بندر لنگه

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر بندر لنگه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مطيعى طناز هنر صنايع دستي -دانشگاه هنر-تهران-روزانه دانشگاه هنر تهران 3سال از دوم دبيرستان 29
بى خليلى سيدكريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 20
برخور اسماعيل ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان هرمزگان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
پژمان پرسا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 31
پايمزد ايوب ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 24
سپندار محمود ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 37
محمدپور فرزانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 31
دهقان حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل ميانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 48
سوناز نويد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 37
پورمحمد سليمان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 38
كارگر عرفان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 39
دهشت عبدالمجيد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 23
يگانه محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال از سوم دبيرستان 20
قائد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 27
هاشم زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال از دوم دبيرستان 39
غلامپور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه-محل تحصيل ميبد دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 20
حسين زاده ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 11
بى نوا تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 19
ايرانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 20
حسينى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 20
پهله ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه-محل تحصيل ميناب دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 24
دهش تجربی شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 29
محمد زاده تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 18
گلدوست تجربی مديريت گمركي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 10
زارعى تجربی زيست شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 20
خانگاه تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 31
زينلى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل تويسركان دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 16