شيروان

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر شيروان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
اسدى باغان عطيه انسانی دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري 1سال کانونی 20
حاجى زاده على اصغر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 19
زارع على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 65
كريم زاده سارا انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي پرديس امام سجاد - بيرجند 1سال کانونی 25
محتشمى عليرضا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 35
ساده تبريان اميد انسانی حقوق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 52
محمد ى رسول ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 5سال کانونی 96
كريمى سجاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 63
لشكرى على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 50
آزاد مرضيه زبان تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 1سال کانونی 23
شجاع افسانه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي پرديس امام جعفر صادق - بجنورد 2سال کانونی 39
اسماعيلى عادله هنر عكاسي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 17
راروح فائزه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 53
فرهادى مهران تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 47
قوى پنجه سيده محجوب انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي پرديس امام جعفر صادق - بجنورد 1سال کانونی 12
رحيميان امين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 62
صانعى فر زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 48
جعفرى مهرانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 41
توسلى تكتم تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 6
شارعى پريسا انسانی حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 33
مومن فرهاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 38
رفيعى بيگان امين ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 39
شكفته رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 4سال کانونی 79
نصرى زاده سحر تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 4سال کانونی 62
سليمى ابوالفضل تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 50
عمرانى رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 4سال کانونی 79
بهرام نيا عارف ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 32
زيبايى نيما ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 18
يزدانى مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 3سال کانونی 44
رضوانى سيده راضيه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 18
دشتى مطلق سفندك فرشته تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال کانونی 68
شجاع على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 62
بهرام زاده زهرا انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 23
رحيمى دوين مبينا انسانی حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 34
سعادتمند على انسانی دبيري زبان وادبيات عرب -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 12
نوروزى سارا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 4سال کانونی 70
حسينى سيدحسن ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان خراسان شمالي پرديس شهيد بهشتي - مشهد 2سال کانونی 38
ميرزائى عاطفه انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 22
قدسى پرديس تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 33
سيف اله زاده على ریاضی مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
صنم نژاد زهره انسانی حقوق -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
ككوزاده زهرا انسانی حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 45
زارع اكبر انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي پرديس شهيد باهنر - اراك 1سال کانونی 12
رحيمى محمد انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي پرديس شهيد رجايي - سمنان 2سال کانونی 39
بلوچيان ابوالفضل ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 5سال کانونی 82
رمضان پور سحر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 1سال کانونی 11
برزگر بهناز تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 3سال کانونی 56
جاودان بهنام ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 3سال کانونی 60
صالحى مهلا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 4سال کانونی 63
جلالى زيدانلو سيدمحمد ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 19
تقوى على ریاضی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 3سال کانونی 45
حسن زاده كيميا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 42
پورفتاح رضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 3سال کانونی 55
شكيبا آذر انسانی مديريت دولتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 37
هادى انسيه انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 27
ولى زاده زهرا انسانی حقوق -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 39
رازقى صاحبه تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 52
نادرى باجگيران پريسا انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 37
شعبانى رضا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 3سال کانونی 50
قربانى محمد انسانی حسابداري -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 16
حيدرى رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 4سال کانونی 57
شاركى الهام انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 24
پرهيزكار آرزو تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 4سال کانونی 65
سيف اله زاده امين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 4سال کانونی 61
قربانى مليحه ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 20
عدل ور مونا تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 32
برزويى ميلانلو صفا وحيد انسانی دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي پرديس شهيد چمران - تهران 3سال کانونی 39
مينا مريم زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 46
بهرامى مهدى ریاضی مديريت دولتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 26
سلطانى نريمان انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي پرديس امام محمد باقر - بجنورد 1سال کانونی 7
قاسمى ناهيد انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 21
زاهدپورمشهدطرقى فاطمه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
نادرى بوانلو محمد زبان تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي پرديس امام محمد باقر - بجنورد 2سال کانونی 29
آذرپور ياسمن تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال کانونی 70
حسنقلى زاده رضائى ابوالفضل ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 17
برات زاده على ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 65
جانعلى زاده على ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 16
داوودپور سعيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 3سال کانونی 41
كريم زاده فاطمه زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 3سال کانونی 62
ايران دوست محمد ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه-محل تحصيل اصفهان_ شاهين شهر دانشگاه صنعتي مالک اشتر - وابسته به وزارت دفاع 1سال کانونی 10
راه انجام ستاره انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 20
كرمى محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 31
قادرى نسب شادى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 18
جعفرپور آناهيتا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 1سال کانونی 14
برزگر دوين على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 3سال کانونی 51
كوهى على انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي پرديس شهيد رجايي - سمنان 1سال کانونی 19
غلامى بزآباد فاطمه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 66
اسماعيل زاده مقدم مهناز انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 25
وليزاده سيده فاطمه زبان زبان فرانسه -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 15
توكلى محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 2سال کانونی 21
زمانى پريسا تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي پرديس امام جعفر صادق - بجنورد 1سال کانونی 22
محققى پيرشهيد امير ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 44
ابراهيم زاده مقدم ارمين تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل سپيدان دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 50
ولى زاده قلعه بيگ فائزه انسانی روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 35
حيدرزاده رحيمه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 56
زعفرانلويى احد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 4سال کانونی 73
شعبانى مرغزار طاهره ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 4سال کانونی 48
رضاپور سحر انسانی رشدوپرورش كودكان پيش دبستاني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 3سال کانونی 45
حسنى مهشيد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 34
مختارى موتمنى شيروان امير ریاضی مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سجاد - مشهد 3سال کانونی 44
خوشرويى محدثه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 3سال کانونی 57
سعادت زهرا انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 24
رمضانيان حامد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 23
جعفرى حسين ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 4سال کانونی 36
معصومى مقدم حامد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 2سال کانونی 12
خرمى رضا ریاضی معماري داخلي -دانشگاه هنرشيراز-روزانه دانشگاه هنرشيراز 1سال کانونی 19
يونسى سجاد تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي پرديس امام محمد باقر - بجنورد 2سال کانونی 40
صفائى كاظم تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 56
طاهرى طلعت ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 24
محبتى مهتاب انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 9
حاجى زاده احمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 19
ابراهيم زاده مقدم آناهيتا تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 4سال کانونی 70
برات زاده فاطمه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 3سال کانونی 53
سياح حبيب ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 30
فروغى فهيمه زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 3سال کانونی 43
رمضانزاده بزآباد رضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 17
رمضانى كشتانى محمد ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 17
برزد پويا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 4سال کانونی 70
وليزاده سيده مطهره ریاضی روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 14
ابوالحسن زاده زوارم مسعود تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 2سال کانونی 33
ايزانلو رضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 2سال کانونی 35
سوزنى سروش ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 43
تقويان آنيتا انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 30
داب طيبه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 50
بيابانى عارفه انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 25
سعادت طلب فاطمه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 6سال کانونی 104
قمرى حسين آباد ياسمن ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول دانشگاه گلستان - گرگان 3سال کانونی 53
كاظمى سيد فهيمه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 4سال کانونی 73
ذبيحى مهشيدالسادات ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 20
عباسى لاله ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 3سال کانونی 47
حسنى قلعه حسن مهرنوش تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 4سال کانونی 61
ظفرنژاد مرضيه تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي پرديس امام جعفر صادق - بجنورد 2سال کانونی 27
يوسفى مقدم احسان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 16
واعظ ليلا ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سجاد - مشهد 3سال کانونی 26
اكبرى رضا تجربی دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 47
برات زاده يونس ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 3سال کانونی 33
داودپور ايمان ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 40
حسينى سيدرضا ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 4سال کانونی 53
خوش اندام حميد زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 5سال کانونی 78
ابوالحسن زاده زوارم حسين تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 2سال کانونی 35
حيدرى مصطفى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 32
اسلامى حسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 3سال کانونی 23
حيدرزاده مريم ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سجاد - مشهد 4سال کانونی 57
چالاكيان محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 3سال کانونی 37
نمازى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شاهرود - پرديس خودگردان 3سال کانونی 43
فكرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 3سال کانونی 39
اسايش مقدم زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 3سال کانونی 37
داستان تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 1سال کانونی 13
اكبرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 3سال کانونی 53
رجب زاده حصار ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال کانونی 25
خبيرى مليحه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 16
خاقانى سكه تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 21
قبادى هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه-مرمت بناهاي تاريخي دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 10
فاطمى تجربی دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 17
همتى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 20
امانى مهتاب انسانی حقوق -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي اشراق - بجنورد 1سال کانونی 14
ساده تبريان تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 3سال کانونی 49
داستانى فاروجى انسانی حقوق -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي اشراق - بجنورد 1سال کانونی 19
طوسى تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 3سال کانونی 41
فربد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 10
رمضانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 2سال کانونی 38
كرمى زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 1سال کانونی 12
فياضى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 1سال کانونی 17
حسن زاده ریاضی مكاترونيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 13
صفدرى سه گنبد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 2سال کانونی 23
كريمى يارم گنبد انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 35
دل روشن ریاضی شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال کانونی 45
صفاپور مقدم تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي پرديس شهيد بهشتي - مشهد 3سال کانونی 58
موسوى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 3سال کانونی 51
پورجابرى تجربی دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 34
ملوانلو صحرائى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 28
شيردل ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 15
محمدى تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي پرديس شهيد بهشتي - مشهد 2سال کانونی 31
محتشمى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 2سال کانونی 21
وطن دوست نامانلو تجربی شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 13
باقرى يام ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 12
جعفرى زارع تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 3سال کانونی 23
محبتى فاروجى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 1سال کانونی 18
سياوشى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 2سال کانونی 33
جانعلى زاده تجربی مديريت مالي -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه دانشگاه علوم اقتصادي تهران 2سال کانونی 29
نيرومند ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سجاد - مشهد 3سال کانونی 48
اميرى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 11
حيدرپور تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 28
اكبرنژاد تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي پرديس امام محمد باقر - بجنورد 2سال کانونی 33
كيوان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 3سال کانونی 45
مدير برزل آباد تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 1سال کانونی 19
خوش خبر اميرانلو تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 24
قادرى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 3سال کانونی 44
خجسته عفت پناه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سجاد - مشهد 1سال کانونی 13
رهنما تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي پرديس شهيد باهنر - اصفهان 2سال کانونی 34
رنج طلب ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 2سال کانونی 27
رنجبر تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 2سال کانونی 34
گواهى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 13
محمدى تجربی علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال اول موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد 3سال کانونی 46
عبذالهى مايوان ریاضی تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل بجنورد دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 9
اكبرى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 2سال کانونی 35
همتى چوكانلو ریاضی مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي كاوش -محموداباد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كاوش - محمودآباد مازندران 1سال کانونی 19
حسامى ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 23
معصومى مقدم تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 14
پسنديده هنامه تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 4سال کانونی 64
قلى زاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 24
اطهرى ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 24
رحمتى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 2سال کانونی 22
خان محمدزاده تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 5سال کانونی 76
زعفرانلويى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال کانونی 21
رحمانى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 6
صفرزاده ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 3سال کانونی 49
يوسفى ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال کانونی 34
گواهى پهلوانلو تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي پرديس شهيد باهنر - اصفهان 1سال کانونی 13
احمدى زوارم انسانی علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 16
اسماعيل زاده تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي پرديس امام محمد باقر - بجنورد 2سال کانونی 26
صنعتگر قوچانى ریاضی مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 14
نصيرى فر ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 11
فرزانه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 1سال کانونی 21
هاشمى عليزاده ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 17
برازنده زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خيام - مشهد 2سال کانونی 27
محمدزاده شركانلو ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 15
پسنديده يردوقدى انسانی تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل بجنورد دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 12
مقدسى ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 6سال کانونی 82
قوى هيكل تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال کانونی 16
عباس نژاد تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 1سال کانونی 20
دهقان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 3سال کانونی 41
شادمهر تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
ايمانى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 9
دواتگر تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال کانونی 35
رضائى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 3سال کانونی 28
ذوالفقارى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 3سال کانونی 33
جهانگيرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 12
سياوشى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 2سال کانونی 16
عفيف ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل پرديس خواهران رضوان دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد 1سال کانونی 11
عظيمى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 1سال کانونی 22
محمدجعفرى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي پرديس امام محمد باقر - بجنورد 1سال کانونی 13
بهرامى راد انسانی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي - مشهد 1سال کانونی 20
موسى زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 3سال کانونی 23
نجم آبادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 1سال کانونی 19
خداخواه تجربی شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 24
تيموريان تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 41
يزدانى ریاضی حسابداري -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 3سال کانونی 39
محمودى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 17
امرنژاد تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 2سال کانونی 21
برات زاده تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 1سال کانونی 13
يحيى زاده انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 1سال کانونی 19
رنجبر توپكانلو تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 16
ستارات ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 3سال کانونی 30
قديمى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 1سال کانونی 17
قاسميان زوارم تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 3سال کانونی 43
كاظميان تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 3سال کانونی 49
شكورى تجربی حسابداري -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 18
حبيبى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 2سال کانونی 23
رادمنش تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 1سال کانونی 19
عربخانى نوبهار تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 1سال کانونی 7
عاشورزاده شيروان تجربی علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال دوم موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد 2سال کانونی 27
نظرزاده ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خاوران - مشهد 3سال کانونی 28
افروزى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 21
على نژاد دوآب ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 13
عوض زاده تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 3سال کانونی 25
حسين زاده تجربی تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل شاهرود دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 11
فرهادى كيوانلو تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 1سال کانونی 24
وطن دوست تبريان تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه گنبد-روزانه-محل تحصيل آزادشهر دانشگاه گنبد 1سال کانونی 18
غلام زاده ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خاوران - مشهد 1سال کانونی 16
دبيرى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 3سال کانونی 55
عليزاده ریاضی فيزيك -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 16
جمشيدى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل سرايان دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 49
ابراهيم پور مقدم خسرويه ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خاوران - مشهد 1سال کانونی 16
مروجى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال کانونی 46
عليزاده تجربی شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 18
ملازاده ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خاوران - مشهد 1سال کانونی 17
سليمانى فر ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 17
مقدس قريه حسن ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 4سال کانونی 61
محدثى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 8
رشيدى توپكانلو تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 21
سليمانى انسانی علوم قران وحديث -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل بجنورد دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 16
قاسمى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خاوران - مشهد 3سال کانونی 40
حيدرزاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سجاد - مشهد 1سال کانونی 15
مقدس ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري - مشهد 1سال کانونی 11
گلزاده ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 17
شيرزاد انسانی حقوق -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي اشراق - بجنورد 1سال کانونی 16
اسلامى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 15
محتشمى تجربی مديريت بيمه -دانشگاه گنبد-روزانه-محل تحصيل آزادشهر دانشگاه گنبد 2سال کانونی 19
نوروزى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 8
محمدى ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 11
قناد ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران - بابل 2سال کانونی 24
حسين زاده ثانى بوانلو ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خاوران - مشهد 2سال کانونی 24
گيلانى ریاضی مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران - بابل 1سال کانونی 11
اصغرزاده تجربی مديريت بيمه -دانشگاه گنبد-روزانه-محل تحصيل آزادشهر دانشگاه گنبد 3سال کانونی 35
ايزدى توپكانلو تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس مشهد 1سال کانونی 13
رهنما قلعه حسن ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 14
شعبانى باغان ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اسرار-مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي اسرار - مشهد 1سال کانونی 6
ده بك تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 33
فربد ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل پرديس خواهران رضوان دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد 2سال کانونی 10
خاكشور شيروان ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي اشراق - بجنورد 1سال کانونی 23
محمدى سه يك آب تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 16
شيردل ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سجاد - مشهد 2سال کانونی 26
ولى زاده تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
دانايى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 3سال کانونی 48
نادرى تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي - مشهد 2سال کانونی 32
خشت زر ریاضی علوم مهندسي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 15
جواهرى زيارت ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خيام - مشهد 1سال کانونی 13
آزادزاده زوارم ریاضی علوم ومهندسي اب -مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه مركز آموزش عالي كاشمر 1سال کانونی 9
قمرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 1سال کانونی 16
غلامى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 1سال کانونی 11
هاشمى عليزاده ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خيام - مشهد 1سال کانونی 8
سكوتى شيروان انسانی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كاويان - مشهد 1سال کانونی 11
دلاوربرگرد تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 10
رمضان زاده زيارت تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 19
محمدزاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سجاد - مشهد 1سال کانونی 25
فراگرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خيام - مشهد 1سال کانونی 16
مختارى قطب تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شاهرود-شبانه-محل تحصيل بسطام واقع در 7كيلومتري شاهرود دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 17
نقى زاده ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي اشراق - بجنورد 2سال کانونی 28
دلاور ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خاوران - مشهد 1سال کانونی 15
محمديان نامانلو ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي اشراق - بجنورد 3سال کانونی 50
رجبى تجربی زمين شناسي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 18
حيدرى قولانلو تجربی زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 8
بهارستان باجگيران ریاضی مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خيام - مشهد 1سال کانونی 17
اقبالى انسانی روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خيام - مشهد 1سال کانونی 7
قوامى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي اشراق - بجنورد 1سال کانونی 21
خوش كساز ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي اشراق - بجنورد 1سال کانونی 12
رهنما ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اترك -قوچان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي اترك- قوچان 1سال کانونی 8
ايزدى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سنا - ساري 3سال کانونی 38
اميرى انسانی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي شانديز - مشهد 1سال کانونی 18
براتى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي اشراق - بجنورد 1سال کانونی 18
علائى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 22
بهمنيار تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال کانونی 34
حقدادى انسانی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كاويان - مشهد 1سال کانونی 25
آرام تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 3سال کانونی 41
مشتاق تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شاهرود-روزانه-محل تحصيل بسطام واقع در 7كيلومتري شاهرود دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 15
نظرى استاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سجاد - مشهد 1سال کانونی 14
عليرضايى تجربی مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي بينالود - مشهد 2سال کانونی 33
قربان زاده تجربی علوم قران وحديث -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل بجنورد دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 16
سعادتى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي اشراق - بجنورد 1سال کانونی 13
روستا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 3سال کانونی 36
عطاردى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي نيما-محموداباد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نيما - محمودآباد 2سال کانونی 5
جمشيدى گليان تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كاويان - مشهد 3سال کانونی 53
سعادتى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي بهار - مشهد 1سال کانونی 18
عظيميان قهرمانلو ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي اشراق - بجنورد 1سال کانونی 10
رجبى اسطرخى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي بينالود - مشهد 1سال کانونی 19
رشيدى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي بهاران - گرگان 3سال کانونی 31
محمدزاده شركانلو تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي تابران - مشهد 1سال کانونی 14
وحيدى زعفرانيه تجربی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي - مشهد 1سال کانونی 15
حسين زاده باجگيران تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني - گرگان 1سال کانونی 14
زراعتكار تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي بهاران - گرگان 2سال کانونی 31