى محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 55
كاظمى كيميا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 12
حقيقت سيد سهيل ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 27
باقرى م زهرا تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 27
آل مختار فاطمه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 22
صادقى خرم دشتى عبدالله ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 12
عباسى نصرآبادى على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 57
قوام نيا سيدمحمدسعيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 25
نصيرى سپيده ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 50
پوده محمدمهدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 12
وكيلى طهمورساتى محمدرضا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 40
بركت سيدعادل ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 25
آرام شقايق انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
افتخارى شكيبا انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 21
جلال پور نگار تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 25
خان احمدى سها تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 35
شيراز وطن محمدرضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 34
عربى زاده نگار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 24
مسائلى حديث ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 21
حسينى پريسا تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 21
اسداللهى كيارش تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 5
حيدريان اميررضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 6سال کانونی 26
اسدى گلنوش ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 37
مظاهرى فاطمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 38
رضايى مريم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 34
رضوانى دهاقانى سورنا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 43
محمدى مرضىه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 5سال کانونی 86
حيدرى على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 30
تكى زهرا تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 49
يكتافر مصطفى انسانی حقوق -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 8
حسينى رامشه مهدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 11
علىخانى فاطمه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 4سال کانونی 76
بهمنش فر يگانه انسانی حقوق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 40
كريميان زينب انسانی روانشناسي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 21
صحافى پور بنفشه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 16
رسولى پارميدا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 10
رشتى اميرضا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 16
عليزاده معصومه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 48
درخشانى مازيار هنر مرمت اثارتاريخي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 8
پاشا پدرام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 28
هاشمى سيددانيال ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
بهشتى خو على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 8
هنريار هومن ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 17
محمدى م مريم انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 21
نيك خواه نگين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 16
مصطفايى زهرا تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 8
ناجى سيدمهدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
ذاكرزاده فروشانى دانيال تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 32
موسوى مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 26
ملايى كوثر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 15
صيام پور فرزانه هنر صنايع دستي -دانشگاه شهركرد-روزانه-محل تحصيل فارسان دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 18
صائب زهرا انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 20
صادقيان عليرضا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 28
نعمت بخش شادنوش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 11
طغرليان اميررضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 24
خورشيدى ميثم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 19
اثنى عشرى مرضيه السادات انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 25
گودرزى امين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 13
كردسيچانى سپهر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 39
صفرى اميرسعيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 26
خادمى نرگس تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 13
نعيمى محدثه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال کانونی 62
برقى شكيبا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 20
يمانى مائده ریاضی حسابداري -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
بشير مريم انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
ربيع هاجر انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 15
كمالى زهرا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 29
عابد كريمى مرضيه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 41
رمضانى پرنيا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 14
متولى باشى نائينى عليرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 26
خدادادى على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 10
نصرى الهام ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 24
دهقانيان مهران ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 7
تسليمى محمدهادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 17
كراچيان غزاله انسانی حقوق -دانشگاه شهركرد-شبانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 41
عشقى قلعه سفيدى سارينا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 20
قربانى احسان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 21
فرهادى محمدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 9
فخرموسوى مرضيه سادات تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 14
افتخارى مهتاب تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 25
مظاهرى كيوان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 22
بهزادفر شيوا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 5
كفعمى لادانى بهزاد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 53
شهريارى ابوالفضل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 14
براهيمى على ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 21
ميرمحرابى منصوره تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 12
براتى زهرا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 42
نجف حوريه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
راد سيدمحمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 22
شياربهادرى كسرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
كدخدايى مژگان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 17
خيراللهى سجاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 14
گلستانه گلنوش سادات تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 30
احمدى مهسا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 11
جهانبانى زهرا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 20
شاهين جواد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 19
حيدرى محمدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 23
جعفرى الهام زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
مرادى محمدمهدى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 21
اكرامنيا ترنم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 16
حاج رضايى عسل انسانی حقوق -دانشگاه كاشان-شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 8
حسينى نوشاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 21
عبدالهى ميرآبادى اميرمسعود ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 14
امينى نگار تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 20
كريم جعفرى اميرحسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 36
حريرى اميرعلى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 27
دانش ستا طناز تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 13
بديعى خوزانى حسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 9
مختارى كرچگانى آرش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 44
حاج حيدرى نفيسه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 17
شاهين فاطمه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 20
كوهى صادق ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
نورى كوهانى محمدامين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
رنجبر زمان آبادى مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 17
كريمى على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 20
رضاپور نگار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 10
شيرزادى فرشته انسانی روابطعمومي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 23
محمدى احمدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 24
حكمى مرضيه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 24
شاهمرادى حميد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 16
شيرينيان فرنوش انسانی حقوق -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 13
نريمانى سيدحسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 38
نوروزى كلكانى عرفان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 8
قربان زاده غزاله ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 10
دولتشاهى كيان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 18
خورسندى اشكان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
خالقى سمانه هنر كارشناسي فرش -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
اسماعيلى مهران ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
رضوانى زهرا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 23
مسعودى مهشاد انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 23
نام گر سيداميرحسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
عروف زاده على ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 21
سامونى نرگس انسانی روانشناسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 18
احمدپور نوشين تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 43
عموهاشمى دستجردى حسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 22
قضاوى اميرحسين ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 3سال کانونی 27
كمال احسان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 33
دخانى محمدمهدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 23
بهشتى دهكردى مسيح ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 22
كريمى علويجه حسين انسانی حقوق -دانشگاه كاشان-شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 26
برادران فلاح زهرا انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهركرد-شبانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 21
پنجه پور مهدى هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال کانونی 22
باقرى طادى اميرحسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 55
جبارزارع محسن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 31
سليمان نژاد على ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 31
بداخانيان دانيال ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كاشان-شبانه دانشگاه كاشان 4سال کانونی 39
جزينى درچه حميدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 26
يوسفى اميرحسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
سيد طباطبائى سيد رئوف ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
طاهريان صبا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 21
طالقانى شيرين ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 20
افيونى امير ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 18
تابش كيارش ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 22
شهيدى عزيزآبادى كيوان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 40
چنارى منصور تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 1سال کانونی 15
كشاورزراد طرلان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 37
جونكى كاميار تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 15
شريف پور پريسا ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 16
زاغيان احسان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 12
منفرد شراره ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 14
مثقالى كيميا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
سليمان زاده نجفى وحيد انسانی روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 17
خورسندى آتوسا تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
ابطحى زاده آريا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 12
همايونى مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 7
عامليان مهديه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 11
حاجى عبدالرحمانى شيوا هنر صنايع دستي -دانشگاه شهركرد-شبانه-محل تحصيل فارسان دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 17
ميرسعيدى سيدمسيح ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
نيازى شهركى مصطفى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل گيلان دانشگاه تهران 1سال کانونی 18
مالكى محمد زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 12
عزيزيان زهرا تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 34
نعل شكن غزاله انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 9
كريمى مريم انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
اعتمادى متينه انسانی حقوق -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 21
كيانى قلعه دلارام هنر باستانشناسي -دانشگاه كاشان-شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
عمانى فرد عليرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 9
قجاوند شقاىق ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز دانشگاه صنعت نفت 4سال کانونی 86
رجائى هرندى على ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 29
كريمى نيما تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 28
خادم الحسينى زهرا زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 27
اعلايى بهاره تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 12
فردوسى محسن ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 14
فلاح پورسيچانى اشكان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 11
درخشان كوثر انسانی علوم سياسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 23
مدح خوان مهديه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 20
دهنوى نجمه ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 38
رفيعى فرشته تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهركرد 1سال کانونی 17
كيوان طبا سيدمحمدجواد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 20
همت اسفه محمدسهيل تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 1سال کانونی 18
هاشمى اصفهانيان سعيد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 17
سپهر تاج ميمندى پدرام ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 28
رستگار فاطمه هنر كارشناسي فرش -دانشگاه هنرشيراز-روزانه دانشگاه هنرشيراز 1سال کانونی 17
كريمى يگانه انسانی مديريت بازاريابي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
توسلى نائينى سينا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 33
زمانى فر آريانا تجربی دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 39
رشتى غزاله انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 11
شيخى پور سينا تجربی مديريت مالي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
خالقى فر على ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
سدهيان هاجر انسانی روانشناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 37
مسائلى شيوا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 39
رفيعى كركوندى محمدجواد تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 14
صادقى على ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 12
عرب جعفرى فاطمه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 20
لطفى آرمين ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 11
شريعت رضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
رضايى پرهام ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
اثناعشرى اميرحسين ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال کانونی 18
حسن عباسى محمدرسول ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 16
عباد اميررضا هنر هنراسلامي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 11
موسوى سيددانيال ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 9
پيراسته فر سپهر ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 20
قادرى على ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 20
نصر هانيه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
شعبانى اميرمحمد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 9
حاج رستم هانيه انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 31
باستانى محمداحسان تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 15
سيستانى مصطفى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان اصفهان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 10
ملكوتى خواه سميه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 6
پورباقر آرزو ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
كاظمى زهرا هنر كارشناسي فرش -دانشگاه شهركرد-روزانه-محل تحصيل فارسان دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 18
سيدصالحى سيد ساجد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 12
شهسوارى عليرضا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 1سال کانونی 18
قربانى ميترا تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 12
جعفرى فشاركى على ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
نوروزى محمدحسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 32
شمس احمد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 23
جعفرى مهسا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
جمشيديان حامد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
محمدپور اصفهانى بهرام ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 31
مهدوى پروين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 17
شهبازى مهتاب تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 36
محموددهنوى محمدصادق ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 15
موسوى فاطمه سادات ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 31
علىخانى زهرا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 4سال کانونی 76
جورابچيان نگين تجربی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 10
ميركاظمى سيدهادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 23
حسينى ميترا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
صادقى فاطمه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
طالبى مصطفى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 15
جمشيدى آقارانى مهدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 49
پورهمدانى پوريا تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 35
نورانى زاده محمدحسين هنر هنراسلامي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 14
جوهرى محمدصادق تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 11
وكيلى مهدى ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال کانونی 6
شيرازى فاطمه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
عباسى فاطمه انسانی مديريت هتلداري -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 25
حبيبيان پور حسين تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 7
درعلى عليرضا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 18
اسماعيلى الهام انسانی باستانشناسي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 24
آذرخوش حديث تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آران وبيدگل دانشگاه علوم پزشکي كاشان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 17
كريمى كردآبادى محمد تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 23
موسوى زاده سيده حانيه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 10
زيبافراز احمدرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 24
جلالى فاطمه انسانی زبان شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 52
لطفى كيهان تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 41
زارعى مهدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 13
افشارى كميل ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 12
صالحى محسن ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 34
على صادقى ناصر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
ساعى قره چناق اميررضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 4سال کانونی 32
عزيزان اميد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
ملك گودرزى سينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آران وبيدگل دانشگاه علوم پزشکي كاشان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 12
قيصرى اوستا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 51
يوسفى كوپائى محمدحسين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
عبدى عارفه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 23
صدقى فائزه هنر كارشناسي فرش -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 20
رضايت شيوا تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 31
ربانى خوراسگانى احمدرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 4سال کانونی 51
حلاجى پريسا تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 16
ريخته گران مهشاد انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 23
ابراهيمى پيمانه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 15
ميرباقرى ندا انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
تاجريان فاطمه تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 10
پزشكى على ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 30
يارعلى محسن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آران وبيدگل دانشگاه علوم پزشکي كاشان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 28
هارونى پور محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال کانونی 37
رستمى على ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 15
بهمن مهشاد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 23
نصيرى سعيده تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 26
حسين پور عاطفه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 20
منتظرى زينب ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 12
معتمدى محمدآبادى ابوالفضل ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان اصفهان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 4سال کانونی 57
كريميان غزاله تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 16
ارشدى فائزه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
شهشهانى سيدمسيح تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 21
اسدى وحيدرضا ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 25
يداللهى مهسا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 23
نصيرى نائينى اميرحسين تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 23
كاردان مليكا انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
رحيمى تهرانى آتنا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 24
اخلاقى مطهره ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 21
رنجبر سپهر هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه هنراصفهان-شبانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 6
اسماعيلى سمانه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 27
حيدرزاده ندا تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل سپيدان دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 25
حسنى فاطمه ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 19
پدران زهرا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 1سال کانونی 19
شاه بندرى فريد تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 22
آقاعلى رويا مرضيه انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
زارعى عاطفه انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
مكارم محمدرضا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 21
معتمدى مهناز تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل سپيدان دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 70
صالحى سيده شبنم ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 8
سليمانيان مرضيه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 64
خورسندى الهه انسانی فلسفه -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
قاسمى چرمهينى محمدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آران وبيدگل دانشگاه علوم پزشکي كاشان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 32
محمدرضائى مينا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال کانونی 65
كمالى دولت آبادى فرزاد زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
كريمى شهاب ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 22
اميدى هفشجانى سروش تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 13
شهنام عرفان ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 4سال کانونی 30
طاوسى محمدهادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 49
مهرابى ويدا تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 32
قاسمى زهرا تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 11
مرتضوى ياسمن انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
منصورى گلنوش هنر مرمت اثارتاريخي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 13
شايان نژاد حسين تجربی دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 39
صادقى بهار تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 17
نورى محمدرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 21
صابرى نيا مهتاب انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهركرد-روزانه-محل تحصيل فارسان دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 18
امامى نفيسه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
قمصرى اصفهانى احمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 34
كريمى مهسا هنر كارشناسي فرش -دانشگاه كاشان-شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 6
براتى سده اميررضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 40
محمدى هويه حسين تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 9
زمانى شيوا تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 13
روستازاده شيخ يوسفى حسين ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال کانونی 12
عباسى بهارانچى پريسا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 11
قلع گر زهرا تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 35
شيرازى عليان امير ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 44
به نژاد بكتاش تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 55
دوستى آسمان تجربی دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 19
گوهريان الهه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 26
دهقانى محمدهادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 20
قرائت محمدعلى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 31
تقوى اميررضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 11
نادى الياس ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
شاهمرادى هانيه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 19
حقانى محمدعلى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 4سال کانونی 60
روستايى فريبا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 12
رفيعى على ریاضی مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 15
معصومى نگار انسانی زبان شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
ميرزاآقايى طاهره انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهركرد-شبانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 19
شكيبافر احمدرضا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 58
كيانى كيميا انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه كاشان-شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
عارفان جزى حديث ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 11
شيرانى بيدآبادى محمداحسان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال کانونی 29
سراجى سپيده تجربی روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 10
اشترى فرشاد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 18
قمشه اى الهه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 39
كاظمى آزاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 1سال کانونی 9
لطيفى علويجه نادر ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 10
آقاداوودى عرفان انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 15
شفيعى عرفان ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال کانونی 24
غفورى نيلوفر ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
مينائيان عرفان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 15
غفورى دستجردى محمدحسين ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 22
ميردامادى سيدفرزاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
رستم شيرازى سمانه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 11
مهديان مهدى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 15
حسن وند پدرام تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
ياورى اميرحسين تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 1سال کانونی 22
ميرزائى زهرا تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 20
زارعى شمس آبادى مسعود ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 25
وحيدى پور محمدعلى تجربی دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه دانشگاه تهران 6سال کانونی 43
اسمعيلى مجتبى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 26
دانشى محمدامين ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 7
نادراصلى پريسا تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 16
عزيزى صالح تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 2سال کانونی 13
نظام الدينى نوشين ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
روغنى زهرا تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 14
صادقى حارث آبادى محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 49
فولادفر الناز تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 1سال کانونی 22
رمضانى رضا تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 42
تراب پور مصطفى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 38
شريفى سارا انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
نيلفروشان تينا تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 41
پرورش مريم ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
خدرى اردلى ايمان انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
شيرانى بيدآبادى ميلاد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
عبداللهى سعيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 14
حسن پور فاطمه انسانی ادبيات داستاني -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 16
مدنى سيداميد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
بشيرى على انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهركرد-روزانه-محل تحصيل فارسان دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 18
احمدى فروشانى سيدشهاب الدين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 9
داورى حامد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 37
دايى محمد فاطمه انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
كوچك زاده خيابانى اميرمسعود ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 11
باقرى مهسا انسانی روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 25
طباطبائى سيداميرحسين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 8
شيرانى محمدجواد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
بيات كيوان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 13
خان جان مهران تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 18
اصفا امين ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 20
محمدى زهرام تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
معظم حورا انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهركرد-شبانه-محل تحصيل فارسان دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 23
صديقى كتايون تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 9
سوسنى سميه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 17
حسن پور فراموشجانى عرفان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 16
ميثمى ميلاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
مستاجران مريم ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 10
محمدى فشاركى على رضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
علامه عليا سادات تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 15
خاموش پور غزال تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال کانونی 25
زارعى مارچوبه على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
جعفرى نيكو تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 17
مصرى پور فائزه انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 16
محمدقاسمى محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 17
تيمورى فرشاد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 9
اكبرى عسگرانى سجاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 48
خالصى اژيه اميرحسين انسانی مديريت مالي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 9
سعيدى نگين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
زارعان دولت آبادى جواد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
ابدالى ورنو سفادرانى مهرداد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 15
بدرى زاده امير ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
رهنما اميرعلى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 15
ريحانى بزرگ اميرمحمد ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 30
مفيدى سحر زبان مترجمي زبان الماني -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 9
عابدى علون آبادى اميد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-محل تحصيل بروجن دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 20
آرائى سهيل ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 19
غفارى منا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 9
شيرازى نژاد محمدميلاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 21
خاكدان فهيمه تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
قائلى مهسا تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 37
زكيان فاطمه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 43
شماعى زاده اميرحسين ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
ابراهيمى مهسا زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 7
زين العابدينى زهرا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 48
صالح پور بنيامين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
جابرى مفرد رضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 20
رضاىى وجى مائده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 5سال کانونی 101
معينى كربكندى على ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 35
شهريارى محمدمهدى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 17
كاوه هانيه تجربی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 6
شفيعى پور نگين تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 46
عطاران اميرحسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
صفوى محمدامين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 20
ستوده منش فرزانه تجربی اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
منتظرى فرزانه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 22
جلالى محمدزكريا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 33
نقدى سمانه تجربی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 22
فاطميه سيدعرفان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 16
عليدوستى زينب ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 10
شريفيان مباركه سيدمحمدهادى هنر موزه داري -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 12
وكيلى زهرا ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراصفهان-شبانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 10
موىدى كىانا سادات ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 5سال کانونی 90
جعفرزاده سيدحسين تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 29
آقاجانى نسيم انسانی مديريت بيمه -دانشگاه گنبد-روزانه-محل تحصيل آزادشهر دانشگاه گنبد 1سال کانونی 25
كريم لو مرضيه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 20
برادران قهفرخى احمد ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پرديس فومن گيلان دانشگاه تهران 1سال کانونی 22
زراعتى شمس آبادى محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
بهتاج سبا تجربی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 8
طاهرى فاطمه م تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 13
تقى زاده محمدرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 7سال کانونی 53
عرب جعفرى محمدآبادى على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 4سال کانونی 47
مرادى باغبادرانى احمدرضا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 36
نصيرى محمدرضا تجربی روانشناسي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 11
صميمى رضا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 29
احمدى طيبه انسانی تاريخ -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 20
حقيقت نژاد غزاله ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 10
بصيرت اميرمحمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 10
ميراوليايى شميم ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 42
فتاحى شاهين تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل سپيدان دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 47
صالحى فاطمه م تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 1سال کانونی 13
كبيرى محمدعلى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 12
سعيدى نگار ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
يزدى كجانى محمد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 28
عقيلى فائزه ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
حقيقت فرد يلدا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 19
صفارى محمدآبادى حسن تجربی حسابداري -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 4سال کانونی 42
محسن زاده رضا تجربی شيمي -دانشگاه جيرفت-شبانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 32
مدينه سيدمهدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
غلامى على ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 13
شفيعى فرهاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 42
خاقانى سمانه ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 13
مزروعى محمدامين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
يزدان پناه يمين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 9
مدرسه ئى مهسا تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 12
اسكندرى الوجه محمد ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 35
ميران زاده محمدحسن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
نيك نژاد نيكناز تجربی حسابداري -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 20
وزيرى فرشاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 21
فروغى پرى سيما تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 14
امامى احمد تجربی دامپزشكي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 42
مويد سيدشايان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
اصغرى ورزنه عليرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان اصفهان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 5سال کانونی 52
كمالى ميلاد تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
محمودى عليرضا تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال کانونی 20
صباغى فاطمه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 13
آرش سيدامين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 14
شبانى حميدرضا ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 27
فيروزه سعيد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
طالبى طادى عارف ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 14
عباسى مژگان زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
ملك پوركوپائى فربد ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال کانونی 46
قاسمى شادى تجربی حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 44
مدرس مطلق مريم ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 23
محمدى مليكا تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 19
صيام پور رويا تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 10
منانى سارينا تجربی شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 9
خادم پريسا تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
مكارى حسن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
دلاورى خورهه پويا انسانی علوم سياسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 20
حقى محمدرضا ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 13
قارائى اميرحسين ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
ملكى عرفان ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-شبانه-محل تحصيل اصفهان- شاهين شهر دانشگاه صنعتي مالک اشتر - وابسته به وزارت دفاع 2سال کانونی 33
احمديان هانيه انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 20
شفيعى مرضيه انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل قم دانشگاه تهران 1سال کانونی 18
قنبرى مريم انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 13
لطفى كيميا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كاشان-شبانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 39
بهرامى اسفرجانى حسين تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 39
آزرم عليرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 22
بصراوى احسان تجربی مديريت دولتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 15
نژادالحسينى سيدمحمدنويد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 14
عالم زهرا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 8
ربيعى دلارام ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 7
صالحى اميرحسين ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه-محل تحصيل اصفهان_ شاهين شهر دانشگاه صنعتي مالک اشتر - وابسته به وزارت دفاع 1سال کانونی 20
اكبريان مهر مهلا هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
عباسى م زهرا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 14
محموديه دهكردى محمد تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
تفضلى نهال ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 35
موحديان نگار تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 6
پاكروان لنبانى محمدجواد ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 37
سلطانى شايان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
جبل عاملى سارا تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 20
اشرفى آتوسا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 29
فنايى اسما تجربی زيست شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 35
هاديان محمد ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 23
مطيعى خشايار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 25
عطائى كچوئى سيدرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 25
كنگازيان كنگازى محمد ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال کانونی 31
مغزيان على ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 17
شاه رضايى على ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
موذنى عليرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
حاتمى ساجده تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 25
جنتى فر مهدى ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 10
اسكندرى سمانه انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 15
بابائى خرزوقى محمدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 22
محمدى مرام مريم زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 20
قندى شيخ شبانى پوريا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 47
صلواتى نويد تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 32
ملبوبى مريم تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 20
راستى على تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
فاتحى پيكانى مرتضى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 27
وطن خواه توحيد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 11
اشتياقى پوريا ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 23
عظيمى نسيم انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
محبى فاطمه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 44
عمادى نويد تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
محدث زهرا سادات ریاضی حسابداري -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 23
رضويان سيدسپهر ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 13
فروغى كيميا تجربی شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
خليليان زهرا تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 28
صابرى نگار انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 15
افلاكى على ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 11
محمدعلى نژاد يوكابد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
حسين زاده مائده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 44
الماسى محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 9
صدرى مهسا تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 24
شهابى نيلوفر زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 13
فتوت فاطمه ریاضی فيزيك -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 10
موسوى سيدمحسن ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 5
يشمى فريدون ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 16
عرفانى زاده على ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 6
ارجمند مهدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 15
آرميون مهتاب تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 13
كوشكى فرناز تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 14
موسوى سيدامين رضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
آقابزرگى حديثه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 8
صادقى كاروبه سپهر تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 28
طهرانى اميدرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 14
دلاورى بنيامين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 11
امينى سارا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 23
كريم پور بهناز ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 61
مومنى فاطمه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 12
كريمى پريناز تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 14
رحيميان الهه انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
باقرصاد زهرا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 9
مالكى مسعود زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 12
مراثى مينو ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
صفايى نژاد مهدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
خان جان ميثم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
حاجى نقدى رضا تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 19
سلطانى رنانى عليرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
موسوى محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 7
ايمانى نژاد محمد تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 23
اكبرى آيلار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 19
باقرزاده نگار ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 23
محمدى عاشق آبادى اميرمحمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 15
دهقان نيما ریاضی فيزيك -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
هاشمى م پريسا ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 34
صناعى عليرضا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 17
نورى محمد زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 22
هوشنگى نازيلا هنر صنايع دستي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 13
صالح حديثه زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 17
كاظمى شبنم تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 11
اكبريان جواد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 17
امينى فاطمه انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 5
نيك بخت فاطمه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 51
امامى على تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 18
نصيرى مجيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 22
پارسائى مهدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 30
حسينى ا زهرا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 2سال کانونی 36
تنباكوساديزچه مهران ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 9
دعلاوى فرزاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 13
شكرانى سيدمحمد ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 12
فتحيان پريسا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
بنده خدا نفيسه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 20
سيدصالحى على ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 24
اقا محمدى هاجر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
محسن پور ناهيد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 8
شيران فاطمه انسانی علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل دولت آباد اصفهان دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 19
قصرى عارف ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 37
تقيان بهنام ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه-محل تحصيل اصفهان_ شاهين شهر دانشگاه صنعتي مالک اشتر - وابسته به وزارت دفاع 1سال کانونی 19
پاك نژاد على محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 18
رحيمى كليشادى رسول ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 12
حاجيان شهاب تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 16
انصارى مجد امير ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 20
غلامى پانته آ ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 37
كرمانى ارزو ریاضی شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 32
رستگار ايمان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 41
پوربافرانى فاطمه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 25
سلمانى زاده حسن آبادى على ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 35
قاسمى اسفه سالارى محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان اصفهان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 20
احدى نسيم ریاضی معماري داخلي -دانشگاه هنرشيراز-روزانه دانشگاه هنرشيراز 2سال کانونی 40
طهماسب پور سيدسامان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 11
پورجم علويجه مهدى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 9
قاراخانى عماد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
زينلى ورزنه مهدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان اصفهان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 17
كابلى پوريا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 7
گرامى فرزانه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
جليليان مينا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 45
خطيبى اصفهانى على ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 42
كاظمى عليرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 39
كاظمى حميد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 21
قلى پور محمدجواد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 11
حشمت مصطفى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 11
حسين پور نرجس ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 12
حيدريان فرنوش تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 24
خليل پورمارچينى محمدرضا ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 14
عباسى سجاد ریاضی فيزيك -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 27
نجفى نيسيانى عليرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 18
امينى باغبادرانى مهدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 16
شجاعى جشوقانى مهدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 15
منادى نيكتا ریاضی فيزيك -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 34
ذبيحى حسام ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 17
سليمانى نظر حميدرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 12
منصورى طهرانى سيداميررضا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 22
رستميان ياسمن تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهركرد-شبانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 9
خدادادى على محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 23
جعفرى زواره محمدمهدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان اصفهان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 23
عباسى بروجنى على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 12
بزرگيان زهرا انسانی ايران شناسي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 18
اميدقائمى صادق ریاضی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 20
طلايى پاشيرى نويد ریاضی مهندسي برق