ايلام

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر ايلام

شيركرمى محسن

شيركرمى محسن

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ناصرى احسان

ناصرى احسان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
بسطامى محمد مهدى

بسطامى محمد مهدى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
احمدى محمدجواد

احمدى محمدجواد

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رستمى على

رستمى على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اميدى آناهيتا

اميدى آناهيتا

سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي -دانشگاه تهران-روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
صفارى على

صفارى على

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حاجيان على

حاجيان على

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام-تربيت معلم-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
فتح اللهى زهرا

فتح اللهى زهرا

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
كريمى فاخر عباس

كريمى فاخر عباس

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
كاظمى محمد صادق

كاظمى محمد صادق

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فتح الهى نگين

فتح الهى نگين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نورى حديث

نورى حديث

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ميرى زهرا

ميرى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
قباديان فائزه

قباديان فائزه

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كريمى حسين

كريمى حسين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
پورمند سارا

پورمند سارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رشنوادى شهريار

رشنوادى شهريار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
تدين حمزه

تدين حمزه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نصرت پور مهدى

نصرت پور مهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عيدى سارا

عيدى سارا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
شاه محمدى سجاد

شاه محمدى سجاد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حيدرى ثمين

حيدرى ثمين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عالى پور بيتا

عالى پور بيتا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شفيعيان سعيد

شفيعيان سعيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شيخى كوثر

شيخى كوثر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حمزى اسرا

حمزى اسرا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
درويشى منيره

درويشى منيره

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سارايى فروغ

سارايى فروغ

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سياوشى محمد

سياوشى محمد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رستميان فاطمه

رستميان فاطمه

مهندسي شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رازى احمد رضا

رازى احمد رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
درختى مهرداد

درختى مهرداد

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام-تربيت معلم-بومي استان ايلام

3سال کانونی / 57 آزمون

زبان
جاسم محررى كوثر

جاسم محررى كوثر

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ايلام-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

زبان
محمودى فاطمه

محمودى فاطمه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
كارزانى محمد

كارزانى محمد

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

زبان
آقاويسى شهين

آقاويسى شهين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بختى زاد پريسا

بختى زاد پريسا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سليمى حسين

سليمى حسين

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پشتاره حديث

پشتاره حديث

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ملائى امير رضا

ملائى امير رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رحيم بيگى يزدان

رحيم بيگى يزدان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
بساطى رضا

بساطى رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عارفى مهتاب

عارفى مهتاب

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
امامى على

امامى على

مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
بساطى پريا

بساطى پريا

كاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مرادى ميترا

مرادى ميترا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عرفانى زهره

عرفانى زهره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
جمشيد بيگى فاطمه

جمشيد بيگى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
احمدى محدثه

احمدى محدثه

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
گچى ادريس

گچى ادريس

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رحيمى محمد

رحيمى محمد

مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
جمشيدنيا كوثر

جمشيدنيا كوثر

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خليلى مصطفى

خليلى مصطفى

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صيد مرادى سعيد

صيد مرادى سعيد

روانشناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
توليده صفورا

توليده صفورا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پورنصرت مهدى

پورنصرت مهدى

مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فتحى زاده ستاره

فتحى زاده ستاره

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل طبس

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ميرزايى فاطمه

ميرزايى فاطمه

حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حقيار كوثر

حقيار كوثر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
طاهرپور تارا

طاهرپور تارا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
كسايى مجتبى

كسايى مجتبى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آقنوسى حديث

آقنوسى حديث

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
تكش حديث

تكش حديث

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضا زاده اميد

رضا زاده اميد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
جوانمردى اميرحسين

جوانمردى اميرحسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كريمى طيبه

كريمى طيبه

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صالحى مريم

صالحى مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
عباسى راحله

عباسى راحله

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمد يارى حديث

محمد يارى حديث

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
دستبازممتاز محمد

دستبازممتاز محمد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قيصربيگى على رضا

قيصربيگى على رضا

مهندسي برق -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دوستى سيمين

دوستى سيمين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شكربيگى سعيد

شكربيگى سعيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عيسى پور فاطمه

عيسى پور فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدى فاطمه

محمدى فاطمه

علوم سياسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مرادزاده سومارى شادى

مرادزاده سومارى شادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحمتيان

رحمتيان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي عمران -دانشگاه ايلام-مناطق محروم-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شكرى

شكرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-مجازي و بين الملل-محل تحصيل بندرانزلي

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ولى بيگى

ولى بيگى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حسنوندى

حسنوندى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

مهندسي معماري -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
فاضلى

فاضلى

مهندسي برق -دانشگاه ايلام-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

علوم اجتماعي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
صفرى

صفرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
درويشى

درويشى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
هواسى

هواسى

مهندسي عمران -دانشگاه ايلام-شبانه

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
ماجدى

ماجدى

فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
نصرت پور

نصرت پور

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كولابندى

كولابندى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
هكماتى

هكماتى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

بهداشت موادغذايي -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

مهندسي شيمي -دانشگاه ايلام-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي معماري -دانشگاه ايلام-مناطق محروم-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
تپانچه

تپانچه

علوم اقتصادي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
صيدكرمى

صيدكرمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نورمرادى

نورمرادى

مهندسي برق -دانشگاه ايلام-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عباس رودى

عباس رودى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
يادگار آزادى

يادگار آزادى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فرشچيان

فرشچيان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
نوراللهى

نوراللهى

مهندسي عمران -دانشگاه ايلام-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شهبازى

شهبازى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نيكوئى

نيكوئى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آرامش

آرامش

مهندسي شيمي -دانشگاه ايلام-شبانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
خاصى

خاصى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كريمى مقدم

كريمى مقدم

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قيصر زاده

قيصر زاده

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خردمند

خردمند

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضايادگار

رضايادگار

فيزيك -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ناظرى

ناظرى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
انصارى خواه

انصارى خواه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
باژدان

باژدان

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
اميدى

اميدى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عزيز زاده

عزيز زاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
انورى

انورى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سليمانى مهرى

سليمانى مهرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صادقى راد

صادقى راد

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسن بيگى

حسن بيگى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ايلام

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شيرى

شيرى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مرادى نيا

مرادى نيا

علوم ومهندسي اب -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شايسته

شايسته

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حيدربيگى

حيدربيگى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مظفرى

مظفرى

شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اسلامى نژاد

اسلامى نژاد

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ايلام-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

بهداشت موادغذايي -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
پرويز

پرويز

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام-تربيت معلم-بومي استان ايلام

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمديارى

محمديارى

حسابداري -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه ايلام-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
صيدحسين زاده

صيدحسين زاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
راهى

راهى

فيزيك -دانشگاه ايلام-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رحيم بيگى

رحيم بيگى

بهداشت موادغذايي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پاكزاد

پاكزاد

شيمي -دانشگاه ايلام-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سبزى

سبزى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ايلام-شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خيراللهى

خيراللهى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه ايلام-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
الكه

الكه

شيمي -دانشگاه ايلام-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عباس زاده

عباس زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
شكرى

شكرى

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شكربيگى

شكربيگى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نيك بخش

نيك بخش

شيمي -دانشگاه ايلام-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

بهداشت موادغذايي -دانشگاه ايلام-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محبتى

محبتى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايلام-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نصراللهى

نصراللهى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دارابى

دارابى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كرم خانى

كرم خانى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ملائى

ملائى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ارغند

ارغند

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ايلام-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سياه بانى

سياه بانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بارانى

بارانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی