قائم شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر قائم شهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نوذرى فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 46
الوندى پور كيهان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 35
فرهادى كوتنايى سعيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 45
عبداله پور نيما ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 35
جمشيدى نيوشا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 39
حسين نژاد ايمان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 67
خنارى نژاد سپيده تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 18
آشفته پرچيكلائى مهدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 54
شيرافكن معصومه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 35
باوند امين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 25
عباسيان رضا انسانی حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 47
مهدوى كوتنائى پيام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال کانونی 81
فرشادفر پارسا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 17
باوند وندچالى على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
وليان دوست فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 41
فاعلى قاديكلائى ابوالفضل ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 24
لطفى عمران نگار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 34
معصومى خطير محمدسعيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 57
اسداله پوركوتنائى محمدجواد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 45
سليمانى تپه سرى اميرسامان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 26
رحيم زاده مدنى آرين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 14
بسكاآبادى ماهان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 43
گرائيلى هديه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 14
محمودپور آهنگركلائى زهره انسانی روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 22
محمدزاده فاطمه زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 21
عرب لاريمى محيا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 39
روشن قياس مهدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 28
باوند اميرحسين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 25
لطفى عمران فرانك تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 5سال کانونی 85
يوسف زاده ورزنى زهرا انسانی روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 34
موسوى شيخ سيده مهديه انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 26
ولى پور سرخكلايى حسين ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 23
عباسى نازنين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 44
چهارپاشلو اميرحسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 28
ميرصادقى سيدمحمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 15
محنت كش قاديكلايى حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 40
درويش متولى زهرا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال کانونی 15
گرجى نژادخطير آرزو تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 41
گرائيلى ابوالفضل ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 18
عشقى واسوكلائى امير حسين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 61
حيدرى شكيبا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 59
جعفرى كاسگرى سيدسينا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 39
هوشيارى مريم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 16
طهماسبيان سعيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 23
هاشمى ريحانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 29
محمودى كوچكسرائى فاطمه ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 15
هاشم زاده اتوئى مهر آسا انسانی حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 38
نورانى كوتنايى فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 69
موسوى خرمايى سيدمحمدياسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 24
مهدى زاده على رضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 38
زمانى خردمندى چالى فاطمه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 36
جهان آراى شيوا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 45
دهقان فرزانه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 25
نوريان چالى فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 39
ذبيحى افراكتى ابوالفضل ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 46
عسگرى محمدمهدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 36
فطن فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 32
نظرى ساسى كلوم مهتاب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 28
محسنى تنكابنى فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 38
اولادى عليرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 32
معصومى فواد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 6سال کانونی 103
بياوار سينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 30
توكل راحله تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 7
كريميان مريم انسانی علوم تربيتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 5
ايمانى گل افشانى سيده زهرا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 25
صادقى پريسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 18
خليلى اواتى ياسر ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 20
تقوى ام البنين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 7سال کانونی 110
الهى ابوالفضل ریاضی مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان دانشگاه صنعت نفت 3سال کانونی 64
رضائى سارينا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 1سال کانونی 14
حسنى سوخت آبندانى محمدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 32
مسرورى كفشگركلايى رضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 46
نورى مريم انسانی روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 34
هجرتى كوثر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 13
حبيب پور كوچكسرائى ريحانه تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 2سال کانونی 36
صالحى شهرودى آرمين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 26
حسن پور كوثر تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 4سال کانونی 52
صالحى فروغ ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 19
سيدين سيدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 12
آزادجوطبرى آتوسا ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 50
ابراهيمى خديجه انسانی حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 8
خسروى اردبيلى بهار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 24
مبرهن دليلى كيميا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 37
محسنى مهدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 49
سلمانى قاديكلائى اميرحسين تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 46
عمادى سيدمهرداد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 21
فتحى ارطه فائزه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 23
ربانى حسام ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 15
دين دار مهسا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 20
رهنمائى امير مهدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 10
اسكندرى زهرا انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه-محل تحصيل نوشهر دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 43
قربانى فاطمه تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
بهروزه زهرا ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 43
ركنى اميرعلى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 2سال کانونی 40
حسنى بيزكى ياسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 18
يوسفيان ريكنده سيد هامان ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 24
بابايى جويبارى محمدرضا تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 12
فروتن شيوا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 2سال کانونی 34
نريمانى كالى فائزه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 3سال کانونی 35
جمشيدى سميه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 28
محمودى ساغر تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 3سال کانونی 39
ولى پورجمنانى مهسا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 30
سلطان تبار شهاب الدينى پريسا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 12
آقايى پويا تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 12
مجردخطير على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 2سال کانونی 32
عنايتى كفشگركلائى امير ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 26
احمديه اميد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 23
باقرى قاديكلايى عباس ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 19
اسدزاده ركنى پرستو تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 48
توكلى حسين تجربی دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 22
رستمى اميرحسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 19
نورورزى اشكى آذين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 1سال کانونی 19
شيروانى قاديكلايى نيلوفر تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-مجازي و بين الملل-محل تحصيل بندرانزلي دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت - پرديس خودگردان 1سال کانونی 10
صادقى طاها تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 16
خليلى پيما تارا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 16
صالحى ساروكلائى الهام ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 56
قشعرى محدثه تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 5
رنجبر كوچكسرائى پوريا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 24
عباسپور رضوانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-مجازي و بين الملل-محل تحصيل رامسر دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 1سال کانونی 16
قاسم پور آفاملكى فاطمه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 20
جمشيدى قاديكلايى محدثه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 20
حامد مهسا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا دانشگاه علوم پزشکي شيراز - پرديس خودگردان 3سال کانونی 43
نامور عليرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 13
توكل مائده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 19
فغانى درمى فائقه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 11
ايلخانى كركرق زهرا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 20
محسنى توكلى مهسا ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 35
اباذرى محمد ریاضی مهندسي راه اهن -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 26
على نژاد مائده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 31
بحرينى فرناز تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران - پرديس خودگردان 3سال کانونی 36
بابائى جمنانى محمدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 33
برومند مهرداد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 25
حبيب زاده سجاد تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 62
ايزدى راد محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 15
محسن پور قاديكلائى نازنين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 17
گوران اوريمى تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 9
گلا نگار ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 37
خسروى زيو لايى رامين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 55
خنارى نژاد فاطمه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 33
طيبى سيدحسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 40
غزاليان مرواريد ریاضی مهندسي معماري -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 2سال کانونی 29
ساداتى معصومه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 23
ناهيد هديه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 58
افتخارى ترانه تجربی شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 39
ذبيح زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 8
عسگرى سنگلجى فروغ انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 22
بابايى لاجيمى زهرا انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
عابدى اميرمسعود ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 25
كدخدازاده خراسانى سيده سعيده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 14
عنايت خانى پريا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 23
محموديان اندار گلى رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 24
شجاعى اشكان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 25
فاطرى عرفان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 37
متولى على آبادى سينا تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 45
رحيمى معصومه ریاضی فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 44
طبرستانى كيميا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 6سال کانونی 85
كيا سيدمحمدمهدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 11
نورانى سيد داود تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 21
مهرآرا كيميا تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 30
هوشمند چايجان شقايق تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 19
صادقى هردورودى ابراهيم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 12
رحيمى مرتضى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 19
مراديان كوچكسرايى ربابه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 41
مهدى پور قاديكلايى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 4سال کانونی 78
رزاقى كوچكسرايى فرهاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 34
ترابى كفشگرى مهران ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 11
رهبر روجا تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 62
ستوده على ریاضی شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 9
يزدانى كيوان ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
قوس قانى محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 7
اعتماد شمس الدين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 39
اسلامى دونچالى على تجربی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 13
سليمانى امير حسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 10
يزدانى مهيار ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 45
قاسمى بشلى محمد تجربی حسابداري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 17
آقاجانى آهنگركلائى كوثر انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 21
شفيع زاده على ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 13
رفيعى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 10
هاشمى كوچكسرايى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 4سال کانونی 40
مهدوى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 16
جليل زاده مرزونى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 12
نجف زاده ركنى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 6
مدانلو جيبارى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 13
كيا تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 16
محمدى اسبوكلايى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 21
ابراهيمى نجاركلايى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 23
نشاط اصل تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 23
تيمورى ریاضی مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پرديس ابوريحان-پاكدشت دانشگاه تهران 2سال کانونی 24
حسينى قاديكلائى تجربی حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 30
جعفريان كفشگرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 14
جعفرى سوادكوهى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 21
سلطان تبار شهاب الدينى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 15
حاجيان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 6
سيفى كفشگرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 27
دارائى قاديكلايى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل رشت- نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 27
اصغرزاده ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 14
چابك تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 35
شيبانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل آمل-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 15
محمدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 25
جهانيان انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
علوى افراكتى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه دامغان-شبانه دانشگاه دامغان 3سال کانونی 46
اسبوئى زنگيانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 7
بهزادكوچكسرائى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 17
هاشم زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل آمل-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 34
زنجانى ریاضی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 18
خداپرست قاديكلائى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 37
رضائى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 7
شهميرى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 9
اكبرى قاديكلايى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 24
فاضلى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل بهشهر دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 19
امامى ریاضی مكاترونيك -دانشگاه شاهرود-شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 14
سلمانى كوچكسرائى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 16
ذبيحى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 35
روحى ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي محلات-روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 21
قنبرى شوركائى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 19
نيكخو ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 16
اكبرى كوچكسرائى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 55
سيدنژاد ساروكلائى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 18
مرادى چراتى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 22
آقاجان پور كوچكسرايى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15
كوهى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 19
عبداللهى چمازكتى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 16
جعفرى جويبارى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 2سال کانونی 41
رستم پور تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 9
اسدى كفشگرى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 13
رضاپورچپى ریاضی فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
موسوى قاديكلايى تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 8
ابراهيم نژاد ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
گوران اوريمى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال کانونی 70
درزى بورخانى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 17
قرقابى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 35
محمودى عالمى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
ربيعى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 14
گوراناوريمى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 16
محمد زاده چالى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 21
مختارى افراكتى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 3سال کانونی 22
بابائى كفاكى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 6سال کانونی 75
برزوئى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 16
سعادتمند ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 12
عباس زاده گرائيلى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 36
رسولى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 19
نيك رفتار قاديكلايى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-محل تحصيل گرمسار دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 15
جعفرى وسيه سرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 4سال کانونی 67
اسدى تجربی مديريت مالي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 20
محمودى قرا ریاضی تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل آمل دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 17
عابد پرچيكلايى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 13
ابراهيمى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 4سال کانونی 34
فاعلى قاديكلائى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 13
يوسفى ريكنده تجربی بهداشت موادغذايي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 10
كريمى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 27
حسينى آهنگر ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 20
موسو يان خطير تجربی مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 6
ولى زاده خطير تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
خسروى زيولائى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 8
حاجى تبار فيروزجايى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 12
مقبلى كهن زاد تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 22