بوشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر بوشهر

پولادى الهام

پولادى الهام

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
خرم عرفان

خرم عرفان

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
هدايتى زهرا

هدايتى زهرا

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

زبان
زينلى نيلوفر

زينلى نيلوفر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حسن ابراهيمى افسانه

حسن ابراهيمى افسانه

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رضى پور عرفان

رضى پور عرفان

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سبحانى حسين

سبحانى حسين

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
حبيبى نسيبه

حبيبى نسيبه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پشتوان عباس

پشتوان عباس

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-مناطق محروم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شريفى پور محمد

شريفى پور محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ارشاد فاطمه

ارشاد فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فارسى برازجانى على

فارسى برازجانى على

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
هاشمى سيد محمد امير

هاشمى سيد محمد امير

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
غلامى پرنيان

غلامى پرنيان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حاجى زاده صادق

حاجى زاده صادق

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-مناطق محروم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نظرى بهاره

نظرى بهاره

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
توكلى ليلا

توكلى ليلا

مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
احمدى فروزنده

احمدى فروزنده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پولادى آريا

پولادى آريا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
سيمى فاطمه

سيمى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مظفرى فاطمه

مظفرى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسينى سيده زينب

حسينى سيده زينب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
فرزانه حميد

فرزانه حميد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
جليلى خوئى مهرشاد

جليلى خوئى مهرشاد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
باستى زهرا

باستى زهرا

رياضيات وكاربردها-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سليمى محمدداود

سليمى محمدداود

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
احمدى نيلوفر

احمدى نيلوفر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رفعتى محدثه

رفعتى محدثه

مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حيدرى شهره

حيدرى شهره

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نادرى مرضيه

نادرى مرضيه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شجاعى آزاد راضيه

شجاعى آزاد راضيه

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
بهادرى فرزين

بهادرى فرزين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بوذرجمهورى پگاه

بوذرجمهورى پگاه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بهزادى پور محمد

بهزادى پور محمد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تلاشان آرمان

تلاشان آرمان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهدويان محمد نويد

مهدويان محمد نويد

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صداقت مهرزاد

صداقت مهرزاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قريشى سيده فاطمه

قريشى سيده فاطمه

حسابداري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
ملاح نژاد مهديه

ملاح نژاد مهديه

علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كيهان امير محمد

كيهان امير محمد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جهانديده تقى

جهانديده تقى

مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قاسمى ابوالفضل

قاسمى ابوالفضل

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-مناطق محروم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پسران زاده فاطمه

پسران زاده فاطمه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
على پور مهدى

على پور مهدى

مهندسي نفت -دانشگاه تهران-مناطق محروم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بحرانى ندا

بحرانى ندا

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
شغابى رئوف

شغابى رئوف

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مناطق محروم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خزائى ياسمن

خزائى ياسمن

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اسدزاده امير حسين

اسدزاده امير حسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بهادر پور صديقه

بهادر پور صديقه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خليلى پويا

خليلى پويا

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مناطق محروم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بهروزى رضا

بهروزى رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضايى زينب

رضايى زينب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فيض آبادى نگار

فيض آبادى نگار

مهندسي معماري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فرجى مريم

فرجى مريم

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مالكى امير مهدى

مالكى امير مهدى

مهندسي نفت -دانشگاه تهران-مناطق محروم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فيروز پور فاطمه

فيروز پور فاطمه

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
دهقانى ريحانه

دهقانى ريحانه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
استوار عبدالله

استوار عبدالله

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مصلح مليكا

مصلح مليكا

مديريت صنعتي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نگهبان نگار

نگهبان نگار

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمد باغملايى ايمان

محمد باغملايى ايمان

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك-تربيت معلم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
معتمد نسيم

معتمد نسيم

مهندسي معماري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ولى يارى رضا

ولى يارى رضا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
درتاج بهناز

درتاج بهناز

مهندسي معماري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كيانى على

كيانى على

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
تمجيدى مريم

تمجيدى مريم

مهندسي معماري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شيخى معصومه

شيخى معصومه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خدرى فاطمه

خدرى فاطمه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گرگين هديه

گرگين هديه

مديريت بازرگاني -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صفائى راد حسين

صفائى راد حسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
زائرى على

زائرى على

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جوكار راضيه

جوكار راضيه

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شريفى حميد

شريفى حميد

مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
گندمكار مرجان

گندمكار مرجان

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فريبرزى

فريبرزى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرهنگ فربد

فرهنگ فربد

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدى باغملايى زهرا

محمدى باغملايى زهرا

مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
هوشمند زهرا

هوشمند زهرا

مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
واحديان نگين

واحديان نگين

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رحيمى شاهين

رحيمى شاهين

فيزيك -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فكرى فاطمه

فكرى فاطمه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
خليفه ميترا

خليفه ميترا

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بياتى سعيد

بياتى سعيد

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كناركوهى كبرى

كناركوهى كبرى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
راسخ خو امير رضا

راسخ خو امير رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سرخوش سودابه

سرخوش سودابه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

3سال کانونی / 36 آزمون

زبان
شفيعى محمدرضا

شفيعى محمدرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عارف زاده سيده زهرا

عارف زاده سيده زهرا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مقدسى محمد

مقدسى محمد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-مناطق محروم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسينيان فاطمه

حسينيان فاطمه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نجفى شهنا مرضيه

نجفى شهنا مرضيه

تاريخ -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اسلوبى خواه محمد جواد

اسلوبى خواه محمد جواد

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
مطورپور نيلوفر

مطورپور نيلوفر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مصدق زاده عبدالحميد

مصدق زاده عبدالحميد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
غلامپور عباس

غلامپور عباس

مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
شيخ ابوالحسنى

شيخ ابوالحسنى

مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
پرستش

پرستش

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اخلاص جو

اخلاص جو

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
عدنانى

عدنانى

مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عمران نسب

عمران نسب

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رستمى پور

رستمى پور

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بهنيا پور

بهنيا پور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كهن

كهن

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
روشنكار

روشنكار

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فقيه

فقيه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
برزگرى

برزگرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
درفشان

درفشان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بازيار

بازيار

فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شيخيانى

شيخيانى

مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دريانورد

دريانورد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قايدپورى

قايدپورى

مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صفوى

صفوى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ابراهيم زاده

ابراهيم زاده

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زنگنه

زنگنه

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
عظيم زاده

عظيم زاده

مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه-محل تحصيل جم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كمالى

كمالى

مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
احمدپرى

احمدپرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عالى نژاد

عالى نژاد

مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بهزادى

بهزادى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زارعى جليانى

زارعى جليانى

شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زارع

زارع

مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ماندگار

ماندگار

مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-مناطق محروم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كوهى

كوهى

مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي لار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
چمن كار

چمن كار

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-مناطق محروم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ورنان

ورنان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صفوى

صفوى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تنهايى

تنهايى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
تيمورى

تيمورى

علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شيخى

شيخى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حمزه ئيان

حمزه ئيان

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
پور رشيدى

پور رشيدى

فيزيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
خياطى

خياطى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-مناطق محروم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خداويس

خداويس

شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شيخ ابوالحسنى

شيخ ابوالحسنى

مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خوش طينت

خوش طينت

مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
غريبى

غريبى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شاهدى

شاهدى

مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بزرگمهر

بزرگمهر

مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه-محل تحصيل جم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
احسانى

احسانى

مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

زيست شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نبوى

نبوى

شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حسن ابراهيمى

حسن ابراهيمى

اماروكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
راهيمى گلسفيد

راهيمى گلسفيد

حسابداري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ايرانى

ايرانى

مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
على بيگى نبى

على بيگى نبى

مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
درخشان

درخشان

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ارم -شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
دشتى

دشتى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رحمانيان

رحمانيان

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ريز

ريز

فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه-محل تحصيل شهرستان اوز

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
دژدار

دژدار

فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مومنى

مومنى

فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
معصومى

معصومى

فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زنده بودى

زنده بودى

شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
برزگر

برزگر

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طبيب نژاد

طبيب نژاد

شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
باشى

باشى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي انرژي -مركزاموزش عالي لامرد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عبدالهى

عبدالهى

مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ايمانى

ايمانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عطائى

عطائى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه-محل تحصيل حومه برازجان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سردارى

سردارى

فيزيك -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مهيمنى موسوى

مهيمنى موسوى

شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پورغلام

پورغلام

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مصدق زاده

مصدق زاده

علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسلام پور

اسلام پور

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه-محل تحصيل گچساران

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حاجب

حاجب

مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
زنگنه

زنگنه

حسابداري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صداقت

صداقت

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه-محل تحصيل حومه برازجان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهقانى احمد آباد

دهقانى احمد آباد

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حجت خو

حجت خو

علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تاج الدين

تاج الدين

رياضيات وكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اهرمى

اهرمى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه-محل تحصيل حومه برازجان

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ذهبى

ذهبى

شيمي -مركزاموزش عالي استهبان-شبانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بحرينى

بحرينى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پور فريدى

پور فريدى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جوادپور

جوادپور

علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
آذربان

آذربان

اماروكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نجمى فرد

نجمى فرد

اماروكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جمكورى

جمكورى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
پابرنج

پابرنج

علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عيسوندى

عيسوندى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پاى گذار

پاى گذار

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه-محل تحصيل حومه برازجان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فقيه

فقيه

اماروكاربردها-دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
زارع گلكار

زارع گلكار

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه-محل تحصيل حومه برازجان

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
پورك

پورك

زيست شناسي -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نمازى مهربانى

نمازى مهربانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی