بروجن

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر بروجن

اسدى گندمانى حسن

اسدى گندمانى حسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
صفرنژاد عماد

صفرنژاد عماد

حقوق -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
قنبرى بروجنى مسعود

قنبرى بروجنى مسعود

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
الهيان بروجنى آذين مهر

الهيان بروجنى آذين مهر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ربيعى فرادنبه مهدى

ربيعى فرادنبه مهدى

مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نادرى بلداجى ميلاد

نادرى بلداجى ميلاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
داورپناه عليرضا

داورپناه عليرضا

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
وليان بروجنى هنگامه

وليان بروجنى هنگامه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
الياسى مهسا

الياسى مهسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آذر پور الهه

آذر پور الهه

حقوق -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
طاهرى كردشامى على

طاهرى كردشامى على

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
صفرى دهنوى زهرا

صفرى دهنوى زهرا

مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رضائى بروجنى مجتبى

رضائى بروجنى مجتبى

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حضرتى كلبيبكى مهدى

حضرتى كلبيبكى مهدى

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
آقابابا نقنه راضيه

آقابابا نقنه راضيه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي چهار محال وبختياري

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
بحرينى بروجنى فائزه

بحرينى بروجنى فائزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جمالى زهرا

جمالى زهرا

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ايرانپور بروجنى فائزه

ايرانپور بروجنى فائزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قلعه امام قيسى زهرا

قلعه امام قيسى زهرا

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اقبالى بروجنى فاطمه

اقبالى بروجنى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جمشيدى فرشته

جمشيدى فرشته

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
علايى فرادنبه پروين

علايى فرادنبه پروين

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حبيب زاده احمدرضا

حبيب زاده احمدرضا

دبيري زبان وادبيات عرب -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-تربيت معلم-بومي چهار محال وبختياري

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
رستمى نجمه

رستمى نجمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يلمه ها فاطمه

يلمه ها فاطمه

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خسروپور بروجنى پرديس

خسروپور بروجنى پرديس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يعقوبى فاطمه

يعقوبى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
شيروانى بروجنى پويا

شيروانى بروجنى پويا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آلتونه كردشامى محمد

آلتونه كردشامى محمد

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حسينى پريسا

حسينى پريسا

مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ناطقى محمدجواد

ناطقى محمدجواد

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
نادرى بلداجى زهرا

نادرى بلداجى زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
تكبيرى بروجنى بيتا

تكبيرى بروجنى بيتا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ميرزائى بروجنى عاطفه

ميرزائى بروجنى عاطفه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بهابين بروجنى محمد

بهابين بروجنى محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
هاديپور بروجنى اميرارسلان

هاديپور بروجنى اميرارسلان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
افضلى فاطمه

افضلى فاطمه

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

زبان
ضياء بروجنى مرضيه

ضياء بروجنى مرضيه

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهركرد-روزانه-محل تحصيل فارسان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مقيميان بروجنى بهاره

مقيميان بروجنى بهاره

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رفيعى بلداجى سميرا

رفيعى بلداجى سميرا

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
علائى فرادنبه ايمان

علائى فرادنبه ايمان

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
اللهيان بروجنى محمد حسين

اللهيان بروجنى محمد حسين

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك-تربيت معلم-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
نادرى بلداجى رقيه

نادرى بلداجى رقيه

علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عليخانى فرادنبه پوريا

عليخانى فرادنبه پوريا

مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
شبانيان بروجنى كيانوش

شبانيان بروجنى كيانوش

مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حسينى فرادنبه هاجر السادات

حسينى فرادنبه هاجر السادات

مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رفيعيان بروجنى مهدى

رفيعيان بروجنى مهدى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شايق بروجنى بهرام

شايق بروجنى بهرام

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رفيعيان بروجنى سپيده

رفيعيان بروجنى سپيده

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
باقرى سوركى زهرا

باقرى سوركى زهرا

مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
توكلى فرادنبه شادى

توكلى فرادنبه شادى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فرخى بروجنى سينا

فرخى بروجنى سينا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي چهار محال وبختياري

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عباسى مهدى

عباسى مهدى

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه-محل تحصيل اصفهان_ شاهين شهر

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صالحى له درازى نرگس

صالحى له درازى نرگس

مهندسي صنايع -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عليارى بروجنى مينا

عليارى بروجنى مينا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضايى بروجنى مهشيد

رضايى بروجنى مهشيد

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
يلمه على ابادى رويا

يلمه على ابادى رويا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
طاهرى بروجنى محسن

طاهرى بروجنى محسن

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
طاهرى بروجنى فرزاد

طاهرى بروجنى فرزاد

مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كاوسى على

كاوسى على

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
باقرى پور نگين

باقرى پور نگين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عباسى دزكى فاطمه

عباسى دزكى فاطمه

علوم سياسي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
صباغى فرادنبه زهرا

صباغى فرادنبه زهرا

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اسكندرى فرد عاطفه

اسكندرى فرد عاطفه

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
علائى مجتبى

علائى مجتبى

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
علائى فرادنبه محمد

علائى فرادنبه محمد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اسپه بروجنى زهرا

اسپه بروجنى زهرا

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
يعقوبى مهسا

يعقوبى مهسا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ورپشتى بروجنى محمد مهدى

ورپشتى بروجنى محمد مهدى

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهركرد-روزانه-محل تحصيل فارسان

5سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
فاتحى بروجنى مريم

فاتحى بروجنى مريم

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عليخانى فرادنبه هادى

عليخانى فرادنبه هادى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آقائى كردشامى

آقائى كردشامى

مديريت صنعتي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قلعه امام قيسى نيلوفر

قلعه امام قيسى نيلوفر

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
منصورى بروجنى ميلاد

منصورى بروجنى ميلاد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شاكرى بروجنى حميده

شاكرى بروجنى حميده

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قادرى سوركى زهرا

قادرى سوركى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ستاربروجنى

ستاربروجنى

مهندسي صنايع -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جعفرى طادى

جعفرى طادى

مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كاظمى گندمانى

كاظمى گندمانى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
برجيان بروجنى

برجيان بروجنى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

4سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مردانى بلداجى

مردانى بلداجى

مهندسي شيمي -دانشگاه اردكان-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
رشيدى

رشيدى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كرميان

كرميان

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
خدامى بروجنى

خدامى بروجنى

مهندسي رباتيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شاكرى بروجنى

شاكرى بروجنى

مهندسي معماري -دانشگاه ايلام-روزانه

6سال کانونی / 103 آزمون

ریاضی
مهدوى نيا

مهدوى نيا

مهندسي شهرسازي -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زينليان بروجنى

زينليان بروجنى

مهندسي معماري -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
همائى بروجنى

همائى بروجنى

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بهرامى توتى

بهرامى توتى

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
توكلى

توكلى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

6سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
فرديان

فرديان

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پور مهدى بروجنى

پور مهدى بروجنى

مهندسي برق -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اصغرى

اصغرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حاتمى بلداجى

حاتمى بلداجى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
منصورى گندمانى

منصورى گندمانى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
سعيدى فر

سعيدى فر

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خاكسار نصيرآبادى

خاكسار نصيرآبادى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
افضلى

افضلى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-محل تحصيل بروجن

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قدوسى

قدوسى

مترجمي زبان انگليسي -مجتمع اموزش عالي بم-شبانه

2سال کانونی / 8 آزمون

زبان
مرادى فرادنبه

مرادى فرادنبه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
علائى فرادنبه

علائى فرادنبه

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ايمانى

ايمانى

شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
علائى فرادنبه

علائى فرادنبه

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ترنيان اورگانى

ترنيان اورگانى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نفرسفيددشتى

نفرسفيددشتى

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جانقربانى

جانقربانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ربيعى فرادنبه

ربيعى فرادنبه

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه-محل تحصيل ابركوه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه-محل تحصيل ميناب

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رونيا

رونيا

مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اسدى اورگانى

اسدى اورگانى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
چهرازى

چهرازى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جمالى

جمالى

مهندسي معدن -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مسيحى ابرو

مسيحى ابرو

زمين شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قادرى بروجنى

قادرى بروجنى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سيفى پور نقنه

سيفى پور نقنه

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ابراهيمى بروجنى

ابراهيمى بروجنى

مهندسي صنايع -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بازيارى

بازيارى

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
علائى فرادنبه

علائى فرادنبه

زيست شناسي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شيرانى

شيرانى

فقه وحقوق اماميه -دانشگاه مذاهب اسلامي-روزانه-محل تحصيل بندرعباس

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
موئى امام قيسى

موئى امام قيسى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خانى

خانى

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مقيميان بروجنى

مقيميان بروجنى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمدى فر

محمدى فر

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نوروزى بلداجى

نوروزى بلداجى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كيانى فر

كيانى فر

شيمي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-مناطق محروم-بومي استان چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسينى فرادنبه

حسينى فرادنبه

رياضيات وكاربردها-دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

شيمي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بيناپور

بيناپور

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كريمى چشمه على

كريمى چشمه على

رياضيات وكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل كوهدشت

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
آذين فر

آذين فر

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مدرس نيا

مدرس نيا

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
صالحى ساداتى

صالحى ساداتى

زمين شناسي -دانشگاه يزد-شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
يعقوبى

يعقوبى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شهريارى خيرابادى

شهريارى خيرابادى

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ميبد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رنجبر دهكردى

رنجبر دهكردى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي صفاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محموديان

محموديان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی