دزفول

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر دزفول

گرجى زاده دزفولى رويا

گرجى زاده دزفولى رويا

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كلاه چى زهرا

كلاه چى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
انصارى على

انصارى على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
درويش فراش رضا

درويش فراش رضا

عكاسي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
شلاگه يوسف

شلاگه يوسف

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مهرافروز مينو

مهرافروز مينو

صنايع دستي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

هنر
جهانبخش زهرا

جهانبخش زهرا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
خالقى نرگس

خالقى نرگس

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نظرزاده زارع ناديا

نظرزاده زارع ناديا

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
معمارجليانى نگار

معمارجليانى نگار

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حاتمى نسب زينب

حاتمى نسب زينب

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زاهد اميد

زاهد اميد

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ظفرى زهرا

ظفرى زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شمشيرگرزاده پيمان

شمشيرگرزاده پيمان

روانشناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ظاهرزاده نيكى

ظاهرزاده نيكى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بهرامى فر سامان

بهرامى فر سامان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رشيدطحان حميدرضا

رشيدطحان حميدرضا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
باقرى فر رومينا

باقرى فر رومينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
جلوى رضا

جلوى رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
وحيدى آذين

وحيدى آذين

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مجدى فر مجتبى

مجدى فر مجتبى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كلانترى منش صادق

كلانترى منش صادق

دبيري زبان وادبيات عرب -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عطار مينا

عطار مينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صاحب محمدى فاطمه

صاحب محمدى فاطمه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
پاشايى هديه

پاشايى هديه

مهندسي صنايع -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صحتى مهدى

صحتى مهدى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
شكورنژادى احسان

شكورنژادى احسان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ساكى سروشا

ساكى سروشا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
قشنگ زاده شادى

قشنگ زاده شادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
هاشمى زاده سيداحمد

هاشمى زاده سيداحمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مطهرى فاطمه

مطهرى فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قلاوند پويا

قلاوند پويا

مهندسي حمل ونقل ريلي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
علينقى زاده شكوه

علينقى زاده شكوه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
حبيبى رضا

حبيبى رضا

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نجف سليم محمد

نجف سليم محمد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
آقائى شيما

آقائى شيما

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
خزاعى حسين

خزاعى حسين

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
شكوهى فر على

شكوهى فر على

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
اعتمادنژاد شيوا

اعتمادنژاد شيوا

كارشناسي فرش -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
سعيدى زاده ساجده

سعيدى زاده ساجده

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهركرد-تربيت معلم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رشيدى محمد

رشيدى محمد

سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
آينه بند آرزو

آينه بند آرزو

دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
راسخيان امين

راسخيان امين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

9سال کانونی / 135 آزمون

تجربی
نجيب پور نسيم

نجيب پور نسيم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
وفائى اميرحسين

وفائى اميرحسين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
حيدرى مريم

حيدرى مريم

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
چاكرى انصارى صالح

چاكرى انصارى صالح

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
قلاوند زهرا

قلاوند زهرا

حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صفارى مقدم كاميار

صفارى مقدم كاميار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
آزادى سميه

آزادى سميه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

6سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
پورحمدانيان على

پورحمدانيان على

زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
قائدرحمتى فاطمه

قائدرحمتى فاطمه

مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
شاهى كوتيانى مرتضى

شاهى كوتيانى مرتضى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شايق على

شايق على

اماروكاربردها-دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بديعى فرد اميرحسين

بديعى فرد اميرحسين

علوم ومهندسي اب -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قطينه مهسا

قطينه مهسا

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
گندم كار مهتاب

گندم كار مهتاب

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عباس پروار مبين

عباس پروار مبين

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خليلى بلوطكى ابراهيم

خليلى بلوطكى ابراهيم

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
جعفرى پويا رامين

جعفرى پويا رامين

رياضيات وكاربردها-دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بقائى فاطمه

بقائى فاطمه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
عطرباغكار امير

عطرباغكار امير

فقه وحقوق اماميه -دانشگاه مذاهب اسلامي-روزانه-محل تحصيل سنندج

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
وكيلى فر وحيد

وكيلى فر وحيد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

5سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
پورموسوى فائزه سادات

پورموسوى فائزه سادات

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اختيار شادى

اختيار شادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
روشنايى متانت

روشنايى متانت

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بهشتى پريسا

بهشتى پريسا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بلالى ذاكر سارا

بلالى ذاكر سارا

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ترابى محمد

ترابى محمد

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
صراف زاده مسعود

صراف زاده مسعود

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آزاد يوسف

آزاد يوسف

علوم سياسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
نجفونددريكوندى آناهيتا

نجفونددريكوندى آناهيتا

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
صحراگرد على

صحراگرد على

سينما-موسسه غيرانتفاعي كمال الملك -نوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
پورامامى احسان

پورامامى احسان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
دست رنج محمود

دست رنج محمود

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
طهماسبى كيا نازنين

طهماسبى كيا نازنين

مديريت دولتي -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
همتى نسب مطهره

همتى نسب مطهره

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سبزه زارى سجاد

سبزه زارى سجاد

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
راشدى فاطمه

راشدى فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صالح نژاد كوثر

صالح نژاد كوثر

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خوزستان

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
دادفر نيكو

دادفر نيكو

روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
دلگشا رويا

دلگشا رويا

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بوذرجمهرى على

بوذرجمهرى على

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خوزستان

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
اسماعيلى قلى محمد

اسماعيلى قلى محمد

مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
هدايت پور محمدعلى

هدايت پور محمدعلى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
پورموسوى سيده نگين

پورموسوى سيده نگين

زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ابول قندى بهناز

ابول قندى بهناز

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فرخى فرد محمد

فرخى فرد محمد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
داودوند مريم

داودوند مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
باكودزفولى جواهر

باكودزفولى جواهر

مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
دهقان دوست مصطفى

دهقان دوست مصطفى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سنجري حامد

سنجري حامد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل

9سال کانونی / 148 آزمون

تجربی
پورامامى مريم

پورامامى مريم

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
وديعى محمد

وديعى محمد

مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شفيعى زاده ندا

شفيعى زاده ندا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اراك-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

زبان
عزيزى سجاد

عزيزى سجاد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ساجدى پور مجتبى

ساجدى پور مجتبى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كاتب صابر محمدامين

كاتب صابر محمدامين

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ايوبى زهرا

ايوبى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پورعلى مهسا

پورعلى مهسا

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
پورجولا فاطمه

پورجولا فاطمه

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
جهانشاهى نژاد فرشيد

جهانشاهى نژاد فرشيد

مديريت صنعتي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
شاهين بنا آروين

شاهين بنا آروين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
باقرى سيما

باقرى سيما

كارشناسي فرش -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه-محل تحصيل راور

2سال کانونی / 22 آزمون

هنر
جودكى سارا

جودكى سارا

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حقيقى زاده على

حقيقى زاده على

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فرجادى راد نيلوفر

فرجادى راد نيلوفر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
دباغ مهتاب

دباغ مهتاب

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
پورمند پوريا

پورمند پوريا

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام-تربيت معلم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
صبور

صبور

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمودنژاد محمد

محمودنژاد محمد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دودانگه

دودانگه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ساكيان عليرضا

ساكيان عليرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جم شاد زهرا

جم شاد زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
راه گرد پريسا

راه گرد پريسا

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پرهيزكار

پرهيزكار

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه-محل تحصيل گچساران

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دودونگه ضرغام

دودونگه ضرغام

دبيري جغرافيا-دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ساجدپور محمد جواد

ساجدپور محمد جواد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ميرزاوند زهرا

ميرزاوند زهرا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كرمى امين

كرمى امين

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
باقرپورامامى عليرضا

باقرپورامامى عليرضا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نويديان فاطمه

نويديان فاطمه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
باقرى سرابى امين

باقرى سرابى امين

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
يعقوبيان نگار

يعقوبيان نگار

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
زادشير

زادشير

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ركن الدينى سيدجواد

ركن الدينى سيدجواد

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
همائى محمدجواد

همائى محمدجواد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مانى مهديه

مانى مهديه

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمديان فر سينا

احمديان فر سينا

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عنايت الهى محمدباقر

عنايت الهى محمدباقر

روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طالقانى

طالقانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دانشگر

دانشگر

هنراسلامي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
عصاره آذين

عصاره آذين

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فرج الهى

فرج الهى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ثواب كار فرزاد

ثواب كار فرزاد

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خياط سروشا

خياط سروشا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جودكى جيران

جودكى جيران

علوم سياسي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
آزنده سيده مهتاب

آزنده سيده مهتاب

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صمصامى پور مهتاب

صمصامى پور مهتاب

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خبازيان سيمين

خبازيان سيمين

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
يوسفعلى زارعى محمد

يوسفعلى زارعى محمد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسينوندروشى

حسينوندروشى

زمين شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
توفيقيان محمد

توفيقيان محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مرتضوى فرد محمد

مرتضوى فرد محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كميلى فر محسن

كميلى فر محسن

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عبدالهى فاطمه

عبدالهى فاطمه

تاريخ -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عالى پور

عالى پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صائب زاده سيمين

صائب زاده سيمين

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
مقدسيان نجمه

مقدسيان نجمه

زبان روسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
ظهرابى فر زهرا

ظهرابى فر زهرا

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
چله مال دزفول نژاد

چله مال دزفول نژاد

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پورركنى مهسا

پورركنى مهسا

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
رستگارفرد رضوان

رستگارفرد رضوان

مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
مظفرى فر

مظفرى فر

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-شبانه-محل تحصيل اصفهان- شاهين شهر

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
زمان زاده

زمان زاده

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كوچك زاده

كوچك زاده

مهندسي مواد-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خبازان

خبازان

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دبيرالدينى

دبيرالدينى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اخلاقى دزفولى

اخلاقى دزفولى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
بهجت پور

بهجت پور

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نجفى فر

نجفى فر

مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
قندى زاده دزفولى

قندى زاده دزفولى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
بهرامى فرد

بهرامى فرد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ربانى خواه

ربانى خواه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صفى زاده

صفى زاده

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي خوزستان

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شعبانپورفولادى

شعبانپورفولادى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
يزدى زاده

يزدى زاده

مهندسي برق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نايب پور

نايب پور

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي صبح صادق -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
دانش

دانش

زبان وادبيات عربي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
اميرزرگر

اميرزرگر

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ذاكرنژاد

ذاكرنژاد

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اسمعيلى

اسمعيلى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ابراهيمى زاد

ابراهيمى زاد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فروغى نسب

فروغى نسب

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي خوزستان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بلبلى جوكار

بلبلى جوكار

مهندسي برق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
دودانگه

دودانگه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اوركى نژاد

اوركى نژاد

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شاهركنى نيا

شاهركنى نيا

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نقاش نژاد

نقاش نژاد

زبان روسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
سبزواريان

سبزواريان

زبان وادبيات عربي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
گوروئى

گوروئى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صغيرزاده

صغيرزاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ورشابى

ورشابى

مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عبابافى

عبابافى

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
صبا

صبا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
يوسفى پور

يوسفى پور

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ايروانى

ايروانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مهرجويان

مهرجويان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قادسى

قادسى

مكاترونيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عظيمى مقدم

عظيمى مقدم

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فرخ نژاد

فرخ نژاد

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زينى زاده

زينى زاده

شيمي -دانشگاه تبريز-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
امامى فر

امامى فر

حسابداري -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل قم

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
دانش

دانش

شيمي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
موسى زاده

موسى زاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
نوروزى فرد

نوروزى فرد

علوم اجتماعي -دانشگاه ايلام-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
دره قايدى

دره قايدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تناور

تناور

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل تويسركان

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
نصارزاده

نصارزاده

مهندسي معدن -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حسين زاده

حسين زاده

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي محلات-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
على زاده اصل

على زاده اصل

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
ظهرابى

ظهرابى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
وحيدپور

وحيدپور

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نسارونداصل

نسارونداصل

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
جمال زاده

جمال زاده

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
برنج كوزاده

برنج كوزاده

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
يزدان فر

يزدان فر

مهندسي معماري -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
گل بر

گل بر

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سوداگر

سوداگر

مهندسي برق -مركزاموزش عالي لار-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
باهنر

باهنر

فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
موذن نژاد

موذن نژاد

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مريدى قلعه سيدى

مريدى قلعه سيدى

شيمي -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شجرى زاده

شجرى زاده

فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
سروش نيا

سروش نيا

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شكيب

شكيب

حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدجانى نجف آبادى

محمدجانى نجف آبادى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پاك نژاد

پاك نژاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
اسحاق زاده

اسحاق زاده

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
توحيدى اصل

توحيدى اصل

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شفاعتى

شفاعتى

فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حيدرى زاد

حيدرى زاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
گزلى زاده

گزلى زاده

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سخاوت نيا

سخاوت نيا

مخابرات والكترونيك دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حق منش

حق منش

شيمي -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
نورالهى

نورالهى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
لطفى پور

لطفى پور

فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بديعى نسب

بديعى نسب

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عبدال پور

عبدال پور

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
مرساقيان

مرساقيان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
لطفى فر

لطفى فر

زيست شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
زاده حسين

زاده حسين

مهندسي برق -دانشگاه نيشابور-شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
معينى راد

معينى راد

فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
صمصامى پور

صمصامى پور

علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

4سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بهاروند

بهاروند

فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
گيلانى آستركى

گيلانى آستركى

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدسياهى

محمدسياهى

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صادقى دزفولى

صادقى دزفولى

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
بادروج

بادروج

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
امامى پور

امامى پور

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
نيكوروان

نيكوروان

فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ذاكرنيا

ذاكرنيا

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
الياسى گمارى

الياسى گمارى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
برزگر

برزگر

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طلاكوب

طلاكوب

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ريحان

ريحان

اماروكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
بوشى

بوشى

شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهزادى نسب

بهزادى نسب

فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مسعددزفولى

مسعددزفولى

شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
وحيدى

وحيدى

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خودآمد

خودآمد

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي مهراروند-ابادان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسينى نجف آبادى

حسينى نجف آبادى

زيست شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جمشيديان

جمشيديان

ژئومورفولوژي -دانشگاه دامغان-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سفيد

سفيد

فيزيك -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
موحددوست

موحددوست

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
برنجكونژاد

برنجكونژاد

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
افشاريان زاده

افشاريان زاده

علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ناصرى

ناصرى

شيمي -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ناجى

ناجى

حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ژولايى

ژولايى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سيدحكيم

سيدحكيم

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

زبان
منتظرى

منتظرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
آل عبدى

آل عبدى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
گيوه چى زاده

گيوه چى زاده

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صحتى

صحتى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
زارعى قلعه شيخ

زارعى قلعه شيخ

فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عشيرى

عشيرى

شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرتضى پور

مرتضى پور

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اشعرى

اشعرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جمالپور

جمالپور

حسابداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
نظرى نژاد

نظرى نژاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قهارى

قهارى

مديريت فرهنگي هنري -دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دودانگه

دودانگه

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اكرامى

اكرامى

شيمي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كلانترى

كلانترى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه جهرم-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
عبدى دلدارزاده

عبدى دلدارزاده

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قلاوندى

قلاوندى

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ايمان زاده

ايمان زاده

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قزلباش

قزلباش

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فرح وند

فرح وند

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عبدالهى

عبدالهى

شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سلامى پور

سلامى پور

شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عابدينى ارفع

عابدينى ارفع

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
برزن

برزن

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
دلداربنوارى

دلداربنوارى

شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ثابت

ثابت

مديريت بازرگاني -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مهدوى مهر

مهدوى مهر

اماروكاربردها-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عالى پوربيرگانى

عالى پوربيرگانى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بشيرزاده

بشيرزاده

فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زاهدفرد

زاهدفرد

زيست شناسي -دانشگاه اراك-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ياقوت وند

ياقوت وند

فيزيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ديده پورحسينوند

ديده پورحسينوند

شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بخشوده

بخشوده

علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
جعفرزاده خادم

جعفرزاده خادم

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ايسپره

ايسپره

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آتش باز

آتش باز

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي رهنما-اهواز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اميدوار

اميدوار

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كدخدازاده

كدخدازاده

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عيسوندچراغى

عيسوندچراغى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رستگارپور

رستگارپور

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شهابيان

شهابيان

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شيرزاده

شيرزاده

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
آل كثير

آل كثير

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سعدى

سعدى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
بلاغى

بلاغى

شيمي -دانشگاه ايلام-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كشاورزى

كشاورزى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
روشن دل زاده

روشن دل زاده

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
گل بر

گل بر

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بنازاده

بنازاده

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي مهراروند-ابادان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
صبور

صبور

علوم اقتصادي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پاپى

پاپى

زيست شناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حاجى شرفى

حاجى شرفى

اماروكاربردها-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
كلانترى للرى

كلانترى للرى

شيمي -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شاكريان

شاكريان

شيمي -دانشگاه ياسوج-شبانه-محل تحصيل گچساران

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شيشه گرزاده

شيشه گرزاده

رياضيات وكاربردها-مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بوستانى دزفولى

بوستانى دزفولى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
توحيدى نسب

توحيدى نسب

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خبازيان

خبازيان

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
برزگرى

برزگرى

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قصرى زاده دزفولى

قصرى زاده دزفولى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نصيرهيودى

نصيرهيودى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
كرمى قلعه سيدى

كرمى قلعه سيدى

شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهرآقا

مهرآقا

فيزيك مهندسي -دانشگاه دامغان-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بشيده

بشيده

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تورنگ

تورنگ

شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بهروزيان

بهروزيان

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
جوهرى

جوهرى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي كارون -اهواز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قلندريان

قلندريان

علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شادفر

شادفر

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
قوى دل

قوى دل

شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كعب

كعب

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نجاتى

نجاتى

مهندسي شيمي -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مدنى

مدنى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
تنديس

تنديس

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه تبريز-شبانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بخشنده

بخشنده

حسابداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بوستانى نژاد

بوستانى نژاد

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شيرازى

شيرازى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ركنى

ركنى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بهداروند

بهداروند

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي رهنما-اهواز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پديدار

پديدار

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مختارى

مختارى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
آريان

آريان

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عباسيان پور

عباسيان پور

شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرامرزى فر

فرامرزى فر

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي مهراروند-ابادان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خلقتى بناء

خلقتى بناء

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بنى عگبه ديلم

بنى عگبه ديلم

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اطمينان زاده

اطمينان زاده

اماروكاربردها-دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
افراخته

افراخته

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شهروز

شهروز

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جوادى سبدانى

جوادى سبدانى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سبزى هيويدى

سبزى هيويدى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه جيرفت-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حاتمى نيا

حاتمى نيا

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خسروانى

خسروانى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عسكرى اميرآبادى

عسكرى اميرآبادى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
چهارلنگ

چهارلنگ

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مجدى

مجدى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه ملاير-شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عصاره نژاد

عصاره نژاد

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه-پذيرش از داوطلبان بومي محل تحصيل بافت

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دباغى الاصل

دباغى الاصل

رياضيات وكاربردها-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ميرعالى

ميرعالى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
پورمنصور

پورمنصور

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي افرينش -بروجرد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
گل سلطانى

گل سلطانى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي رهنما-اهواز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
هدايت

هدايت

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مطيعيان

مطيعيان

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي كارون -اهواز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
فرزان فر

فرزان فر

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
پويائى

پويائى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي فرزانگان -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
اسلامى زاده

اسلامى زاده

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي مازيار-رويان نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
پورعبدالله

پورعبدالله

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نعمتى

نعمتى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی