خدابنده

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر خدابنده

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
رستم خانى وحيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال کانونی 84
شاهبازى محمد ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان زنجان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 3سال کانونی 45
اكبرى ميثم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 39
نصيرى سالار ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 40
اصغرى مهدى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 22
قره بقلو فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 22
احمدى فائزه ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-تربيت معلم-بومي استان زنجان پرديس بنت الهدي صدر - رشت 4سال کانونی 81
محمدى غلامرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 52
حمزه لو مصطفى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 51
كلانترى عرفان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 50
حاجيلو زهره ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-تربيت معلم-بومي استان زنجان پرديس بنت الهدي صدر - رشت 1سال کانونی 25
عيسايى محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 31
مصطفايى ليلا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه-بومي استان زنجان دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 18
بيگدلى على تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 36
ميرزايى ميلاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 19
عبدى محمد تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي زنجان پرديس شهيد مقصودي - همدان 3سال کانونی 34
ابراهيمى مهدى انسانی دبيري جغرافيا-دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-تربيت معلم-بومي استان زنجان پرديس شهيد رجايي - قزوين 1سال کانونی 8
محمدى زهرا هنر كارشناسي فرش -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 13
بهرامى تقيه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان-تربيت معلم-بومي استان زنجان پرديس فاطمه الزهرا (س) - زنجان 1سال کانونی 11
اكرادى محمد ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 26
جبارى محمد تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 13
دشتكى نسرين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 19
بيگدلى هادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زنجان-شبانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 23
اكبرى محمد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 16
شهيدى فاطمه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 14
اله مرادى فرشته تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 5
حسنلو ابوالفضل ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 44
كرمى مريم تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 18
محمدى قيدارى مسعود تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 7
زنگنه مهدى تجربی دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي زنجان پرديس شهيد چمران - تهران 2سال کانونی 8
موسوى سيده كبرى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان-تربيت معلم-بومي زنجان پرديس فاطمه الزهرا (س) - زنجان 1سال کانونی 17
شاه محمدى مرتضى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 25
كرمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزتحصيلات تكميلي درعلوم پايه -زنجان-روزانه مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان 2سال کانونی 30
گنج خانلو تجربی دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي زنجان پرديس شهيد چمران - تهران 1سال کانونی 25
كثيرلو تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 18
امينى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 5
عزيزى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 17
موسوى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 23
شاهويردى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 6
شكرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 19
رستمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان-شبانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 44
احمدى قيدارى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 24
خلجى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 12
بهرامى راد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زنجان-شبانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 19
خدابنده لو تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 6
بختيارى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 18
كتابى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 5
بهمنش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زنجان-شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 14
كاظمى بلگه شيرى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 16
زنجانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 11
اصغرى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 25
سعادتى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 12
طارمى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري-تربيت معلم-بومي زنجان پرديس شهيد مفتح - شهرري 2سال کانونی 37
كرمى تجربی زيست شناسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 39
صبورى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 18
حسنلو تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 23
پرچگانى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه زنجان-شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 12
شاهورديلو تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه-محل تحصيل رامسر دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 20
گنج خانلو تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 8
هاشمى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان-تربيت معلم-بومي زنجان پرديس شهيد بهشتي - زنجان 2سال کانونی 28
رجبى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 44
گل محمدى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه زنجان-شبانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 51
مرادى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 27
صادقى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 17
نصيرى تجربی شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 18
شريفى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي البرز - قزوين 1سال کانونی 16
نقدى انسانی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل دامغان دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 9
گنج خانى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي زنجان پرديس شهيد باهنر - اصفهان 1سال کانونی 15
كاظمى بلگه شيرى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 17
اصانلو تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 12
مظفرى پور تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 20
اصانلو تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پاكدشت دانشگاه تهران 2سال کانونی 30
غفارى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 16
بابايى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 23
جهانگيرى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 9
ميرمحمدى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي روزبه - زنجان 1سال کانونی 5
بيگدلى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 17
كثيرلو تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 16
سليمانى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي روزبه - زنجان 1سال کانونی 19
افشار تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 13
بهرامخانى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 11
رفيعى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل صومعه سرا دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 28
اكرادلو تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 25
كاظملو تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه زنجان-شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 16