رامسر

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر رامسر

عليمرادى عليرضا

عليمرادى عليرضا

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فرنياشلمانى امير

فرنياشلمانى امير

مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
ملانژادطالشى محمد

ملانژادطالشى محمد

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

هنر
شرافتى مينا

شرافتى مينا

روانشناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مرادى اميرمحمد

مرادى اميرمحمد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
تسخيرى محدثه

تسخيرى محدثه

علوم اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
قاسم رمكى سارا

قاسم رمكى سارا

حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
پوررستمى حديث

پوررستمى حديث

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
وحيدى سارا

وحيدى سارا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
آذرگون آرمان

آذرگون آرمان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حلاجيان دانيال

حلاجيان دانيال

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-مجازي و بين الملل-محل تحصيل رامسر

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
جوربنيان سارا

جوربنيان سارا

حقوق -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
سعيدى فر سيده حنانه

سعيدى فر سيده حنانه

دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي مازندران

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حدادى مقدم ستاره

حدادى مقدم ستاره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رحيم نورى اميرحسين

رحيم نورى اميرحسين

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
گوهر رستمى حسين

گوهر رستمى حسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اشكوركيايى اميرحسين

اشكوركيايى اميرحسين

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي استان مازندران

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
جوربنيان محمدسجاد

جوربنيان محمدسجاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
محمدى بهرام

محمدى بهرام

مهندسي معماري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
قربان زاده سعيد

قربان زاده سعيد

مهندسي مكانيك -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حلاجيان محمد

حلاجيان محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-مجازي و بين الملل-محل تحصيل رامسر

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مصطفى طالشى مريم

مصطفى طالشى مريم

مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سلمليان نرجس

سلمليان نرجس

مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
احمد راجى نويد

احمد راجى نويد

مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
معافى سيده شقايق

معافى سيده شقايق

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
پروانه عقيل

پروانه عقيل

مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محموديان عاطفه

محموديان عاطفه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-تربيت معلم-بومي مازندران

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
آياتى مهديه

آياتى مهديه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
باقر سليمى حسين

باقر سليمى حسين

حقوق -دانشگاه مراغه-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
فلكيان سينا

فلكيان سينا

مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كاوه نژاد كيارش

كاوه نژاد كيارش

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
شاهنظرى ثانى عليرضا

شاهنظرى ثانى عليرضا

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
خلج كجى بهاره

خلج كجى بهاره

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
طالبى نسيبه

طالبى نسيبه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
برونوس محمد

برونوس محمد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پورشمسيان سپيده

پورشمسيان سپيده

مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شعبانيان امير محمد

شعبانيان امير محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خلعتبرى ليماكى بهار

خلعتبرى ليماكى بهار

مهندسي معماري -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

9سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
غلام احمدى فائزه

غلام احمدى فائزه

علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
خدايارى طاهره

خدايارى طاهره

حقوق -موسسه غيرانتفاعي طبرستان -چالوس-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
خلج كجى

خلج كجى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
جنت فريدونى طاهره

جنت فريدونى طاهره

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-تربيت معلم-بومي استان مازندران

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
غلامرضائى ثانى سارا

غلامرضائى ثانى سارا

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
غنمى

غنمى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خلعتبرى مكرم مريم

خلعتبرى مكرم مريم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-مجازي و بين الملل-محل تحصيل رامسر

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طالش محمدى

طالش محمدى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل آمل

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حدادى مقدم ندا

حدادى مقدم ندا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل رشت- نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پشتگاه قاسمى عاطفه

پشتگاه قاسمى عاطفه

مهندسي معماري -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
موسوى سيده مهرو

موسوى سيده مهرو

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
اسماعيل زاده مركيه نازله

اسماعيل زاده مركيه نازله

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

6سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
شاهمنصوريان شبنم

شاهمنصوريان شبنم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل رشت-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شعبانيان آرمان

شعبانيان آرمان

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمدى قشلاق چائى ماهان

محمدى قشلاق چائى ماهان

حقوق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نياستى زينب

نياستى زينب

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جنت عليپور

جنت عليپور

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه

6سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
حسن نژاد محمد صالح

حسن نژاد محمد صالح

مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
ايزك شيريان محمد جواد

ايزك شيريان محمد جواد

حقوق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
قربانى زهرا

قربانى زهرا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل لنگرود

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قلى زاده كوثر

قلى زاده كوثر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
يوسف طالشى رضا

يوسف طالشى رضا

مكاترونيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
صنوبرليماكشى فهميه

صنوبرليماكشى فهميه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه-محل تحصيل رامسر

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
پورنادرى

پورنادرى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
غلامى

غلامى

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عبدى پور

عبدى پور

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
تقى پور

تقى پور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي مازندران

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
غلامپور

غلامپور

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
جنت امانى

جنت امانى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
احمدى اركمى

احمدى اركمى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حلاجيان

حلاجيان

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي مازندران

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
باقرسليمى

باقرسليمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
امينى فر

امينى فر

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي انديشمند-لاهيجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نورصباغى

نورصباغى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ايندگان -تنكابن-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فروتنى

فروتنى

مديريت صنعتي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شاهمنصوريان

شاهمنصوريان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خاتمى

خاتمى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نارنج پوريان

نارنج پوريان

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سياسرنژاد

سياسرنژاد

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
جنت على پور

جنت على پور

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جنت عليپور

جنت عليپور

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شاه نظرى ثانى

شاه نظرى ثانى

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
دوران ديلمانى

دوران ديلمانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قربان پور

قربان پور

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حلاجيان

حلاجيان

مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-شبانه-محل تحصيل مياندوآب

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
پورعباسى

پورعباسى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
فيلسوف

فيلسوف

مهندسي صنايع -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
صديق ابراهيم سرايى

صديق ابراهيم سرايى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حاجى ميرزايى

حاجى ميرزايى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل خوي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خلج

خلج

رياضيات وكاربردها-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خزائى پول

خزائى پول

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عمادى

عمادى

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي مازندران

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فتوكيان

فتوكيان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حق پرست

حق پرست

مهندسي شيمي -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
قاسم نژاد

قاسم نژاد

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ايندگان -تنكابن-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رحيم سروش

رحيم سروش

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
برزگر

برزگر

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
شعبانيان

شعبانيان

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مسگرانكريمى

مسگرانكريمى

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فرخى لكوان

فرخى لكوان

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ذبيحى

ذبيحى

مهندسي صنايع -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
جمالى

جمالى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ورشوى

ورشوى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
حلاجيان

حلاجيان

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ارجى

ارجى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي كوشيار-رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
بنى هاشميان

بنى هاشميان

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عشورنژاد

عشورنژاد

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدشريفى

محمدشريفى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عبداله زادگان

عبداله زادگان

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كوزه گر

كوزه گر

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

6سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
رزمى

رزمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
رفعت پور

رفعت پور

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي كادوس -رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
هيئتى

هيئتى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي رودكي -تنكابن-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مشكورى

مشكورى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كاكوان

كاكوان

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
كاكوان

كاكوان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي رودكي -تنكابن-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ايزك شيريان

ايزك شيريان

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رستمى

رستمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
طالش اميرى

طالش اميرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي رودكي -تنكابن-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي ايندگان -تنكابن-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اذرهوش

اذرهوش

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پهلوان يلى

پهلوان يلى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

7سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمد عليزاده

محمد عليزاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي رودكي -تنكابن-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جوربنيان

جوربنيان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي نيما-محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی