مسجدسليمان

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر مسجدسليمان

حاتمى دزدارانى هادى

حاتمى دزدارانى هادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شنبه زاد كيميا

شنبه زاد كيميا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
منجزى نرگس

منجزى نرگس

صنايع دستي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
با قى پور نجمه

با قى پور نجمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زمانپور ميلاد

زمانپور ميلاد

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رضايى بختيارى فاطمه

رضايى بختيارى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدى حسين

محمدى حسين

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نظر پور احسان

نظر پور احسان

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
قاسمى صالح بابرى مريم

قاسمى صالح بابرى مريم

مهندسي شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
تقى پور شيما

تقى پور شيما

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ترهنده ياسمن

ترهنده ياسمن

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سليمانى جعفر آبادى گلشن

سليمانى جعفر آبادى گلشن

فيزيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
جليلى فرد سجاد

جليلى فرد سجاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
دارابى نيما

دارابى نيما

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
اندايش حديث

اندايش حديث

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدى ندا

محمدى ندا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عيديوندى مهرشاد

عيديوندى مهرشاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
شهنى نگار

شهنى نگار

مطالعات خانواده -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
خدادادى بيژن

خدادادى بيژن

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ظاهرى فرزاد

ظاهرى فرزاد

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
احمدى سامان

احمدى سامان

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
باقرى سميرا

باقرى سميرا

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهمدى كر تلايى مصطفى

مهمدى كر تلايى مصطفى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فرجى گلنوش

فرجى گلنوش

روانشناسي -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
بهداروند مرضيه

بهداروند مرضيه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
داودى احمد

داودى احمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ظاهرى عيسى

ظاهرى عيسى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم-بومي استان خوزستان

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
حاتمى كامران

حاتمى كامران

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي استان خوزستان

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سلطانى مهسا

سلطانى مهسا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ناصرى كريموند ارش

ناصرى كريموند ارش

زبان وادبيات عربي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مدمليل مرجان

مدمليل مرجان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نادمى وحيد

نادمى وحيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كرمى كوشا

كرمى كوشا

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عابدى زاده فاطمه

عابدى زاده فاطمه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اميرى رعنا

اميرى رعنا

فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
محمودى آيدا

محمودى آيدا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
زرافشان

زرافشان

مهندسي برق -مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شهبازى

شهبازى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
فرجى

فرجى

اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ظاهرى بيرگانى

ظاهرى بيرگانى

علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عيدوندى

عيدوندى

فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
جمشيد زاده

جمشيد زاده

علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
طهماسبى

طهماسبى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم-بومي خوزستان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حاطمى باور صاد

حاطمى باور صاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محبى نورالدين وند

محبى نورالدين وند

مديريت صنعتي -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدى سروى

محمدى سروى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صفى پور

صفى پور

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جمالپور

جمالپور

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
منجزى قاسمى

منجزى قاسمى

مهندسي برق -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قيصرى

قيصرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
خدايى

خدايى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شيرمردى

شيرمردى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

علوم سياسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
بابادى شوراب

بابادى شوراب

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دشتگلى

دشتگلى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ورناصرى

ورناصرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عقيق -شاهين شهراصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
يوسفى نوالدين وند

يوسفى نوالدين وند

رياضيات وكاربردها-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مولايى

مولايى

اماروكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رضا حسينى

رضا حسينى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كريمى مالك آبادى

كريمى مالك آبادى

شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

تاريخ -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نوراله زاده

نوراله زاده

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خدرى فرد

خدرى فرد

علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ظاهرى عبده وند

ظاهرى عبده وند

شيمي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مورى

مورى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
صالحى تبار

صالحى تبار

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

شيمي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آرمان فر

آرمان فر

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمدى حاجى وند

محمدى حاجى وند

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نصير

نصير

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نيامدپور

نيامدپور

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بارانى

بارانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
قادرى

قادرى

شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عبداللهى موسوى

عبداللهى موسوى

علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كاظمى نورالدين وند

كاظمى نورالدين وند

اقيانوس شناسي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نظرپور

نظرپور

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مدملى

مدملى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
جمالپور

جمالپور

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمدى بابادى

احمدى بابادى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

مديريت جهانگردي -مجتمع اموزش عالي بم-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حاجت پور

حاجت پور

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آردين

آردين

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی