بندپي

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر بندپي

آقا گل نژاد گردرودبارى فاطمه

آقا گل نژاد گردرودبارى فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي مازندران

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
روح زاده لدارى نادر

روح زاده لدارى نادر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
احمدى زاد فيروزجائى سعيده

احمدى زاد فيروزجائى سعيده

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-تربيت معلم-بومي استان مازندران

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
غلامعلى تبار ابوذر

غلامعلى تبار ابوذر

حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
قلى زاده فيروزجاه سپيده

قلى زاده فيروزجاه سپيده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان مازندران

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
فهيمى بندپى اميررضا

فهيمى بندپى اميررضا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
طهماسبى رضا

طهماسبى رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على تبارفيروزجاه فاطمه

على تبارفيروزجاه فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اكبرى ملكشاه خديجه

اكبرى ملكشاه خديجه

روابطعمومي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رمضانپوركامى معين

رمضانپوركامى معين

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
ادبى فيروزجائى محمد رضا

ادبى فيروزجائى محمد رضا

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي مازندران

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
كاظمى فيروزجائى سپيده

كاظمى فيروزجائى سپيده

رياضيات وكاربردها-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ادبى فيروزجائى زينب

ادبى فيروزجائى زينب

حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
مهرعلى تبارفيروزجاه نعمت

مهرعلى تبارفيروزجاه نعمت

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
كاظميان فر مهسا

كاظميان فر مهسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حاجى آقاپور مقيمى آرزو

حاجى آقاپور مقيمى آرزو

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
ادبى فيروزجايى محسن

ادبى فيروزجايى محسن

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-تربيت معلم-بومي مازندران

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
روح اله زاده لدارى فاطمه زهرا

روح اله زاده لدارى فاطمه زهرا

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ادبى فيروزجايى فاطمه

ادبى فيروزجايى فاطمه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نصراله زاده پريسا

نصراله زاده پريسا

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اكبرى رحمن محمد

اكبرى رحمن محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدى عمران على

محمدى عمران على

مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان مازندران

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
اكبرتبار كاشيكلائى عليرضا

اكبرتبار كاشيكلائى عليرضا

علوم كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كبود تبار فيروزجاه ناهيد

كبود تبار فيروزجاه ناهيد

حسابداري -دانشگاه گنبد-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
كلمر نتاج عاليزمينى رامين

كلمر نتاج عاليزمينى رامين

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فيروزى مهدى

فيروزى مهدى

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
گرى نسب فيروزجاه زهرا

گرى نسب فيروزجاه زهرا

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ادبى على

ادبى على

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي مازندران

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مجيدى آهنگر مصطفى

مجيدى آهنگر مصطفى

دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي مازندران

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عسكرى فيروزجائى الهه

عسكرى فيروزجائى الهه

علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نجفى سيار معصومه

نجفى سيار معصومه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان مازندران

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
يعقوبى زاده صالح

يعقوبى زاده صالح

دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي مازندران

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رحيمى لهى هادى

رحيمى لهى هادى

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي استان مازندران

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
عليجانزاده سعيده

عليجانزاده سعيده

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فيروزمندى بندپى سمانه

فيروزمندى بندپى سمانه

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
تقى زاده فيروزجاه فاطمه

تقى زاده فيروزجاه فاطمه

علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رحيمى لهى مهدى

رحيمى لهى مهدى

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي استان مازندران

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
شكراله زاده صورتى آرمان

شكراله زاده صورتى آرمان

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي استان مازندران

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
عباس تبارفيروزجاه معصومه

عباس تبارفيروزجاه معصومه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي مازندران

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قنبر زاده سما كوش فاطمه زهرا

قنبر زاده سما كوش فاطمه زهرا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسن زاده كامى

حسن زاده كامى

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رحمانى سمانه

رحمانى سمانه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عسكريان عمران پويا

عسكريان عمران پويا

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
كريمى مهران

كريمى مهران

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي استان مازندران

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سجاديان مرزبالى سيده منا

سجاديان مرزبالى سيده منا

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شعبانى حاجى

شعبانى حاجى

ژئومورفولوژي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عباسى فيروزجاه

عباسى فيروزجاه

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قلندريان فيروزجائى

قلندريان فيروزجائى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عبدالله زاده

عبدالله زاده

مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
آهنگر سماكوش

آهنگر سماكوش

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قلى نژاد لدارى

قلى نژاد لدارى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
چهره

چهره

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كاظمى فيروزجائى

كاظمى فيروزجائى

حسابداري -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مهدى زاده سماكوش

مهدى زاده سماكوش

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي استان مازندران

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ميرزاده معلم

ميرزاده معلم

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ناصريان اصل

ناصريان اصل

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مليجى

مليجى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رضا نژاداميردهى

رضا نژاداميردهى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
هادى زاده فيروزجايى

هادى زاده فيروزجايى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي مازندران

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ادبى فيروزجايى

ادبى فيروزجايى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه-محل تحصيل رامسر

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهدى نژادگرجى

مهدى نژادگرجى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي مازندران

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ولى زاده مقدم

ولى زاده مقدم

مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اكبرى نيا

اكبرى نيا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي مازندران

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ميرزاآقازاده ميرى

ميرزاآقازاده ميرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ملاتبار صلحدار

ملاتبار صلحدار

مهندسي برق -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
طاهرى لدارى

طاهرى لدارى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه-محل تحصيل رامسر

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رمضان نتاج شانى

رمضان نتاج شانى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حيدرى فيروزجايى

حيدرى فيروزجايى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي مازندران

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رمضانى ملكشاه

رمضانى ملكشاه

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
على نژاد حاجى

على نژاد حاجى

بازرسي گوشت -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جبارى فيروزجاه

جبارى فيروزجاه

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رزاقى شانى

رزاقى شانى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
آقاجانى دلاور

آقاجانى دلاور

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
باباجانى گاوزن

باباجانى گاوزن

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
تقى پور زواردهى

تقى پور زواردهى

مهندسي مكانيك -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
على نيا گردرودبارى

على نيا گردرودبارى

مهندسي مكانيك -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حيدرى فيروزجايى

حيدرى فيروزجايى

مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه-محل تحصيل نوشهر

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
آقاگل پور سرحمامى

آقاگل پور سرحمامى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قاسم پور آهنگر

قاسم پور آهنگر

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قلى زاده تهمتن

قلى زاده تهمتن

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عرب اله

عرب اله

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی