سراوان

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر سراوان

سپاهى ناصر

سپاهى ناصر

حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
داوودى الياس

داوودى الياس

حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
جمشيدى رحمان بخش

جمشيدى رحمان بخش

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
چاكرى احمد

چاكرى احمد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدى احسان

محمدى احسان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
كيخا سجاد

كيخا سجاد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
جهانتيغ مهديه

جهانتيغ مهديه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رضازهى احسان

رضازهى احسان

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پارسه اسما

پارسه اسما

صنايع دستي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
آسكانى عبد الناصر

آسكانى عبد الناصر

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بارانزهى سعيد

بارانزهى سعيد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
دهانى ابوذر

دهانى ابوذر

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
پركى همايون

پركى همايون

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اله يارى جاسم

اله يارى جاسم

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
باران زهى عابده

باران زهى عابده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سپاهيان محمد

سپاهيان محمد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
دهبانى عمران

دهبانى عمران

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-مناطق محروم-بومي استان سيستان وبلوچستان- محل تحصيل آبادان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
گنگوزهى خليل

گنگوزهى خليل

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ندرت زهى محمد

ندرت زهى محمد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
گمشاد زهى موسى

گمشاد زهى موسى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سپاهى احمد

سپاهى احمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه-بومي استان سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عابدى احمد

عابدى احمد

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شهلى بر امير

شهلى بر امير

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رستمى امير محمد

رستمى امير محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سندك زهى ادريس

سندك زهى ادريس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه-بومي استان سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ريگى صديقه

ريگى صديقه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دهوارى نويد

دهوارى نويد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
دهقانخلد مهديه

دهقانخلد مهديه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سيدزاده فرزاد

سيدزاده فرزاد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اربابى ناهوك على

اربابى ناهوك على

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فضيلت نذير احمد

فضيلت نذير احمد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هاشم زهى فاطمه

هاشم زهى فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جهانديده نيما

جهانديده نيما

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ملازهى محمد

ملازهى محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
هرمز زهى زكريا

هرمز زهى زكريا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
چاكرى ملاك شهريار

چاكرى ملاك شهريار

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
دهوارى خاص محمد صالح

دهوارى خاص محمد صالح

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شهركى سحر

شهركى سحر

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
دهقان حمزه

دهقان حمزه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دهقانى عبدالخالق

دهقانى عبدالخالق

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدى عايشه

محمدى عايشه

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سراوانى احمد

سراوانى احمد

كارشناسي فرش -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

هنر
پيرزهى فرزاد

پيرزهى فرزاد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رئيسى سعيد

رئيسى سعيد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اميريان محمد اكبر

اميريان محمد اكبر

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خاكى زهى

خاكى زهى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
دهانى

دهانى

مهندسي عمران -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دهوارى

دهوارى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
ساداتى

ساداتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
گورى

گورى

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جنگى زهى

جنگى زهى

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسينى نژاد

حسينى نژاد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نصرتى ناهوك

نصرتى ناهوك

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سپاهيان

سپاهيان

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-مناطق محروم-بومي استان سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ريگى

ريگى

باستانشناسي -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
اربابى ناهوك

اربابى ناهوك

مديريت مالي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بارانزهى

بارانزهى

مهندسي عمران -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

تاريخ -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
سپاهى

سپاهى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه-بومي استان سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دهوارى دهك

دهوارى دهك

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دهوارى

دهوارى

فلسفه -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سپاهى

سپاهى

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه-بومي استان سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سامى

سامى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رخشانى نيا

رخشانى نيا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اربابى

اربابى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دهوارى

دهوارى

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
بايگان

بايگان

كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مناطق محروم-بومي استان سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شادزهى

شادزهى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ملازهى

ملازهى

مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-مناطق محروم-بومي استان سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دهوارى

دهوارى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بلوچ زنگيان

بلوچ زنگيان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دهوارى

دهوارى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مرزبان

مرزبان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رئيسى

رئيسى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ملازهى

ملازهى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نصرت ناهوكى

نصرت ناهوكى

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بهرامى مقدم

بهرامى مقدم

مهندسي عمران -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اعتمادى

اعتمادى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
چليله

چليله

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سپاهى

سپاهى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كاوسى درميان

كاوسى درميان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جمالزهى مقدم

جمالزهى مقدم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پيام

پيام

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جنگى زهى

جنگى زهى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه-بومي استان سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پسكوهى

پسكوهى

مهندسي برق -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كسب نماى آسپيچ

كسب نماى آسپيچ

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جنگى زهى

جنگى زهى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بلوچى نژاد

بلوچى نژاد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

مهندسي برق -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ملازهى

ملازهى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
بلوچى نژاد

بلوچى نژاد

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
وفايى زاده

وفايى زاده

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه-بومي استان سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خاكزايى

خاكزايى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه-بومي استان سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خدابنده

خدابنده

مهندسي عمران -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسين بر

حسين بر

علوم اقتصادي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رضازهى

رضازهى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حاجى زهى

حاجى زهى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جهانديده

جهانديده

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه-بومي استان سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دهوارى

دهوارى

علوم كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شكرزهى

شكرزهى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رئيسى

رئيسى

مامايي -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه-بومي استان سيستان و بلوچستان

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جهانديده

جهانديده

رياضيات وكاربردها-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بهرامى مقدم

بهرامى مقدم

رياضيات وكاربردها-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جهانديده

جهانديده

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ديندار

ديندار

اماروكاربردها-دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ريگى

ريگى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نظرى نيا

نظرى نيا

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدزهى

محمدزهى

تاريخ -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
درزاده

درزاده

حسابداري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بهرام زهى

بهرام زهى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رئيسى

رئيسى

شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اميريان صابر

اميريان صابر

علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم اقتصادي -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سپاهى

سپاهى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
دهوارى

دهوارى

علوم اقتصادي -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آسكانى

آسكانى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ملازهى

ملازهى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بلوچ زهى

بلوچ زهى

علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
جنگى زهى

جنگى زهى

زيست شناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رسولى زاده

رسولى زاده

زيست شناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جهانى

جهانى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
چاكرى ملاك

چاكرى ملاك

زمين شناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی