آمل

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر آمل

نورى پور  امير

نورى پور امير

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
يوسفى مقدم حسين

يوسفى مقدم حسين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نائيجى عليرضا

نائيجى عليرضا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
اردشير مريم

اردشير مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
محمدپناه مجتبى

محمدپناه مجتبى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مهدى زاده امير اسكى مهلا

مهدى زاده امير اسكى مهلا

كارشناسي فرش -دانشگاه هنر-تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
عليزاده نيلى پريسا

عليزاده نيلى پريسا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ناصرنژاد پيام

ناصرنژاد پيام

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
فرزانه سيدبرديا

فرزانه سيدبرديا

مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
آذرباد رضا

آذرباد رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهربان محسن

مهربان محسن

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حيدرى فاطمه

حيدرى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
لهراسبى غلامحسين

لهراسبى غلامحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على پور عليرضا

على پور عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مهدوى مطلق على

مهدوى مطلق على

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
برزگر محمدمهدى

برزگر محمدمهدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
جعفرزاده ندا

جعفرزاده ندا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نيكو سيده فائزه

نيكو سيده فائزه

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي مازندران

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عزيزى زهرا

عزيزى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پيروزخواه معين

پيروزخواه معين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مشايخ بخش ساناز

مشايخ بخش ساناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فلاح فروزان

فلاح فروزان

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
ولائى احسان

ولائى احسان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
محمدزاده مشائى محمدرضا

محمدزاده مشائى محمدرضا

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-تربيت معلم-بومي مازندران

3سال کانونی / 42 آزمون

زبان
شهره نوا

شهره نوا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مهدى زاده فاطمه

مهدى زاده فاطمه

رشدوپرورش كودكان پيش دبستاني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
طهماسب زاده گروى اميرحسين

طهماسب زاده گروى اميرحسين

مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
صفائى اسكى چشمه

صفائى اسكى چشمه

حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
نعيمى صبا

نعيمى صبا

موزه داري -دانشگاه هنراصفهان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

هنر
احمديان شياده شيرين

احمديان شياده شيرين

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
اكبرزاده مهران

اكبرزاده مهران

مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اكبرى مقدم پرستو

اكبرى مقدم پرستو

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
رئيس پور مرضيه

رئيس پور مرضيه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يونسى سعيد

يونسى سعيد

حقوق -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل قم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اكبرى محمد

اكبرى محمد

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
آقاجان زاده محمدصادق

آقاجان زاده محمدصادق

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
احمدپور شكيبا

احمدپور شكيبا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمدپور مهدى

محمدپور مهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رخشانى لاريجانى پگاه

رخشانى لاريجانى پگاه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جعفرزاده مهسا

جعفرزاده مهسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ابراهيم نتاج نازلى

ابراهيم نتاج نازلى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل

5سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نائيجى نسترن

نائيجى نسترن

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فلاح محمد رسول

فلاح محمد رسول

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
عابدينى سروش

عابدينى سروش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حيدرى سوده

حيدرى سوده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
درزى فاطمه

درزى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حسنى گنگرج سيدمجتبى

حسنى گنگرج سيدمجتبى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
پورقاسم الهام

پورقاسم الهام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دولتى بهنوش

دولتى بهنوش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
جلالى سيد اميرحسين

جلالى سيد اميرحسين

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مقدس نياكى سيده ثريا

مقدس نياكى سيده ثريا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جعفرزاده عابد

جعفرزاده عابد

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان

5سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
نائيجى محمدرضا

نائيجى محمدرضا

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
محمدى رضا

محمدى رضا

روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
كيوان ساحل

كيوان ساحل

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شاكرى نوا مهران

شاكرى نوا مهران

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
يوسفيان مارال

يوسفيان مارال

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-تربيت معلم-بومي مازندران

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
موسوى فيروز كلا مهسا

موسوى فيروز كلا مهسا

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-تربيت معلم-بومي مازندران

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
ميرزاآقازاده فاطمه

ميرزاآقازاده فاطمه

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي مازندران

4سال کانونی / 39 آزمون

زبان
حسن تباراندوارى مهيار

حسن تباراندوارى مهيار

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ميرصابرى سيده فاطمه

ميرصابرى سيده فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فلاح زاده مهديه

فلاح زاده مهديه

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جعفرى رضا

جعفرى رضا

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي مازندران

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
قدرت فاطمه

قدرت فاطمه

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
علوى سيده مهنا

علوى سيده مهنا

حقوق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ثالث هدى

ثالث هدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
حسينى سيد على

حسينى سيد على

مهندسي برق -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
برزگر زهرا

برزگر زهرا

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
نعمتى چلاوى حديثه

نعمتى چلاوى حديثه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
شاه نورى شوميا ماريه

شاه نورى شوميا ماريه

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمدى زهرا

محمدى زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي مازندران

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
كوهى مقدم فاطمه

كوهى مقدم فاطمه

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رئيسى امير

رئيسى امير

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

4سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
صداقت فروزان

صداقت فروزان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
هاشمى تبار مجتبى

هاشمى تبار مجتبى

دبيري زبان وادبيات عرب -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي مازندران

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
حسينى سيدعليرضا

حسينى سيدعليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خداداد فاضله

خداداد فاضله

حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

3سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
رستم نژادچراتى صبا

رستم نژادچراتى صبا

مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ابطحى فاطمه

ابطحى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ذبيحى مريم

ذبيحى مريم

زبان وادبيات عربي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
اسماعيل پور مصطفى

اسماعيل پور مصطفى

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بشتر حسين

بشتر حسين

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
هادى پور پونه

هادى پور پونه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
يزدانى فاطمه

يزدانى فاطمه

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ملكى كوثر

ملكى كوثر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رافعى آرزو

رافعى آرزو

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ملكى سياوش

ملكى سياوش

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
على پور مونا

على پور مونا

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
رضائى پور امير

رضائى پور امير

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
اشتواد فاطمه

اشتواد فاطمه

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ابراهيمى عرفان

ابراهيمى عرفان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حسينى سيده فاطمه

حسينى سيده فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شريفى على

شريفى على

مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
نريمان نژاد ندا

نريمان نژاد ندا

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
سالاربهرستاقى شوميا فائزه

سالاربهرستاقى شوميا فائزه

عكاسي -موسسه غيرانتفاعي نيما-محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

هنر
نورزادفر زينب

نورزادفر زينب

مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فتحى اميرحسين

فتحى اميرحسين

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
احمدپور مهلا

احمدپور مهلا

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

7سال کانونی / 107 آزمون

ریاضی
قاسم پور محدثه

قاسم پور محدثه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صادقى زينب

صادقى زينب

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
فيروزى مرضيه

فيروزى مرضيه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قربانى مريم

قربانى مريم

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

زبان
يزدانى عارفه

يزدانى عارفه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
گل پور مهسان

گل پور مهسان

حقوق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رنجبر قاسم

رنجبر قاسم

مهندسي شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ولى نژاد مينا

ولى نژاد مينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عسگرى معين

عسگرى معين

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اسدى مريم

اسدى مريم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
موسوى فيروزكلا مائده

موسوى فيروزكلا مائده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي مازندران

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
صادقى سيد حسن

صادقى سيد حسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شاكرى على

شاكرى على

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
واعظى ارم

واعظى ارم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

5سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زرين كيا سيدعلى

زرين كيا سيدعلى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسينى سيده فرزانه

حسينى سيده فرزانه

علوم تربيتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
داودى شايان

داودى شايان

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سلحشور على

سلحشور على

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
نبى زاده فرزام

نبى زاده فرزام

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
وحدت لاسمى سيدمحمد

وحدت لاسمى سيدمحمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

5سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
جعفرى محمدآباد عالمه

جعفرى محمدآباد عالمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-تربيت معلم-بومي مازندران

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
داودى ندا

داودى ندا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سعادتى لادن

سعادتى لادن

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شاليكار كوثر

شاليكار كوثر

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
روشن رامتين

روشن رامتين

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
على زاده حسن

على زاده حسن

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي استان مازندران

5سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
شيخ على زاده فريد راضيه

شيخ على زاده فريد راضيه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ميرجليلى حسنا

ميرجليلى حسنا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
آقاجانپور نشلى زهرا

آقاجانپور نشلى زهرا

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
اقدسى مازندرانى پويا

اقدسى مازندرانى پويا

حسابداري -دانشگاه سمنان-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 71 آزمون

انسانی
منصورى نگين

منصورى نگين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شعبانى فر على

شعبانى فر على

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي مازندران

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
قربان پور امير محمد

قربان پور امير محمد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فرزانه سارا

فرزانه سارا

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
آقاجانى سعيد

آقاجانى سعيد

مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اقبال شاهاندشت محمدجاويد

اقبال شاهاندشت محمدجاويد

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اياز نرگس

اياز نرگس

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهدى زاده پريسا

مهدى زاده پريسا

مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نريمان نژاد نغمه

نريمان نژاد نغمه

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قاسمى دلارستاق اميرحسين

قاسمى دلارستاق اميرحسين

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رجب پور مجيد

رجب پور مجيد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
روحى فاطمه

روحى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل

6سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
نيكوكار مژگان

نيكوكار مژگان

حقوق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نوروزى حسام

نوروزى حسام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
صالحى عيسى شيده

صالحى عيسى شيده

مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شريفى احمدرضا

شريفى احمدرضا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
حسينيان سيدمحسن

حسينيان سيدمحسن

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
اشرف پور سهند

اشرف پور سهند

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
شيرازى شقايق

شيرازى شقايق

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محمدى نياكى سيدمحمدمهدى

محمدى نياكى سيدمحمدمهدى

مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
يوسفى مرضيه

يوسفى مرضيه

مهندسي مواد-دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حاجتمند طرقى عاطفه

حاجتمند طرقى عاطفه

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قربانى على رضا

قربانى على رضا

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان مازندران

4سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
خرسندى كوثر

خرسندى كوثر

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اقبال امير على

اقبال امير على

مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نصيرى ندا

نصيرى ندا

روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مهدوى زهرا

مهدوى زهرا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ميرزاده حسين

ميرزاده حسين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

5سال کانونی / 103 آزمون

ریاضی
خرمدل مولود

خرمدل مولود

زبان وادبيات عربي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
كليج عهديه

كليج عهديه

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نوبخت دانيال

نوبخت دانيال

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قنبرى مبين

قنبرى مبين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ذبيحى نژاد زهرا

ذبيحى نژاد زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-تربيت معلم-بومي استان مازندران

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نعمت زاده آرين

نعمت زاده آرين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دهپناه فاطمه

دهپناه فاطمه

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
برزگر پويا

برزگر پويا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
على پور مبينا

على پور مبينا

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
ولائى مژده

ولائى مژده

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
احمدزاده آرزو

احمدزاده آرزو

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صفائيان شيرين

صفائيان شيرين

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بابازاده گت كلا ساناز

بابازاده گت كلا ساناز

حقوق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شهرزاد سيدمحسن

شهرزاد سيدمحسن

مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صداقت نيا محمدرضا

صداقت نيا محمدرضا

مهندسي معماري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
برزگر نيلوفر

برزگر نيلوفر

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
نائيجى فائزه

نائيجى فائزه

حقوق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
محمدى رضا

محمدى رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رحيمى زهرا

رحيمى زهرا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
عمرانى نوا خاطره

عمرانى نوا خاطره

زبان وادبيات عربي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اسكيان رومينا

اسكيان رومينا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شعبانى كوثر

شعبانى كوثر

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

6سال کانونی / 114 آزمون

ریاضی
ملايرى سهند

ملايرى سهند

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

5سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
مير ناصرى مهسا

مير ناصرى مهسا

حقوق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
اسماعيل زاده مهدى

اسماعيل زاده مهدى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
معادى نگار

معادى نگار

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ملوك زاده ايليا

ملوك زاده ايليا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
برزيگر سجاد

برزيگر سجاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
خسروى عاطفه

خسروى عاطفه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محبى دنيا

محبى دنيا

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسلامى سيدمعراج

اسلامى سيدمعراج

مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
جعفرى عطيه

جعفرى عطيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-مجازي و بين الملل-محل تحصيل رامسر

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اسكندرزاده سنگرودى فاطمه

اسكندرزاده سنگرودى فاطمه

مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عليجانى زعفرانى سيده عاطفه

عليجانى زعفرانى سيده عاطفه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
درخشانى مجد ابراهيم

درخشانى مجد ابراهيم

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محمدى مهران

محمدى مهران

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حيدرپور مريم

حيدرپور مريم

حقوق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ابراهيمى مجيد

ابراهيمى مجيد

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه-محل تحصيل بندرعباس

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حسنى نيا على

حسنى نيا على

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
صالحى دانيال

صالحى دانيال

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عباسى محمد جواد

عباسى محمد جواد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
امانپور

امانپور

حقوق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سليمانى سميرا

سليمانى سميرا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
يعسوبى امير

يعسوبى امير

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محمدى نياكى على اكبر

محمدى نياكى على اكبر

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي استان مازندران

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
هاشمى چلابى سيده سارينا

هاشمى چلابى سيده سارينا

كاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نورى فاطمه

نورى فاطمه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
صلواتى غزاله

صلواتى غزاله

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عمادى مجد فاطمه سادات

عمادى مجد فاطمه سادات

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نادرى گرنا فاطمه

نادرى گرنا فاطمه

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
متو راحله

متو راحله

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

علوم تربيتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عمرانى نوا سپهر

عمرانى نوا سپهر

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فلاح اميرحسين

فلاح اميرحسين

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
روحانى اردشيرى رومينا

روحانى اردشيرى رومينا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نصيرى فاطمه

نصيرى فاطمه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
تقى زاده فاطمه

تقى زاده فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-تربيت معلم-بومي استان مازندران

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قنبرى محمد

قنبرى محمد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رضا پور وحيد

رضا پور وحيد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قاسمى پويا

قاسمى پويا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
فاخرى نيا مژده

فاخرى نيا مژده

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حيدرى مهدى

حيدرى مهدى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
طاهرى فاطمه

طاهرى فاطمه

مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مهدوى نعيمه

مهدوى نعيمه

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
غفارى زكى عسل

غفارى زكى عسل

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
تقى زاده حسين

تقى زاده حسين

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
آذرى خشايار

آذرى خشايار

مهندسي شهرسازي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
افرازه حامد

افرازه حامد

حسابداري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قنبرى عمران محمدرضا

قنبرى عمران محمدرضا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-مجازي و بين الملل-محل تحصيل رامسر

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حيدرى اشكان

حيدرى اشكان

مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

7سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
اسدى آملى آرمان

اسدى آملى آرمان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
فتحى فرهاد

فتحى فرهاد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ابرازه شقايق

ابرازه شقايق

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

6سال کانونی / 96 آزمون

ریاضی
رجائى شايان

رجائى شايان

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

4سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
رمضانى

رمضانى

مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه-محل تحصيل نوشهر

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
كاملى اميد

كاملى اميد

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كوهى

كوهى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رضائى پور

رضائى پور

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل آمل

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرزبان حميد

مرزبان حميد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فرخى على

فرخى على

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نادعلى زاده

نادعلى زاده

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شكوهى نياكى شقايق

شكوهى نياكى شقايق

روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پروانى سوده

پروانى سوده

حقوق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
داداشى مائده

داداشى مائده

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
خاكپور ليلا

خاكپور ليلا

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
يوسفى عطيه

يوسفى عطيه

مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
گشتاسبى افسون

گشتاسبى افسون

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

5سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كاميابى

كاميابى

حسابداري -دانشگاه سمنان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مدنى شاهاندشتى محمدرضا

مدنى شاهاندشتى محمدرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ميرميرانى آرين

ميرميرانى آرين

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رضا زاده فاطمه

رضا زاده فاطمه

حقوق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حسينى آهنگرى سيداحمد

حسينى آهنگرى سيداحمد

مهندسي معماري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حيدرى اندوارى

حيدرى اندوارى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مسيحا پويا

مسيحا پويا

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-شبانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دانشورى رضا

دانشورى رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

5سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
رضائى نيك رضا

رضائى نيك رضا

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
زارع

زارع

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عشريه ويدا

عشريه ويدا

روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
علوى سلاله

علوى سلاله

حقوق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
عاشق نوائى

عاشق نوائى

مهندسي صنايع -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي مازندران

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نظرى فاطمه

نظرى فاطمه

گفتاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جعفرزاده محمدرضا

جعفرزاده محمدرضا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمديان فاطمه

محمديان فاطمه

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
درچمن فائزه

درچمن فائزه

حقوق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
اكبرزاده نگار

اكبرزاده نگار

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
هادى زاده كفاش مانى

هادى زاده كفاش مانى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي مازندران

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فرامرزى مريم

فرامرزى مريم

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان مازندران

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
عبدالهى

عبدالهى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
قنبرى محدثه

قنبرى محدثه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
كشاورز عباس

كشاورز عباس

حسابداري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
روئين تن ناهيد

روئين تن ناهيد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل آمل

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
على پور حميدرضا

على پور حميدرضا

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اصغرزاده معلم الهام

اصغرزاده معلم الهام

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
فيروزى زينب

فيروزى زينب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رسولى فرد سيداميرحسين

رسولى فرد سيداميرحسين

مهندسي شهرسازي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
آقاجانى مير سيدمحمدرضا

آقاجانى مير سيدمحمدرضا

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حسينى سيدعلى

حسينى سيدعلى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
غلامى مصطفى

غلامى مصطفى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
غلامى دانيال

غلامى دانيال

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
جودكى

جودكى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عمرانى نوا افسانه

عمرانى نوا افسانه

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سالاريان اميرحسين

سالاريان اميرحسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شجاع كلثوم

شجاع كلثوم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نوروزى امير رضا

نوروزى امير رضا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمدنژادنشلى

محمدنژادنشلى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نجاتى

نجاتى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كوه بر

كوه بر

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
اسلامى نيا

اسلامى نيا

فيزيك -دانشگاه شيراز-روزانه

5سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
زرين نژاد

زرين نژاد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
توان

توان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي مازندران

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رضوى

رضوى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
درزى

درزى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مرشد اسكى

مرشد اسكى

مهندسي شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حيدرپور اندوارى

حيدرپور اندوارى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل استهبان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
وحيدپور

وحيدپور

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
كيانژاد

كيانژاد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل آمل

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
علائين

علائين

زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قبادى

قبادى

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي مازندران

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كاظمى نوائى

كاظمى نوائى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
شكرى

شكرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

حسابداري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محبى

محبى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
على تبارفيروزجاه

على تبارفيروزجاه

مهندسي شيمي -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قبادى اسكى

قبادى اسكى

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

حسابداري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
شفيع زاده

شفيع زاده

مهندسي مواد-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مختارى

مختارى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شيخ پور

شيخ پور

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي مازندران

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خداداد

خداداد

حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عليزاده

عليزاده

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
آبرون

آبرون

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شيرازى نژاد

شيرازى نژاد

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نورمحمدى عمران

نورمحمدى عمران

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
بيات

بيات

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يحيى پور

يحيى پور

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مصطفائى

مصطفائى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
جليلى

جليلى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ميرشكارى

ميرشكارى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كوهستانى

كوهستانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل آمل-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بابانتاج

بابانتاج

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
خدادادى

خدادادى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
خسروى قاسمى

خسروى قاسمى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

2سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
غفارى

غفارى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي استان مازندران

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
واحدى آملى

واحدى آملى

عكاسي -موسسه غيرانتفاعي نيما-محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
قبادى فرد

قبادى فرد

مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
افضلى

افضلى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
پورقاسم

پورقاسم

علوم كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
صف آرا

صف آرا

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مهدوى

مهدوى

مهندسي معماري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
گل آقازاده تيار

گل آقازاده تيار

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نسبى

نسبى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه-محل تحصيل رامسر

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سليمان پور

سليمان پور

مهندسي شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه

5سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
برديده

برديده

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
علائى

علائى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل آمل-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
على پور

على پور

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
صابر

صابر

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ابراهيم پور ملكشاه

ابراهيم پور ملكشاه

مهندسي مكانيك -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
محمدزاده

محمدزاده

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
حق بيان

حق بيان

مهندسي مكانيك -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فضلى

فضلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل آمل-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بشيرى

بشيرى

مهندسي صنايع -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
صداقت

صداقت

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
بهراميان

بهراميان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سيدى جلالى

سيدى جلالى

مهندسي معماري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بيات

بيات

حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قليزاده

قليزاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حيدرپوراندوارى

حيدرپوراندوارى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل آمل-نيمسال اول

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سليمان تبار

سليمان تبار

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي مازندران

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
يزدان پرست

يزدان پرست

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمدزاده

محمدزاده

مكاترونيك -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مرتضوى

مرتضوى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
على زاده

على زاده

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رضوانى

رضوانى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

7سال کانونی / 129 آزمون

ریاضی
رجائى مشائى

رجائى مشائى

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جنگ جو

جنگ جو

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نهاونديان

نهاونديان

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي مازندران

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مهدى زاده

مهدى زاده

مهندسي معماري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمدقلى نژادعمران

محمدقلى نژادعمران

مهندسي مكانيك -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
درخشان رشكلايى

درخشان رشكلايى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سعادتى

سعادتى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آقاجانپورنشلى

آقاجانپورنشلى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه-محل تحصيل رامسر

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
محمد قلى نژاد عمران

محمد قلى نژاد عمران

مهندسي معماري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فياض حيدرى

فياض حيدرى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نيكو

نيكو

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
طهماسبى آملى

طهماسبى آملى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
اقدسى

اقدسى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ساروى

ساروى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مهندسي عمران -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مناقبى

مناقبى

مهندسي مكانيك -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
پيغمبرزاده

پيغمبرزاده

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فدائيان

فدائيان

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
دل جو

دل جو

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فضلى

فضلى

مهندسي صنايع -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
نيك زاد

نيك زاد

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نصيرى

نصيرى

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمدزاده

محمدزاده

مهندسي شيمي -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دريابارى

دريابارى

زيست شناسي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
خوش سيما

خوش سيما

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسن پور پاريمه

حسن پور پاريمه

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شهابى

شهابى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه-محل تحصيل رامسر

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فروزش

فروزش

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
محمدزاده

محمدزاده

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
افضلى

افضلى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
هدايتى

هدايتى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
قلى نيا داودى

قلى نيا داودى

زيست شناسي -دانشگاه ملاير-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محسنى دلارستاقى

محسنى دلارستاقى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نژادى

نژادى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مهدويان

مهدويان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حيدرى مقدم

حيدرى مقدم

علوم كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زارع

زارع

مهندسي معماري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رنجبر

رنجبر

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل آمل

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
هادى زاده نشلى

هادى زاده نشلى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ثقفى

ثقفى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
باباپور

باباپور

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مهندسي معماري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عشريه

عشريه

مهندسي صنايع -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

7سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
تهمتن نژاد عمران

تهمتن نژاد عمران

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه-محل تحصيل رامسر

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

مهندسي صنايع -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مختارى

مختارى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
گنجورانى

گنجورانى

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
آخوندزاده

آخوندزاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
يدالهى

يدالهى

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عزيززاده

عزيززاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اصفهانى عمران

اصفهانى عمران

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
محمدخانى عمران

محمدخانى عمران

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
اشرفى

اشرفى

حسابداري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسين پور

حسين پور

بهداشت موادغذايي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سيفى

سيفى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي مازندران

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
هوشمند

هوشمند

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ناصرنژاد

ناصرنژاد

مهندسي معماري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
روئين تن

روئين تن

شيمي -دانشگاه ايلام-شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ولى زاده مقدم

ولى زاده مقدم

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محنتيان

محنتيان

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
اصغرپور

اصغرپور

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي مازندران

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
درزى

درزى

اماروكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ملكشاهى

ملكشاهى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
حيدرى چراتى

حيدرى چراتى

مهندسي معماري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
بهرام پور

بهرام پور

مهندسي شهرسازي -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نصيرى

نصيرى

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فلاح

فلاح

مهندسي مكانيك -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
توكلى بزار

توكلى بزار

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ضيا

ضيا

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
آشورى

آشورى

مهندسي شيمي -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صابرى

صابرى

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فياض شاهاندشتى

فياض شاهاندشتى

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عبادى

عبادى

حسابداري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كرمانشاهيان

كرمانشاهيان

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
پاشادينان

پاشادينان

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
خاكپور

خاكپور

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شاكربائى

شاكربائى

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
آستى

آستى

حسابداري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قادى

قادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
محمدنژاد

محمدنژاد

مهندسي معماري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
منصورى

منصورى

مهندسي معماري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حبيب پورايرائى

حبيب پورايرائى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمدى نياكى

محمدى نياكى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي مازندران

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مسعودى

مسعودى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
جلالى راد

جلالى راد

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نيك نژاد

نيك نژاد

رياضيات وكاربردها-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمد زاده راد

محمد زاده راد

مهندسي صنايع -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
يزدان پناه

يزدان پناه

مهندسي معماري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فضلى

فضلى

حسابداري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خراسانى آملى

خراسانى آملى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سعيدى شاندشتى

سعيدى شاندشتى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
دهقان

دهقان

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ايزدخواه

ايزدخواه

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فرهادى راد

فرهادى راد

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ذاكرى

ذاكرى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي مازندران

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسينيان

حسينيان

حسابداري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
صالحى ايمنى

صالحى ايمنى

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل آمل

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ابراهيميان

ابراهيميان

مهندسي صنايع -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
همتى

همتى

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بابائى

بابائى

بهداشت موادغذايي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
تقى پور

تقى پور

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مجيدى مهر

مجيدى مهر

مديريت دولتي -دانشگاه سمنان-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سيار

سيار

مهندسي صنايع -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
آبار

آبار

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فرجى سيدى

فرجى سيدى

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مجيدى

مجيدى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حسينى مرزنگو

حسينى مرزنگو

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كمربسته

كمربسته

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
توسلى

توسلى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي هراز-امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ميرحسينى ميركلائى

ميرحسينى ميركلائى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نيكو

نيكو

مهندسي معماري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رودگر ايرائى

رودگر ايرائى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
كامران

كامران

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دهقان

دهقان

مهندسي پزشكي -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
گيلانى

گيلانى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رنجبرگنگرج

رنجبرگنگرج

مهندسي صنايع -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پرديسان -فريدونكنار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اكبريان

اكبريان

مهندسي صنايع -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نوع پرور

نوع پرور

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عقاپور

عقاپور

حسابداري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كيوان پور

كيوان پور

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

حسابداري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

زيست شناسي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فقيه

فقيه

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
روشن طبرى

روشن طبرى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

6سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
خزاعى

خزاعى

حسابداري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مشكور

مشكور

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
برفره

برفره

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ميرزاجانى

ميرزاجانى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
تقدسى

تقدسى

زيست شناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
هراتى

هراتى

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اكبرزاده

اكبرزاده

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صفائى ليتكوهى

صفائى ليتكوهى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كمانگرى

كمانگرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فريدى

فريدى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مسعودنژاد

مسعودنژاد

حسابداري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
تقى پوررينه

تقى پوررينه

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ميران زاده عمران

ميران زاده عمران

حسابداري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عباس زاده

عباس زاده

حسابداري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمدپور

محمدپور

مهندسي شهرسازي -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
احمدپور

احمدپور

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
اعتصام

اعتصام

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قويدل

قويدل

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دارابى

دارابى

حسابداري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سلمان پور

سلمان پور

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رنجبر

رنجبر

بازرسي گوشت -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نوشيروانى

نوشيروانى

حسابداري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نوائى

نوائى

حسابداري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پوراسماعيل

پوراسماعيل

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سهرابى سورى

سهرابى سورى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي امل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ايزدى فر

ايزدى فر

رياضيات وكاربردها-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه

2سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نيك زاد

نيك زاد

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ميان رودى

ميان رودى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شهرزاد

شهرزاد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سلمانى

سلمانى

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
محمديان

محمديان

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
هادى پور

هادى پور

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
راحمى

راحمى

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
راعى

راعى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
قزوانچاهى

قزوانچاهى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي امل-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
شاكرى

شاكرى

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهدى تبار اندوارى

مهدى تبار اندوارى

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي كاوش -محموداباد-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

حسابداري -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ميراسدالهى آغوزينى

ميراسدالهى آغوزينى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
گيلانى

گيلانى

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
يوسف نتاج احمدى

يوسف نتاج احمدى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پروانى

پروانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سياف زاده

سياف زاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
ذبيح پور

ذبيح پور

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سعيدى شاندشتى

سعيدى شاندشتى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
كمالى

كمالى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حيدرى قبادى اسكى

حيدرى قبادى اسكى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نورانى

نورانى

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نورنيا عمرانى

نورنيا عمرانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مجلسى

مجلسى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
داداش زاده

داداش زاده

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پناهى

پناهى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فهيمى

فهيمى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زاهدى نياكى

زاهدى نياكى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خرسندى آملى

خرسندى آملى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نجارزاده

نجارزاده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي نيما-محموداباد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسين پور

حسين پور

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پورقاسمى

پورقاسمى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی