جويبار

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر جويبار

تبريزى كوهى خيلى فاطمه

تبريزى كوهى خيلى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دهقان دونچالى على

دهقان دونچالى على

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
گلدوست محدثه

گلدوست محدثه

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ابراهيمى فاطمه

ابراهيمى فاطمه

صنايع دستي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
ابراهيمى سراجى كوثر

ابراهيمى سراجى كوثر

دبيري زبان وادبيات عرب -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي مازندران

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
اسلامى نسب فاطمه

اسلامى نسب فاطمه

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مسعودى جويبارى حميدرضا

مسعودى جويبارى حميدرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
ذبيح زاده باغلوئى مرتضى

ذبيح زاده باغلوئى مرتضى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
رنجكش شوركائى فاطمه

رنجكش شوركائى فاطمه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

5سال کانونی / 105 آزمون

ریاضی
مسرور مبينا

مسرور مبينا

مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسينى واسوكلائى سيده مهديس

حسينى واسوكلائى سيده مهديس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نوائى عزيزالله

نوائى عزيزالله

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه-محل تحصيل اصفهان_ شاهين شهر

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حاجى زاده جويبارى زهرا

حاجى زاده جويبارى زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مدانلو شوركائى سكينه

مدانلو شوركائى سكينه

مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
كفيلى لاريمى سكينه

كفيلى لاريمى سكينه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
قريشى جويبارى سيده سميرا

قريشى جويبارى سيده سميرا

دبيري جغرافيا-دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-تربيت معلم-بومي مازندران

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
زارع كيامحله زينب

زارع كيامحله زينب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
طايفه طبشى الناز

طايفه طبشى الناز

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
آويسى مائده

آويسى مائده

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
قمى شوركائى جواد

قمى شوركائى جواد

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان مازندران

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بيابانى محلى محبوبه

بيابانى محلى محبوبه

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي مازندران

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قادرى ندا

قادرى ندا

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
تبريزى ميستانى فاطمه

تبريزى ميستانى فاطمه

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
كلاكى جويبارى محمد مهدى

كلاكى جويبارى محمد مهدى

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي استان مازندران

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عباسى شوركائى محمد

عباسى شوركائى محمد

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي مازندران

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
ولى زاده بيزكى محمود

ولى زاده بيزكى محمود

مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
على نژاد مياركلايى محمد

على نژاد مياركلايى محمد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ربيعى بيزكى زهرا

ربيعى بيزكى زهرا

مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
خالقى بيزكى عاطفه

خالقى بيزكى عاطفه

مهندسي شهرسازي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
مسلمى پطرودى ايمان

مسلمى پطرودى ايمان

دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي مازندران

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
كفيلى لاريمى اميرحسين

كفيلى لاريمى اميرحسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
اكبرزاده كوهى خيلى

اكبرزاده كوهى خيلى

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
قادرى محمدرضا

قادرى محمدرضا

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
باقرى محلى فاطمه

باقرى محلى فاطمه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

ریاضی
اقباليان جويبارى مبينا

اقباليان جويبارى مبينا

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بهرامى فر زهرا

بهرامى فر زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-تربيت معلم-بومي مازندران

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فقيهان مصطفى

فقيهان مصطفى

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي استان مازندران

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي مازندران

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
خداداد رشاد

خداداد رشاد

مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
احمدى فرد نيلوفر

احمدى فرد نيلوفر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل آمل

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مظلومى باغلوئى سيده زينب

مظلومى باغلوئى سيده زينب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
زارع

زارع

مهندسي صنايع -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
زيارلاريمى

زيارلاريمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شاعرى

شاعرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه-محل تحصيل رامسر

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ولى زاده

ولى زاده

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
وظيفه شناس

وظيفه شناس

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
لامع جويبارى

لامع جويبارى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كاظم نژاد

كاظم نژاد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي استان مازندران

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جوانى سراجى

جوانى سراجى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل بهشهر

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قلى پور پائين رودپشتى

قلى پور پائين رودپشتى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مينا جويبارى

مينا جويبارى

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي مازندران

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
وظيفه شناس

وظيفه شناس

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ولى زاده

ولى زاده

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احمدى فرد

احمدى فرد

مهندسي مكانيك -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
اشرفى

اشرفى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نشائى

نشائى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جلالى كوهى خيلى

جلالى كوهى خيلى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي مازندران

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فلاحى

فلاحى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عليزاده پته رودى

عليزاده پته رودى

مهندسي عمران -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صبح خيز جويبارى

صبح خيز جويبارى

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مسلمى پطرودى

مسلمى پطرودى

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ناصرى كبريا

ناصرى كبريا

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صادقى محلى

صادقى محلى

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جويبارى

جويبارى

علوم كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عزيزى جويبارى

عزيزى جويبارى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فقيه جويبارى

فقيه جويبارى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غفارى چراتى

غفارى چراتى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عبدى لاريمى

عبدى لاريمى

علوم كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حيدرزاده كردى

حيدرزاده كردى

شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ذكريائى

ذكريائى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-محل تحصيل دامغان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صبورا

صبورا

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دادخواه

دادخواه

حسابداري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قليان جويبارى

قليان جويبارى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نجفى جويبارى

نجفى جويبارى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رجبى واسوكائى

رجبى واسوكائى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
طاهرپور جويبارى

طاهرپور جويبارى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كمانگرى كردكلائى

كمانگرى كردكلائى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محسنى كردكلائى

محسنى كردكلائى

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسينى مشك آبادى

حسينى مشك آبادى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه-محل تحصيل حومه برازجان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رشيدى جويبارى

رشيدى جويبارى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ساريان -ساري-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مطيعى جويبارى

مطيعى جويبارى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رسولى پائين رودپشتى

رسولى پائين رودپشتى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
اندرامى

اندرامى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مهديان جويبارى

مهديان جويبارى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
بابايى واسوكلائى

بابايى واسوكلائى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
فلاح

فلاح

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قنبرپور جويبارى

قنبرپور جويبارى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راهيان نور-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نوذرى جويبارى

نوذرى جويبارى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بخشى جويبارى

بخشى جويبارى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی