رامسر

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر رامسر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عليمرادى عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
فرنياشلمانى امير ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 49
شرافتى مينا انسانی روانشناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 21
مرادى اميرمحمد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 22
قاسم رمكى سارا انسانی حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 11
پوررستمى حديث تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 25
وحيدى سارا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 35
آذرگون آرمان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 5سال از سوم راهنمايي 62
حلاجيان دانيال تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-مجازي و بين الملل-محل تحصيل رامسر دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 55
جوربنيان سارا انسانی حقوق -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 34
حدادى مقدم ستاره تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 46
رحيم نورى اميرحسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 46
گوهر رستمى حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 17
جوربنيان محمدسجاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال از دوم دبيرستان 46
محمدى بهرام ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-نيمسال اول دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 28
حلاجيان محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-مجازي و بين الملل-محل تحصيل رامسر دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 45
سلمليان نرجس ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 13
احمد راجى نويد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 10
معافى سيده شقايق تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال از اول دبيرستان 51
آياتى مهديه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
باقر سليمى حسين انسانی حقوق -دانشگاه مراغه-شبانه دانشگاه مراغه 2سال از سوم دبيرستان 31
فلكيان سينا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 16
كاوه نژاد كيارش ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال از دوم دبيرستان 45
خلج كجى بهاره انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
طالبى نسيبه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 14
برونوس محمد تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
پورشمسيان سپيده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 13
شعبانيان امير محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 25
خلعتبرى ليماكى بهار ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 9سال از چهارم دبستان 73
غلام احمدى فائزه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 13
غلامرضائى ثانى سارا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال از دوم دبيرستان 38
غنمى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 17
خلعتبرى مكرم مريم تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-مجازي و بين الملل-محل تحصيل رامسر دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 16
طالش محمدى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل آمل دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال از چهارم دبيرستان 18
حدادى مقدم ندا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل رشت- نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 20
پشتگاه قاسمى عاطفه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 33
موسوى سيده مهرو ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال از دوم دبيرستان 30
اسماعيل زاده مركيه نازله تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 6سال از دوم راهنمايي 102
شاهمنصوريان شبنم تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل رشت-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 38
شعبانيان آرمان تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 38
نياستى زينب ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 13
جنت عليپور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 6سال از دوم راهنمايي 59
حسن نژاد محمد صالح ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال از سوم دبيرستان 32
قربانى زهرا تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل لنگرود دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 19
قلى زاده كوثر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال از اول دبيرستان 53
يوسف طالشى رضا ریاضی مكاترونيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 34
صنوبرليماكشى فهميه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه-محل تحصيل رامسر دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 38
پورنادرى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 19
غلامى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 18
عبدى پور ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 24
غلامپور تجربی حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 29
احمدى اركمى تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 19
سعيدى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
فروتنى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 23
شاهمنصوريان تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال از سوم دبيرستان 13
جنت على پور تجربی شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 27
جنت عليپور تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 28
شاه نظرى ثانى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 19
رضائى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 74
دوران ديلمانى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 18
قربان پور تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 20
حلاجيان ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-شبانه-محل تحصيل مياندوآب دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
صديق ابراهيم سرايى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 20
حاجى ميرزايى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل خوي دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 33
خلج ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 12
هاشمى تجربی زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 38
خزائى پول تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 18
فتوكيان تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 1سال از چهارم دبيرستان 14
رحيم سروش تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 11
برزگر تجربی زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 5سال از سوم راهنمايي 60
شعبانيان تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال از دوم دبيرستان 36
مسگرانكريمى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 36
حسينى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 5سال از سوم راهنمايي 57
حلاجيان تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 20
بنى هاشميان تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 26
عبداله زادگان تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال از چهارم دبيرستان 11