برازجان

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر برازجان

گنجه اميررضا

گنجه اميررضا

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
گرگين محمد

گرگين محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
شيخ ايمان

شيخ ايمان

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-مناطق محروم-بومي استان بوشهر- محل تحصيل اهواز

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حيدرى عبدى محمد

حيدرى عبدى محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابراهيمى سيده زهراء

ابراهيمى سيده زهراء

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جمالى فاطمه

جمالى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پرويزى زينب

پرويزى زينب

حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رنجبر حميد

رنجبر حميد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نيك بخش ژيلا

نيك بخش ژيلا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حاجيانى  مهدى

حاجيانى مهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
بهزادى شايان

بهزادى شايان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نوشادى حسين

نوشادى حسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
بهبهانى على

بهبهانى على

مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مرشدى يكتا زينب

مرشدى يكتا زينب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كريمى زاده احمدرضا

كريمى زاده احمدرضا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
مينائى نسرين

مينائى نسرين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جوهرى محمد

جوهرى محمد

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-مناطق محروم-بومي استان بوشهر- محل تحصيل اهواز

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اذرپرا نگار

اذرپرا نگار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

7سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
زيارتى ابوالحسن

زيارتى ابوالحسن

مهندسي نفت -دانشگاه تهران-مناطق محروم-بومي استان بوشهر

3سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صلح جو عاطفه

صلح جو عاطفه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
عليزاده مينا

عليزاده مينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
خزاعى زهرا

خزاعى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
صادقى سودابه

صادقى سودابه

حقوق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسن زاده حسين

حسن زاده حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
يزدانپرست نيما

يزدانپرست نيما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فرخى على

فرخى على

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مناطق محروم-بومي استان بوشهر

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حسين زاده فاطمه

حسين زاده فاطمه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مناطق محروم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مرادنژاد عارف

مرادنژاد عارف

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مناطق محروم-بومي استان بوشهر

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
يوسفى ياسمن

يوسفى ياسمن

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
احمدزاده حسين

احمدزاده حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مشايخى ياسمن

مشايخى ياسمن

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
دلخواه فائزه

دلخواه فائزه

مهندسي معماري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
انگالى بهاره

انگالى بهاره

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بارگاهى ريحانه

بارگاهى ريحانه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
خسروانى برازجانى پيمان

خسروانى برازجانى پيمان

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

5سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زائرى محمود

زائرى محمود

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خويش دوست برازجانى ابراهيم

خويش دوست برازجانى ابراهيم

مهندسي ماشين هاي ريلي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
نيكنام زهرا

نيكنام زهرا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
يزدان پناه رضا

يزدان پناه رضا

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
هاشمى ارمان

هاشمى ارمان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
گزبلندى فاطمه

گزبلندى فاطمه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

زبان
بنارى امين

بنارى امين

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
صمصامى نيلوفر

صمصامى نيلوفر

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
باقرپور برازجانى مهران

باقرپور برازجانى مهران

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
حاجيانى فرشيد

حاجيانى فرشيد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كرمى سجاد

كرمى سجاد

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دهقانى نرجس

دهقانى نرجس

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صالحى ميثم

صالحى ميثم

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
موسوى مطلق سيده پريسا

موسوى مطلق سيده پريسا

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قاسمى محمد

قاسمى محمد

مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خسروى فرد رعنا

خسروى فرد رعنا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حياتى فريماه

حياتى فريماه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
بهزادى محمد

بهزادى محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
سرداريان پريسا

سرداريان پريسا

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدى عليرضا

محمدى عليرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
باباعلى فرزانه

باباعلى فرزانه

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
گرمسيرى نژاد ساناز

گرمسيرى نژاد ساناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
توسلى فاطمه

توسلى فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي استان بوشهر

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
على نژاد رضا

على نژاد رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
پاپرى قديمى اميرحسين

پاپرى قديمى اميرحسين

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك-تربيت معلم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
قائدى عبدالرسول

قائدى عبدالرسول

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
قاسمى فرد ابوالفضل

قاسمى فرد ابوالفضل

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
بهرامى مجتبى

بهرامى مجتبى

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زارعى وحيد

زارعى وحيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدزاده فرزانه

احمدزاده فرزانه

مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
بيد زرد امير حسين

بيد زرد امير حسين

مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

4سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
دهقانى ليلا

دهقانى ليلا

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
صابرازاد فريده

صابرازاد فريده

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
الهى نيا نرجس

الهى نيا نرجس

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ابوعلى اسماعيل

ابوعلى اسماعيل

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
امير عالى عبداله

امير عالى عبداله

مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شبانكاره سكينه

شبانكاره سكينه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رجبى فرشاد

رجبى فرشاد

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عشايرى سارا

عشايرى سارا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مرادى مريم

مرادى مريم

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
پورامينى شكوفه

پورامينى شكوفه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رمضانى فاطمه

رمضانى فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شوكت حسين

شوكت حسين

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اسماعيل پور فاطمه

اسماعيل پور فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سعدابادى مهتاب

سعدابادى مهتاب

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
باقرپور امير

باقرپور امير

مهندسي راه اهن -دانشگاه اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
ثنائى امين

ثنائى امين

مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
احمدى ثايت سعيد

احمدى ثايت سعيد

مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فرزان سياوش

فرزان سياوش

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
راستان زهرا

راستان زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بهبهانى فاطمه

بهبهانى فاطمه

مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه-محل تحصيل جم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ناصحى محمد جواد

ناصحى محمد جواد

مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه-محل تحصيل جم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صالح احمدى احسان

صالح احمدى احسان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

6سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
حسينى محدثه

حسينى محدثه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شاروبندى سيده پرديس

شاروبندى سيده پرديس

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اسدى رضا

اسدى رضا

مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
يزدان پناه عباس

يزدان پناه عباس

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
برومند جواد

برومند جواد

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
باصولى رحمن

باصولى رحمن

مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه-محل تحصيل جم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

مهندسي عمران -دانشگاه ايلام-شبانه

5سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
بيدارى

بيدارى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دايتى

دايتى

مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه-محل تحصيل جم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حاجيانى

حاجيانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمدنياء

محمدنياء

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پاپرى

پاپرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-مجازي و بين الملل

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
راستى

راستى

مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اتابك

اتابك

مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

5سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
ميرشكارى

ميرشكارى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پوربهروز

پوربهروز

علوم تربيتي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
رحمانيان

رحمانيان

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

3سال کانونی / 34 آزمون

زبان
بحرينى مطلق

بحرينى مطلق

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
كريمى

كريمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
باقرى زيارتى

باقرى زيارتى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كريم زاده زيارتى

كريم زاده زيارتى

مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پورعباسيان

پورعباسيان

مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
مختارى

مختارى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رمضانى

رمضانى

مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
گرگين

گرگين

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

زبان
قهرمانى نژاد

قهرمانى نژاد

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
على نژاد

على نژاد

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
گرگين

گرگين

مديريت بازرگاني -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
اسمعيل پور

اسمعيل پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
تركى

تركى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
اتابك زاده

اتابك زاده

فيزيك -دانشگاه نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پاپرى مقدم

پاپرى مقدم

مهندسي برق -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدى نسب

محمدى نسب

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اذرپرا

اذرپرا

علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

5سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه-محل تحصيل جم

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
صالحى نسب

صالحى نسب

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قايدى

قايدى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان بوشهر

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رودحله پور

رودحله پور

فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عرب

عرب

رياضيات وكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
تيمورى

تيمورى

مهندسي معدن -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بردبارپور

بردبارپور

علوم سياسي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل قم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فروزان

فروزان

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
گرمسيرى

گرمسيرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جان احمدى

جان احمدى

اماروكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
چمن كار

چمن كار

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
غفارى خواه

غفارى خواه

تاريخ -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
حسام مقدم

حسام مقدم

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خواجه

خواجه

مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نبوى

نبوى

فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

4سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عبدالهى

عبدالهى

مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

فيزيك -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
فخرالدينى

فخرالدينى

شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

اماروكاربردها-دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خويش دوست

خويش دوست

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ملاكى

ملاكى

علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صميمى

صميمى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه جهرم-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زائرى

زائرى

شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رضايى مطلق

رضايى مطلق

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مقدس

مقدس

مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
هاشم پور

هاشم پور

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه-محل تحصيل حومه برازجان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
خواجه

خواجه

شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

مديريت صنعتي -مركزاموزش عالي لامرد-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه-محل تحصيل حومه برازجان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صديقى

صديقى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه-محل تحصيل حومه برازجان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
موسوى نژاد

موسوى نژاد

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مصدق

مصدق

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه-محل تحصيل حومه برازجان

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عبدعلى پور

عبدعلى پور

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ياسوج-شبانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه-محل تحصيل حومه برازجان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شايان فر

شايان فر

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه-محل تحصيل حومه برازجان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ضرغامى

ضرغامى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كاويانى زاد

كاويانى زاد

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فخرى

فخرى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرهادى

فرهادى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
تابان فر

تابان فر

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نيكنام

نيكنام

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی