قائميه

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر قائميه

رستمى محمد رضا

رستمى محمد رضا

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
ناصرى عفت

ناصرى عفت

حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
هوشمندى نازنين

هوشمندى نازنين

روانشناسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
جمشيدى على

جمشيدى على

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قاسمى تبار رضا

قاسمى تبار رضا

مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
محمدى حامد

محمدى حامد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسين زاده مريم

حسين زاده مريم

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قاسمى عباس

قاسمى عباس

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پورقيومى رضا

پورقيومى رضا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
انصارى ليلا

انصارى ليلا

علوم سياسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
خواجه محمد

خواجه محمد

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي فارس

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پورقيومى نرگس

پورقيومى نرگس

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدى ماندانا

محمدى ماندانا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فرامرزى كيا

فرامرزى كيا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ايازى

ايازى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
هوشمندى كامران

هوشمندى كامران

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان فارس

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قلى پور

قلى پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ميرغفارى

ميرغفارى

مهندسي برق -مركزاموزش عالي فيروزاباد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ابناوى

ابناوى

مهندسي مكانيك -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
رئيسى

رئيسى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پورحاجى

پورحاجى

مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي لار-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
قيصرى داود

قيصرى داود

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي فارس

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اسدى اورياد

اسدى اورياد

علوم كامپيوتر-دانشگاه فسا-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
تقوى پور

تقوى پور

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ميرغفارى

ميرغفارى

شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-شبانه

4سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
گنجى

گنجى

مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل قم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عمله

عمله

شيمي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پراكند

پراكند

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم-بومي فارس

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه مراغه-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هادى زاده

هادى زاده

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ديدار

ديدار

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
خورشيدى

خورشيدى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
كاويانى

كاويانى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
انصارى

انصارى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل دامغان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه-محل تحصيل حومه برازجان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جعفرى گشتاسب

جعفرى گشتاسب

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی