بندرعباس

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر بندرعباس

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عزيزى اشكان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 36
باقرى سارا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 20
هاشمى كوچكسرايى سيده مهرناز انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 8
يوسف زاده على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 55
بزازى سهند تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 36
جهانگيرى آتنا انسانی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
قمرشوشترى آرش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 47
آيتى زاده سيد حميدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 40
راستى فاطمه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
زارعى كلوئى فاطمه هنر كارشناسي فرش -دانشگاه هنرشيراز-روزانه دانشگاه هنرشيراز 2سال کانونی 18
سالارى نرگس انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل قم دانشگاه تهران 3سال کانونی 32
مهرى گيسو زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال کانونی 30
صالحى رضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 33
شيخ كرمى ساره ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 74
حسنى بهاره تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 18
محمودى شبنم زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 13
آزادى محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 17
ميرزادآبكنار سيد مهدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 46
خالصى مرضيه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 18
كاظمى سياهوئى طيبه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز دانشگاه صنعت نفت 3سال کانونی 49
رئيسى كاميار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 34
مروت شعار رضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال کانونی 32
خادمى محدثه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه-بومي استان هرمزگان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 10
فرشادى عبدالحميد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 35
مرادى تختى زاده محمد رضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 13
اميرى امين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 23
آخوندى غزاله ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
نيشابورى احسان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 35
ابوالقاسمى مبينا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 6سال کانونی 63
كاويان آمنه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 36
احسانى خورگو مريم زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 13
خليلى نوشين تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 8
بهمن يار بهناز تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 53
شكوهى على ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 20
پاسلار شيما تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 28
حاج اسمعيلى فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال کانونی 66
ترابى نيكتا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال کانونی 51
رنجبر على ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 30
كشاورزى كامياب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 27
محمدى چمردانى محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان 1سال کانونی 12
اصغرى ميترا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 20
عابدينى بنيامين تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 18
دالمن ياسمن ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 45
فرخى اميرحسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 36
وجدانى عرفانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 27
كريمى شيرين ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل قم دانشگاه تهران 1سال کانونی 18
ستوده نيا ستايش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال کانونی 50
ناصرى فاطمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 35
اميرى هانيه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 33
بخش راده محمودى پريا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 32
پدرام فاطمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 20
چقازردى محمد تجربی شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 21
نمكشناس محمد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه-بومي استان هرمزگان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 14
صحافى مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 31
ميرپنجى اميرمحمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 45
اميرى نژاد آذرخش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 22
عادلى مبينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران - پرديس خودگردان 2سال کانونی 26
امينى فاطمه تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 22
سپاه حسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 29
جعفرى فاطمه هنر هنراسلامي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 11
اسلامى سميه ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 35
ذاكرى فردملاحسنى ندا ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 18
اسدى ميلاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 37
ميرزايى زاده سرريگانى رايحه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه-بومي استان هرمزگان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال کانونی 45
آذرى فر فاطمه ریاضی حسابداري -موسسه عالي اموزش بانكداري ايران -تهران-روزانه موسسه آموزش عالي بانکداري ايران - تهران 2سال کانونی 13
زراعى فرزانه هنر صنايع دستي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 13
رئيسى سرخونى مريم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 24
كرمى محمدامين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 32
ابراهيمى فاطمه زهرا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 23
يگانه اولاد مهرداد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه-بومي استان هرمزگان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 36
سرفراز سروش ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 30
احمدى طيفكانى منصور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 14
قنبرى حديث ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 35
على زاده سورويى مريم تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 16
آچنگان سارا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان 1سال کانونی 17
آزاد عليرضا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 11
حسن زاده عاطفه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان 1سال کانونی 19
ذاكرى عارف تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه-بومي استان هرمزگان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 23
رنجبرنظام آبادى فاطمه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 23
قربانى معصومه تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 14
پيرايش فروزان انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 32
زارع فائزه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 15
سليمانى آقجه ديزج حديث ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 15
پزشك محدثه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان 3سال کانونی 39
حجتى پور ميثم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 37
حسين زاده رضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 52
احترامى محمد صادق ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 22
ياورى ریاضی حسابداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 14
جابرى محمد جواد ریاضی مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-مناطق محروم-بومي استان هرمزگان- محل تحصيل آبادان دانشگاه صنعت نفت 5سال کانونی 68
زنگنه مهشيد تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 35
على محمدى مريم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 22
طبيب زاده امير حسام ریاضی فيزيك -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 28
بينائى سارا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 14
ميركاظمى سيدسبحان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 4سال کانونی 54
صفت زاده فرزانه انسانی مديريت دولتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 18
انصارى حميدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 17
محمدى پور عليرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 30
مهى زاده پرديس ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 5سال کانونی 47
حسينى سيد امير ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 22
عباس زاده على تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 29
حيدرى مريم انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 10
عبدالهى اميد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال کانونی 12
قلندرزاده مهتاب ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال کانونی 40
كرد سينا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 3سال کانونی 60
ميرزادى گوهرى هانيه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 60
ميرزايى مرضيه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 18
شعبانى آسيه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 18
تقى پور عليرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 20
على پور پريا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 13
عسكرى رسول ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 44
محسنى تكلو زهرا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 18
زارعى محمود آبادى ريحانه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 18
نبى زاده محدثه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 12
ملكشاهى سمانه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 5سال کانونی 62
روح الامينى زهرا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 16
رد بندرى مليحه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 41
بارانى نيا بنيامين ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه-محل تحصيل بندرعباس دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 18
قاسمى مهدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 11
دادآفريد هديه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 5سال کانونی 22
رحيمى رومينا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 25
رحمانى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 31
يوسفى ياسمن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 19
يوسفى احسان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 51
قاسمى گوربندى راحيل تجربی روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 6سال کانونی 56
معاوى حسين زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 12
خوان پايه نعيمه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 18
كمالى زركانى عليرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 27
عطائى گلبرگ ریاضی حسابداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 19
مهدى پور سيده نسيم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 10
اميرى نازيلا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 13
مرشدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
كرامتى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 24
لالوى انسانی علوم قران وحديث -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 19
حاجبى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 18
احسائيان انسانی مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-مناطق محروم-بومي استان هرمزگان دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 13
موسوى ریاضی فيزيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 6
پيرزادى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 12
موحدى پناه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 3سال کانونی 25
كاظمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 5سال کانونی 49
رئيسى آهوان تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال کانونی 59
شهوارى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 11
سالارپورمحمدمرادى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 12
غيبى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه-محل تحصيل ميناب دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 23
دشتيان ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 28
سيم خواه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 5سال کانونی 88
نوروزى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال کانونی 46
قاسمى پور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 21
محمدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 22
ترابى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 4سال کانونی 51
جعفرى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 23
دريايى ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
عليزاده ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 24
آدرنگ ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 38
عامرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 4سال کانونی 49
نيكزاد تجربی شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 10
ذاكرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 9
عليخانى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 32
فخارى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 13
رمضان زاده بى غم ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 24
خواجه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 40
خانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-شبانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 18
باقرى زاده ریاضی حسابداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 5سال کانونی 72
نجفى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 24
صفت زاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 19
سلطانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 7
زارع بناد كوكى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه تهران 2سال کانونی 23
منصورى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 11
احترامى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 22
اسفندى نژاد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه-محل تحصيل ميناب دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 15
برخوردارى تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 20
زارعى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 15
محمدى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 16
سهرابى پور ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-مناطق محروم-بومي استان هرمزگان دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 6سال کانونی 52
نصيبى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 14
مزارعى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 21
تاجيك ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه-محل تحصيل ميناب دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 36
سالارى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 19
زاهرى ریاضی مديريت دولتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 20
محمديان حكمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 17
رئيسى ریاضی فيزيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 17
محمودى زاده ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي لار-روزانه مرکز آموزش عالي لار 2سال کانونی 28
دهقانى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 19
اميرى نژاد ریاضی حسابداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 19
پور طرق ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 31
حيدرى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 8
سلمانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 5سال کانونی 66
كريميان ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه-محل تحصيل بندرعباس دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 23
ناصرى تكلو تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 16
مجنون جهرمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه-محل تحصيل ميناب دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 22
جعفرى ریاضی فيزيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 23
صفت زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه-محل تحصيل ميناب دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 15
افسر ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 22
امانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 21
فيض ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 6سال کانونی 92
صلاحى پور ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 28
پوراحمدفاريابى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 16
حيدرى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 43
سياحى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 18
نجفيان تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 13
قنبرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 6
سالارى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 24
باوقار ریاضی فيزيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 23
دستجردى ریاضی فيزيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 9
راستى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه-محل تحصيل ميناب دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 13
امارلو ریاضی فيزيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 16
قويدل فرد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 16
پناهى پور ریاضی مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 17
ذاكرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه-محل تحصيل ميناب دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 16
سازوار ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 14
سالارى تجربی حسابداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 12
موسوى درويشانى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 14
فياضى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 18
حلوايى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 23
يعقوب زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه-محل تحصيل بندرلنگه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 32
ميرزائى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه-محل تحصيل ميناب دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 22
بخشايش ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 12
ذاكرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 13
دهقانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 19
پاسلارى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه-محل تحصيل ميناب دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 19
رستمى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 17
تنيده ریاضی فيزيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 23
خلج تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 24
سايبانى تجربی شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 25
وفايى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 22
صادقى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 11
غلامرضا مهنى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 13
افشارجهانشاهى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 14
مالكى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 25
راستى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 8
افسر ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 20
جعفرى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 7
باقرزاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه-محل تحصيل ميناب دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 23
عزت آبادى پور تجربی حسابداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 17
بنى على تجربی مديريت دولتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 35
عوضپور تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 17
حسينى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 26
برخورداى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه-محل تحصيل ميناب دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 17
سالارى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 48
موسوى تجربی شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 10
نورى نسب بندرى ریاضی فيزيك -دانشگاه زابل-شبانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 18
سالارى انسانی تاريخ -دانشگاه زابل-شبانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 6
عابدينى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 17
وزيرى نسب تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 8
سلطان زاده ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 10
صداقت تجربی شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 3سال کانونی 36
سليمانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 14
بارانى تجربی بازرسي گوشت -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 3سال کانونی 47
حاتمى گوربندى تجربی زيست شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 22
فولادخانى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه-محل تحصيل ميناب دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 20
خيرى تجربی شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 41
ايزدى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه-پذيرش از داوطلبان بومي- محل تحصيل بافت دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 11
گل وردى يزدى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 3سال کانونی 36
وحدانى تجربی شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال کانونی 33
مولوى تجربی شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 20
قاسمى سردره تجربی مديريت دولتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 53
دهقانى عباسى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 23
ناصرى اسفندقه ریاضی مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي زرند-شبانه مجتمع اموزش عالي زرند 1سال کانونی 15
سدرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 41
زرنگارى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 10
جلالى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه-محل تحصيل ميناب دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 29
خورابه تجربی شيمي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه مرکز آموزش عالي استهبان 2سال کانونی 43
ديانت تجربی زيست شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 22
شوقى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال کانونی 21
صادقى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه-محل تحصيل ميناب دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 13
عبدلى پور تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -مجتمع اموزش عالي سراوان-شبانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال کانونی 11
نوك زاده تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 11
جعفرى درگيرى تجربی زمين شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 11
آزمند ریاضی فيزيك -دانشگاه زابل-شبانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 18
هاشم پور تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه-محل تحصيل ميناب دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 18
محمدپور تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 11
رضايى پور تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 16
نصرت آبادى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه-پذيرش از داوطلبان بومي محل تحصيل بافت دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 25