بندر دير

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر بندر دير

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
احمدى امين الدين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 12
باربرز حسن تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 42
كشاورز عارفه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 57
ريشهرى ليلا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 4سال از اول دبيرستان 71
رحيمى محسن ریاضی فيزيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 4سال از اول دبيرستان 79
فرض فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 4سال از اول دبيرستان 79
ربيعه رئوف ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 17
كلبى عبداله تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال از اول دبيرستان 72
سهولى محمدحسن تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 20
خوشابى فاطمه ریاضی فيزيك -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 17
ميرزايى خديجه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 18
علوى سهيلا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال از چهارم دبيرستان 12
رسولى محسن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال از چهارم دبيرستان 10
عابدى صديقه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 16
يوسف زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آران وبيدگل دانشگاه علوم پزشکي كاشان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 59
رنجبر تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 17
كاظمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي هويزه -سوسنگرد-روزانه دانشگاه صنعتي هويزه - سوسنگرد 1سال از چهارم دبيرستان 13
عابدى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 20
جوكارى مقدم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 23
شعبانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه-محل تحصيل جم دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 39
سالمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 61
پروين ریاضی مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي لامرد-شبانه مرکز آموزش عالي لامرد 1سال از چهارم دبيرستان 20
عمرانى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 14
زينالى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
مرادى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 17
مبدئى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 37
درويشى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 17
خياط تجربی زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
ابوترابى زارچى تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 30
كرمى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه-محل تحصيل شهرستان اوز دانشکده علوم پزشکي لارستان 1سال از چهارم دبيرستان 19
رستگارى تجربی مديريت دولتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 13
ماهرى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 19
تنگستانى ریاضی علوم مهندسي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 17
سناسيرى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه-محل تحصيل حومه برازجان دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 35
بامنيرى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه جيرفت-شبانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 11