چالوس

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر چالوس

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
صادقى قاسم آباد ناديا انسانی مديريت مالي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
صفررضوى زاده طاها ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 29
فيروزى نيا معصومه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 55
محمدى محمدعلى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 52
پورمرادى ريحانه انسانی روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 37
فروغى اميرحسين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال از سوم دبيرستان 36
تقوى كوثر زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 37
شمس ناترى سمانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 57
روشن اميرحسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 65
ياورطلب نيلوفر انسانی روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 40
خواجوند كياكلائى زهرا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
شعبانى تبار زينب انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
مطهرى كلارستاقى سيدمرتضى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 24
ويسى محمدى پگاه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 47
انصارى كجورى ماندانا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 53
جعفرصالحى بهاره تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 16
دلفان آذرى رومينا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 39
پيله ور اميرمحمد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال از دوم دبيرستان 35
الكائى مريم زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 18
توكلى نهزمى كوثر انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 2سال از سوم دبيرستان 39
عبدالرحيمى فاطمه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 60
منصورلكورج سحر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 21
نادرى مهيار ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 43
پورباقر شيوا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 14
يوسفى جوردهى جاويد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 40
ملائى كندلوس مهدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 39
توپااسفنديارى زهرا انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
نوربخش بنيامين تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 61
عزيزى بابانى اردوان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 16
حسينى لرگانى سيده فاطمه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پرديس فومن گيلان دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
رستمى اميرحسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 26
صفرى ثابت شادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال از دوم دبيرستان 53
كيافر رعنا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 16
ميردارمنصورپناهى زهرا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 15
ميردارهريجانى شكراله تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال از دوم دبيرستان 68
درياگشت مهدى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 1سال از چهارم دبيرستان 19
على محمدى كجور مرضيه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 15
ابراهيمى التى زينب ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 26
كوزه گر محمدعلى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال از سوم دبيرستان 35
دشتكى ریاضی مهندسي عمران -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 3سال از دوم دبيرستان 33
رسولى تجربی شيمي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 7سال از اول راهنمايي 109
قاسمى سردابرود ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 12
مشكينى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 19
قطب طاهرى ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 25
شريفى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه-محل تحصيل رامسر دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 19
خليلى صرافى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 21
فقيه عبدالهى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 3سال از دوم دبيرستان 57
خامسى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال از چهارم دبيرستان 26
راه نشين تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
رادمهر ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 3سال از دوم دبيرستان 28
رضوى نيا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال از سوم دبيرستان 29
بائى لاشك ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال از سوم دبيرستان 31
عقلمندى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه دانشگاه علوم اقتصادي تهران 2سال از سوم دبيرستان 31
كياپاشا تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه-محل تحصيل رامسر دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 56
درويش زانوس ریاضی مهندسي عمران -مركزاموزش عالي محلات-شبانه مركز اموزش عالي محلات 1سال از چهارم دبيرستان 23
پاشازانوس ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 3سال از دوم دبيرستان 37
محمودى تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 18
فرشيدفر تجربی مديريت گمركي -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه دانشگاه علوم اقتصادي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
تقدسى فشتمى تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 29
هندى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 20
فخارى راد ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 13
خطيبى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 23
حسن پور توچائى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 10
رزاقى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 5سال از سوم راهنمايي 69
سينكاكريمى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 2سال از سوم دبيرستان 34
محمدپور تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل صومعه سرا دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 32
حسينى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-شبانه-محل تحصيل الشتر دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 28
ويسى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 3سال از دوم دبيرستان 44
عبدالوهابى فتيده تجربی زيست شناسي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال از چهارم دبيرستان 17