جاجرم

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر جاجرم

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
برابادى ريحانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 6سال کانونی 99
غلامى تنها فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 6سال کانونی 100
محمدزاده شيما ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 24
بانش زهره انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 19
بداغى احسان انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي پرديس شهيد رجايي - سمنان 1سال کانونی 16
نيازى محمد على ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي استان خراسان شمالي پرديس امام محمد باقر - بجنورد 2سال کانونی 27
ايمانى مريم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 26
ازادوارى زهرا انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 20
نجارى على هنر صنايع دستي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 39
رجب زاده مهدى ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي استان خراسان شمالي پرديس امام محمد باقر - بجنورد 1سال کانونی 21
اسلامى نرگس انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 12
اكبرى مهسا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 3سال کانونی 31
شفيع آبادى سعيد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 14
يزدانى سپيده تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-مجازي و بين الملل-محل تحصيل رامسر دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 5سال کانونی 65
حسينى مقدم حسين هنر هنراسلامي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 11
خواجه صادق ریاضی مهندسي برق -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 1سال کانونی 18
عابدينى فائزه انسانی علوم قران وحديث -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 2سال کانونی 37
فرزين تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي پرديس امام جعفر صادق - بجنورد 1سال کانونی 22
زرينه انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 16
حسين نبا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 32
عابدى ریاضی علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل مشهد دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 15
ابراهيمى پور ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 12
عابدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 2سال کانونی 25
صادقى ریاضی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 10
حسينى تنها ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 3سال کانونی 57
نيازى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي بجنورد 5سال کانونی 62
جلالى ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 11
حسينى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 15
مقصودى ریاضی مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 19
مرتضوى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 1سال کانونی 7
باقرى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي پرديس امام محمد باقر - بجنورد 1سال کانونی 22
رمضانى ریاضی فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 13
مقصودى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي پرديس امام محمد باقر - بجنورد 1سال کانونی 12
منصورى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 18
باب اله زاده تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 25
امينى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 6
ابراهيمى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 7
خواجه تجربی علوم قران وحديث -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل بجنورد دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 22
زارع ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 19
رضاييان ریاضی مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 18
ملايى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 14