بندپي

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر بندپي

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
روح زاده لدارى نادر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 29
غلامعلى تبار ابوذر انسانی حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 11
فهيمى بندپى اميررضا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
طهماسبى رضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 18
على تبارفيروزجاه فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال از اول دبيرستان 60
اكبرى ملكشاه خديجه انسانی روابطعمومي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 24
رمضانپوركامى معين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 53
كاظمى فيروزجائى سپيده ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
ادبى فيروزجائى زينب انسانی حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 49
مهرعلى تبارفيروزجاه نعمت ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال از دوم دبيرستان 64
كاظميان فر مهسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 19
حاجى آقاپور مقيمى آرزو انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 44
روح اله زاده لدارى فاطمه زهرا انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 17
ادبى فيروزجايى فاطمه تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 14
اكبرى رحمن محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 17
محمدى عمران على ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان مازندران دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 41
كبود تبار فيروزجاه ناهيد انسانی حسابداري -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 3سال از دوم دبيرستان 30
كلمر نتاج عاليزمينى رامين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 15
گرى نسب فيروزجاه زهرا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 13
عسكرى فيروزجائى الهه ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
فيروزمندى بندپى سمانه انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 15
تقى زاده فيروزجاه فاطمه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 13
قنبر زاده سما كوش فاطمه زهرا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 16
حسن زاده كامى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 16
رحمانى سمانه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 14
عسكريان عمران پويا زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال از چهارم دبيرستان 15
سجاديان مرزبالى سيده منا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 17
شعبانى حاجى انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
عباسى فيروزجاه ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 14
قلندريان فيروزجائى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 22
عبدالله زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 14
آهنگر سماكوش تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 10
قلى نژاد لدارى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 12
چهره تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 38
كاظمى فيروزجائى تجربی حسابداري -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه دانشگاه علوم اقتصادي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
ناصريان اصل انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 17
مليجى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال از سوم دبيرستان 25
رضا نژاداميردهى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 18
ادبى فيروزجايى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه-محل تحصيل رامسر دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 11
ولى زاده مقدم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 14
طاهرى لدارى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه-محل تحصيل رامسر دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 10
رمضان نتاج شانى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال از چهارم دبيرستان 11
رمضانى ملكشاه تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال از چهارم دبيرستان 16
على نژاد حاجى تجربی بازرسي گوشت -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال از سوم دبيرستان 20
رزاقى شانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال از چهارم دبيرستان 10
باباجانى گاوزن تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 17
جعفرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال از چهارم دبيرستان 18