تربت جام

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر تربت جام

الله دادى امير حسين

الله دادى امير حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
اسماعيلى سجاد

اسماعيلى سجاد

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
شيخى محمد

شيخى محمد

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
صديقى سلما

صديقى سلما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 131 آزمون

تجربی
احمدى محمد صالح

احمدى محمد صالح

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فهميده مسعود

فهميده مسعود

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
حميدى اميد

حميدى اميد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
جامى مائده

جامى مائده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
گلزار يادگارى آسيه

گلزار يادگارى آسيه

دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شهابى عرفان

شهابى عرفان

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

5سال کانونی / 96 آزمون

ریاضی
حاجى پور امير

حاجى پور امير

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خليلى كيا سمانه

خليلى كيا سمانه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قصاب زاده محمد صديق

قصاب زاده محمد صديق

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
تميز طوسى دل آرا

تميز طوسى دل آرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بجدى گزيك محمد سبحان

بجدى گزيك محمد سبحان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سرفرازى جامى سارا

سرفرازى جامى سارا

مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
باتونه شهرزاد

باتونه شهرزاد

زبان وادبيات عربي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عباسى ايمان

عباسى ايمان

دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
تيمورى مرادآبادى فرزانه

تيمورى مرادآبادى فرزانه

حقوق -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مروى بهنوش

مروى بهنوش

مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

هنر
سلطانى محمد

سلطانى محمد

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حبيبى عاطفه

حبيبى عاطفه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حنيفى محمود ابادى فرشته

حنيفى محمود ابادى فرشته

علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
فتوت جامى عطيه

فتوت جامى عطيه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مقدم حامد

مقدم حامد

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اسدالهى مفرد سجاد

اسدالهى مفرد سجاد

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حاجى ستوده فاطمه

حاجى ستوده فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خاص احمدى آرش

خاص احمدى آرش

عكاسي -موسسه غيرانتفاعي نيما-محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

هنر
احمدى فدردى  نرگس

احمدى فدردى نرگس

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

5سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
على جانپور ياسر

على جانپور ياسر

حسابداري -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قربانى سميرا

قربانى سميرا

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
فرخى امغانى اسما

فرخى امغانى اسما

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رستمى فاطمه

رستمى فاطمه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اربابى حسيب

اربابى حسيب

مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
باخرزى جواد

باخرزى جواد

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
جمشيدى مهتاب

جمشيدى مهتاب

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رسولى الياس

رسولى الياس

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
دلپذيرى محمد رضا

دلپذيرى محمد رضا

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
خزائى احمدى امين

خزائى احمدى امين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اسماعيلى رضا

اسماعيلى رضا

مهندسي شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
اريان سعيد

اريان سعيد

مهندسي شهرسازي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حميدى الياس

حميدى الياس

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حسن زاده حسين

حسن زاده حسين

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آزارش محمدعلى

آزارش محمدعلى

اماروكاربردها-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خورسند احمدى سارينا

خورسند احمدى سارينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اجلافى فاطمه

اجلافى فاطمه

حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
زحمتكش محمد

زحمتكش محمد

مهندسي مواد-دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

7سال کانونی / 98 آزمون

ریاضی
يوسف عسگرى فاطمه

يوسف عسگرى فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رحيمى قزل حصار يگانه

رحيمى قزل حصار يگانه

علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سالارى فاطمه

سالارى فاطمه

زبان وادبيات عربي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
عطازندى مجتبى

عطازندى مجتبى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
عباسپور عاطفه

عباسپور عاطفه

الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
گل محمدى مروى زكيه

گل محمدى مروى زكيه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طاهرى سمنگانى محمد على

طاهرى سمنگانى محمد على

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ابوترابى سحر

ابوترابى سحر

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سالارى زهرا

سالارى زهرا

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مولايى امير

مولايى امير

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بهرامى فروغ

بهرامى فروغ

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كوثرى مقدم طلا

كوثرى مقدم طلا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
جامى الاحمدى آرمان

جامى الاحمدى آرمان

علوم كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
مومن كاكرى مهسا

مومن كاكرى مهسا

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ايزد هنگامه

ايزد هنگامه

روانشناسي -دانشگاه بيرجند-شبانه

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
باد پران سعيده

باد پران سعيده

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بلوچى يونس

بلوچى يونس

زبان وادبيات عربي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رضائيان رضا

رضائيان رضا

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زمانى آزاده

زمانى آزاده

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

زبان
احمدى غزاله

احمدى غزاله

اب وهواشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
عليزاده مرغزارى عماد

عليزاده مرغزارى عماد

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
حبيبى راحله

حبيبى راحله

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مولايى ساجده

مولايى ساجده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مسافر جنت آبادى امير

مسافر جنت آبادى امير

مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
رسول زاده عارف

رسول زاده عارف

مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رحيمى راضيه

رحيمى راضيه

اموزش زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
كرامتى عليرضا

كرامتى عليرضا

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كريمى فرشته

كريمى فرشته

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حياتى

حياتى

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مقدم زاده

مقدم زاده

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسدى ارزنه اى

اسدى ارزنه اى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

زبان فرانسه -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
جرير احمدى

جرير احمدى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
فراهانى

فراهانى

مهندسي عمران -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
دريادل

دريادل

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ذوقى

ذوقى

مهندسي صنايع -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نخل احمدى

نخل احمدى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مدرس احمدى

مدرس احمدى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مرادى نصرآبادى

مرادى نصرآبادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غفارى جوزقانى

غفارى جوزقانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي مواد-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
پور صادقى

پور صادقى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حليمى

حليمى

علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اسحاقى

اسحاقى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه-

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صبورى

صبورى

مهندسي معدن -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عباسى فاطمه

عباسى فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اكسير

اكسير

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عباسپور

عباسپور

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
موسى زاده

موسى زاده

زبان وادبيات عربي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
پيوند

پيوند

مهندسي مكانيك -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شورابى

شورابى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
راشدى

راشدى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
يعقوبى

يعقوبى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شاهينى

شاهينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-محل تحصيل شيروان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كلالى

كلالى

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
احمدى

احمدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شيخ جامى

شيخ جامى

مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اسحاق احمدى

اسحاق احمدى

مهندسي عمران -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-شبانه

4سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
نادرى

نادرى

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عبدالرحمانى

عبدالرحمانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عربى

عربى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
زحمتكش سنگانى

زحمتكش سنگانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فاطمى احمد آبادى

فاطمى احمد آبادى

مهندسي كامپيوتر-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
رحيمى قلعه خاكى

رحيمى قلعه خاكى

مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بهادرى

بهادرى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
معمورى ابدال آبادى

معمورى ابدال آبادى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
ميرزاحمدى

ميرزاحمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
وثوق

وثوق

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل شاهرود

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صابرى

صابرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
جامى

جامى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بيابانى

بيابانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زابلى شهر ابادى

زابلى شهر ابادى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدزاده

احمدزاده

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نظرى احمدى

نظرى احمدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فقهى

فقهى

علوم قران وحديث -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل بجنورد

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
حسين پور

حسين پور

مهندسي كامپيوتر-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
جامى شهركى

جامى شهركى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ميهن يار

ميهن يار

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ياورى

ياورى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دادگر

دادگر

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
صبوحى مقدم

صبوحى مقدم

مهندسي كامپيوتر-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رمضانى

رمضانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دلخواه احمدى

دلخواه احمدى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
طاهرى زاده

طاهرى زاده

علوم ومهندسي اب -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دهقانى

دهقانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
يونسى

يونسى

مهندسي مكانيك -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عبدى قره چماق

عبدى قره چماق

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ايوبى

ايوبى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
توكلى

توكلى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه دامغان-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
بناء على آبادى

بناء على آبادى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
الهى

الهى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

زبان
عزت احمدى

عزت احمدى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شاهرود-شبانه-محل تحصيل بسطام واقع در 7كيلومتري شاهرود

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
امرالهى

امرالهى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ميربهادرى

ميربهادرى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قره داش

قره داش

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
جامى

جامى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
الله دادى

الله دادى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
يعقوب خانى

يعقوب خانى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
افضلى

افضلى

شيمي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قلعه كاهى

قلعه كاهى

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جامى سميع آبادى

جامى سميع آبادى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شاهرود-روزانه-محل تحصيل بسطام واقع در 7كيلومتري شاهرود

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كرامتى

كرامتى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قرائى گلورزه

قرائى گلورزه

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
كافى

كافى

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
ناصرى

ناصرى

علوم ومهندسي اب -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كفاش

كفاش

علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
كردى

كردى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
يعقوبى

يعقوبى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
خواجوى

خواجوى

زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
يار محمدى

يار محمدى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه-

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
دوستار

دوستار

زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ايرانى

ايرانى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
درخشانى

درخشانى

شيمي -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

شيمي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرزانه بوژگانى

فرزانه بوژگانى

زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
براتى قلعه شيرى

براتى قلعه شيرى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مخدراتى

مخدراتى

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
دوستخواه احمدى

دوستخواه احمدى

مهندسي پزشكي -دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

شيمي -دانشگاه بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عرب هاشمى

عرب هاشمى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سركانى

سركانى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طاوسى

طاوسى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحيم پور

رحيم پور

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سراج احمدى

سراج احمدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد-غيرانتفاعي

6سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
فكرى ريحانى

فكرى ريحانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كاوه

كاوه

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عبدلى فدكى

عبدلى فدكى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -موسسه غيرانتفاعي رودكي -تنكابن-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نور محمدى

نور محمدى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عطاردى

عطاردى

مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی