شهركرد

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر شهركرد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حاجى لو مريم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 43
امير خانى فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 34
جزايرى سيده فائزه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 42
رفيعى زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 60
رافعى محمد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 27
بهارلويى رضا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 17
منصورى مهسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 45
شفيعي عبدالرشيد زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 9سال کانونی 136
معتمدى عاصفه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
رضوى سيد محمد صالح ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 16
حسينيان سيده فرناز تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 52
كريميان زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 41
علوى فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 33
جزايرى مينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 16
قاسمى مهشيد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 24
محمديان محمد صادق ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 32
اصغريان نازنين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 4سال کانونی 57
شريف پور فاطمه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 42
كريمى مرضيه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 23
زارعان مه تا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 42
كريمى على ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز دانشگاه صنعت نفت 2سال کانونی 40
رضايى مصطفى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 38
خوشدل نيكا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 43
پناهى محمد صالح ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 34
صالحى سيد محمدرضا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 24
صالحى زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 53
كوهى فايق ياسمن ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 41
فتاحيان سمانه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 54
فاضل مهدى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 16
تقى زاده احسان انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 3سال کانونی 48
سليميان كيميا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 29
مرادى لاله ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 46
داودى امير مسعود ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 33
گنجى فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 2سال کانونی 31
فروزنده يحيى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 29
شيرانى مجتبى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 17
كبيرى مهسا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 40
امينى سيده افروز تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 33
مولوى سينا ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 20
كريمى كوثر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 51
اسدى شيرين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 40
مختارى سينا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 20
اميرى سيده نيلوفر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال کانونی 54
محمدى مريم ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 36
همت زاده مهرناز تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 29
سياح نرگس ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 37
هاشمى فاطمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 45
پوررئيسى راضيه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 24
طاهرى محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه-محل تحصيل فني مهندسي شهيد عباسپور دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 19
كريمى زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 38
كريم زاده رضا ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 20
پاليزوان فائزه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 32
احمد پور زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال کانونی 50
حبيبيان اشكان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 32
خلجى مريم انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 12
بيگى محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 8
جعفرى آرزو تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 71
قلى زاده مهدى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 22
پور نصيرى نويد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 20
امينى محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 10
پرتو حسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 25
مومنى فاطمه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 27
پات عادله ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنر-تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه هنر تهران 2سال کانونی 13
حبيبى سجاد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 45
صفر پور على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 19
جمال پور عباس ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 5
ناد على منيره تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 39
حيدرى عليرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 30
محمودى محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 23
امينى الهام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 26
توكلى زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال کانونی 55
احمدى نسترن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 5سال کانونی 100
زمانى مجيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 27
هاشمى مائده تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 19
زارع زهرا انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 22
حبيبى على ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
احمدى محمد انسانی علوم سياسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
آزاد فريده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال کانونی 45
شيخ پور زهرا ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 9
بشارتى مريم زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 25
طاهرى عليرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 4سال کانونی 81
ايزدى عليرضا انسانی حقوق -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 27
جعفرى مجيد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 36
شاهرخ امير حسين تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 25
محمودى محمد صادق ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل تويسركان دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال کانونی 63
شيرزاد اشكان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 45
خبازى محمد زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 11
شير مردى سيده فاطمه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 32
نادرى مرضيه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 18
اللهى محدثه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 33
هاشمى نازنين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 47
جلالى هادى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 10
مبينى على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 32
ملكوتى دهكردى سيده نسترن تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 6سال کانونی 79
سلجوقى بنيامين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 6
مرادى فاطمه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 39
مولوى مهتاب ریاضی مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 10
جعفرى راضيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 5
عباسى مجيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 16
عزيزى سپيده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 7
كريم زاده نجمه ریاضی مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-شبانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال کانونی 17
هادى پور پگاه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهركرد 2سال کانونی 46
امينى ايمان ریاضی مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان دانشگاه صنعت نفت 2سال کانونی 33
هاشمى على ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 4سال کانونی 52
ابراهيمى زهرا تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 42
ميرزاخانى نافچى على ریاضی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 4سال کانونی 55
خواجه على پيام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال کانونی 32
كبيريان سپهر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 15
احمدى سيده فاطمه تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 12
خليلى دهكردى غزاله تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهركرد 3سال کانونی 48
عرب خشايار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال کانونی 47
هاشمى نژاد زهرا ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال کانونی 33
حسينى زهرا سادات انسانی روانشناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 39
انصاريان نرگس انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 24
عليخانى عبدالحميد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال کانونی 47
فتاحى مريم ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان چهارمحال و بختياري دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 26
قاسمى رضا ریاضی مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان دانشگاه صنعت نفت 3سال کانونی 33
زرگرى درسا زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 19
توكلى سينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 32
امينى ميلاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 17
حسينى سيده مريم انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 16
كريمى زهرا هنر كارشناسي فرش -دانشگاه شهركرد-روزانه-محل تحصيل فارسان دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 9
يزدانى مرضيه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 18
مرادى سر تشنيزى فاطمه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال کانونی 74
خدابخشى عليرضا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال کانونی 30
عباس زاده فاطمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 47
قاسمى دهكردى فرناز تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 47
توكلى افسانه تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 23
زمانى آناهيتا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 34
سيف اللهى فاطمه انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 21
صحراگرد مهناز تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 51
اميرخان شهرزاد تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 26
روهنده كاوه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 39
گوجانى فاطمه تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 40
رضوى زانيانى سيده زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آران وبيدگل دانشگاه علوم پزشکي كاشان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 44
رحيمى مريم ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 36
پايدار آريا ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 27
مجيدى اشكان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان چهارمحال و بختياري دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 3سال کانونی 36
حيدرى محمد انسانی علوم سياسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 27
شهباز على انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهركرد-روزانه-محل تحصيل فارسان دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 17
نصيرى امين انسانی مديريت گمركي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 7
كريمى مرضيه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 26
اكبريان شراره زبان زبان الماني -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 28
قاسمى مينا تجربی حسابداري -دانشگاه علوم اقتصادي-شبانه دانشگاه علوم اقتصادي تهران 3سال کانونی 32
قربانى هدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال کانونی 79
طاهرى سمانه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 17
آقابابايى رضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 16
هاشمى اسماعيل ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 21
افخمى پيام ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پرديس فومن گيلان دانشگاه تهران 2سال کانونی 39
رضوى سيد رهام ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 22
پيك فلك شيما ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 30
عبدالهى فاطمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 18
عليدوستى محمدجواد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 20
زمانى صادق انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 5
اسماعيل پور محمدرضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
عالى صديقه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
محسنى سعيده تجربی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
هاشمى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 11
كبيريان بشير ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 6سال کانونی 108
نادرى محمدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 58
زمانى پگاه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 24
شبان الهه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 4سال کانونی 64
زارعان سبا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 39
قاسمى فروغ ریاضی مديريت مالي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
خالقيان شقايق تجربی كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 54
قربانى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 40
نصيرى فاطمه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 4سال کانونی 46
مختارى الهام ریاضی حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
حسين زاده سهيل ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 19
قائد امينى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 13
عليدوستى محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 26
علوى سيده فاطمه تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 1سال کانونی 17
سردارى محمدصادق ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 17
صادقى فاطمه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 26
عسگريان پور پوريا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 56
صفرى ميترا انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
تاجى امين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 24
سليمى ميترا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 37
بنياديان امير حسين تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 25
زيلابى فاطمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 16
بيك بكان نسترن تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 18
گنجى فائزه ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 13
رشيدى ریاضی مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 23
عباسى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 34
مرتضوى سحر ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 21
مهدى زاده مصطفى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 22
صفر پور تجربی زمين شناسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
پور عبدالله مهتاب ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-شبانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 26
رئيسى پروين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 15
ابراهيمى سپيده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 22
آقاباباپور اكرم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-شبانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 17
شاهوردى زهرا تجربی روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 41
طاهرى سرتشنيزى ندا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 14
ناصرى شقايق انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 8
مظفرى احمدرضا ریاضی فيزيك -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 31
وفايى فائزه ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 20
مشرف افشار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 21
سليمانى محمد تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 10
ملايى زينب تجربی زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 19
صفر پور فرشته ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-شبانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 19
كريمى نيا صفورا تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 56
شاهبندرى سارا ریاضی فيزيك -دانشگاه شهركرد-مناطق محروم-بومي استان چهارمحال وبختياري دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 20
دانش تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 4سال کانونی 58
سرمست تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال کانونی 38
مختارى ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 16
قاسمى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل كبودرآهنگ دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 11
نوروزى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-مناطق محروم-بومي استان چهارمحال وبختياري دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 69
امينى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال کانونی 57
خلجى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 34
موسى پور تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 18
قاسمى ریاضی فيزيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 17
رضوى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 30
هاديان تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال کانونی 41
فاضليان ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 17
سليمى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 20
بابايى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 6
جعفرى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 18
مردانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال کانونی 36
الوانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 11
كريم زاده تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال کانونی 72
روستايى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 15
اسدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 16
كريمى نسب ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 34
كيانى راد تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 10
مرتضوى ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 35
شمس تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 28
مجيديان تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 51
بخشى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 18
خدابخشى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه-محل تحصيل رامسر دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 34
غلامى ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-شبانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 2سال کانونی 27
خدادوستان ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 32
خسرويان ریاضی مهندسي كشتي سازي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 20
سليمانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 14
جعفرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه-محل تحصيل بروجن دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 18
هاشمى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 20
يزدانى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 16
اسدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 17
ازاد ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 18
اسماعيلى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 15
صالحى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 15
باقر زاده ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 13
فروزنده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 3سال کانونی 40
رئيسى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 41
صيادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 25
عليدوستى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 16
كريم پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 10
ابن على تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 16
رضايى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 28
مولايى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه مجتمع آموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند وابسته به دانشگاه بوعلي سينا 2سال کانونی 38
شفيعى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 28
آزاد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل اسلام آباد غرب دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 8
ايل بيگى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 20
مبينى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 11
نكويى زبان زبان فرانسه -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
ابراهيمى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 15
رضى شمس ابادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 36
صيادى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 19
كريمزاده ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
جهانگيرى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 24
شاهينى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 19
قادرى ریاضی فيزيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 37
ذوالفقارى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 27
بيدبزرگ ریاضی مخابرات والكترونيك دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 19
محمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-شبانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 15
براتى نسب تجربی حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 20
كريمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 19
بيننده ریاضی فيزيك -دانشگاه شهركرد-شبانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 9
ميرزايى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 18
محمدى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-شبانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 26
شاكرى ریاضی مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 17
ترابى تجربی حسابداري -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 15
كيانى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
عابدى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شهركرد-شبانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 19
نظرى ریاضی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 14
سليمى ریاضی مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 21
فروزنده ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 33
بيضايى ریاضی فيزيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 24
اسحاقى تجربی شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 7
كريميان تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 17
هراتى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 24
جزايرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 17
مغاره تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 36
اميرخانى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل نوراباد دلفان دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 16
مولوى ریاضی مديريت دولتي -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 12
كرمى نيا تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 16
مردانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-شبانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال کانونی 19
امانى دشتكى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 22
نادعلى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهركرد-شبانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 20
فروزنده ریاضی تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ميبد دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 16
رضايى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 5
حسين زاده تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 17
پايدار ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 9
مرتضوى پور تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 22
داورى دهكردى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 42
شمس قهفرخى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 22
هزاريان تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 9
عبدالله زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فسا-شبانه دانشگاه فسا 2سال کانونی 44
مبينى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 16
تركى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 19
دوستكام تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال کانونی 12
ساعدى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهركرد-شبانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 21
مبينى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل نوراباد دلفان دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 15
رضايى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 7
محمدى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 20
ظاهرى تجربی حسابداري -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 21
قربانى زاده ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 26
كماجيان ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 14
رستگارى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 22
غريب شاهى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 9
توسلى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 13
دهقان ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 14
ساعى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهركرد-شبانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 44
سلطانى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 17
مولوى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 16
اميرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 19
شمايى تجربی شيمي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال کانونی 39
نامدارى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 24
كريمى ریاضی مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 2سال کانونی 16
شاهنى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 19
پورحسينى ریاضی مديريت صنعتي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 26
تركى ریاضی مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 21
كبيرى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 20
رئيسى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 28
فرهادى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 3سال کانونی 39
شيروانى فيل آباداى ریاضی علوم قران وحديث -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل بجنورد دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 3سال کانونی 52
كيانى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهركرد-شبانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 14
كاوه ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي گناباد-شبانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 12
تركى ریاضی فيزيك -دانشگاه ايلام-شبانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 13
شفيعى ریاضی اماروكاربردها-دانشكده رياضي وكامپيوترخوانسار-روزانه دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار 1سال کانونی 23
فرازنده تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 21
بلالى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 9
طاهرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشكده رياضي وكامپيوترخوانسار-روزانه دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار 1سال کانونی 25
هاشمى تجربی علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل شيراز دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 2سال کانونی 35
حسينى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 13
غلامى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 16
پيرامون تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 19
محموديان تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 33
بخشى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهركرد-شبانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 20
اسماعيلى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه مجتمع آموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند وابسته به دانشگاه بوعلي سينا 3سال کانونی 48
صيادى ریاضی فيزيك -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 29
حيدرى تجربی زمين شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 17
محمودى سرتنگى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهركرد-شبانه دانشگاه شهرکرد 4سال کانونی 60
رفيعى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شهركرد-شبانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 17
قاسمى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهركرد-شبانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 22
حاتمى تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 23
پور جعفرى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 16
نقدى پور ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه جهرم-شبانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 8
محمديان ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-شبانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 13