بندر دير

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر بندر دير

فخرايى على

فخرايى على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فرخ وحيد

فرخ وحيد

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
احمدى امين الدين

احمدى امين الدين

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
باربرز حسن

باربرز حسن

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
كشاورز عارفه

كشاورز عارفه

مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
حسين محمدى سيدمحمد

حسين محمدى سيدمحمد

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-مناطق محروم-بومي استان بوشهر- محل تحصيل اهواز

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عابديانپور محمد

عابديانپور محمد

مهندسي نفت -دانشگاه تهران-مناطق محروم-بومي استان بوشهر

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
ريشهرى ليلا

ريشهرى ليلا

مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
رحيمى محسن

رحيمى محسن

فيزيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
رضائى زاده محمد

رضائى زاده محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فرض فاطمه

فرض فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
ربيعه رئوف

ربيعه رئوف

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فخرايى نسيبه

فخرايى نسيبه

حسابداري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
كلبى عبداله

كلبى عبداله

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
سهولى محمدحسن

سهولى محمدحسن

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جعفرى ميرآبادى نسيم

جعفرى ميرآبادى نسيم

فيزيك مهندسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
خوشابى فاطمه

خوشابى فاطمه

فيزيك -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
آبدونى فاطمه

آبدونى فاطمه

زيست شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
تاجيك زينب

تاجيك زينب

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عبداله زاده عليرضا

عبداله زاده عليرضا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر-تربيت معلم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ميرزايى خديجه

ميرزايى خديجه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
علوى سهيلا

علوى سهيلا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رسولى محسن

رسولى محسن

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عابدى صديقه

عابدى صديقه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خليجى

خليجى

مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-مناطق محروم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دهدار

دهدار

مرمت اثارتاريخي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

هنر
يوسف زاده

يوسف زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آران وبيدگل

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي هويزه -سوسنگرد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

روانشناسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
عابدى

عابدى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جوكارى مقدم

جوكارى مقدم

مهندسي مكانيك -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شعبانى

شعبانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه-محل تحصيل جم

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
سالمى

سالمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
موذنى

موذنى

مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي لامرد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
پروين

پروين

مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي لامرد-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عمرانى

عمرانى

علوم اجتماعي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
زينالى

زينالى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مبدئى

مبدئى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بشيريان

بشيريان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
درويشى

درويشى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خياط

خياط

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ابوترابى زارچى

ابوترابى زارچى

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بحرينى

بحرينى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه-محل تحصيل شهرستان اوز

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رستگارى

رستگارى

مديريت دولتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ماهرى

ماهرى

علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تنگستانى

تنگستانى

علوم مهندسي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه-محل تحصيل حومه برازجان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كمالى

كمالى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اسلامى

اسلامى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سناسيرى

سناسيرى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه-محل تحصيل حومه برازجان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بامنيرى

بامنيرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه جيرفت-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پوراسلامى

پوراسلامى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی