اسفراين

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر اسفراين

طيبى زكيه

طيبى زكيه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جان محمدى ماهرخ

جان محمدى ماهرخ

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
على نيا جوشقان ناديا

على نيا جوشقان ناديا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
صمدى نژاد فاطمه

صمدى نژاد فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فلاح مونس

فلاح مونس

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
عاقبتى ايرج سجاد

عاقبتى ايرج سجاد

مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شرف قراچولو سامان

شرف قراچولو سامان

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان خراسان شمالي

4سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
خاكپور مريم

خاكپور مريم

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
فيروز زهرا

فيروز زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صحرانورد تكتم

صحرانورد تكتم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شكرى زينب

شكرى زينب

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
محمدى محمد

محمدى محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بزازان نوشين

بزازان نوشين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عامرى عاطفه

عامرى عاطفه

حقوق -دانشگاه بيرجند-روزانه

5سال کانونی / 96 آزمون

انسانی
وفائى زهرا

وفائى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

6سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
اردشير نشان زهرا

اردشير نشان زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ولى پور فاطمه

ولى پور فاطمه

مهندسي معماري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صداقتى فاطمه

صداقتى فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

6سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
يزدى پريسا

يزدى پريسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
ترابى زينب

ترابى زينب

مهندسي عمران -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كاظمى مطلق مهسا

كاظمى مطلق مهسا

مرمت واحياي بناهاي تاريخي -مركزاموزش عالي ميراث فرهنگي -سازمان ميراث فرهنگي-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

هنر
ابراهيمى زمانى محمد

ابراهيمى زمانى محمد

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
سربازى مرضيه

سربازى مرضيه

مهندسي صنايع -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
شمس الدينى محدثه سادات

شمس الدينى محدثه سادات

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
صفرى فرزانه

صفرى فرزانه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
رستگار صدف

رستگار صدف

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
گرايلى امير

گرايلى امير

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
ابراهيمى پور فاطمه

ابراهيمى پور فاطمه

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
سالارى محبوبه

سالارى محبوبه

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
دنيوى راد رضا

دنيوى راد رضا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي استان خراسان شمالي

6سال کانونی / 96 آزمون

ریاضی
سنگ سفيدى فاطمه

سنگ سفيدى فاطمه

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه

6سال کانونی / 98 آزمون

ریاضی
شيرپور كيميا

شيرپور كيميا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمدپور محدثه

محمدپور محدثه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رمضانى فريبا

رمضانى فريبا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ناصرى گلستانى سارا

ناصرى گلستانى سارا

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شكرى فرد آمنه

شكرى فرد آمنه

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نورى مهدى

نورى مهدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
مجتبايى سيدمهران

مجتبايى سيدمهران

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
لطفى صادق

لطفى صادق

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عباسى على

عباسى على

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
باقرى زاده فهيمه

باقرى زاده فهيمه

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
غلامى مقدم زينب

غلامى مقدم زينب

رشدوپرورش كودكان پيش دبستاني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
محمدى ثانى زهره

محمدى ثانى زهره

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كاظمى على آباد محمد

كاظمى على آباد محمد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي استان خراسان شمالي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
دانافر مجتبى

دانافر مجتبى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رمضانيان مقدم على

رمضانيان مقدم على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
ابراهيمى پور ناديا

ابراهيمى پور ناديا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
امانى زكيه

امانى زكيه

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
شيرزاد ايرج زهرا

شيرزاد ايرج زهرا

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حيدرى سحر

حيدرى سحر

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
باغى فريمان مصطفى

باغى فريمان مصطفى

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مقدسى على

مقدسى على

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
پولادور خوش فاطمه

پولادور خوش فاطمه

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
دهك زاده ازاد فائزه

دهك زاده ازاد فائزه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل سپيدان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضائيان محبوبه

رضائيان محبوبه

مهندسي مواد-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

ریاضی
درداب سجاد

درداب سجاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جوان كيانى سپيده

جوان كيانى سپيده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

6سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
قنبرابادى راضيه

قنبرابادى راضيه

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

ریاضی
چراخور رضا

چراخور رضا

دبيري زبان وادبيات عرب -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
محمودى حسين

محمودى حسين

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ايزى ارزو

ايزى ارزو

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
تاتارى مهدى

تاتارى مهدى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
زيورى هادى

زيورى هادى

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ميربيگى مقدم نيوشا

ميربيگى مقدم نيوشا

حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حاج محمدخانى مريم

حاج محمدخانى مريم

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حضرتى محمدامين

حضرتى محمدامين

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زارعى فاطمه

زارعى فاطمه

علوم ومهندسي اب -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

6سال کانونی / 88 آزمون

ریاضی
دشتى جوشقان مسعود

دشتى جوشقان مسعود

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
مرگان زهرا

مرگان زهرا

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جاغورى مريم

جاغورى مريم

مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
طالبى الهام

طالبى الهام

علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
دلاور حسين

دلاور حسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عابدى نفيسه

عابدى نفيسه

كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دادستان سيدسجاد

دادستان سيدسجاد

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
علوى زهرا سادات

علوى زهرا سادات

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

ریاضی
عزيزيان الهام

عزيزيان الهام

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
خانزاده الناز

خانزاده الناز

باستانشناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

هنر
داناى عزيزى ابراهيم

داناى عزيزى ابراهيم

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال دوم

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كلاته ملايى فرزانه

كلاته ملايى فرزانه

علوم سياسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
نيك سرشت مهسا

نيك سرشت مهسا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
روحى ندا

روحى ندا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عزيزى زهرا

عزيزى زهرا

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
نوروزى محمد

نوروزى محمد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
مسلمى على

مسلمى على

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
لطف ابادى زهرا

لطف ابادى زهرا

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
شرفى حسن

شرفى حسن

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
احمدى احمد

احمدى احمد

علوم اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
گرايلى فريده

گرايلى فريده

علوم سياسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
دانائى ميلانلو

دانائى ميلانلو

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال اول

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محرمى

محرمى

روانشناسي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ظهرابى

ظهرابى

مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عابدى

عابدى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
على پور

على پور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
وحدانى كوشكى

وحدانى كوشكى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حاتمى ميلانلو

حاتمى ميلانلو

مهندسي عمران -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
قربانى شيراز

قربانى شيراز

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
تاتار

تاتار

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رحمت ابادى

رحمت ابادى

دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
توئى

توئى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
لعل دولت اباد

لعل دولت اباد

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
كشورى

كشورى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عيسى پور

عيسى پور

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
بذرى

بذرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

ریاضی
اسماعيل پور

اسماعيل پور

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
كيوانلو شهرستانكى

كيوانلو شهرستانكى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خالقى

خالقى

مهندسي مكانيك -دانشگاه دامغان-شبانه

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

پرستاري -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پرسه

پرسه

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اوليائى

اوليائى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
شيخ اميرلو

شيخ اميرلو

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اسدزاده

اسدزاده

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

6سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
شريفى امين

شريفى امين

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عوض زاده مقدم

عوض زاده مقدم

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كسكنى

كسكنى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
قلى پور

قلى پور

علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه-محل تحصيل نوشهر

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
اسماعيلى

اسماعيلى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
خواجه

خواجه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
ساربان

ساربان

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
سيدى مقدم

سيدى مقدم

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
غلامزاده كشتان

غلامزاده كشتان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بدرى فريمان

بدرى فريمان

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال اول

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عربى

عربى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
تقوى

تقوى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

6سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
ايرانى

ايرانى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال اول

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل دامغان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عباسى

عباسى

فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ايزانلو

ايزانلو

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

زمين شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
لعل حقانى

لعل حقانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كرامتى

كرامتى

مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه-محل تحصيل خاش

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شكوهى

شكوهى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حسين ابادى

حسين ابادى

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 66 آزمون

زبان
شيرزاده

شيرزاده

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
باقرزاده اردغان

باقرزاده اردغان

جغرافياي سياسي /امايش ومديريت سياسي فضا/-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
دلير

دلير

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شيرزاد

شيرزاد

مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
حسين زاده

حسين زاده

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
روئينى

روئينى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اكبرنيا

اكبرنيا

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
داودى

داودى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
وحدانى فر

وحدانى فر

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

6سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
دهخدائى

دهخدائى

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
طوسى يزدى

طوسى يزدى

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خالقى

خالقى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
لعل ذكريا

لعل ذكريا

مهندسي رباتيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ارغيانى

ارغيانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شفائى

شفائى

روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قربانى رضائى

قربانى رضائى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
قلى زاده

قلى زاده

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
رضى

رضى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
خسروجردى

خسروجردى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

7سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
ابراهيم زاده

ابراهيم زاده

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شهابى

شهابى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمدى وحيد

محمدى وحيد

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل آمل

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
كردديرانلوئى

كردديرانلوئى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
غفارى جوشقان

غفارى جوشقان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
پورقاسم

پورقاسم

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
راوند

راوند

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل مشهد

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
لعل عشقى

لعل عشقى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جهانى

جهانى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كارگرى

كارگرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سعادتى

سعادتى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
احمدپور

احمدپور

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
گوهرى

گوهرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-محل تحصيل دامغان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عبدال زاده

عبدال زاده

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل شاهرود

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شجاع

شجاع

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رشوانى

رشوانى

علوم مهندسي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
باقرى اجقان

باقرى اجقان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
گواهى

گواهى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قهرمانلو

قهرمانلو

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فرح دل

فرح دل

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
باستانى

باستانى

حسابداري -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
استيرى

استيرى

اب وهواشناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
جاهدى

جاهدى

حسابداري -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
تاتى

تاتى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
لعل حقانى

لعل حقانى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شكورى

شكورى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمدرحيم پور

محمدرحيم پور

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شريفيان

شريفيان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
طاعتى

طاعتى

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نامى

نامى

علوم مهندسي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ثنائى جوشقان

ثنائى جوشقان

مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محبى

محبى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حقانى مشهدى

حقانى مشهدى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
محمدى خاص

محمدى خاص

روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
اذرى سرچشمه

اذرى سرچشمه

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
حاجتى

حاجتى

علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
وحيديان

وحيديان

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
خالقى

خالقى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عزيزى مقدم عراقى

عزيزى مقدم عراقى

مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
موفق

موفق

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
منطقى

منطقى

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شكفته دنج

شكفته دنج

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسن پور

حسن پور

زبان وادبيات عربي -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
نصرى

نصرى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زيبائى على اباد

زيبائى على اباد

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فرخنده اقبال

فرخنده اقبال

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي توس -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كاظميان

كاظميان

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
علائي نژاد

علائي نژاد

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

9سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
مبشرى

مبشرى

مهندسي منابع طبيعي -علوم وصنايع چوب وكاغذ-دانشگاه سمنان-روزانه-محل تحصيل مهدي شهر

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سعادتى اجقان

سعادتى اجقان

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل بجنورد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زيبائى على اباد

زيبائى على اباد

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل كاشمر

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی