بوشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر بوشهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
پولادى الهام ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 26
خرم عرفان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
هدايتى زهرا زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 24
زينلى نيلوفر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 30
حسن ابراهيمى افسانه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 22
رضى پور عرفان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
سبحانى حسين زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 18
شريفى پور محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 25
فارسى برازجانى على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
هاشمى سيد محمد امير تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 20
غلامى پرنيان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 44
نظرى بهاره زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 16
سيمى فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 25
مظفرى فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 34
حسينى سيده زينب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 4سال از اول دبيرستان 58
فرزانه حميد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 10
جليلى خوئى مهرشاد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 21
باستى زهرا ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
سليمى محمدداود تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 24
احمدى نيلوفر تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 4سال از اول دبيرستان 53
رفعتى محدثه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 24
حيدرى شهره ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 14
نادرى مرضيه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 4سال از اول دبيرستان 55
بهادرى فرزين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 17
بوذرجمهورى پگاه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه-بومي استان بوشهر دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 32
بهزادى پور محمد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 18
مهدويان محمد نويد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 18
صداقت مهرزاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 22
قريشى سيده فاطمه انسانی حسابداري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 10
ملاح نژاد مهديه ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
كيهان امير محمد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 23
جهانديده تقى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 15
پسران زاده فاطمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 18
اسدزاده امير حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 22
بهادر پور صديقه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 14
بهروزى رضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 19
رضايى زينب تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 18
فيض آبادى نگار ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 20
فرجى مريم ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 37
فيروز پور فاطمه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 5سال از سوم راهنمايي 69
دهقانى ريحانه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 40
استوار عبدالله ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 21
مصلح مليكا ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 17
نگهبان نگار تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 16
ولى يارى رضا تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 14
عبدى انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 18
كيانى على ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 13
درتاج بهناز ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 18
شيخى معصومه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 23
خدرى فاطمه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 16
گرگين هديه تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 20
زائرى على ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 19
جوكار راضيه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 25
شريفى حميد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 12
گندمكار مرجان تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 24
فريبرزى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 17
فرهنگ فربد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 20
محمدى باغملايى زهرا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 16
هوشمند زهرا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 16
واحديان نگين تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 50
رحيمى شاهين ریاضی فيزيك -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 13
خليفه ميترا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 21
بياتى سعيد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 18
كناركوهى كبرى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 39
سرخوش سودابه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 36
شفيعى محمدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان بوشهر دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
عارف زاده سيده زهرا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 13
حسينيان فاطمه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 19
نجفى شهنا مرضيه انسانی تاريخ -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 14
اسلوبى خواه محمد جواد زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 15
مطورپور نيلوفر تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 34
مصدق زاده عبدالحميد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
شيخ ابوالحسنى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 21
پرستش ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 10
عدنانى ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 23
عمران نسب ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 19
رستمى پور تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 18
بهنيا پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 13
كهن تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 18
روشنكار تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 48
فقيه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 20
دهقانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 22
برزگرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 20
درفشان تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 20
بازيار ریاضی فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 20
شيخيانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 17
دريانورد تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 21
قايدپورى ریاضی مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-شبانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال از چهارم دبيرستان 16
صفوى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 31
هاشمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 21
ابراهيم زاده تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 10
زنگنه تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 10
عظيم زاده ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه-محل تحصيل جم دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 11
كمالى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 17
احمدپرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 13
عالى نژاد ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 15
نوروزى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 11
بهزادى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 14
زارعى جليانى تجربی شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 13
زارع ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 11
كوهى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 16
مرادى ریاضی مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي لار-روزانه مرکز آموزش عالي لار 1سال از چهارم دبيرستان 19
ورنان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 16
صفوى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 31
مرادى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 19
تنهايى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 10
ابراهيمى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 28
تيمورى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 17
شيخى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 19
حمزه ئيان تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 5سال از سوم راهنمايي 61
پور رشيدى ریاضی فيزيك -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 10
كرمى ریاضی فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 15
شيخ ابوالحسنى ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 20
خوش طينت تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 24
غريبى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 25
شاهدى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 12
بزرگمهر ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه-محل تحصيل جم دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 10
احسانى ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 17
نبوى تجربی شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 3سال از دوم دبيرستان 36
ايرانى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 12
كريمى ریاضی شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 19
على بيگى نبى ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 13
ريز ریاضی فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 19
ابراهيمى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه-محل تحصيل شهرستان اوز دانشکده علوم پزشکي لارستان 2سال از سوم دبيرستان 38
دژدار ریاضی فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 24
زارعى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 35
معصومى ریاضی فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 20
زنده بودى تجربی شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 18
برزگر تجربی كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 15
باشى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 14
احمدى ریاضی مهندسي انرژي -مركزاموزش عالي لامرد-روزانه مرکز آموزش عالي لامرد 1سال از چهارم دبيرستان 22
عبدالهى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 26
عطائى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه-محل تحصيل حومه برازجان دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 22
مهيمنى موسوى تجربی شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 36
پورغلام تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 23
مصدق زاده تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 16
حاجب تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 4سال از اول دبيرستان 73
زنگنه تجربی حسابداري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 19
صداقت تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه-محل تحصيل حومه برازجان دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 17
محمودى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 4سال از اول دبيرستان 34
حجت خو تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 16
اهرمى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه-محل تحصيل حومه برازجان دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 16
ذهبى تجربی شيمي -مركزاموزش عالي استهبان-شبانه مرکز آموزش عالي استهبان 3سال از دوم دبيرستان 42
بحرينى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال از چهارم دبيرستان 15
پور فريدى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 13
باقرى تجربی كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 16
جوادپور تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 28
پابرنج تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 19
حيدرى تجربی كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 16
پاى گذار تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه-محل تحصيل حومه برازجان دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 18
زارع گلكار تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه-محل تحصيل حومه برازجان دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 12
منصورى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال از چهارم دبيرستان 16
پورك تجربی زيست شناسي -دانشگاه زابل-شبانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 11