شهركرد

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر شهركرد

حاجى لو مريم

حاجى لو مريم

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
امير خانى فاطمه

امير خانى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
جزايرى سيده فائزه

جزايرى سيده فائزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رفيعى زهرا

رفيعى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
رافعى محمد

رافعى محمد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
منصورى مهسا

منصورى مهسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بهارلويى رضا

بهارلويى رضا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شفيعي عبدالرشيد

شفيعي عبدالرشيد

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

9سال کانونی / 136 آزمون

زبان
معتمدى عاصفه

معتمدى عاصفه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضوى سيد محمد صالح

رضوى سيد محمد صالح

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسينيان سيده فرناز

حسينيان سيده فرناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
كريميان زهرا

كريميان زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
علوى فاطمه

علوى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
جزايرى مينا

جزايرى مينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قاسمى مهشيد

قاسمى مهشيد

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمديان محمد صادق

محمديان محمد صادق

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
اصغريان نازنين

اصغريان نازنين

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
شريف پور فاطمه

شريف پور فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
كريمى مرضيه

كريمى مرضيه

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زارعان مه تا

زارعان مه تا

مهندسي معماري -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
كريمى على

كريمى على

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
رضايى مصطفى

رضايى مصطفى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خوشدل نيكا

خوشدل نيكا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پناهى محمد صالح

پناهى محمد صالح

مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
صالحى سيد محمدرضا

صالحى سيد محمدرضا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صالحى زهرا

صالحى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
كوهى فايق ياسمن

كوهى فايق ياسمن

مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
روحانى فاطمه

روحانى فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهركرد-تربيت معلم-بومي چهار محال وبختياري

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
فتاحيان سمانه

فتاحيان سمانه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فاضل مهدى

فاضل مهدى

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
تقى زاده احسان

تقى زاده احسان

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
سليميان كيميا

سليميان كيميا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مرادى لاله

مرادى لاله

مهندسي معماري -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
داودى امير مسعود

داودى امير مسعود

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
گنجى فاطمه

گنجى فاطمه

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فروزنده يحيى

فروزنده يحيى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شيرانى مجتبى

شيرانى مجتبى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كبيرى مهسا

كبيرى مهسا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رفيعى مائده

رفيعى مائده

سينما-موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
امينى سيده افروز

امينى سيده افروز

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مولوى سينا

مولوى سينا

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كريمى كوثر

كريمى كوثر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اسدى شيرين

اسدى شيرين

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مختارى سينا

مختارى سينا

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اميرى سيده نيلوفر

اميرى سيده نيلوفر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
محمدى مريم

محمدى مريم

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
همت زاده مهرناز

همت زاده مهرناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سياح نرگس

سياح نرگس

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
هاشمى فاطمه

هاشمى فاطمه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
پوررئيسى راضيه

پوررئيسى راضيه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
طاهرى محمد

طاهرى محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه-محل تحصيل فني مهندسي شهيد عباسپور

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كريمى زهرا

كريمى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كريم زاده رضا

كريم زاده رضا

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
پاليزوان فائزه

پاليزوان فائزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
احمد پور زهرا

احمد پور زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حبيبيان اشكان

حبيبيان اشكان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خلجى مريم

خلجى مريم

علوم اجتماعي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
بيگى محمد

بيگى محمد

مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
جعفرى آرزو

جعفرى آرزو

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
قلى زاده مهدى

قلى زاده مهدى

مديريت صنعتي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
پور نصيرى نويد

پور نصيرى نويد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
امينى محمد

امينى محمد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
پرتو حسين

پرتو حسين

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مومنى فاطمه

مومنى فاطمه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
پات عادله

پات عادله

مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنر-تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حبيبى سجاد

حبيبى سجاد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
صفر پور على

صفر پور على

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جمال پور عباس

جمال پور عباس

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
ناد على منيره

ناد على منيره

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حيدرى عليرضا

حيدرى عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمودى محمد

محمودى محمد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
امينى الهام

امينى الهام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
توكلى زهرا

توكلى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
احمدى نسترن

احمدى نسترن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
زمانى مجيد

زمانى مجيد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
هاشمى مائده

هاشمى مائده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زارع زهرا

زارع زهرا

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حبيبى على

حبيبى على

مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
احمدى محمد

احمدى محمد

علوم سياسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
آزاد فريده

آزاد فريده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شيخ پور زهرا

شيخ پور زهرا

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
بشارتى مريم

بشارتى مريم

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

زبان
طاهرى عليرضا

طاهرى عليرضا

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
ايزدى عليرضا

ايزدى عليرضا

حقوق -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
جعفرى مجيد

جعفرى مجيد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
شاهرخ امير حسين

شاهرخ امير حسين

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمودى محمد صادق

محمودى محمد صادق

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل تويسركان

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
شيرزاد اشكان

شيرزاد اشكان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
خبازى محمد

خبازى محمد

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
شير مردى سيده فاطمه

شير مردى سيده فاطمه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نادرى مرضيه

نادرى مرضيه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اللهى محدثه

اللهى محدثه

مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
هاشمى نازنين

هاشمى نازنين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
جلالى هادى

جلالى هادى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مبينى على

مبينى على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ملكوتى دهكردى سيده نسترن

ملكوتى دهكردى سيده نسترن

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

6سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
سلجوقى بنيامين

سلجوقى بنيامين

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
مرادى فاطمه

مرادى فاطمه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مولوى مهتاب

مولوى مهتاب

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
جعفرى راضيه

جعفرى راضيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
عباسى مجيد

عباسى مجيد

مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عزيزى سپيده

عزيزى سپيده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كريم زاده نجمه

كريم زاده نجمه

مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
هادى پور پگاه

هادى پور پگاه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
امينى ايمان

امينى ايمان

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
هاشمى على

هاشمى على

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
ابراهيمى زهرا

ابراهيمى زهرا

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ميرزاخانى نافچى على

ميرزاخانى نافچى على

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
خواجه على پيام

خواجه على پيام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كبيريان سپهر

كبيريان سپهر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احمدى سيده فاطمه

احمدى سيده فاطمه

دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه

3سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خليلى دهكردى غزاله

خليلى دهكردى غزاله

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عرب خشايار

عرب خشايار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
هاشمى نژاد زهرا

هاشمى نژاد زهرا

مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حسينى زهرا سادات

حسينى زهرا سادات

روانشناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
انصاريان نرگس

انصاريان نرگس

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عليخانى عبدالحميد

عليخانى عبدالحميد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فتاحى مريم

فتاحى مريم

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان چهارمحال و بختياري

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
قاسمى رضا

قاسمى رضا

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
زرگرى درسا

زرگرى درسا

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
توكلى سينا

توكلى سينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
امينى ميلاد

امينى ميلاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسينى سيده مريم

حسينى سيده مريم

علوم اجتماعي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
كريمى زهرا

كريمى زهرا

كارشناسي فرش -دانشگاه شهركرد-روزانه-محل تحصيل فارسان

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
يزدانى مرضيه

يزدانى مرضيه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرادى سر تشنيزى فاطمه

مرادى سر تشنيزى فاطمه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
خدابخشى عليرضا

خدابخشى عليرضا

مهندسي معماري -دانشگاه هنراصفهان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عباس زاده فاطمه

عباس زاده فاطمه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
قاسمى دهكردى فرناز

قاسمى دهكردى فرناز

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
توكلى افسانه

توكلى افسانه

دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زمانى آناهيتا

زمانى آناهيتا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سيف اللهى فاطمه

سيف اللهى فاطمه

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
صحراگرد مهناز

صحراگرد مهناز

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اميرخان شهرزاد

اميرخان شهرزاد

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
روهنده كاوه

روهنده كاوه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
گوجانى فاطمه

گوجانى فاطمه

مديريت بازرگاني -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رضوى زانيانى سيده زهرا

رضوى زانيانى سيده زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آران وبيدگل

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رحيمى مريم

رحيمى مريم

مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
پايدار آريا

پايدار آريا

مهندسي معدن -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مجيدى اشكان

مجيدى اشكان

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان چهارمحال و بختياري

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
حيدرى محمد

حيدرى محمد

علوم سياسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
شهباز على

شهباز على

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهركرد-روزانه-محل تحصيل فارسان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نصيرى امين

نصيرى امين

مديريت گمركي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
كريمى مرضيه

كريمى مرضيه

مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اكبريان شراره

اكبريان شراره

زبان الماني -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

زبان
قاسمى مينا

قاسمى مينا

حسابداري -دانشگاه علوم اقتصادي-شبانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قربانى هدى

قربانى هدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
طاهرى سمانه

طاهرى سمانه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آقابابايى رضا

آقابابايى رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسن زاده محمد

حسن زاده محمد

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي استان چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
هاشمى اسماعيل

هاشمى اسماعيل

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
افخمى پيام

افخمى پيام

مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پرديس فومن گيلان

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رضوى سيد رهام

رضوى سيد رهام

مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پيك فلك شيما

پيك فلك شيما

مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عبدالهى فاطمه

عبدالهى فاطمه

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عليدوستى محمدجواد

عليدوستى محمدجواد

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زمانى صادق

زمانى صادق

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
اسماعيل پور محمدرضا

اسماعيل پور محمدرضا

مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عالى صديقه

عالى صديقه

علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محسنى سعيده

محسنى سعيده

روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كبيريان  بشير

كبيريان بشير

مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه

6سال کانونی / 108 آزمون

ریاضی
نادرى محمدرضا

نادرى محمدرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
زمانى پگاه

زمانى پگاه

مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شبان الهه

شبان الهه

مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
زارعان سبا

زارعان سبا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ظاهرى مريم

ظاهرى مريم

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهركرد-تربيت معلم-بومي چهارمحال و بختياري

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
قاسمى فروغ

قاسمى فروغ

مديريت مالي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خالقيان شقايق

خالقيان شقايق

كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
نصيرى فاطمه

نصيرى فاطمه

مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد-روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
مختارى الهام

مختارى الهام

حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسين زاده سهيل

حسين زاده سهيل

مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قائد امينى

قائد امينى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عليدوستى محمد

عليدوستى محمد

مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
علوى سيده فاطمه

علوى سيده فاطمه

گفتاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سردارى محمدصادق

سردارى محمدصادق

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صادقى فاطمه

صادقى فاطمه

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عسگريان پور پوريا

عسگريان پور پوريا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
صفرى ميترا

صفرى ميترا

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
تاجى امين

تاجى امين

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سليمى ميترا

سليمى ميترا

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
بنياديان امير حسين

بنياديان امير حسين

دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زيلابى فاطمه

زيلابى فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بيك بكان نسترن

بيك بكان نسترن

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گنجى فائزه

گنجى فائزه

علوم ومهندسي اب -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رشيدى

رشيدى

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مرتضوى سحر

مرتضوى سحر

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نصيرى

نصيرى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مهدى زاده مصطفى

مهدى زاده مصطفى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صفر پور

صفر پور

زمين شناسي -دانشگاه يزد-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
پور عبدالله مهتاب

پور عبدالله مهتاب

مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رئيسى پروين

رئيسى پروين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ابراهيمى سپيده

ابراهيمى سپيده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
آقاباباپور اكرم

آقاباباپور اكرم

مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شاهوردى زهرا

شاهوردى زهرا

روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
طاهرى سرتشنيزى ندا

طاهرى سرتشنيزى ندا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ناصرى شقايق

ناصرى شقايق

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
مظفرى احمدرضا

مظفرى احمدرضا

فيزيك -دانشگاه اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
وفايى فائزه

وفايى فائزه

مهندسي شهرسازي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
موسايى

موسايى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي نورهدايت -شهركرد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مشرف افشار

مشرف افشار

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سليمانى محمد

سليمانى محمد

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ملايى زينب

ملايى زينب

زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صفر پور فرشته

صفر پور فرشته

مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كريمى نيا صفورا

كريمى نيا صفورا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
تاجفر مرضيه

تاجفر مرضيه

حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
مولوى

مولوى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي المهدي /عج /-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شاهبندرى سارا

شاهبندرى سارا

فيزيك -دانشگاه شهركرد-مناطق محروم-بومي استان چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
دانش

دانش

گفتاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سرمست

سرمست

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خليلى

خليلى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال اول

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مختارى

مختارى

مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل كبودرآهنگ

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-مناطق محروم-بومي استان چهارمحال وبختياري

3سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
خلجى

خلجى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
موسى پور

موسى پور

دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مقصودى

مقصودى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي استان چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

فيزيك -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رضوى

رضوى

دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
هاديان

هاديان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فاضليان

فاضليان

مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سليمى

سليمى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بابايى

بابايى

دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

علوم كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مردانى

مردانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
الوانى

الوانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كريم زاده

كريم زاده

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
روستايى

روستايى

مهندسي شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كريمى نسب

كريمى نسب

مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
كيانى راد

كيانى راد

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مرتضوى

مرتضوى

فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
شمس

شمس

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محسنى

محسنى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مجيديان

مجيديان

دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بخشى

بخشى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خدابخشى

خدابخشى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه-محل تحصيل رامسر

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
خدادوستان

خدادوستان

مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
خسرويان

خسرويان

مهندسي كشتي سازي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-محل تحصيل بروجن

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على اكبرى

على اكبرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي استان چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

مهندسي مواد-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
يزدانى

يزدانى

علوم كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ازاد

ازاد

مهندسي پليمر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آذرباد

آذرباد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي استان چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

علوم كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
باقر زاده

باقر زاده

مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فروزنده

فروزنده

مهندسي برق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
صفرى

صفرى

مهندسي پزشكي -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رئيسى

رئيسى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صيادى

صيادى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عليدوستى

عليدوستى

مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كريم پور

كريم پور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ابن على

ابن على

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مولايى

مولايى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
شفيعى

شفيعى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
آزاد

آزاد

مهندسي صنايع -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل اسلام آباد غرب

