سامان

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر سامان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
سامانى مهيار ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 44
محمدى سامانى محسن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 58
آقاابراهيمى سامانى سينا ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان دانشگاه صنعت نفت 3سال کانونی 57
آقاابراهيمى سامانى فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 56
شيخ سامانى حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 31
عرب زاده الهام ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 17
يزدانى چمزينى آذر ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 2سال کانونی 35
مقصودى شورابى زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-مجازي و بين الملل-محل تحصيل كرج دانشگاه علوم پزشکي ايران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 18
ايزدى پريا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 37
بابايى سامانى محمد رضا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
نادرى سامانى شكوفه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 6سال کانونی 88
ايمانى فاطمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 5سال کانونی 92
صحرانشين سامانى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 10
شيخ سامانى نرگس ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان-شبانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 38
دهقانى سامانى سارا تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 47
رمضانى سامانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 39
عرب زاده سامانى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
كارگر سامانى رها ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 3سال کانونی 34
عليمردانى دشتى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 13
بهارى هوره ریاضی فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
جعفرى سامانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 11
مظاهرى چم چنگى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 19
بزرگپور سوادجانى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 12
اسعد سامانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 18
محمد على زاده تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 20
اسعد سامانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 9
درخشان هوره ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه-محل تحصيل ميناب دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 18