تل بيضا

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر تل بيضا

كاظمى افسانه

كاظمى افسانه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
اثركار سياوش

اثركار سياوش

مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
منوچهرى عصمت

منوچهرى عصمت

علوم اجتماعي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
خشنود

خشنود

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
زارع مويدى

زارع مويدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه-محل تحصيل جم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بانشى

بانشى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ويسى زاده

ويسى زاده

زيست شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
رمضانى

رمضانى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
يگانه

يگانه

رياضيات وكاربردها-دانشگاه فسا-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

زمين شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نظرى بزى

نظرى بزى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل خرم آباد

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
مظفرى

مظفرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مويدى

مويدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی