شوش دانيال

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر شوش دانيال

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عدالت پور انيس ریاضی مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان دانشگاه صنعت نفت 2سال کانونی 37
سيفى دانيال ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز دانشگاه صنعت نفت 2سال کانونی 40
كعب عمير رسول ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز دانشگاه صنعت نفت 2سال کانونی 35
رستگاران مريم ریاضی مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان دانشگاه صنعت نفت 3سال کانونی 58
ديناروند ميترا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 17
حرمشاهى سيد مصطفى زبان تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام-تربيت معلم-بومي خوزستان پرديس شهيد مدرس - ايلام 4سال کانونی 71
زادمهر پرديس زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 4سال کانونی 34
الهايى سيده كلثوم انسانی دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي خوزستان پرديس نسيبه - تهران 1سال کانونی 11
منصورى زينب انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهركرد-تربيت معلم-بومي خوزستان پرديس شهيد باهنر - شهركرد 1سال کانونی 16
چنانى دينارى امير ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 43
كرد پرنيان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 30
پورشاه ابادى محمد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 41
كليددار كوثر تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 56
كعبى حيدرى عاطفه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي خوزستان پرديس كوثر - ياسوج 1سال کانونی 18
سعدونى داوود ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خوزستان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 4سال کانونی 63
ديناروند سپيده زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 4سال کانونی 33
ديناروند على تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 73
بشار سعد انسانی حسابداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل نورآباددلفان دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 17
شاهى حديث انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 17
كعب طارق ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18
سهرابيان عليرضا انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم-بومي خوزستان پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز 1سال کانونی 8
دستوريان كاظميه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 19
احمدى محمد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 3سال کانونی 40
چماچم نسيم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 3سال کانونی 38
كرد مهتاب تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 53
زهيرى كريم انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم-بومي خوزستان پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز 2سال کانونی 34
شوهانيان حامد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه اراک 2سال کانونی 37
سرخى زهرا انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 39
ديناروند حميد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 42
سرخه راد حميد زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 16
خنيفر فاطمه تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي خوزستان پرديس كوثر - ياسوج 5سال کانونی 59
ال كثير رسول ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 47
سالار ورزى زهرا ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 24
حيدرزاده فاطمه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان 4سال کانونی 53
چنانه سجاد تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي خوزستان پرديس شهيد باهنر - اصفهان 1سال کانونی 20
رحيم خانيان فرزاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 21
چعب حميد انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم-بومي خوزستان پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز 1سال کانونی 10
كثير هاجر زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 24
چنانى هادى ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي استان خوزستان پرديس شهيد باهنر - اصفهان 2سال کانونی 25
موسوى جزايرى سيده سها ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 3سال کانونی 14
سرخه فاطمه زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 13
فرج اله چعب نرگس انسانی علوم تربيتي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 24
خنيفر محسن ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 36
دلفى محمد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 2سال کانونی 28
رئوفى راد محمد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 35
مانگرى فاطمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 80
كرد زهرا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 18
حسنى راد سعيده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان 1سال کانونی 14
خسرجى عفيفه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 23
ملايى مجتبى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 45
سگوند فريده انسانی علوم سياسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 5
فلاحى زاده محمد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل داراب دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 20
شفيعى راد شادى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 4سال کانونی 40
لالوند مرتضى ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم-بومي استان خوزستان پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز 2سال کانونی 45
منصورى منش نسيمه ریاضی مخابرات والكترونيك دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 13
سرخه ریاضی حسابداري -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 17
نجاتى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 10
عرفانى راد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 4سال کانونی 72
جعاوله ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 25
دلفى تجربی تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ميبد دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 21
سرخه انسانی تاريخ -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 29
سرخه تجربی شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 17
جابرى زاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي هويزه -سوسنگرد-شبانه دانشگاه صنعتي هويزه - سوسنگرد 2سال کانونی 42
ناصرى مقدم زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل کوهدشت دانشگاه لرستان - خرم آباد 4سال کانونی 37
عرب ستاوى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل اسلام آباد غرب دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 13
اسماعيلى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 20
الهايى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 13
سرخه انسانی تاريخ -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 9
سواعد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 5
عباسى زاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ايلام-شبانه دانشگاه ايلام 3سال کانونی 52
عبداله نژاد انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 46
خوز تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 6
خنيفر تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 5سال کانونی 96
لطيفى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 21
سرخى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 3سال کانونی 37
ضمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر دانشگاه لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 38
ال كثير تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 43
خنيفر تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 3سال کانونی 42
حيدرى پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 19
ديناروندى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 18
خميسيان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 1سال کانونی 19
سرخى ریاضی فيزيك -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 18
صالحى ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
چنانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 18
پاك طينت ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 4سال کانونی 55
روپوشى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 17
زبيد انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 17
خنيفر تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال کانونی 64
چنانى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 10
ركاب ریاضی مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 8
پورنعمت ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 19
نظر زاده تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 26
ملك زاده ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 7
رسمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 42
ال كثير تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 3سال کانونی 40
سرخه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 13
نامدارى ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي سراوان-شبانه مجتمع آموزش عالي سراوان 3سال کانونی 38
سبزى تجربی حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 41
مياعى ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 17
ساكيانى ریاضی فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 4سال کانونی 71
اركيش ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 32
ال كثير انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 18
لطيفى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 16
ديناروند ریاضی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل قم دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 2سال کانونی 22
موسوى ریاضی فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 23
فاضلى مطلق ریاضی فيزيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 34
هورى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 51
پشمينه زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 1سال کانونی 13
نيسى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 2سال کانونی 18
كرملاچعب تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 1سال کانونی 17
موسوى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 11
خردمند ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 15
ابراهيمى زاده تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 4سال کانونی 42
منايهن تجربی شيمي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 23
چنانى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 12
داودى انسانی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ايلام دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 12
كعب تجربی شيمي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 39
ديناروند ریاضی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ملاير دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 15
ده ردارى تجربی شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 14
عبدالخانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 20
احمدى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 9
ناصرزاده تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 35
مرادى تجربی زمين شناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 19
چرنگ تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه ايلام-شبانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 27
عباسى تجربی زيست شناسي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 16
شلاگه زاده تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 15
پاكزادى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 1سال کانونی 20
روشنى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 5سال کانونی 42
سرخه تجربی زمين شناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 22
چنانچى تجربی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل مشهد دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 6
سعدان تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 15
سيدنور تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 13
وداى پور تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 16
خزعلى زاده تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - خوزستان 1سال کانونی 17
مرادى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-شبانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 5سال کانونی 24
شوهان ریاضی مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 13
شاه جهان پور تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 13
عامرى نژاد تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 8
ميرزايى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 33
ال كثير تجربی شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خرد - بوشهر 2سال کانونی 39
عبدالخانى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي اروندان - خرمشهر 1سال کانونی 10