بيرجند

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر بيرجند

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
موهبتى احسان انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 39
خادمى حوريه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 9
صابرى على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 19
زنگوئى مجيد انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 19
خزاعى انسيه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 40
اكبرى آواز الياس انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 32
قادرى محمدعارف ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 40
اسداللهى امير انسانی كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 20
صابرتنها امين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 26
فدائى صادق انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 18
فكورى راضيه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 17
يكه خانى آرمان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال کانونی 79
اسدزاده راضيه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 26
هاشمى ابوالفضل انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال کانونی 17
على زاده كسرى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 25
مودى فرزان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 5سال کانونی 73
نيك فرزانه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 31
حاجى آبادى على ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 4سال کانونی 57
صباغ فاطمه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 42
زرين كوب امير ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 24
اعتمادى نيا مصطفى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 25
كارگر شيخك فاطمه انسانی حقوق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 19
وطنى مقدم فرزانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 45
على دوست سارا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 9
ندا نگار ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 32
ريحانى شوكت آباد مرتضى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 16
هاونگى امير ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 25
اخلاقى راضيه انسانی روانشناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 19
رحمانى عاطفه هنر صنايع دستي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 25
اسدى اكرم انسانی حقوق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 19
حسينى اميرمحمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 54
پورسجادى سيدعليرضا انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 16
قلى زاده حسين انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 20
رضائى فاطمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 26
هادى پناه محمدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 53
بهدانى راضيه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 22
حق شناس كاظم انسانی علوم سياسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 6
سليمى راضيه انسانی حقوق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 17
توكلى على انسانی رشدوپرورش كودكان پيش دبستاني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 1سال کانونی 23
مرادى سوسن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 16
الهى عليرضا انسانی حقوق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 15
كاردان فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 25
صفارى زاده مصطفى انسانی حقوق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 30
رضويان سيده فهيمه هنر موزه داري -دانشگاه هنرشيراز-روزانه دانشگاه هنرشيراز 1سال کانونی 19
كاظمى عزيزه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 42
نورس فاطمه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 33
سيار آرمين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 48
پژوهش پريسا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 3سال کانونی 51
كرمانى فاطمه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 18
دادى بورنگ زهرا انسانی حقوق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 23
توحيدى زاده حامد ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 18
سيروسى حويگان زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 26
جمالى مجيد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 24
كارگر طاهره انسانی روانشناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 17
يوسفى ايمان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 33
نوفرستى الهام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي بيرجند - پرديس خودگردان 2سال کانونی 34
نخعى ايمان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 54
بيدختى محسن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 26
اشراقى پگاه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 30
كلاته ميمرى مينا زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 16
عامرى على ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 32
سعادت جو سيدسروش زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 2سال کانونی 10
جوقه سالار سعيده ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
زحمت كش حميده انسانی روانشناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 26
يزدان پناه رامين ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
حسين زاده ريحانه انسانی روانشناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 36
حيدرى مرتضى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 59
عابدينى سيدرسول انسانی روانشناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 33
عرفانى مسعود ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 42
همايون مهر رضا ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 37
ظهيرى ممقانى زينب سادات تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 18
باقى محدثه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 33
طحان محمدحسن ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 14
معنوى پور هاجر انسانی روانشناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 3سال کانونی 50
بنى اسدى زهرا انسانی روانشناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 14
حورى مقدم ناهيد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 5سال کانونی 76
سالارى مسعود انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 9
حكمتى فر امين ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 18
خسروى احمد انسانی حقوق -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 19
عادلى عاطفه ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 49
دانشمند الهام زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 27
كارى امير ریاضی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال کانونی 42
سلم آبادى مهدى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 45
آبشرى ميترا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 25
بارانى امين تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال کانونی 41
بارانى مطهره ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 18
آزادمهر اميد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 32
عمادى سيده كوثر تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 20
ابراهيمى امين انسانی حقوق -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 13
مهرانفر مهديه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه-بومي استان خراسان جنوبي دانشگاه علوم پزشکي زابل 3سال کانونی 57
سبزه كار رقيه انسانی مديريت مالي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 19
اسماعيل زاده سيدرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 25
موذنى اميررضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خراسان جنوبي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 36
زينلى سيدحميد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 18
خسروى زادنبه اميد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 17
محسن نژاد محسن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 25
سفالگر سحر ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 23
انورى فرد مهرداد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 25
رم يار اميد انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 12
مزگى نژاد مرضيه انسانی حقوق -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 11
عرفان نيا عاطفه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه-بومي استان خراسان جنوبي دانشگاه علوم پزشکي زابل 3سال کانونی 57
حسينى محدثه انسانی روانشناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 38
عبدالرزاق نژاد حسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي بيرجند - پرديس خودگردان 2سال کانونی 23
راشدى حسن تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 37
جنتى محمدپيمان تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 31
حسنى مليكا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي بيرجند - پرديس خودگردان 2سال کانونی 22
صحراگرد فاطمه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه-بومي استان خراسان جنوبي دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 24
فلكى محمود انسانی علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 14
صفادل شهرى مهدى ریاضی مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 2سال کانونی 31
مولوى مهديه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 15
مزگى نژاد فاطمه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 17
ميرزائى سيدسروش ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 39
وقار سيدين سيده فائزه تجربی دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 26
شمشيرگران راضيه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 30
بشيرى رسول ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 41
خسروى محمد زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 3سال کانونی 36
بارانى فرشته انسانی حسابداري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-شبانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 10
عسكرى فورك سعيد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 29
احسان فر زهرا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 17
محمدى ابوالفضل انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 17
نيكونسب على ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 33
فيروزيان فاطمه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 16
وجدان سيده فاطمه زبان زبان فرانسه -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 38
حسين پور احسان انسانی مديريت جهانگردي -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه مجتمع آموزش عالي بم 3سال کانونی 27
نوكندى الهام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي بيرجند - پرديس خودگردان 3سال کانونی 42
مالكى مريم ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 36
اكبرى محبوبه انسانی روانشناسي -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 39
احمدى محمدحسن تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 29
نخعى صديقه انسانی علوم سياسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 11
مطهرى پور امير ریاضی فيزيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 17
مردانى مهسا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 41
الله يارى رضوانه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 3سال کانونی 56
طالبى عليرضا ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه-محل تحصيل اصفهان_ شاهين شهر دانشگاه صنعتي مالک اشتر - وابسته به وزارت دفاع 2سال کانونی 32
امينى فرزانه انسانی حسابداري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 11
نخعى مقدم مطهره انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 17
بهدانى بيتا هنر باستانشناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 18
نجفى سيما ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پرديس فومن گيلان دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
فنودى احسان انسانی حقوق -دانشگاه زابل-شبانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 17
عمادى سيده سارا ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 32
مرغوب متينا انسانی روانشناسي -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 32
آتش خيز ميترا انسانی حسابداري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 12
صادقى زهرا تجربی روانشناسي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 3سال کانونی 48
شمشيرگران محمدعلى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 38
خوش بخت فاطمه ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
رحيمى سميرا زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 19
غلامى فهيمه ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 29
هاديان گل مجتبى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 58
كريم زاده مسعود ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 26
زمانى زهرا هنر صنايع دستي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 24
رجائى پريسا تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 46
سنجرى على تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 14
غلامى فاطمه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 20
حسينى افشين انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 19
رمضانى اميد ریاضی مديريت دولتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 57
خسروى فاطمه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 40
خيرخواه محمدرضا تجربی مديريت دولتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 14
مشايخى راد محمد ریاضی مهندسي هوانوردي -مركزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي كشور-روزانه مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور 1سال کانونی 25
استانستى سيد عليرضا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 24
ابراهيم زاده فاطمه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 21
مرتضوى پسند مازيار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 8سال کانونی 117
خسروى عفت انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 21
خسروى حسين انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 26
زمانى پور امير حسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 22
جعفرى نوزاد امير سجاد تجربی دامپزشكي -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 18
عاملى احسان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 18
خانى فاطمه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 14
زارعى حامد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 34
احمدى اميد ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 11
برزگانى فاطمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 33
فتوحى صادق ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 37
امينى فاطمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 18
ملكى راد حميده انسانی روانشناسي -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 25
مجاهد مهديه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 21
صمصامى سپيده ریاضی فيزيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 28
اميرآبادى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 19
كميلى دوست سروش ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 41
نجيبى محدثه انسانی تاريخ -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 19
گندمى شوكت آباد مائده انسانی علوم سياسي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 16
ملائى حسن انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
اميرآبادى زاده زهرا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 10
حسامى الهام تجربی روانشناسي -دانشگاه سمنان-روزانه-محل تحصيل مهدي شهر دانشگاه سمنان 1سال کانونی 26
خوش رفتار محمدحسن انسانی مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 6
اميرآبادى زاده مبين انسانی روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 7سال کانونی 91
سابقى فاطمه هنر صنايع دستي -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 20
سالخورده سجاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 45
حسين زاده محدثه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 26
على آبادى حميده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 59
مباشرى داوود انسانی تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل بجنورد دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 15
معمار عطيه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 41
مزگى نژاد مهديه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 33
كامگير ابراهيم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 4سال کانونی 45
مودى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 20
كاوسى منصور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 31
شمشيرگران مرضيه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 30
بخشى احمدآباد انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 8
مافندابى مصطفى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 37
كريمى عاطفه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 38
حميديان فر فاطمه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 41
عاطفى نيا امين تجربی اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 38
كارگر محدثه زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 4سال کانونی 70
هاشم آبادى سيده فاطمه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 23
پورسلطانى مرتضى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 20
كيانى امين انسانی علوم سياسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 19
جوقه سالار ساره تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 18
صحراگرد حميد انسانی علوم سياسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 13
شيرمحمدى سعيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 24
شربت دار مرتضى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 24
فلاحى فائزه هنر هنراسلامي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 8
قاسمى بجد سارا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 33
سنجرى فرشته انسانی علوم سياسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 16
يوسفى زهرا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 33
كرمى مطهره ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 30
ميابادى سيما ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 28
كريم پورفرد عادل ریاضی حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 25
نوفرستى فاطمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 37
معتمدى پور اميرحسين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 16
ملكى اسما تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 19
تقى زاده فرشته انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 20
محمود مقدم مجتبى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 22
حاجى پور مطهره انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 24
خوشرو سيداميرحسين تجربی روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 12
درويش زاده افشين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 3سال کانونی 48
رحيمى خراشاد مريم تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 19
على شاهى صهيب ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 16
كهرمى امير ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 16
كيانى روبيات مهدى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 31
عرب موسى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 17
مويدى عاطفه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 13
قاسمى فاطمه تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 18
عباسى صديقه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 20
اسماعيلى معصومه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 20
نبئى فاطمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 16
مرادى مطهره تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 36
محمدى فاطمه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 20
رزقى ميلاد تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 19
ابطحى سيداميررضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 24
مصطفوى سجاد انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 17
مهران فر پريسا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 18
خسروى عليرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 32
رضايى يگانه دانيال ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 35
ابراهيمى شكوفه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 19
زاهد اميرحسين انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
حسنى نفيسه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 3سال کانونی 56
عرب على ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 31
مالكى پوريا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 24
محمدى مريم تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 19
عبادتى نسرين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 41
محمدى حليمه انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 20
برات زاده سيما هنر كارشناسي فرش -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 12
بارانى عاطفه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 17
تلوارى محسن تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 5سال کانونی 73
اوحدى محمدصالح ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 20
تقوى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 22
يارى حسين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 34
حسينى سيدحسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 20
آهنى سعيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 39
عادل مقدم ريحانه زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 46
غلامى رضا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
قربانى آلاله زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 35
ايازى فاطمه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-شبانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 8
برهانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 3سال کانونی 53
سنجرى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 20
مختارى ریاضی مهندسي كشتي سازي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 21
اذانى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 25
دره كى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 4سال کانونی 61
اكبرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 22
حسينى نژاد انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 19
احرارى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 26
جلالى پور انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 17
مرادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 18
صادقى درميان تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 23
كارگر تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 42
ايمانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 14
بهلگردى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 30
قوسى حسين آباد ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 29
ابراهيمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 35
قاسمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 19
مجيدى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 52
غلامى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 18
مركى انسانی تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل زابل دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 10
ابراهيمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 25
اخلاقى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 3سال کانونی 38
خسروى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 20
افضلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 11
اسحاقى انسانی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل بجنورد دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 5
اكبرى انسانی علوم سياسي -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 23
فروغى نيا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 11
كرمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 13
عابدينى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 25
حسن زاده تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 17
گلثومى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 19
خورشيدزاده تجربی مديريت اموربانكي -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه دانشگاه علوم اقتصادي تهران 1سال کانونی 13
احترامى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 16
ميرى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 47
بارانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 15
اميرآبادى زاده انسانی تاريخ -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 12
تباينى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 16
حسينى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 43
يعقوبى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 11
كنعانى انسانی علوم سياسي -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 16
فرخى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل قائن دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 24
حسامى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 26
فلاح ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 11
محمدى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 50
وزيرى نيا انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 10
احرارى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 15
محمودى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 19
برفى شوكت آباد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 28
ارشادى پور انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 24
عباسى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 4سال کانونی 60
عباسى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 3سال کانونی 58
يوسفى درميان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 19
خراشادى زاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 14
مباركى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 37
قهوه چى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 14
ميربلوك ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 11
قاسمى گيو ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 26
ضيائى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 39
حسينى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 14
نوفرستى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 35
مهدى نيا تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 20
كيانى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 20
حسينى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 25
خاكشور ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 11
براتى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 9
سيرتى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 20
خاركن انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 28
رضوى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 25
هشيار ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 18
محمديان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 19
جدلى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 2سال کانونی 12
اكبرزاده انسانی تاريخ -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 8
خسروى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 3سال کانونی 57
محمديان درميان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل قائن دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 33
على نژاد مفرد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 22
مبصرى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 25
چهكندى نژاد انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 18
مولائى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 19
بازرگان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 20
الهى ریاضی حسابداري -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 16
يوسفى طبس زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 16
زنگوئى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 22
فدويان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 3سال کانونی 50
لطيفى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 25
مركى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل فردوس دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 38
بهداد تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 20
شبانى تجربی شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 22
مالكى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 25
دباغى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 25
شيخى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-شبانه دانشگاه بزگمهر قاينات 2سال کانونی 35
نخعى پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 22
نادرزاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه نيشابور-شبانه دانشگاه نيشابور 1سال کانونی 24
پديد تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 17
ناصرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 2سال کانونی 17
غلامى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 5
كرمانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 26
سيار ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 39
محمدنژاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 23
جمالى مقدم ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شاهرود-شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 18
دوستى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 40
ارغوانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 29
چهكندى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 51
غلامى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 40
درستكار ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 3سال کانونی 37
احمدپور شهرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 22
عليزاده تخته جان تجربی زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 18
موسوى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 14
كاهنى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 17
رحيمى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 60
قربانى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 20
رضائى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 3سال کانونی 46
حيدرى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 16
كمالى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-شبانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 21
حقيقت دان ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 11
فرهاديان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 23
ابراهيمى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 57
طاحونه بان گيو ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 28
مزگى نژاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 11
نخعى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 27
سلم آبادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 20
حسينى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 11
حسنى اكبريه تجربی حسابداري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 19
على پور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 4سال کانونی 66
جليلى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 9
برزگرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 23
گلابى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 17
مرادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 20
ايمانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 18
كيانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 17
خدمتى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 19
مودى تجربی شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 43
اسداللهى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 20
شفيع پور تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 38
احرارى طبس تجربی شيمي -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 22
اميرآبادى زاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-شبانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 15
عطائى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 3سال کانونی 51
نجفى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 22
استانستى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 25
خسروى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 42
اسدزاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 3سال کانونی 49
براتى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 17
چاجى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 38
ستوده تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 17
قربانى گيو ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 16
نظرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 9
عباسى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 16
پويان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 26
سيادت ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 7
ايمانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 18
فاروقى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-شبانه دانشگاه بزگمهر قاينات 2سال کانونی 25
پارسا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 3سال کانونی 47
سفيدروز ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 2سال کانونی 37
قلى زاده ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 17
عاطفى نژاد ریاضی حسابداري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 2سال کانونی 20
اسلامى نژاد تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 6سال کانونی 115
بهدانى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل سرايان دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 13
غنى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-شبانه دانشگاه بزگمهر قاينات 2سال کانونی 23
اميرآبادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 13
رنجبر تجربی مديريت دولتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 16
حسينى تجربی شيمي -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 3سال کانونی 37
پارسا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه-محل تحصيل خاش دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 17
افسر تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 18
دادزاده تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 15
قلمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 16
پارسا تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 19
حاجى محمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 21
برومند ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 7
سيدآبادى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 18
افشاريان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 27
عباسى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 34
محمدى ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي سراوان-شبانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال کانونی 13
محمدزاده ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 16
زنگوئى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 10
ابراهيمى تجربی زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 20
صالح ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 20
دهشيبى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 15
زنگوئى بواج تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 15
باقرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 18
نيك بين تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 16
حامى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه زابل-شبانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 30
فيروزى تجربی زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 36
قربانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 14
ثانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 31
نارمنجى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 35
رضائى ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي گناباد-شبانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 31
مانده گار ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 38
مودى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 20
صابرى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 13
منجگانى ریاضی فيزيك -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 18
بخشى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 13
يزدان مهر ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 25
جعفرى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 6
خزاعى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-شبانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 24
مقرى فريز تجربی زمين شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 37
براتى نژاد تجربی زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 39
آهنى تجربی شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 5
كريم پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بزرگمهر-قائنات-شبانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 15
يزدان شناس ریاضی شيمي -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 6
شيرمهنجى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 19
بهلگردى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 28
چهارى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 19
نوفرستى ریاضی حسابداري -مجتمع اموزش عالي سراوان-شبانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال کانونی 15
فاطمى تجربی زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 37
مهابادى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 17
اميرآبادى زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بزرگمهر-قائنات-شبانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 22
شهابى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 7
بوالى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 45
ميرى تجربی زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 16
چهكندى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 36
سنجرى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 15
شريفى تجربی شيمي -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 41
محمدى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 22
آزرده ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 21
رمضانى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زابل-شبانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 24
راعى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 12
جابرى تجربی زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 18
حيدرى ریاضی علوم ومهندسي اب -مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه مركز آموزش عالي كاشمر 1سال کانونی 13
درحى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 15
شاهدادى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 3سال کانونی 31
اميرآبادى زاده تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 18
خسروى حويگان تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 22
توكلى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه-پذيرش از داوطلبان بومي محل تحصيل بافت دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 41
افسرى تجربی اقيانوس شناسي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 9
خزاعى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه فسا-شبانه دانشگاه فسا 2سال کانونی 28
قاليبافان تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 7
لطفى نسب تجربی زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 22
اسدى مقدم تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه-پذيرش از داوطلبان بومي محل تحصيل بافت دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 23
شمس آبادى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 6
اكبرى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 32