اسفراين

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر اسفراين

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
طيبى زكيه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 16
جان محمدى ماهرخ تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 6سال کانونی 107
على نيا جوشقان ناديا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 5سال کانونی 85
صمدى نژاد فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 50
فلاح مونس تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 5سال کانونی 72
عاقبتى ايرج سجاد ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 22
خاكپور مريم هنر تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 15
فيروز زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 19
صحرانورد تكتم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 21
محمدى محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 26
بزازان نوشين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 18
عامرى عاطفه انسانی حقوق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 5سال کانونی 96
وفائى زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 6سال کانونی 120
ولى پور فاطمه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 16
صداقتى فاطمه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 6سال کانونی 109
يزدى پريسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 6سال کانونی 109
ترابى زينب ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 18
كاظمى مطلق مهسا هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -مركزاموزش عالي ميراث فرهنگي -سازمان ميراث فرهنگي-روزانه مرکز آموزش عالي ميراث فرهنگي 2سال کانونی 25
ابراهيمى زمانى محمد انسانی حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 4سال کانونی 53
سربازى مرضيه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 31
شمس الدينى محدثه سادات ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 51
صفرى فرزانه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 5سال کانونی 82
رستگار صدف تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 2سال کانونی 41
گرايلى امير ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 3سال کانونی 45
سالارى محبوبه انسانی حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 14
سنگ سفيدى فاطمه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 6سال کانونی 98
شيرپور كيميا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 4سال کانونی 41
محمدپور محدثه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 25
رمضانى فريبا تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 15
ناصرى گلستانى سارا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 21
شكرى فرد آمنه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 13
نورى مهدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 3سال کانونی 47
مجتبايى سيدمهران تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 2سال کانونی 38
لطفى صادق تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 3سال کانونی 34
عباسى على ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 13
باقرى زاده فهيمه ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال کانونی 34
غلامى مقدم زينب انسانی رشدوپرورش كودكان پيش دبستاني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 1سال کانونی 26
محمدى ثانى زهره تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 15
دانافر مجتبى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 1سال کانونی 17
رمضانيان مقدم على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 5سال کانونی 82
امانى زكيه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 3سال کانونی 59
شيرزاد ايرج زهرا تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 56
حيدرى سحر انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 42
باغى فريمان مصطفى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 24
پولادور خوش فاطمه انسانی روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 17
دهك زاده ازاد فائزه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل سپيدان دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 14
رضائيان محبوبه ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 5سال کانونی 95
درداب سجاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
جوان كيانى سپيده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 6سال کانونی 81
قنبرابادى راضيه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 5سال کانونی 93
محمودى حسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 19
ايزى ارزو تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 17
زيورى هادى انسانی روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 14
ميربيگى مقدم نيوشا ریاضی حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 23
حاج محمدخانى مريم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 17
زارعى فاطمه ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 6سال کانونی 88
مرگان زهرا ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 17
جاغورى مريم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال کانونی 39
طالبى الهام انسانی علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 37
دلاور حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 22
عابدى نفيسه تجربی كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 23
دادستان سيدسجاد ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 20
علوى زهرا سادات ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 5سال کانونی 95
عزيزيان الهام تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 5سال کانونی 87
خانزاده الناز هنر باستانشناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 3سال کانونی 28
كلاته ملايى فرزانه انسانی علوم سياسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 12
نيك سرشت مهسا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 1سال کانونی 10
روحى ندا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 37
عزيزى زهرا تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 5سال کانونی 96
نوروزى محمد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 4سال کانونی 48
مسلمى على ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 17
لطف ابادى زهرا زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 1سال کانونی 19
احمدى احمد انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 11
گرايلى فريده انسانی علوم سياسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 24
محرمى ریاضی روانشناسي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 13
ظهرابى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 18
عابدى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 29
على پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 14
وحدانى كوشكى ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 23
حاتمى ميلانلو ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 2سال کانونی 32
قربانى شيراز زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 23
تاتار انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 15
توئى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 4سال کانونی 78
لعل دولت اباد تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 53
كشورى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 9
بذرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 2سال کانونی 43
حسين زاده تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 5سال کانونی 100
عزيزى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 5سال کانونی 93
اسماعيل پور تجربی دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 4سال کانونی 79
كيوانلو شهرستانكى ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 18
خالقى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه دامغان-شبانه دانشگاه دامغان 4سال کانونی 62
حيدرى تجربی پرستاري -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 2سال کانونی 21
پرسه ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 4سال کانونی 82
قربانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 12
عليزاده انسانی علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 9
رحيمى ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 20
اوليائى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 5سال کانونی 87
شيخ اميرلو تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 4سال کانونی 60
اسدزاده تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 6سال کانونی 103
شريفى امين ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال کانونی 25
كريمى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 23
عوض زاده مقدم ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 14
كسكنى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 52
قلى پور انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه-محل تحصيل نوشهر دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 46
ساربان ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 3سال کانونی 53
سيدى مقدم تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 1سال کانونی 22
غلامزاده كشتان تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 1سال کانونی 14
عربى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 38
تقوى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 6سال کانونی 90
قاسمى ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 4سال کانونی 70
حسينى انسانی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل دامغان دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 16
عباسى ریاضی فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 15
ايزانلو ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال کانونی 6
عباسى تجربی زمين شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 12
لطفى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 2سال کانونی 16
كرامتى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه-محل تحصيل خاش دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 13
شكوهى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 8
شيرزاده تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 2سال کانونی 30
باقرزاده اردغان انسانی جغرافياي سياسي /امايش ومديريت سياسي فضا/-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 16
دلير تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال کانونی 37
شيرزاد ریاضی مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 15
اسماعيل زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال کانونی 6
حسين زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 19
جعفرى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 24
روئينى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 1سال کانونی 10
اكبرنيا ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 13
داودى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 4سال کانونی 71
وحدانى فر ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 6سال کانونی 83
دهخدائى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 25
خالقى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 47
حسين زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 15
لعل ذكريا ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 2سال کانونی 22
قربانى رضائى ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 10
قلى زاده تجربی شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 6سال کانونی 94
ابراهيم زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 10
شهابى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 22
محمدى وحيد تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 4سال کانونی 64
عزيزى ریاضی تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل آمل دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 8
كردديرانلوئى ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال کانونی 36
غفارى جوشقان تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 3سال کانونی 28
پورقاسم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 17
حسينى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 3سال کانونی 40
راوند تجربی علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل مشهد دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 3سال کانونی 36
لعل عشقى ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 14
حسينى ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 14
كارگرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 1سال کانونی 21
احمدپور ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 16
گوهرى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-محل تحصيل دامغان دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 29
عبدال زاده تجربی تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل شاهرود دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 13
شجاع تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 1سال کانونی 16
رشوانى ریاضی علوم مهندسي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 3سال کانونی 31
گواهى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شاهرود - پرديس خودگردان 1سال کانونی 14
قهرمانلو ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 20
رضائى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 5سال کانونی 95
باستانى تجربی حسابداري -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 3سال کانونی 39
استيرى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 9
جاهدى تجربی حسابداري -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 1سال کانونی 5
تاتى ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال کانونی 24
لعل حقانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 16
شكورى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 10
محمدرحيم پور تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 15
طاعتى ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 14
نامى ریاضی علوم مهندسي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 17
ثنائى جوشقان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 1سال کانونی 21
محبى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 17
حقانى مشهدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال کانونی 28
اذرى سرچشمه ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 6
حاجتى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 16
وحيديان ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 10
خالقى ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 10
عزيزى مقدم عراقى ریاضی مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 12
موفق ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 15
منطقى ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 12
شكفته دنج ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال کانونی 19
حسن پور انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 1سال کانونی 11
نصرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال کانونی 18
زيبائى على اباد تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 10
مبشرى تجربی مهندسي منابع طبيعي -علوم وصنايع چوب وكاغذ-دانشگاه سمنان-روزانه-محل تحصيل مهدي شهر دانشگاه سمنان 3سال کانونی 39
سعادتى اجقان تجربی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل بجنورد دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 11