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ايل بيگى

ايل بيگى

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مبينى

مبينى

مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نكويى

نكويى

زبان فرانسه -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
ابراهيمى

ابراهيمى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رضى شمس ابادى

رضى شمس ابادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صيادى

صيادى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كريمزاده

كريمزاده

مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جهانگيرى

جهانگيرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شاهينى

شاهينى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

فيزيك -دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بيدبزرگ

بيدبزرگ

مخابرات والكترونيك دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
براتى نسب

براتى نسب

حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بيننده

بيننده

فيزيك -دانشگاه شهركرد-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ميرزايى

ميرزايى

زيست شناسي -دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شاكرى

شاكرى

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ترابى

ترابى

حسابداري -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عابدى

عابدى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شهركرد-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سليمى

سليمى

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فروزنده

فروزنده

علوم كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
بيضايى

بيضايى

فيزيك -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اسحاقى

اسحاقى

شيمي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كريميان

كريميان

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هراتى

هراتى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جزايرى

جزايرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مغاره

مغاره

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اميرخانى

اميرخانى

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل نوراباد دلفان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مولوى

مولوى

مديريت دولتي -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كرمى نيا

كرمى نيا

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مردانى

مردانى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
امانى دشتكى

امانى دشتكى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اسدالهى

اسدالهى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي نورهدايت -شهركرد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نادعلى

نادعلى

زيست شناسي -دانشگاه شهركرد-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فروزنده

فروزنده

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ميبد

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ترك زاده

ترك زاده

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

علوم اقتصادي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

مديريت بازرگاني -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پايدار

پايدار

فيزيك مهندسي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
بنى طالبى

بنى طالبى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مرتضوى پور

مرتضوى پور

زيست شناسي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مرادخانى

مرادخانى

مهندسي برق -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
داورى دهكردى

داورى دهكردى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كاشان-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شمس قهفرخى

شمس قهفرخى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
هزاريان

هزاريان

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عبدالله زاده

عبدالله زاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فسا-شبانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
مبينى

مبينى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تركى

تركى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دوستكام

دوستكام

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ساعدى

ساعدى

زيست شناسي -دانشگاه شهركرد-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مبينى

مبينى

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل نوراباد دلفان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مختاريان

مختاريان

مهندسي شيمي -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ظاهرى

ظاهرى

حسابداري -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قربانى زاده

قربانى زاده

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
كماجيان

كماجيان

علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رستگارى

رستگارى

زيست شناسي -دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
غريب شاهى

غريب شاهى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
توسلى

توسلى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
دهقان

دهقان

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ساعى

ساعى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهركرد-شبانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

علوم كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پورمنش

پورمنش

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
يعقوبى

يعقوبى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

مهندسي شيمي -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مولوى

مولوى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شمايى

شمايى

شيمي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نامدارى

نامدارى

مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شاهنى

شاهنى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پورحسينى

پورحسينى

مديريت صنعتي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
تركى

تركى

مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
كبيرى

كبيرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رئيسى

رئيسى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فرهادى

فرهادى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
شيروانى فيل آباداى

شيروانى فيل آباداى

علوم قران وحديث -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل بجنورد

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
رئيسى

رئيسى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كيانى

كيانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهركرد-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كاوه

كاوه

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي گناباد-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
تركى

تركى

فيزيك -دانشگاه ايلام-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فاضل

فاضل

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

اماروكاربردها-دانشكده رياضي وكامپيوترخوانسار-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
آقابابايى

آقابابايى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فرازنده

فرازنده

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پاكدامن

پاكدامن

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
راشدى فر

راشدى فر

روانشناسي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بلالى

بلالى

اماروكاربردها-دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

رياضيات وكاربردها-دانشكده رياضي وكامپيوترخوانسار-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل شيراز

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
گنجى

گنجى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شاكرى

شاكرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پيرامون

پيرامون

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صادق نجارى

صادق نجارى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
آرين

آرين

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كوهى فايق

كوهى فايق

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محموديان

محموديان

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بخشى

بخشى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهركرد-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
صيادى

صيادى

فيزيك -دانشگاه ياسوج-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

زمين شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي شيمي -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمودى سرتنگى

محمودى سرتنگى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهركرد-شبانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
پور جعفرى

پور جعفرى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رفيعى

رفيعى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شهركرد-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهركرد-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خدابخشى

خدابخشى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پور جعفرى

پور جعفرى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اميرخانى

اميرخانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نقدى پور

نقدى پور

رياضيات وكاربردها-دانشگاه جهرم-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محمديان

محمديان

علوم كامپيوتر-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
غضنفرى

غضنفرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي نورهدايت -شهركرد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي نورهدايت -شهركرد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صالحيان

صالحيان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي نورهدايت -شهركرد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
روغنى

روغنى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرادپور

مرادپور

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي نواوران -كوهدشت لرستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی