استهبان

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر استهبان

ايزدى مزيدى مسعود

ايزدى مزيدى مسعود

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
عدالت زهرا

عدالت زهرا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

ریاضی
معمار پور ناهيد

معمار پور ناهيد

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
عابدى جرمشتى فرحان

عابدى جرمشتى فرحان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
تواضعى زهرا

تواضعى زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي فارس

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خادمى اصطهباناتى حلما

خادمى اصطهباناتى حلما

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
صفرى محمدصادق

صفرى محمدصادق

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كارگر پوريا

كارگر پوريا

مهندسي مكانيك -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ساداتى سيدمهدى

ساداتى سيدمهدى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
نصيرى حميدرضا

نصيرى حميدرضا

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
افتخارى محمدرضا

افتخارى محمدرضا

مهندسي شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه

4سال کانونی / 90 آزمون

ریاضی
صديق انسيه

صديق انسيه

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
فيروزى محمود

فيروزى محمود

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رنجبر مريم

رنجبر مريم

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زاهدى حميد

زاهدى حميد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
اجدادى مسعود

اجدادى مسعود

مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ميرزائى شقايق

ميرزائى شقايق

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
كمالى حميدرضا

كمالى حميدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
توسلى اصطهباناتى فاطمه

توسلى اصطهباناتى فاطمه

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فرد حسين

فرد حسين

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان فارس

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شاهسونى عليرضا

شاهسونى عليرضا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم-بومي فارس

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مباركى مريم

مباركى مريم

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
لطفى پيمان

لطفى پيمان

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
زارعى محمد حسن

زارعى محمد حسن

مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل شرق گيلان (رودسر)

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
توكلى آغچغلوعينالو محمد صادق

توكلى آغچغلوعينالو محمد صادق

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نظرى مسعود

نظرى مسعود

مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سونى فاطمه

سونى فاطمه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
آسمانه احمد

آسمانه احمد

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي استان فارس

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سپهدار محمد رضا

سپهدار محمد رضا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم-بومي استان فارس

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
شكارى امين

شكارى امين

مهندسي مكانيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رنجبر حميده

رنجبر حميده

علوم اجتماعي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
حسن پور مريم

حسن پور مريم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فقيهى افروز

فقيهى افروز

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي استان فارس

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سفيدكار سعيد

سفيدكار سعيد

مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پنجش امين رضا

پنجش امين رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه فسا-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
عبدلى محمد

عبدلى محمد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
گرامى مهدى

گرامى مهدى

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
انصارى دانيال

انصارى دانيال

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كوهى

كوهى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اكبرى پشت پرى

اكبرى پشت پرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
مبرزى

مبرزى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سيدى

سيدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي فارس

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اكبرپور

اكبرپور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسين پور

حسين پور

مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه-محل تحصيل جم

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رنجبر

رنجبر

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شاهسونى

شاهسونى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي فارس

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ميثمى

ميثمى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فيروزاباد-روزانه

5سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عفيفه

عفيفه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

5سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
ساداتى

ساداتى

شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
متشكر

متشكر

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فسا-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قريحه

قريحه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
انصارى

انصارى

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مباركى

مباركى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
جعفرى اصل

جعفرى اصل

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل استهبان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بيگى

بيگى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مصدقى

مصدقى

زيست شناسي سلولي مولكولي -مركزاموزش عالي استهبان-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نوبختى

نوبختى

علوم قران وحديث -دانشگاه حضرت نرجس /س /-ويژه خواهران -رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
الهى

الهى

علوم اجتماعي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
فيروزى

فيروزى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم-بومي فارس

3سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شاهسونى

شاهسونى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ورع

ورع

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حليمى

حليمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فولادچنگ

فولادچنگ

زبان وادبيات انگليسي -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
امراللهى

امراللهى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه جهرم-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
دوست دار

دوست دار

علوم ومهندسي اب -دانشگاه فسا-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
جوكار

جوكار

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

شيمي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اكبرپور

اكبرپور

مديريت جهانگردي -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

فيزيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كمالى

كمالى

علوم ومهندسي اب -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حيائى

حيائى

علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی