فريدون كنار

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر فريدون كنار

صادقى محمدمهدى

صادقى محمدمهدى

حقوق -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صبورى كنارى احسان

صبورى كنارى احسان

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
يوسف نژاد مهلبانى سيده امينه

يوسف نژاد مهلبانى سيده امينه

حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
محسن پور مرجان

محسن پور مرجان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
على زاده محمد

على زاده محمد

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي مازندران

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
سعيدى كنارى سجاد

سعيدى كنارى سجاد

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فاضلى فائزه

فاضلى فائزه

حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ربيع نتاج سيده فاطمه زهرا

ربيع نتاج سيده فاطمه زهرا

روانشناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
توكلى حميدرضا

توكلى حميدرضا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
قربانى فاطمه

قربانى فاطمه

روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدنژاد كنارى سيده فاطمه

محمدنژاد كنارى سيده فاطمه

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
شيرزاد زهرا

شيرزاد زهرا

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
موسويان سوته سيده راضيه

موسويان سوته سيده راضيه

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
ضامنى كنارى مهدى

ضامنى كنارى مهدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
غلامى كنارى محمد جعفر

غلامى كنارى محمد جعفر

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

6سال کانونی / 93 آزمون

ریاضی
جوكار زهرا

جوكار زهرا

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
بامدادى كنارى ماكان

بامدادى كنارى ماكان

مهندسي صنايع -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نانواكنارى كوثر

نانواكنارى كوثر

علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
مظهرى مهدى

مظهرى مهدى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حسن پور مهديه

حسن پور مهديه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فيروزمندى بندپى مائده

فيروزمندى بندپى مائده

مديريت صنعتي -دانشگاه گنبد-روزانه-محل تحصيل آزادشهر

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
سلامت كنارى حسين

سلامت كنارى حسين

مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
احسنى

احسنى

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پازوارى محدثه

پازوارى محدثه

زبان وادبيات عربي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
مظاهرى تهرانى حورا

مظاهرى تهرانى حورا

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اكبرزاده عاطفه

اكبرزاده عاطفه

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اميد جيوان جواد

اميد جيوان جواد

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فدائى مينا

فدائى مينا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-تربيت معلم-بومي مازندران

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميرانى سيده نساء

ميرانى سيده نساء

حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
ميرانى كنارى

ميرانى كنارى

بهداشت موادغذايي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آزادى كنارى

آزادى كنارى

زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
آتش فراز محمدرضا

آتش فراز محمدرضا

مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
برزگرى فاطمه زهرا

برزگرى فاطمه زهرا

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ميرزاباباپور اميرى محبوبه

ميرزاباباپور اميرى محبوبه

حقوق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حسينى سيد اميررضا

حسينى سيد اميررضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
گرجيان عاطفه

گرجيان عاطفه

علوم سياسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مالائى كنارى

مالائى كنارى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
قلى زاده

قلى زاده

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

6سال کانونی / 114 آزمون

ریاضی
شيرافكن كنارى

شيرافكن كنارى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فلاح

فلاح

مهندسي معماري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ربيع نژاد گنجى

ربيع نژاد گنجى

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسين پور سوته

حسين پور سوته

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي مازندران

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
مفيدى

مفيدى

مهندسي صنايع -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
تقى تبار آقامحلى

تقى تبار آقامحلى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
موسوى لزورى

موسوى لزورى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي مازندران

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مهدى پورزرين كمر

مهدى پورزرين كمر

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شيراز-روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
اسداله زاده

اسداله زاده

مهندسي عمران -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
محسنى

محسنى

روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
ولى پور

ولى پور

مهندسي عمران -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
ميرزائيان آقا محلى

ميرزائيان آقا محلى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

مهندسي معماري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
غواصى كنارى

غواصى كنارى

حسابداري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ملكى

ملكى

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
احدى

احدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي مازندران

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محسنى

محسنى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
الهى

الهى

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مسگرى

مسگرى

مهندسي برق -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
نظافتى

نظافتى

مهندسي برق -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
يوسفى فرمى

يوسفى فرمى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
همايون نسب

همايون نسب

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ودادى

ودادى

مهندسي معماري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
محمدپور ملا

محمدپور ملا

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پرديسان -فريدونكنار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ملاآقاپور

ملاآقاپور

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

مهندسي صنايع -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حاجى زاده

حاجى زاده

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اسدللهى

اسدللهى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
آقاجانى منقارى

آقاجانى منقارى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آقاجانى سوته

آقاجانى سوته

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
ولى پور

ولى پور

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
صادق پور فرمى

صادق پور فرمى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي نيما-محموداباد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نامى

نامى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محمدى كنارى

محمدى كنارى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
يزدانى اصفهانى

يزدانى اصفهانى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رمضانى

رمضانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي هراز-امل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
گلء

گلء

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پرديسان -فريدونكنار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
دهقان

دهقان

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
هژبريان

هژبريان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي نيما-محموداباد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی