دزفول

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر دزفول

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
گرجى زاده دزفولى رويا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 14
كلاه چى زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 46
انصارى على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
درويش فراش رضا هنر عكاسي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 10
شلاگه يوسف تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 44
مهرافروز مينو هنر صنايع دستي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 25
جهانبخش زهرا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 23
خالقى نرگس تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 48
نظرزاده زارع ناديا زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 20
معمارجليانى نگار ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز دانشگاه صنعت نفت 3سال کانونی 26
حاتمى نسب زينب ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 14
زاهد اميد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 27
ظفرى زهرا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 15
شمشيرگرزاده پيمان انسانی روانشناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 24
ظاهرزاده نيكى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 51
بهرامى فر سامان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 20
رشيدطحان حميدرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 17
باقرى فر رومينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 52
جلوى رضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 31
وحيدى آذين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 24
مجدى فر مجتبى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 39
عطار مينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 33
صاحب محمدى فاطمه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 6
پاشايى هديه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 17
صحتى مهدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز دانشگاه صنعت نفت 3سال کانونی 39
شكورنژادى احسان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 18
ساكى سروشا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 34
قشنگ زاده شادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 7سال کانونی 128
هاشمى زاده سيداحمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 5
مطهرى فاطمه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان 1سال کانونی 15
قلاوند پويا ریاضی مهندسي حمل ونقل ريلي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 20
علينقى زاده شكوه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 80
حبيبى رضا ریاضی مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 24
نجف سليم محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 36
آقائى شيما ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 51
خزاعى حسين ریاضی مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان دانشگاه صنعت نفت 2سال کانونی 39
شكوهى فر على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 41
اعتمادنژاد شيوا هنر كارشناسي فرش -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15
رشيدى محمد انسانی سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 18
راسخيان امين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 9سال کانونی 135
نجيب پور نسيم تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 52
وفائى اميرحسين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 45
چاكرى انصارى صالح ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 39
قلاوند زهرا ریاضی حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 16
صفارى مقدم كاميار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 25
آزادى سميه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 6سال کانونی 123
پورحمدانيان على انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 22
قائدرحمتى فاطمه هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 13
شاهى كوتيانى مرتضى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 16
شايق على ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 24
بديعى فرد اميرحسين ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 23
گندم كار مهتاب تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 17
قطينه مهسا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 49
عباس پروار مبين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 24
خليلى بلوطكى ابراهيم زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 23
جعفرى پويا رامين ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 18
بقائى فاطمه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 23
عطرباغكار امير انسانی فقه وحقوق اماميه -دانشگاه مذاهب اسلامي-روزانه-محل تحصيل سنندج دانشگاه مذاهب اسلامي 2سال کانونی 27
وكيلى فر وحيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 5سال کانونی 59
پورموسوى فائزه سادات تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان 1سال کانونی 17
اختيار شادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 15
روشنايى متانت ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 21
بهشتى پريسا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 33
بلالى ذاكر سارا انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 17
ترابى محمد زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 13
آزاد يوسف انسانی علوم سياسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 10
نجفونددريكوندى آناهيتا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 11
دست رنج محمود ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 28
طهماسبى كيا نازنين تجربی مديريت دولتي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 9
همتى نسب مطهره تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 32
سبزه زارى سجاد تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال کانونی 77
راشدى فاطمه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 18
صالح نژاد كوثر ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خوزستان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 3سال کانونی 44
دادفر نيكو انسانی روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 25
دلگشا رويا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 19
بوذرجمهرى على ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خوزستان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 4سال کانونی 61
اسماعيلى قلى محمد ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 16
هدايت پور محمدعلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 34
پورموسوى سيده نگين تجربی زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 13
ابول قندى بهناز تجربی شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 41
فرخى فرد محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 37
داودوند مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اراك - پرديس خودگردان 2سال کانونی 27
باكودزفولى جواهر هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 13
دهقان دوست مصطفى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي دزفول 2سال کانونی 38
سنجري حامد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 9سال کانونی 148
وديعى محمد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 20
شفيعى زاده ندا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 41
عزيزى سجاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 15
ساجدى پور مجتبى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 23
كاتب صابر محمدامين تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 43
ايوبى زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 1سال کانونی 16
پورجولا فاطمه تجربی اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 4سال کانونی 47
جهانشاهى نژاد فرشيد ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 38
شاهين بنا آروين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان 1سال کانونی 19
باقرى سيما هنر كارشناسي فرش -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه-محل تحصيل راور دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 22
جودكى سارا انسانی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 24
حقيقى زاده على تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 55
فرجادى راد نيلوفر تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 29
دباغ مهتاب تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 39
صبور تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 12
محمودنژاد محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 16
دودانگه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 18
ساكيان عليرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 17
راه گرد پريسا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 22
پرهيزكار تجربی شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه-محل تحصيل گچساران دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 22
ساجدپور محمد جواد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 35
ميرزاوند زهرا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 18
كرمى امين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 10
باقرپورامامى عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 23
نويديان فاطمه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 31
باقرى سرابى امين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 3سال کانونی 40
يعقوبيان نگار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 7
زادشير تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 16
ركن الدينى سيدجواد زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 19
همائى محمدجواد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 30
احمديان فر سينا تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 47
عنايت الهى محمدباقر تجربی روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 14
طالقانى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 16
دانشگر هنر هنراسلامي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 11
عصاره آذين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 17
ثواب كار فرزاد تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 3سال کانونی 46
خياط سروشا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 36
جودكى جيران انسانی علوم سياسي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 18
صمصامى پور مهتاب تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 2سال کانونی 22
خبازيان سيمين تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 42
يوسفعلى زارعى محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 16
حسينوندروشى تجربی زمين شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 14
توفيقيان محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 15
مرتضوى فرد محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 18
كميلى فر محسن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 38
عبدالهى فاطمه انسانی تاريخ -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 19
عالى پور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 1سال کانونی 16
مقدسيان نجمه زبان زبان روسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 15
ظهرابى فر زهرا انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 19
چله مال دزفول نژاد تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال کانونی 15
پورركنى مهسا انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 38
رستگارفرد رضوان ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 4سال کانونی 53
مظفرى فر ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-شبانه-محل تحصيل اصفهان- شاهين شهر دانشگاه صنعتي مالک اشتر - وابسته به وزارت دفاع 3سال کانونی 37
زمان زاده ریاضی شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 23
كوچك زاده ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 21
خبازان تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 15
دبيرالدينى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 23
اخلاقى دزفولى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 3سال کانونی 55
بهجت پور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 17
نجفى فر ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 39
قندى زاده دزفولى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 54
بهرامى فرد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 19
بهرامى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 17
ربانى خواه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 24
شعبانپورفولادى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 43
يزدى زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 21
نايب پور تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 56
دانش انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 27
اميرزرگر تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 3سال کانونی 55
ذاكرنژاد تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 29
اسمعيلى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 37
ابراهيمى زاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 19
بلبلى جوكار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 43
شاهركنى نيا تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 45
اوركى نژاد تجربی شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 26
نقاش نژاد زبان زبان روسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 16
سبزواريان انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 8
گوروئى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 17
صغيرزاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 19
ورشابى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 23
عبابافى زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 25
صبا تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 20
يوسفى پور تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 48
ايروانى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 31
مهرجويان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 19
قادسى ریاضی مكاترونيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 14
عظيمى مقدم تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 2سال کانونی 29
فرخ نژاد تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 35
زينى زاده تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 35
امامى فر تجربی حسابداري -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل قم دانشگاه تهران 4سال کانونی 52
دانش ریاضی شيمي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 18
موسى زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 7
نوروزى فرد انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه ايلام-شبانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 16
دره قايدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 14
تناور تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل تويسركان دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال کانونی 77
نصارزاده ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 7
حسين زاده ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي محلات-روزانه مركز اموزش عالي محلات 2سال کانونی 33
على زاده اصل ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 3سال کانونی 55
ظهرابى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 20
وحيدپور تجربی شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 42
نسارونداصل تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 3سال کانونی 59
جمال زاده تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 1سال کانونی 18
برنج كوزاده ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 15
يزدان فر ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 16
گل بر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 21
سوداگر ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي لار-روزانه مرکز آموزش عالي لار 1سال کانونی 10
باهنر ریاضی فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 23
موذن نژاد ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 20
مريدى قلعه سيدى تجربی شيمي -دانشگاه شاهرود-شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 19
شجرى زاده ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 46
سروش نيا تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 20
شكيب تجربی حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 19
فتحى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 1سال کانونی 17
محمدجانى نجف آبادى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 17
پاك نژاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 29
اسحاق زاده تجربی روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 25
توحيدى اصل ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 21
شفاعتى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 28
حيدرى زاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 15
گزلى زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 2سال کانونی 20
سخاوت نيا ریاضی مخابرات والكترونيك دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 19
حق منش ریاضی شيمي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 37
نورالهى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 26
لطفى پور ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 16
بديعى نسب تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 19
عبدال پور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 3سال کانونی 52
لطفى فر تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 57
زاده حسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه نيشابور-شبانه دانشگاه نيشابور 2سال کانونی 36
معينى راد ریاضی فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 6
صمصامى پور ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 4سال کانونی 29
بهاروند ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 22
گيلانى آستركى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 18
محمدسياهى ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 16
بادروج ریاضی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 20
امامى پور تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 5سال کانونی 84
نيكوروان ریاضی فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 15
ذاكرنيا تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 60
الياسى گمارى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 37
برزگر تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 19
طلاكوب تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 22
ريحان ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 42
بوشى تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 15
بهزادى نسب ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 15
مسعددزفولى تجربی شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 12
وحيدى ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 17
حسينى نجف آبادى تجربی زيست شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 40
جمشيديان انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه دامغان-شبانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 20
سفيد ریاضی فيزيك -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
برنجكونژاد تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 19
افشاريان زاده ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 35
ناصرى تجربی شيمي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 40
ناجى تجربی حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 16
ژولايى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 2سال کانونی 37
منتظرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 24
آل عبدى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 12
صحتى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 39
زارعى قلعه شيخ ریاضی فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 11
عشيرى تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 18
مرتضى پور تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه تهران 2سال کانونی 29
اشعرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 17
جمالپور ریاضی حسابداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 8
نظرى نژاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 1سال کانونی 22
دودانگه تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 8
اكرامى تجربی شيمي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 16
كلانترى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 2سال کانونی 43
عبدى دلدارزاده تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 17
ايمان زاده ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 17
قزلباش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 2سال کانونی 25
فرح وند ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 18
عبدالهى تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 5
سلامى پور تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 18
عابدينى ارفع تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 17
دلداربنوارى تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 10
مهدوى مهر ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 26
بشيرزاده ریاضی فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 21
زاهدفرد تجربی زيست شناسي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 45
ياقوت وند ریاضی فيزيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 20
اسماعيلى تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 19
ديده پورحسينوند تجربی شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 22
بخشوده ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 2سال کانونی 29
جعفرزاده خادم تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 16
ايسپره تجربی زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 19
اميدوار تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 34
كدخدازاده ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 17
عيسوندچراغى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 11
شيرزاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه مركز آموزش عالي كاشمر 2سال کانونی 30
جعفرى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 11
آل كثير تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 20
بلاغى تجربی شيمي -دانشگاه ايلام-شبانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 21
كشاورزى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 16
روشن دل زاده تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال کانونی 34
گل بر ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 11
صبور تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 4سال کانونی 68
صالحى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 10
پاپى تجربی زيست شناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 15
حاجى شرفى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 49
كلانترى للرى تجربی شيمي -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 12
شاكريان تجربی شيمي -دانشگاه ياسوج-شبانه-محل تحصيل گچساران دانشگاه ياسوج 3سال کانونی 50
شيشه گرزاده ریاضی رياضيات وكاربردها-مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال کانونی 14
توحيدى نسب تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 39
خبازيان تجربی زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 30
برزگرى تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 17
نصيرهيودى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 3سال کانونی 47
كرمى قلعه سيدى تجربی شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 11
مهرآقا ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه دامغان-شبانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 19
تورنگ تجربی شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 20
قلندريان ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 1سال کانونی 16
قوى دل تجربی شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 10
كعب تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 20
صالحى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 10
رضائى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 32
مدنى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 2سال کانونی 35
تنديس تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 41
بخشنده تجربی حسابداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 17
بوستانى نژاد تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 44
ركنى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 2سال کانونی 16
پديدار تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 16
مختارى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 23
آريان تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 17
عباسيان پور تجربی شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-شبانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 17
بنى عگبه ديلم تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 19
اطمينان زاده ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 16
افراخته تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 14
شهروز تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 21
جوادى سبدانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 22
سبزى هيويدى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 3سال کانونی 34
حاتمى نيا تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 17
عسكرى اميرآبادى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 2سال کانونی 26
چهارلنگ ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 16
مجدى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 21
عصاره نژاد تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه-پذيرش از داوطلبان بومي محل تحصيل بافت دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 36
دباغى الاصل ریاضی رياضيات وكاربردها-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 17