نوشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر نوشهر

قطبى فرسيما

قطبى فرسيما

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
مشايخ محمد

مشايخ محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

5سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
جعفرنژادثانى هستى

جعفرنژادثانى هستى

مهندسي معماري -دانشگاه تهران-روزانه

5سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
پورزال كجور هليا

پورزال كجور هليا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
فولاديان زهرا

فولاديان زهرا

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
متاجى نيمور محمدجواد

متاجى نيمور محمدجواد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
على زاده گوابر الهه

على زاده گوابر الهه

روانشناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مشايخ على

مشايخ على

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

5سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
يادگارى مرسا

يادگارى مرسا

فيزيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
موزانى بندپى كجور قاسم

موزانى بندپى كجور قاسم

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خجيرانگاسى حانيه

خجيرانگاسى حانيه

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
رضوانى گيل كلائى پويا

رضوانى گيل كلائى پويا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كياكجورى محمدمهدى

كياكجورى محمدمهدى

مهندسي صنايع -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل شرق گيلان (رودسر)

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شمع عليزاده فاطمه

شمع عليزاده فاطمه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
دريائى سها

دريائى سها

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ميرچى مريم

ميرچى مريم

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
خواجوند دلسمى محمد

خواجوند دلسمى محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بالى حمزه زهرا

بالى حمزه زهرا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل استهبان

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
منصورى فرهاد

منصورى فرهاد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نيك سيرت راستين

نيك سيرت راستين

مهندسي صنايع -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سنگارى رضا

سنگارى رضا

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
فرهى شاهين

فرهى شاهين

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

5سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
قجرنجفى حميدرضا

قجرنجفى حميدرضا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محسنى پريسا

محسنى پريسا

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
رزاقى سنگ تجن اسماعيل

رزاقى سنگ تجن اسماعيل

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
حسين آباد غزال

حسين آباد غزال

زبان وادبيات ژاپني -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

زبان
محمداسماعيل تبار سحر

محمداسماعيل تبار سحر

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محجوب بهروز بهاره

محجوب بهروز بهاره

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فرخى كشكك حسن

فرخى كشكك حسن

مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه-محل تحصيل نوشهر

4سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اسلامى چلندر كلثوم

اسلامى چلندر كلثوم

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
خزائى كوه پر عليرضا

خزائى كوه پر عليرضا

دبيري زبان وادبيات عرب -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي مازندران

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مافى پگاه

مافى پگاه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

زبان
گورشيان مژده

گورشيان مژده

مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نعيمائى عالى فاطمه

نعيمائى عالى فاطمه

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مصطفى پور دانيال

مصطفى پور دانيال

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
درويش نژاد اميرعباس

درويش نژاد اميرعباس

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رمضانى كاكرودى هما

رمضانى كاكرودى هما

مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
بائى لاشكى فاطمه

بائى لاشكى فاطمه

عكاسي -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
زكى پور كينجى پوريا

زكى پور كينجى پوريا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
اسدى سيرايى مهديه

اسدى سيرايى مهديه

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بهزادى سراج

بهزادى سراج

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آران وبيدگل

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
علائى كيانا

علائى كيانا

مهندسي شهرسازي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زارع تاش مهسا

زارع تاش مهسا

مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اسحاقى خيرودكنار پويا

اسحاقى خيرودكنار پويا

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي مازندران

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
قريشى سمن

قريشى سمن

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سنگارى مرجان

سنگارى مرجان

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

زبان
خزائى پول حسين

خزائى پول حسين

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
فكرآراى شهود حميدرضا

فكرآراى شهود حميدرضا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
خزائى كوه پر محمد

خزائى كوه پر محمد

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي استان مازندران

5سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
خزائى شهريار

خزائى شهريار

حسابداري -دانشگاه تهران-روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
درويش سورنا

درويش سورنا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بلده نژاد

بلده نژاد

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قلى زاده آرمين

قلى زاده آرمين

مهندسي پليمر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فتح فيروز زهرا

فتح فيروز زهرا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پرديس فومن گيلان

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
حسن زاده لمنجوبى شيما

حسن زاده لمنجوبى شيما

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اسحاقى فروزان

اسحاقى فروزان

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

6سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
متاجى اميررود محمدرضا

متاجى اميررود محمدرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
فاطمى سيده سارا

فاطمى سيده سارا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عباس نژاد اميرحسين

عباس نژاد اميرحسين

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مشايخ فائزه

مشايخ فائزه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سالاريان مسعود

سالاريان مسعود

مهندسي عمران -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
كاظمى تنورلوئى

كاظمى تنورلوئى

مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محسنى بندپى

محسنى بندپى

مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
محمدى زاده

محمدى زاده

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
بدرى كوهى

بدرى كوهى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه دامغان-روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
سليمان زاده رحمتى

سليمان زاده رحمتى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ميرقاسم آبدبوچالى

ميرقاسم آبدبوچالى

مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
على محمدپور

على محمدپور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-تربيت معلم-بومي مازندران

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
نصرتى كوهى

نصرتى كوهى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فرخى كشكك

فرخى كشكك

ژئومورفولوژي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نائيج پور

نائيج پور

مهندسي مواد-دانشگاه شاهرود-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
حيدرى سخا

حيدرى سخا

مترجمي زبان انگليسي -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
عبادى خيرودكنار

عبادى خيرودكنار

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مشايخ كندسكلا

مشايخ كندسكلا

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بيژنى كشكك

بيژنى كشكك

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
پورآقاجان حسينى

پورآقاجان حسينى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-تربيت معلم-بومي مازندران

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ذريه محمود

ذريه محمود

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
على پور فيروزآباد

على پور فيروزآباد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قمى اويلى

قمى اويلى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مهدى زاده تواسانى

مهدى زاده تواسانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رستمى

رستمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اسلامى

اسلامى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي طبرستان -چالوس-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
محسنى بندپى

محسنى بندپى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ذكائيان

ذكائيان

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
كياكجورى

كياكجورى

مديريت صنعتي -دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قمى اويلى

قمى اويلى

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سلطانى لرگانى

سلطانى لرگانى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اسلامى بين

اسلامى بين

علوم كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نورمحمدى

نورمحمدى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
اسلامى بين

اسلامى بين

حقوق -موسسه غيرانتفاعي طبرستان -چالوس-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عزدانلو

عزدانلو

مكاترونيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جهاندار لاشكى

جهاندار لاشكى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كاظم لى

كاظم لى

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خزائى كوهپر

خزائى كوهپر

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك -نوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مشايخ كردكلا

مشايخ كردكلا

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پولادى

پولادى

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كمالى اندرور

كمالى اندرور

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خزائى ساسى

خزائى ساسى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سليقه دار

سليقه دار

شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پژمان

پژمان

مهندسي معماري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خزائى پول

خزائى پول

مهندسي مكانيك -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نقيبى

نقيبى

زيست شناسي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رستمى انگاس

رستمى انگاس

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي مازندران

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ميرنورثابت

ميرنورثابت

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي مازندران

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
جمشيدپور

جمشيدپور

مهندسي برق -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
داودى درزى

داودى درزى

بهداشت موادغذايي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
موزونى

موزونى

مديريت بازرگاني -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
پناهيان

پناهيان

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حسينى مبارك آبادى

حسينى مبارك آبادى

مهندسي پزشكي -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
موسوى نژاد

موسوى نژاد

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسينى پول

حسينى پول

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسنيانى

حسنيانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي مازيار-رويان نور-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فتحى رودسرى

فتحى رودسرى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سوداگر

سوداگر

مهندسي شيمي -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مهندسي صنايع -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كاويان پور

كاويان پور

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

مهندسي پزشكي -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
خوئى

خوئى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك -نوشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خزائى پول

خزائى پول

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
على خانى كشكك

على خانى كشكك

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مرحمتى

مرحمتى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
حاجى آقايى

حاجى آقايى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ايندگان -تنكابن-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
قمى اويلى

قمى اويلى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پاشازانوسى

پاشازانوسى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري اريان -اميركلابابل-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
صحرايى كرم بستى

صحرايى كرم بستى

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
درويش نارنج بن

درويش نارنج بن

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پورنبى درزى

پورنبى درزى

زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سمائى

سمائى

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
خزائى كوهپر

خزائى كوهپر

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك -نوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مقيمى كندلوس

مقيمى كندلوس

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك -نوشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صادقى صومعه

صادقى صومعه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
جوان بالنگاء

جوان بالنگاء

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
غمگسار

غمگسار

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سعيديان

سعيديان

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
يدالهى بائى

يدالهى بائى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حسنى مقدم

حسنى مقدم

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خزائى

خزائى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مشايخ

مشايخ

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي مازيار-رويان نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
وفائى زاده

وفائى زاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي رودكي -تنكابن-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
لوله های U شکل - آزمایش توریچلی -فشار سنج U شکل از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی