بوانات /سوريان

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر بوانات /سوريان

رحيمى على

رحيمى على

مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
مقصودى فاطمه

مقصودى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ملك مكان فاطمه

ملك مكان فاطمه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضائى الهام

رضائى الهام

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صابرى پريسا

صابرى پريسا

معماري داخلي -دانشگاه هنرشيراز-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
حسينى نجمه

حسينى نجمه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رستگارى

رستگارى

باستانشناسي -دانشگاه نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
خدابنده

خدابنده

معماري داخلي -دانشگاه هنرشيراز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عسكرى

عسكرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي فارس

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عليزاده فرد

عليزاده فرد

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسينى يگانه

حسينى يگانه

فيزيك -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خانى

خانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

6سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
قربان

قربان

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
دهقانيان

دهقانيان

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فيروزاباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
امير زاده

امير زاده

مديريت صنعتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
دهقان حسام پور

دهقان حسام پور

اماروكاربردها-مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ذاكرى

ذاكرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی