بابلسر

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر بابلسر

لقايى ميعاد

لقايى ميعاد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
رمضان نژاد منا

رمضان نژاد منا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي مازندران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
طهماسبى زاده على

طهماسبى زاده على

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قربان پور كيوان

قربان پور كيوان

مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
شهسوارى اميرحسين

شهسوارى اميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
شيرخانى شايان

شيرخانى شايان

مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
شعبان زاده زهرا

شعبان زاده زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
غلام حسين نيا سماكوش امير حسين

غلام حسين نيا سماكوش امير حسين

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي استان مازندران

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
شكرى شايان

شكرى شايان

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
توسلى رضا

توسلى رضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
حبيب اله پور سيده هدى

حبيب اله پور سيده هدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شيرافكن سارا

شيرافكن سارا

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

4سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
احمدى فاطمه

احمدى فاطمه

حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حاتمى ميرى اميرحسين

حاتمى ميرى اميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
برارى كمال

برارى كمال

مهندسي صنايع -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شامقلى محمد حسن

شامقلى محمد حسن

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضائى هدى

رضائى هدى

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جهانى شقايق

جهانى شقايق

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
حبيبيان نقيبى امير حسين

حبيبيان نقيبى امير حسين

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
ملائى غزاله

ملائى غزاله

حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
اسدالله تبار سيد رضا

اسدالله تبار سيد رضا

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان مازندران

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
صادقيان مجتبى

صادقيان مجتبى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
غلامى بهنميرى عليرضا

غلامى بهنميرى عليرضا

حقوق -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
تقى زاده على

تقى زاده على

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-تربيت معلم-بومي مازندران

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
ابراهيم نيا ميلاد

ابراهيم نيا ميلاد

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمد پور روشن معصومه

محمد پور روشن معصومه

روانشناسي واموزش كودكان استثنايي -دانشگاه سمنان-روزانه-محل تحصيل مهدي شهر

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ابراهيم نتاج جابر

ابراهيم نتاج جابر

مهندسي تعميرونگهداري -مركزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي كشور-روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
ميرزاده سيده راضيه

ميرزاده سيده راضيه

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رضايى چراتى دانيال

رضايى چراتى دانيال

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي مازندران

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
طائى عرفان

طائى عرفان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بهمنى محمد

بهمنى محمد

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مرادزاده قوچانى نيلوفر

مرادزاده قوچانى نيلوفر

سينما-موسسه غيرانتفاعي كمال الملك -نوشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

هنر
كردفيروزجائى مجتبى

كردفيروزجائى مجتبى

حقوق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بابائيان احمدى معصومه

بابائيان احمدى معصومه

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
اصغريان على اكبر

اصغريان على اكبر

مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسين زاده كاشى سيده سحر

حسين زاده كاشى سيده سحر

مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پورعلى پويا

پورعلى پويا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رحيميان فاطمه

رحيميان فاطمه

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
طاهرى پور اميرى رضا

طاهرى پور اميرى رضا

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي مازندران

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
معصوم پور تهمينه

معصوم پور تهمينه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
عباس پور جناتى كتايون

عباس پور جناتى كتايون

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
دادخواه جويبارى

دادخواه جويبارى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
پورعلى حنانه

پورعلى حنانه

مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
كرامتى

كرامتى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جلالى سيده محدثه

جلالى سيده محدثه

كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مجيدى على

مجيدى على

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على نژاد باقرى هانيه

على نژاد باقرى هانيه

مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
غراياق زندى سايه

غراياق زندى سايه

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
براتى محمود رضا

براتى محمود رضا

مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
خردمندى اميرى طلعت

خردمندى اميرى طلعت

علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
حاجى بابايى نسترن

حاجى بابايى نسترن

مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نبى زاده زينب

نبى زاده زينب

علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ايمانى پاجى مهران

ايمانى پاجى مهران

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي استان مازندران

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
كيميايى راد شيوا

كيميايى راد شيوا

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

زبان
جعفرى چراتى

جعفرى چراتى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي مازندران

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رحمانى رومينا

رحمانى رومينا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
جليليان احمدى سيده فاطمه

جليليان احمدى سيده فاطمه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
نجاريان كاوه

نجاريان كاوه

عكاسي -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
قلى پور جمنانى ارسلان

قلى پور جمنانى ارسلان

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ملاكريمى كبوتردانى

ملاكريمى كبوتردانى

حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جهانى

جهانى

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كارى پور كارى

كارى پور كارى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ابراهيم نژاد

ابراهيم نژاد

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهدى نژاد سماكوش

مهدى نژاد سماكوش

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل آمل-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سيف اله پور

سيف اله پور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رضى نتاج آقا محلى

رضى نتاج آقا محلى

مهندسي صنايع -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
تيمورى

تيمورى

مهندسي مواد-دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اسدى پور آبكنار

اسدى پور آبكنار

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كشورى

كشورى

روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حبيب نژاد عربى

حبيب نژاد عربى

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حبيب زاده

حبيب زاده

مهندسي عمران -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
پيوند

پيوند

روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جعفرى درازكلا

جعفرى درازكلا

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
خمسى

خمسى

مهندسي عمران -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
اميدى

اميدى

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
باقرى عربى

باقرى عربى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه-محل تحصيل رامسر

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حمزه وند چالى

حمزه وند چالى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جوادزاده

جوادزاده

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
كاويانى چراتى

كاويانى چراتى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صالح پور عمران

صالح پور عمران

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل آمل-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ذبيح پور

ذبيح پور

مهندسي شيمي -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
بيرامى اقماش

بيرامى اقماش

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زراعتكار

زراعتكار

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل بهشهر

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حيدر پور

حيدر پور

علوم كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

ریاضی
رشيدى

رشيدى

مهندسي معماري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شريف تبار عربى

شريف تبار عربى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رستم زاده

رستم زاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
طهماسب پور

طهماسب پور

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

حقوق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حمزه نتاج بهنميرى

حمزه نتاج بهنميرى

مديريت بازرگاني -دانشگاه گنبد-روزانه-محل تحصيل آزادشهر

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
مديحى

مديحى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل آمل

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رمضانى نژاد درزى

رمضانى نژاد درزى

مهندسي برق -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
بهارى فر

بهارى فر

علوم كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حبيبى نژاد اميرى

حبيبى نژاد اميرى

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
غلامى بهنميرى

غلامى بهنميرى

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
داداشى فيروزجائى

داداشى فيروزجائى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي مازندران

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
كاظمى بهنميرى

كاظمى بهنميرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي مازندران

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عليجان زاده

عليجان زاده

مهندسي صنايع -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حصارى شرمه

حصارى شرمه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
ذبيح پور شاره

ذبيح پور شاره

شيمي -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كرم دخت

كرم دخت

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
يوسف نژاد

يوسف نژاد

مهندسي عمران -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
معصوم پور

معصوم پور

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه گنبد-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

مهندسي برق -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رسول پور بهنميرى

رسول پور بهنميرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قربان زاده پاشا

قربان زاده پاشا

علوم كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اصغرى آقمشهدى

اصغرى آقمشهدى

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فتحى ورزى

فتحى ورزى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
تيرگر بهنميرى

تيرگر بهنميرى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سيدى بابلى

سيدى بابلى

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمد زاده تالش

محمد زاده تالش

مهندسي مكانيك -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
وفايى

وفايى

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حاجى تبار فيروزجايى

حاجى تبار فيروزجايى

مهندسي برق -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
افشار

افشار

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
كاظم پور كله بستى

كاظم پور كله بستى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
پالنگ

پالنگ

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اصغرپور شاره

اصغرپور شاره

حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
زمانى خانقاه

زمانى خانقاه

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
پوررضايى

پوررضايى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حاجيان

حاجيان

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
هدايت نژاد

هدايت نژاد

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هاشمى سوته

هاشمى سوته

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اكبرزاده مهلبانى

اكبرزاده مهلبانى

زمين شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
داداش نتاج

داداش نتاج

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
تقوى عالى

تقوى عالى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
ذكريا نژاد اميرى

ذكريا نژاد اميرى

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قنبرتبار احمدى

قنبرتبار احمدى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مصطفوى مرشت

مصطفوى مرشت

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صالحى بابلى

صالحى بابلى

مهندسي مكانيك -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رضايى راد

رضايى راد

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مير عليپور ميرى

مير عليپور ميرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شيركوند

شيركوند

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
داداش نتاج

داداش نتاج

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قلى پور

قلى پور

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حبيب زاده خشكرودى

حبيب زاده خشكرودى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
آقابزرگ نژاد

آقابزرگ نژاد

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نبى تبار خشكرودى

نبى تبار خشكرودى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
ضياءپور مشهدسر

ضياءپور مشهدسر

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طالب پور

طالب پور

مهندسي مكانيك -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نيك زاد ابدى نژاد

نيك زاد ابدى نژاد

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مختارى

مختارى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
كاويانى

كاويانى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
جليليان احمدى

جليليان احمدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بخشايش

بخشايش

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
راد

راد

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمدعليزاده باقرى

محمدعليزاده باقرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري اريان -اميركلابابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حسن تبار شوركى

حسن تبار شوركى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قرآن خوان حسينى

قرآن خوان حسينى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اكبرپور

اكبرپور

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسين نيا

حسين نيا

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی